METODOLOGIE din 3 decembrie 2012de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012  1. Introducere1.1. Unităţile sanitare care desfăşoară activităţi medicale, în calitate de producători de deşeuri, au obligaţia să ţină evidenţa gestionării acestora, în conformitate cu modelul prevăzut la secţiunea 5.1.1.2. Următoarele unităţi, indiferent de forma de organizare a acestora, în calitate de producători/deţinători de deşeuri, au obligaţia să ţină evidenţa gestionării deşeurilor de medicamente, în conformitate cu modelul prevăzut la secţiunea 5.1, şi să respecte prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor: a) farmacii, drogherii, unităţi autorizate pentru vânzarea sau distribuţia medicamentelor şi produselor farmaceutice; b) unităţi de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor biologice; c) institute de cercetare farmaceutică; d) unităţi preclinice din universităţile şi facultăţile de farmacie; e) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.1.3. Evidenţa deşeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate şi eliminate se raportează de producătorii/deţinătorii de deşeuri, după caz, menţionaţi la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2, la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform prevederilor legale.1.4. Culegerea datelor referitoare la deşeurile medicale şi ţinerea evidenţei acestora se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor. Datele privind evidenţa gestiunii deşeurilor se păstrează pe o durată de minimum 3 ani, conform reglementărilor legale în vigoare.1.5. Deşeurile medicale clasificate pe categorii şi tipuri conform prevederilor art. 8 din anexa nr. 1 la ordin sunt cântărite şi evidenţiate în cuprinsul raportărilor efectuate de fiecare unitate, separat pe fiecare tip de deşeu.1.6. Unităţile sanitare şi unităţile prevăzute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2 sunt responsabile de calitatea datelor culese şi transmise către direcţiile de sănătate publică judeţene.2. Codurile tipurilor de deşeuri2.1. Codurile tipurilor de deşeuri întâlnite frecvent în activităţi medicale sunt evidenţiate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.2.2. Pentru codurile tipurilor de deşeuri care nu se regăsesc la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se consultă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.3. Metodologia de culegere a datelor privind deşeurile rezultate din activităţi medicale3.1. Activitatea de culegere şi analiză a datelor şi a informaţiilor privind sistemul de gestionare a deşeurilor din unităţi în care se desfăşoară activităţi medicale şi cantitatea de deşeuri produsă pe fiecare tip în parte are drept scop completarea bazei naţionale de date şi a evidenţei gestionării deşeurilor medicale.3.2. Obiectivele activităţii de culegere a datelor privind deşeurile produse în unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale sunt următoarele: a) evaluarea sistemului folosit de unitatea respectivă pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale prin completarea formularului de raportare cu informaţii referitoare la: descrierea situaţiei actuale privind stocarea temporară, transportul, tratarea şi/sau eliminarea, codurile de proceduri şi sistemul de formare a personalului (secţiunea 5.2, partea I); b) măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit interval, înscrierea datelor în tabelul prevăzut la secţiunea 5.1 şi calcularea prin însumare a cantităţilor de deşeuri produse în unitate lunar şi, apoi, pe intervalul de raportare, conform tabelului prevăzut la secţiunea 5.2, partea a II-a; c) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru personalul unităţii în care se desfăşoară activităţi medicale, pentru pacienţi şi pentru populaţie, managementul riscurilor legate de gestionarea deşeurilor medicale periculoase, informarea şi educarea personalului pe baza informaţiilor prezentate în raport, conform secţiunii 5.2, partea I.3.3. Responsabilitatea în cadrul unităţii sanitare pentru activităţile de culegere a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor, întocmire şi păstrare a evidenţelor specifice şi raportare revine coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul. a) Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul este responsabil cu măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit interval de timp, înscrierea datelor în tabelele prezentate la secţiunile 5.1 şi 5.2 şi păstrarea/transmiterea informaţiilor privind cantităţile de deşeuri produse în unitate lunar şi/sau în intervalul de raportare. b) Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul elaborează un regulament intern privind modalitatea în care fiecare container sau recipient conţinând deşeuri trebuie etichetat în secţia/laboratorul în care a fost umplut, folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unităţii sanitare, secţia/laboratorul şi data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe eticheta autocolantă a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri se completează după efectuarea cântăririi. c) Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul desemnează persoana responsabilă cu ţinerea evidenţei deşeurilor şi completarea tabelelor de la secţiunile 5.1 şi 5.2.3.4. Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile sanitare, pentru determinarea cantităţii de deşeuri produse într-o anumită perioadă şi pentru calcularea cantităţilor în vederea completării fişei interne de gestionare a deşeurilor: a) instruirea personalului; b) alocarea sarcinilor specifice de lucru; c) determinarea prin cântărire a cantităţilor de deşeuri produse, ce sunt evidenţiate în tabelul prevăzut la secţiunea 5.1; d) calcularea cantităţii totale de deşeuri lunare/anuale, pentru fiecare categorie de deşeu, pentru completarea tabelului prevăzut la secţiunea 5.2, partea a II-a.3.5. Determinarea cantităţilor de deşeuri de fiecare tip generate de unitate se face prin cântărire, astfel: a) Deşeurile se cântăresc în incinta spaţiului destinat stocării temporare (spaţiul central de stocare a deşeurilor din incinta unităţii), care este dotat în acest scop cu cântare de acelaşi tip, ce trebuie să fie verificate periodic din punct de vedere metrologic şi calibrate înainte de cântărire. În unităţile mici, unde nu se justifică investiţia în astfel de dotări, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care efectuează transportul, aducerea cântarului la ridicarea fiecărui transport ca sarcină a transportatorului. b) Unitatea de măsură a cantităţii de deşeuri este kilogramul (kg) pentru toate tipurile de deşeuri. c) Cântărirea se face în prezenţa reprezentanţilor spitalului şi a operatorului economic care efectuează transportul. d) În unităţile sanitare care fac operaţiuni de tratare a deşeurilor infecţioase, cântărirea se efectuează înainte şi după tratarea deşeurilor.3.6. În unităţile sanitare care produc o cantitate zilnică de deşeuri mai mare de 1.000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cântărirea deşeurilor se face imediat după aducerea în spaţiul destinat stocării temporare (în spaţiul central de stocare temporară) a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri.3.7. În unităţile sanitare care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la pct. 3.6, cântărirea deşeurilor se face cel puţin înaintea înlăturării acestora de pe amplasament (încărcarea în mijlocul de transport). După efectuarea cântăririlor se completează datele de pe eticheta fiecărui container sau recipient cu privire la cantitatea de deşeuri.3.8. În formularul pentru înscrierea cântăririlor prevăzut la secţiunea 5.1 se consemnează: data (şi ora cântăririlor, dacă se fac mai multe în aceeaşi zi) şi cantităţile de deşeuri, pe categorii, tratarea, transport, eliminare, rămase în stoc.3.9. Pentru evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea unităţilor menţionate la pct. 1.2, acestea stabilesc propria metodologie de culegere a datelor şi persoanele responsabile. Metodologia va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică judeţene.4. Metodologie de calcul al cantităţilor de deşeuri generate; raportarea rezultatelor activităţii de gestionare a deşeurilor4.1. Cantitatea lunară totală din fiecare tip de deşeuri, astfel cum acestea sunt clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se determină prin însumarea în secţiunea 5.1 a tuturor cantităţilor de deşeuri de tipul respectiv, cântărite în decurs de o lună. Valorile lunare se înscriu în secţiunea 5.2, partea a II-a. Prin însumarea cantităţilor lunare de deşeuri se obţin cantităţile totale anuale de deşeuri pentru fiecare tip.4.2. Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul urmăreşte corectitudinea completării, semnează tabelele prevăzute la secţiunile 5.1 şi 5.2 şi este responsabil cu transmiterea şi păstrarea acestor evidenţe în conformitate cu prevederile legale.4.3. Transmiterea rapoartelor privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilor se face după cum urmează: a) lunar, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmeşte raportarea, coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul din unitate transmite către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti tabelul de la secţiunea 5.2, partea a II-a, completat lunar; b) trimestrial, până la data de 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit tabelul de la secţiunea 5.3, partea a II-a, completat lunar, către centrele regionale de sănătate publică; c) trimestrial, până la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea, centrele regionale de sănătate publică transmit tabelele de la secţiunea 5.3 şi secţiunea 5.4, completate lunar, către Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar; d) anual, până la 15 ianuarie pentru unităţi, 25 ianuarie pentru direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv 10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică, se transmite ierarhic raportul completat conform cerinţelor de la secţiunea 5.2, partea I.4.4. Tabelele de la secţiunea 5.2, partea a II-a, completate corespunzător perioadei de raportare, se prezintă autorităţilor cu atribuţii de control şi/sau se transmit, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.4.5. Înregistrarea datelor privind evidenţa deşeurilor se face în format electronic (Excel). Transmiterea datelor se realizează electronic (prin e-mail - Excel) sau pe suport hârtie (prin fax sau prin poştă).4.6. Raportarea statistică anuală a gestiunii deşeurilor către autoritatea competentă de protecţie a mediului se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.4.7. Raportarea statistică anuală a deşeurilor rezultate la nivel naţional din activitatea medicală de Ministerul Sănătăţii prin intermediul Institutului Naţional de Sănătate Publică către Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Institutul Naţional de Statistică se realizează pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.5. Formulare pentru evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilorSecţiunea 5.1 Registru de evidenţă a deşeurilorFişa internă nr. .... a gestiunii deşeurilor(pentru înscrierea cântăririlor de către fiecare unitate)- Model -Unitatea ...................../(denumirea completă, localitatea, judeţul)................................Numele şi numărul de telefon al coordonatorului activităţiide protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul: ..........................................................Codul deşeului .............. luna ........ numărul total de paturi*1) .......... numărul total de paturi ocupate/luna*2) .........Tabele de înscriere a cântăririlor (se completează câte un tabel pentru fiecare tip de deşeu):
    ZiuaCantitatea (kg)Tipul recipientului de colectareStocarea temporarăTratareaTransportulEliminareaRămasă în stoc
    CantitateaTipulCantitateaModulScopulOperatorul economicMijloculDestinaţiaOperatorul economicCantitatea DOCantitateaOperatorul economic
    12345678910111213141516
                                   
                                   
    Totallună:                            
  -----*1) Numărul total de paturi se completează doar de unităţile sanitare cu paturi.*2) Suma numărului de paturi ocupate în fiecare zi pe parcursul lunii respective.       Data Numele persoanei care                                         a completat fişa  ................ ......................Instrucţiuni de completareSe completează cu următoarele informaţii:- prima linie din tabel se completează cu:- codul deşeului, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, respectiv conform clasificării menţionate în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin;- luna şi anul pentru care se întocmeşte evidenţa.Coloana 1: ziua în care se face cântărireaColoana 2: cantitatea de deşeuri de tipul menţionat produsă de la cântărirea anterioarăColoana 3: tipul recipientului de colectare; se codifică conform notei 1):RM - recipient metalicRP - recipient din plasticRL - recipient din lemnSG - sac galbenSN - sac negruCCS - cutie din carton cu sac în interiorA - alteleColoana 4: cantitatea de deşeuri din categoria menţionată stocată în spaţiul central de stocare temporară a deşeurilorColoana 5: tipul de stocare, conform notei 2)Coloana 6: cantitatea de deşeuri tratatăColoana 7: modul de tratare; se codifică conform notei 3).Coloana 8: scopul tratării; se codifică conform notei 4).Coloana 9: denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de tratare, când aceasta se efectuează în afara unităţii sanitare.Coloana 10: mijlocul de transport; se codifică conform notei 5).Coloana 11: destinaţia transportului; se codifică conform notei 6).Coloana 12: denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de transportColoana 13: cantitatea de deşeuri eliminată prin depozitare în depozitul de deşeuriColoana 14: cantitatea de deşeuri eliminată prin incinerareColoana 15: denumirea operatorului economic care efectuează operaţiunea de eliminareColoana 16: cantitatea de deşeuri rămasă în stoc după cântărire/transport/tratare/eliminare la care sunt supuse deşeurile.NOTE:1) Tip recipient de colectare:RM - recipient metalic;RP - recipient din plastic;RL - recipient din lemn;SG - sac galben;SN - sac negru;CCS - cutie din carton cu sac în interior;A - altele.2) Tipul de stocare:RM - recipient metalic;RP - recipient de plastic;BZ - bazin decantor;CT - container transportabil;CF - container fix;S - saci;PD - platformă de deshidratare;VN - în vrac, neacoperit;VA - în vrac, incinta acoperită;RL - recipient din lemn;A - altele.3) Modul de tratare:TM - tratare mecanică;TC - tratare chimică;TMC - tratare mecano-chimică;TB - tratare biochimică;D - deshidratare;TT - tratare termică prin decontaminare termică la temperaturi scăzute;A - altele.4) Scopul tratării:E - în vederea eliminării.5) Mijlocul de transport:AS - autospeciale;AN - auto nespeciale;H - transport hidraulic;CF - cale ferată;A - altele.6) Destinaţia sau eliminare:DO - depozitul de deşeuri;I - incinerarea în scopul eliminării.Secţiunea 5.2 RaportăriPropunere de conţinut al raportului privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilorPartea IRaport privind activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale(se întocmeşte şi se transmite anual)Unitatea şi adresa: ................Perioada de raportare: anul ....Către:- Direcţia judeţeană de sănătate publică (pentru raportările unităţilor)- Centrele regionale de sănătate publică (pentru raportările trimestriale ale direcţiilor judeţene de sănătate publică)- Institutul Naţional de Sănătate PublicăTermen de transmitere:- 15 ianuarie pentru unităţi;- 25 ianuarie pentru direcţiile judeţene de sănătate publică;- 10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică.CUPRINS (model de conţinut minim):INTRODUCERE1. Numele, funcţia, telefonul şi alte informaţii de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea datelor pentru baza naţională de date; descrierea funcţiei persoanei responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea deşeurilor2. Numele, funcţiile, poziţia şi responsabilităţile altor membri ai personalului unităţii care au responsabilităţi specifice în gestionarea deşeurilorDATE DESPRE UNITATEA SANITARĂ ŞI ACCIDENTE3. Numărul total al personalului4. Numărul total de paturi şi numărul mediu de paturi ocupate5. Numărul total de cazuri de hepatită B, hepatită C şi alte infecţii virale cu transmitere sanguină în rândul personalului implicat în manipularea deşeurilor6. Numărul total de: a) accidente cu ace de seringi sau alte obiecte ascuţite; şi b) alte accidente din care poate rezultă transmiterea unei infecţii serioase sau vătămarea.INSTRUIREA PERSONALULUI7. Detalii asupra oricărei instruiri privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale la care a participat personalul unităţii, incluzând numărul de personal pe fiecare funcţie sau poziţie şi durata cursului de instruire şi o estimare în procente a duratei cursului alocate aspectelor de gestionare a deşeurilorDESCRIEREA ECHIPAMENTELOR ŞI AMENAJĂRILOR SPECIFICE8. Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri (sac galben, cutie din carton prevăzută cu sac galben, cutie din material rezistent la acţiunile mecanice, cu închidere temporară sau definitivă, sac negru sau transparent etc.). Se enumeră toate ambalajele utilizate pe tipuri de deşeuri colectate.9. Echipamentele şi amenajările utilizate pentru stocarea intermediară a deşeurilor şi pentru transportul intern al deşeurilor în cadrul unităţii (containere pe roţi, cărucioare, lifturi şi/sau trasee special destinate transportului deşeurilor etc.)10. Lista caracteristicilor spaţiului central de stocare temporară din unitate (uşa încuiată, apă curentă şi sistem de scurgere, ventilaţie, modalităţi de prevenire a accesului animalelor, fără utilizare pentru alte deşeuri sau alte scopuri etc.) şi dacă sunt proiecte pentru a îmbunătăţi situaţia existentăTRATAREA ŞI/SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR11. Procentul deşeurilor infecţioase care sunt tratate prin decontaminare termică la temperaturi scăzute în cadrul unităţii sanitare, astfel încât să poată fi eliminate ca deşeuri nepericuloase12. Procentul deşeurilor infecţioase care au fost tratate/incinerate de către un contractor din afara unităţii sanitare13. Dacă furnizarea ambalajelor pentru deşeuri (cutii pentru deşeuri ascuţite-tăietoare, cutii de carton şi saci de plastic) este inclusă în contractul/contractele privind colectarea şi eliminarea deşeurilor14. Numele contractorului, adresa şi tipul operaţiei de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor rezultatedin activităţile medicale sau tipul operaţiei de eliminare folosită de către contractor15. Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/ eliminarea deşeurilor periculoase de către contractorPartea a II-aRaport privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din activităţile medicale:Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna .....Pentru raportările lunare ale unităţilor:Către: Direcţia de sănătate publică judeţeanăTermen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a întocmit raportareaPentru raportările trimestriale ale direcţiilor judeţene de sănătate publică:Către: Centrele regionale de sănătate publicăTermen transmitere:- 20 aprilie pentru trimestrul I- 20 iulie pentru trimestrul II- 20 octombrie pentru trimestrul III- 20 ianuarie pentru trimestrul IVPentru raportările trimestriale ale centrelor regionale de sănătate publică:Către: Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul ComunitarTermen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I- 25 iulie pentru trimestrul II- 25 octombrie pentru trimestrul III- 25 ianuarie pentru trimestrul IV şi raport anualPentru raportarea anuală a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul ComunitarCătre: Ministerul SănătăţiiTermen de transmitere:- 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedentTabel pentru raportarea lunară a datelor privindgestionarea deşeurilor rezultate dinactivităţile medicale anul .......... trimestrul ........ luna.............. (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002)1. Date de identificare: Unitatea sanitară (denumire şi adresă) ..................................................Persoana responsabilă (Nume şi date de contact) ............................ telefon ................... fax: ............... e-mail: ...................2. Numărul total de paturi ............... Numărul total de paturi ocupate/lună ........
    Nr.Codul deşeuluiCantitatea generatăColectare/Tratare/TransportEliminareaRămas în stoc
    ColectareaTratareaTransportul
    Tipul colectăriiCantitateaModulScopulOperatorul economicMijloculDestinaţiaOperatorul economicCantitatea DOCantitatea IOperatorul economicCantitateaTipul stocării
    118 01 01 (18 01 03*)                            
    218 01 02 (18 01 03*)                            
    318 01 03*                            
    418 01 04                            
    518 01 06*                            
    618 01 07                            
    718 01 08*                            
    818 01 09                            
    918 01 10*                            
                                   
                                 
           Data Numele persoanei responsabileSecţiunea 5.3 Tabel pentru centralizarea datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din activităţile medicale raportate de către unităţile sanitare arondate judeţului ..........................Direcţia de Sănătate Publică .......................................Luna ............................ anul ......................Numărul unităţilor sanitare care au raportat .................... din total .......
    Unitatea sanitarăNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deşeu 18 01 01 (18 01 03*)Cod deşeu 18 01 02  (18 01 03*)Cod deşeu  18 01 03*Cod deşeu  18 01 04
    GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
    Unitatea sanitarăNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deşeu  18 01 06*Cod deşeu  18 01 07Cod deşeu  18 01 08*Cod deşeu  18 01 09Cod deşeu  18 01 10*
    GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
                                                           
                                                           
                                                           
                                                         
  G = cantitatea de deşeuri generateT = cantitatea de deşeuri tratateDO = cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitul de deşeuriI = cantitatea de deşeuri eliminate prin incinerareRS = cantitatea de deşeuri rămase în stocData Numele persoanei responsabileSecţiunea 5.4 Tabel pentru centralizarea datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din activităţile medicale raportate de către direcţiile de sănătate publică arondateCentrul Regional de Sănătate Publică .......................................Luna ............................ anul ......................Numărul direcţiilor de sănătate publică raportoare ....................
    Direcţia de Sănătate PublicăNr. total al unităţilor sanitare care au raportatNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deşeu 18 01 01 (18 01 03*)Cod deşeu 18 01 02 (18 01 03*)Cod deşeu  18 01 03 *Cod deşeu  18 01 04
    GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
                                                   
                                                   
                                                 
    Direcţia de Sănătate PublicăNr. total al unităţilor sanitare care au raportatNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deşeu  18 01 06*Cod deşeu  18 01 07Cod deşeu  18 01 08*Cod deşeu  18 01 09Cod deşeu  18 01 10*
    GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
                                                             
                                                             
                                                           
  G = cantitatea de deşeuri generateT = cantitatea de deşeuri tratateDO = cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitul de deşeuriI = cantitatea de deşeuri eliminate prin incinerareRS = cantitatea de deşeuri rămase în stocData Numele persoanei responsabile--------