ANEXĂ din 12 februarie 2005 (*actualizată*)privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare(actualizată pâna la data de 27 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  CRITERIILE DE ACCEPTARE ŞI PROCEDURILE PRELIMINARE DE ACCEPTARE A DEŞEURILOR LA DEPOZITARE ŞI LISTA NAŢIONALĂ DE DEŞEURI ACCEPTATE ÎN FIECARE CLASĂ DE DEPOZIT DE DEŞEURI    Secţiunea 1 PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR                LA DEPOZITARE    Secţiunea 2 CRITERII PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE    Secţiunea 3 METODE FOLOSITE PENTRU PRELEVAREA ŞI ANALIZA PROBELOR    Secţiunea 4 EVALUAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ PENTRU ACCEPTAREA LA                STOCARE PERMANENTA SUBTERANA    Secţiunea 5 RECOMANDĂRI PRIVIND OPŢIUNILE DE DEPOZITARE REGLEMENTATE                PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 162/2002 PRIVIND DEPOZITAREA                DEŞEURILOR    Secţiunea 6 LISTA NAŢIONALĂ DE DEŞEURI ACCEPTATE ÎN FIECARE CLASĂ DE                DEPOZIT DE DEŞEURI    LISTA DE ABREVIERI    ANC Capacitate de neutralizare a acizilor    AOX Halogeni organici adsorbabili    BTEX Benzen- Toluen- Etilbenzen- Xilen    C(o) Test de percolare    DOC Carbon organic dizolvat    HAP Hidrocarburi aromatice policiclice    LOI Pierderea la calcinare    L/S Lichid / Solid    PCB Bifenili policloruraţi    TDS Totalul solidelor dizolvate    TOC Carbon organic total  +  Secţiunea 1 PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE1. Caracterizarea generală a deşeurilor1.1. Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu.1.2. Informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt: a) tipul de deşeu şi sursa din care provine, compoziţia, starea fizică, levigabilitatea şi alte caracteristici); b) determinarea comportării deşeului la depozitare pentru stabilirea operaţiunilor de tratare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002; c) evaluarea caracteristicilor deşeului în raport cu valorile limită; d) determinarea valorilor limita normale şi excepţionale (critice) între care variază indicatorii caracteristici unui tip de deşeu, respectiv levigatului şi opţiunile pentru simplificarea procedurilor de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care există informaţii suficiente. Caracterizarea poate stabili relaţii între caracterizarea generală şi rezultatele testelor simplificate cât şi a frecvenţei testelor pentru verificarea conformării.1.3. În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru o anumită clasă de depozit (a se vedea Secţiunea 2), se consideră că deşeul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectivă.1.4. Generatorul de deşeuri, sau persoana responsabilă pentru gestionarea lor, are responsabilitatea şi obligativitatea caracterizării fizico-chimice a deşeurilor generate şi este răspunzător pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deşeurilor proprii.1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 an.-----------Pct. 1.5. al secţ. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.1.6. Caracterizarea generală a unui deşeu/ Fişa tehnică a unui deşeu cuprinde următoarele informaţii: a) sursa şi originea deşeului; b) date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, produsele şi cantitatea de deşeu pe unitatea de măsură a produsului finit obţinut din proces); c) descrierea modului de tratare aplicat deşeului, în conformitate cu Articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat necesar; d) date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate relevante; e) aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică); f) codul, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi alte informaţii considerate necesare; g) pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deşeu să fie considerat periculos, conform anexei IE din Legea nr. 426/2001; h) clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul; i) informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisă; j) testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat.Ca regulă generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.1.7. Cantitatea şi calitatea informaţiilor pentru caracterizarea generală, testele de laborator necesare, precum şi testele de verificare a conformării sunt elemente care se stabilesc în funcţie de tipul de deşeu. Din acest punct de vedere, se poate face următoarea clasificare a tipurilor de deşeuri: a) deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces; b) deşeuri care nu sunt generate în mod curent.1.8. Datele de caracterizare generală obţinute pot fi comparate direct cu criteriile de acceptare stabilite pentru fiecare clasă de depozit (ex: potenţialul poluant al constituenţilor anorganici şi organici) şi pot fi furnizate, dacă este cazul, informaţii suplimentare (ex: consecinţele depozitării în amestec cu deşeuri municipale).1.9. Caracterizarea unui deşeu după modul de generare1.9.1. Deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces1.9.1.1. Această categorie cuprinde deşeurile generate în mod curent din acelaşi proces, unde: a) funcţionarea instalaţiei şi desfăşurarea procesului generator de deşeuri, în ansamblul său, sunt bine cunoscute; b) operatorul instalaţiei furnizează toate informaţiile necesare şi informează operatorul depozitului de deşeuri cu privire la schimbările ce apar în procesul generator de deşeuri (în special modificările de materii prime şi materiale care intră în proces).Procesul din care rezultă deşeul se desfăşoară de obicei la o singură instalaţie, dar el poate rezultă de asemenea de la diferite instalaţii, dacă poate fi identificat ca un flux cu caracteristici comune în limite cunoscute (ex. cenuşa de la incinerarea deşeurilor municipale).1.9.1.2. Pentru aceste deşeuri caracterizarea generală cuprinde datele de bază enumerate la pct. 1.6 şi în special următoarele: a) domeniul compoziţiei deşeurilor individuale; b) domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice; c) comportarea la levigare, determinată prin teste de levigare rapide şi/sau teste de percolare şi/sau test pe bază de pH, dacă este necesar; d) indicatorii specifici necesar a fi testaţi în mod regulat.1.9.1.3. Dacă deşeul este produs în acelaşi proces în diferite instalaţii informaţiile se dau în scopul evaluării. În consecinţă, se realizează un număr suficient de măsurători care să arate domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice ale deşeurilor. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.1.9.1.4. Pentru deşeurile din acelaşi proces în aceiaşi instalaţie rezultatele măsurătorilor pot arăta doar variaţii minore a proprietăţilor deşeului în comparaţie cu valorile limită corespunzătoare. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.1.9.1.5. Caracteristicile generale ale deşeurilor rezultate din instalaţii pentru compactarea / aglomerarea şi amestecarea deşeurilor şi din staţii de transfer, respectiv ale fluxurilor mixte de deşeuri provenite din activitatea agenţilor de colectare pot varia considerabil. Aceasta trebuie luată în considerare în caracterizarea generală. Aceste deşeuri se includ în categoria b) de deşeuri, categorie prezentată la pct. 1.9.2 din prezentul ordin.1.9.2. Deşeuri care nu sunt, generate în mod curentAceste deşeuri nu sunt generate în mod curent din acelaşi proces şi aceiaşi instalaţie şi nici nu fac parte din fluxuri de deşeuri bine definite. Fiecare lot de deşeuri de acest tip trebuie caracterizat separat. Caracterizarea generală cuprinde determinarea şi evaluarea indicatorilor de bază pentru fiecare lot şi nu este necesară efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece fiecare lot de deşeuri se analizează separat.2. Cazuri în care nu sunt necesare testeTestele şi analizele de laborator nu sunt necesare în următoarele cazuri: a) deşeul se regăseşte pe o listă de deşeuri pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea de analize (a se vedea Secţiunea 2); b) toate datele necesare, cerute de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, sunt furnizate şi însoţite de documente justificative;-----------Lit. b) a pct. 2 al secţ. 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni. c) anumite tipuri de deşeuri pentru care nu se poate realiza testarea sau pentru care nu sunt disponibile proceduri de analiza corespunzătoare şi criterii de acceptare - acest fapt trebuie să fie justificat şi documentat, inclusiv motivele pentru care deşeul este acceptat la acea clasă de depozit.3. Teste pentru verificarea conformării3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în Secţiunea 2.3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.3.3. Indicatorii relevanţi, specifici, care trebuie analizaţi sunt stabiliţi în cadrul caracterizării generale şi ei diferă în funcţie de natura deşeului. Verificarea trebuie să arate că deşeurile se încadrează în valorile limita stabilite pentru indicatorii critici.3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.3.5. Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală, conform pct. 2.1, a) şi c) sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifică pentru conformarea cu caracterizarea generală.3.6. Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale.3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.-----------Pct. 3.7. al secţ. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.4. Verificarea la locul de depozitare4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare.4.2. Se verifică documentaţia însoţitoare.4.3. Pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un amplasament propriu (pe care îl are sub control), verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului.4.4. Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.4.5. Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat, în acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.4.6. După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002.-----------Pct. 4.6. al secţ. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Secţiunea 2 CRITERII PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE1. Generalităţi1.1. Această secţiune stabileşte criteriile de acceptare a deşeurilor la fiecare clasă de depozit, inclusiv criteriile pentru stocare subterană.1.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, de la caz la caz, luând în considerare caracteristicile depozitului şi împrejurimile acestuia, pot accepta în anume situaţii creşteri de până la trei ori a valorii limită a parametrilor specifici enumeraţi în această secţiune (alţii decât DOC la pct. 2.2.1, 3.2.1, 3.3.3.1.1 şi 4.1, BTEX, PCB-uri şi uleiuri minerale la pct 2.2.2, TOC şi pH la pct. 3.3.3.1.1.1 şi LOI şi/sau TOC la pct. 4.1.1, şi restricţionând posibilitatea creşterii valorii limită pentru TOC la pct. 2.2.2 la cel mult de doua ori). Aceste situaţii se iau în considerare la emiterea autorizaţiei de mediu numai în cazul în care emisiile (inclusiv levigatul) de pe depozit nu prezintă riscuri suplimentare pentru mediu în conformitate cu evaluarea riscului.-----------Pct. 1.2. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.1.3. După aderarea la Uniunea Europeana, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportează Comisiei Europene numărul anual de autorizaţii emise sub această prevedere. Rapoartele se trimit Comisiei la intervale de trei ani ca parte a rapoartelor de implementare a Directivei privind depozitarea deşeurilor.1.4. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului definesc criteriile de conformare cu valorile limită stabilite în această secţiune. În stabilirea criteriilor de acceptare şi a metodelor de testare standardizate utilizate, agenţiile judeţene vor colabora cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.----------Pct. 1.4. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.1.5. Ţinând cont atât de cadrul legislativ existent la momentul actual, cât şi de nivelul de dezvoltare a tehnicilor de analiză, obligativitatea testărilor corespunzătoare celor trei nivele mai sus amintite se introduce etapizat, astfel încât să se realizeze toate analizele şi testările necesare conform standardelor europene şi naţionale armonizate până la data aderării.2. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri inerte2.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare într-un depozit de deşeuri inerte2.1.1. Tipurile de deşeuri enumerate în tabelul 2.1 sunt considerate a îndeplini criteriile de definire a unui deşeu inert (conform lit. f, anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor). Aceste deşeuri sunt acceptate în depozitele de deşeuri inerte fără a necesita testare şi analizare.2.1.2. Deşeurile inerte trebuie să fie constituite din fluxuri unice de deşeuri, provenite din aceeaşi sursă care generează un singur tip de deşeu. Tipuri diferite de deşeuri, din cele enumerate în tabel, pot fi acceptate în amestec numai dacă se dovedeşte că provin din aceeaşi sursă.2.1.3. În cazul în care există suspiciuni în ce priveşte contaminarea (fie în urma inspecţiei vizuale, fie din datele cunoscute despre sursa de provenienţă), deşeurile sunt fie analizate, fie refuzate de la depozitare. Dacă deşeurile sunt contaminate sau conţin alte tipuri de materiale (metale, azbest, plastic, substanţe chimice etc.) la un nivel care poate genera riscuri şi care să justifice depozitarea lor pe o altă clasă de depozit, ele sunt respinse de la depozitarea înt-un depozit de deşeuri inerte.2.1.4. Dacă există îndoieli cu privire la modul în care un deşeu îndeplineşte prevederile definiţiei deşeurilor inerte, conform art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 sau criteriile enumerate la pct. 2.2 din prezentul ordin sau, cu privire la lipsa substanţelor contaminante, atunci se procedează la efectuarea de teste şi analize conform celor prezentate în Secţiunea 3- Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor.Tabelul 2.1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Tip deşeu Cod Restricţii                       (Lista                      Deşeurilor)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Deşeuri din fibre de 10 11 03 Numai deşeuri care nu conţin lianţi sticlă                                   organici──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ambalaje de sticlă 15 01 07──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Beton 17 01 01 Numai deşeuri sortate din construcţii şi                                   demolări (*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cărămizi 17 01 02 Numai deşeuri sortate din construcţii şi                                   demolări (*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţigle şi materiale 17 01 03 Numai deşeuri sortate din construcţii şi ceramice demolări (*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Amestecuri de beton, 17 01 07 Numai deşeuri sortate din construcţii şi cărămizi, ţigle şi demolări (*) materiale ceramice fară conţinut de substanţe periculoase──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sticlă 17 02 02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pământ şi pietre fără 17 05 04 - Exclusiv material de acoperire, turbă conţinut de substanţe - Exclusiv pământ şi pietre din zone periculoase contaminate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sticla 19 12 05──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sticlă 20 01 02 Numai sticlă colectată separat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pământ şi pietre 20 02 02 - Numai din categoria deşeuri din grădini                                     şi parcuri                                   - Exclusiv material de acoperire, turbă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------(*)Pentru scopul prezentului ordin, expresia "deşeuri sortate din construcţii şi demolări" înseamnă deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut cât mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, pământ, materiale organice, lemn, cauciuc etc.). Originea deşeului trebui să fie cunoscută.Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări contaminate cu substanţe organice sau anorganice periculoase (ex: materiale provenite din construcţii, sol poluat, stocarea şi utilizarea pesticidelor sau altor substanţe periculoase de la demolări din zone contaminate) decât dacă se atestă că deşeul este contaminat nesemnificativ.Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări tratate, acoperite sau vopsite cu materiale conţinând substanţe periculoase, în cantităţi semnificative2.1.5. Deşeurile cuprinse în Lista de deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri inerte şi care nu apar în tabelul 2.1 fac obiectul analizării şi testării, conform procedurilor specifice, pentru a se stabili dacă ele îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitele de deşeuri inerte, în conformitate cu prevederile pct. 2.2.1 şi 2.2.2.2.2. Valori limită pentru caracteristicile deşeurilor care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri inerte2.2.1. Valori limită pentru levigabilitateUrmătoarele valori limită se aplică pentru deşeuri inerte acceptate la depozitele de deşeuri inerte, calculate la raportul L/S de 2 l/kg şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C(0) (primul eluat al testului de percolare la L/S-0,1 l/kg). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului stabilesc care din metodele de testare (Secţiunea 3 - Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor) şi valorile limită corespunzătoare din tabel se folosesc.----------Partea introd. a pct. 2.2.1. al secţ. 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.Tabelul 2.2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indicator L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C(0) (test de percolare)                 ───────────────────────────────────────────────────────────────                 mg/kg substanţă mg/kg substanţă mg/l                     uscată uscată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── As 0,1 0,5 0,06──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ba 7 20 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cd 0,03 0,04 0,02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cr total 0,2 0,5 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cu 0,9 2 0,6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hg 0,003 0,01 0,002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mo 0,3 0,5 0,2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ni 0,2 0,4 0,12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pb 0,2 0,5 0,15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sb 0,02 0,06 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se 0,06 0,1 0,04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zn 2 4 1,2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cloruri 550 800 460──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fluoruri 4 10 2,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sulfaţi 560 (*) 1000(*) 1500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indice fenol 0,5 1 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DOC (**) 240 500 160──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TDS (***) 2500 4000 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(*) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru sulfat, poate fi considerat conform criteriilor de acceptare dacă în levigat nu se depăşesc următoarele valori: 1500 mg/l coeficient de percolare la L/S = 0,1 l/kg şi 6000 mg/kg la L/S = 10 l/kg. Va fi necesară folosirea unui test de percolare pentru a determina valoarea limită la L/S = 0,1 l/kg sub condiţiile de echilibru iniţiale, întrucât valoarea la L/S = 10 l/kg poate fi determinată fie prin test de levigabilitate fie prin test de percolare în condiţii care se apropie de echilibrul local.(**) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S =10 l/kg şi o valoare a pH-ului cuprinsă între 7,5 şi 8. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatele acestei determinări nu depăşesc 500 mg/kg. (Este disponibilă o metodă în faza de proiect bazată pe prEN 14429)(***) Valorile pentru totalul solidelor dizolvate TDS pot fi folosite alternativ cu valorile sulfatului şi clorurii.2.2.2 Valori limită pentru conţinutul total de materie organică în deşeuÎn completare la valorile limită ale levigatului din tabelul 2.2, deşeurile inerte trebuie să respecte şi următoarele valori limită:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicator Valoare maximă admisă (mg/kg)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Carbon organic total 30000 (*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Benzen- Toluen- Etilbenzen- Xilen 6 (BTEX)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bifenili policloruraţi (PCB) 7 tipuri 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Uleiuri minerale (C 10 la C 40) 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hidrocarburi aromatice policiclice Se stabilesc de către agenţia (HAP) judeţeană pentru protecţia mediului în                                         urma realizării unor studii de                                         specialitate realizate de generatorul                                         de deşeuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    (*) În cazul solurilor, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pot    admite o valoare limită mai mare, cu condiţia ca valoarea DOC de 500 mg/kg    realizată pentru L/S = 10 l/kg la pH-ul propriu al solului sau la o valoare    a pH-ului cuprinsă între 7,5 şi 8,0.----------Tabelul de la pct. 2.2.2. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri nepericuloaseAutoritatea competentă pentru protecţia mediului poate propune realizarea unor subcategorii pentru depozitele de deşeuri nepericuloase.În această secţiune sunt prezentate valorile limită doar pentru deşeurile nepericuloase, care sunt depozitate în aceiaşi celulă cu deşeuri periculoase stabile, nereactive.3.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare în depozitele de deşeuri nepericuloase3.1.1. Pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări, deşeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor (anexa 1, litera h), care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deşeurilor "Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat" precum şi alte deşeuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate (conform prevederilor art. 7, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002) sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariţia de riscuri asociate şi deci să justifice eliminarea lor în alt mod.3.1.2. Deşeurile municipale biodegradabile nu se depozitează în aceleaşi celule cu deşeurile periculoase stabilizate care, în urma unei operaţii de tratare au căpătat caracter nepericulos (a se vedea şi art. 6, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.3.2. Valori limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor nepericuloase.3.2.1. Următoarele valori limită aplicate pentru deşeuri nepericuloase granulate acceptate în aceeaşi celulă ca deşeuri periculoase stabile, deşeuri nereactive, calculate la raportul L/S=2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C(0) (primul eluat al testului de percolare la L/S=0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului decid care din metodele de testare se folosesc (vezi prevederile Secţiunii 3 - Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor) şi valorile limită corespunzătoare din tabelul 3.1) care se folosesc.----------Pct. 3.2.1. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.Tabelul 3.1.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indicator L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C(0) (test de percolare)                 ───────────────────────────────────────────────────────────────                 mg/kg substanţă mg/kg substanţă mg/l                     uscată uscată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── As 0,4 2 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ba 30 100 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cd 0,6 1 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cr total 4 10 2,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cu 25 50 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hg 0,05 0,2 0,03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mo 5 10 3,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ni 5 10 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pb 5 10 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sb 0,2 0,7 0,15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se 0,3 0,5 0,2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zn 25 50 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cloruri 10000 15000 8500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fluoruri 60 150 40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sulfaţi 10000 20000 7000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DOC (*) 380 800 250──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TDS (**) 40000 60000 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------(*) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 800 mg/kg. (Este disponibilă o metodă în faza de proiect bazata pe prEN 14429).(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.3.2.2. Deşeuri de gipsDeşeurile nepericuloase pe bază de gips se elimină numai în depozitele de deşeuri nepericuloase, în celule unde nu sunt acceptate deşeurile biodegradabile. Valorile limită pentru TOC şi DOC date la pct. 3.3.1 şi 3.3.2 se aplică deşeurilor depozitate împreună cu deşeuri pe bază de gips.3.2.3. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului stabilesc criteriile pentru deşeurile monolit astfel încât să asigure acelaşi nivel pentru protecţia mediului dat de valorile limită din tabelul 3.1.----------Pct. 3.2.3. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3.3. Criterii pentru deşeurile periculoase care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase.În conformitate cu prevederile art. 6, lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002, deşeurile periculoase stabile, nereactive , care au o comportare echivalentă cu cea a deşeurilor nepericuloase, pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase .Caracterul stabil, nereactiv constă în faptul că levigabilitatea deşeului nu se modifică în mod negativ sub influenţa condiţiilor de mediu (ex: apă, aer, temperatură, sarcini mecanice), a biodegradarii şi/sau a altor deşeuri (inclusiv a levigatelor şi a gazului de depozit), în condiţiile ce se dezvoltă în depozit sau în cazul accidentelor previzibile.3.3.1. Valori limită pentru levigat3.3.1.1. Următoarele valori limită aplicate pentru deşeuri periculoase granulate acceptate la depozitele pentru deşeuri nepericuloase, calculate la raportul L/S=2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C(0) (primul eluat al testului de percolare la L/S=0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului decid care din metodele de testare din Secţiunea 3 şi valorile limită corespunzătoare din tabelul 3.2 se folosesc.-----------Pct. 3.3.1.1. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.Tabelul 3.2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indicator L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C(0) (test de percolare)                 ───────────────────────────────────────────────────────────────                 mg/kg substanţă mg/kg substanţă mg/l                     uscată uscată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── As 0,4 2 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ba 30 100 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cd 0,6 1 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cr total 4 10 2,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cu 25 50 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hg 0,05 0,2 0,03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mo 5 10 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ni 5 10 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pb 5 10 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sb 0,2 0,7 0,15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se 0,3 0,5 0,2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zn 25 50 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fluoruri 60 150 40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sulfaţi 10000 20000 7000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cloruri 10000 15000 8500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sulfocianuri 15,0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DOC (*) 380 800 250──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TDS (*) 40000 60000 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------(*) Dacă deşeul nu atinge această valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 800 mg/kg, (Este disponibilă o metodă în fază de proiect bazată pe prEN 14429).(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.3.3.1.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului stabilesc criteriile pentru deşeurile monolitice astfel încât să se realizeze acelaşi nivel al protecţiei mediului prin valorile limită precizate în tabel.----------Pct. 3.3.1.2. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3.3.2. Alte criterii3.3.2.1. Pe lângă valorile limită ale levigatului din pct. 3.3.1, deşeurile granulare trebuie să îndeplinească următoarele criterii suplimentare:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indicator Valoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOC (carbon organic total) 5% (*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  pH Minimum 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ANC (capacitate de neutralizare a acizilor) Trebuie să fie evaluată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------(*) Dacă această valoare nu este obţinută, poate fi admisă de către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului o valoare limită mai mare, cu condiţia ca valoarea DOC de 800 mg/kg să fie obţinută la L/S = 10 l/kg, atât la pH-ul propriu al materialului cât şi la o valoare a pH-ului cuprinsă între 7,5 şi 8,0.----------Nota de la pct. 3.3.2.1. al secţ. 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3.3.2.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului trebuie să stabilească o serie de criterii pentru a asigura că deşeurile au o suficientă stabilitate fizică şi capacitate portanta.----------Pct. 3.3.2.2. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3.3.2.3. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului stabilesc criterii pentru a asigura că deşeurile periculoase în formă monolitică sunt stabile şi nereactive înainte de acceptarea lor pe depozite de deşeuri nepericuloase.----------Pct. 3.3.2.3. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.3.3.3. Deşeuri cu azbest3.3.3.1. Materialele de construcţie, precum şi alte deşeuri similare cu conţinut de azbest pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără testare, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2, lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002).3.3.3.2. În cazul depozitelor care acceptă deşeuri de materiale de construcţie sau alte deşeuri similare cu conţinut de azbest, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: a) deşeurile să nu conţină alte tipuri de deşeuri periculoase în afară de azbest, inclusiv fibre cu lianţi sau ambalate în plastic; b) depozitul acceptă numai materiale de construcţie sau alte deşeuri similare cu conţinut de azbest. Aceste deşeuri pot fi acceptate şi în depozite de deşeuri nepericuloase, dar numai în celule separate, amenajate corespunzător; c) pentru a împiedica dispersarea fibrelor, deşeurile depozitate cu conţinut de azbest se acoperă cu materiale corespunzătoare, atât zilnic, cât şi înaintea fiecărei operaţii de compactare, iar deşeurile neambalate se stropesc cu apă la intervale regulate; d) se realizează acoperirea finală a celulei/depozitului pentru a evita dispersarea fibrelor; e) în cadrul celulei/depozitului în care există deşeuri cu azbest nu se efectuează nici un fel de lucrări (ex: foraje) care ar putea conduce la dispersarea fibrelor; f) după închiderea celulei/depozitului ce conţine deşeuri cu azbest, se păstrează o schiţă de amplasare care indică în mod clar localizarea acesteia/acestuia; g) după închiderea depozitului, posibilităţile de utilizare ulterioară a terenului se restricţionează, astfel încât să fie evitate la maximum posibil riscurile pentru sănătatea populaţiei.3.3.3.3. În cazul depozitelor care acceptă numai deşeuri de materiale de construcţie conţinând azbest, cerinţele legate de protecţia calităţii apelor subterane şi de suprafaţă (impermeabilizare şi sistem de colectare şi tratare a levigatului) pot fi reduse faţă de prevederile anexei 2 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea, dacă cerinţele de la pct. 3.3.3.2 sunt îndeplinite.4. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri periculoase4.1. Valori limită pentru levigat4.1.1. Următoarele valori limită aplicate pentru deşeuri periculoase granulare acceptate la depozitele pentru deşeuri periculoase, calculate la raportul L/S=2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C(0) (primul eluat al testului de percolare la L/S=0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului decid care din metodele de testare (Secţiunea 3 din prezentul ordin) şi valorile limită corespunzătoare din tabelul 4.1 care se folosesc.-----------Pct. 4.1.1. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.Tabelul 4.1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indicator L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C(0) (test de percolare)                 ───────────────────────────────────────────────────────────────                 mg/kg substanţă mg/kg substanţă mg/l                     uscată uscată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── As 6 25 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ba 100 300 60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cd 3 5 1,7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cr total 25 70 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cu 50 100 60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hg 0,5 2 0,3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mo 20 30 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ni 20 40 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pb 25 50 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sb 2 5 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se 4 7 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zn 90 200 60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cloruri 17000 25000 15000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fluoruri 200 500 120──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sulfaţi 25000 50000 17000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DOC(*) 480 1000 320──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TDS(**) 70000 100000 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------(*) Dacă deşeul nu atinge această valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 1000 mg/kg. (Este valabil un proiect de metodă bazat pe prEN 14429).(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.4.1.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului stabilesc criteriile pentru deşeurile monolitice astfel încât să se realizeze acelaşi nivel al protecţiei mediului prin valorile limită precizate în tabel.----------Pct. 4.1.2. al secţ. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.4.2. Alte criteriiPe lângă valorile limită ale levigatului din tabelul 4.1, deşeurile periculoase trebuie să îndeplinească următoarele criterii suplimentare:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Indicator Valoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── LOI (pierderea la calcinare*) 10%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOC (carbon organic total)(*) 6% (**)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ANC (capacitate de neutralizare Trebuie să fie evaluată     a acizilor)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------(*) Trebuie să fie folosit TOC sau LOI.(**) Dacă această valoare nu este obţinută, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pot admite o valoare limită mai mare, cu condiţia ca valoarea DOC de 1000 mg/kg să fie obţinută la L/S = 10 l/kg, atât la pH-ul propriu al materialului cât şi la o valoare a pH-ului cuprinsă între 7,5 şi 8,0.------------A doua notă a tab. de la pct. 4.2. al secţ. 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.5. Criterii pentru stocarea subterană5.1. Pentru acceptarea deşeurilor în locuri de stocare subterană trebuie realizată o evaluare a siguranţei amplasamentului specificat aşa cum este definit în Secţiunea 4. Deşeurile pot fi acceptate numai dacă sunt compatibile cu evaluarea amplasamentului specificat de stocare subterana.5.2. Pot fi acceptate la stocarea permanenta în locuri subterane pentru deşeuri inerte numai deşeurile care îndeplinesc criteriile stabilite la pct. 2 din Secţiunea 2.5.3. Pot fi acceptate la stocarea permanenta în locuri subterane pentru deşeuri nepericuloase numai deşeurile care îndeplinesc criteriile stabilite la pct. 3 din Secţiunea 2.5.4. Pot fi acceptate la stocarea permanenta în locuri subterane pentru deşeuri periculoase numai deşeurile care sunt compatibile cu siguranţa evaluată a amplasamentului specificat. În acest caz, nu se aplică criteriile stabilite la pct. 4 din Secţiunea 2. Oricum, deşeurile trebuie să fie subiectul procedurii de acceptare stabilite în Secţiunea 1.  +  Secţiunea 3 METODE FOLOSITE PENTRU PRELEVAREA ŞI ANALIZA PROBELOR1. Testarea şi prelevarea probelor pentru caracterizarea generală şi verificarea conformării se realizează de către instituţii şi persoane abilitate independente. Laboratoarele trebuie să aibă experienţa relevantă în testarea şi analizarea deşeurilor şi un sistem eficient de asigurare a calităţii. Prezentul ordin face referire la o serie de standarde, care sunt în vigoare sau sunt în fază de proiect la momentul elaborării sale. Deoarece aceste documente se pot modifica, utilizatorii trebuie să se asigure că aplică variantele în vigoare, asigurând astfel o calitate ştiinţifică unitară. Standardele menţionate în prezentul ordin reprezintă standarde de referinţă pentru cerinţele minimale specifice domeniilor lor de aplicare.Autoritatea centrala pentru protecţia mediului poate accepta utilizarea şi altor standarde naţionale sau internaţionale dacă utilizatorii demonstrează ca datele furnizate sunt de aceiaşi calitate şi comparabilitate ştiinţifică.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pot decide dacă:----------Pct. 2 al secţ. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) prelevarea probelor poate fi realizată de către producătorii sau operatorii de deşeuri, cu condiţia ca, sub supravegherea instituţiilor şi persoanelor independente şi calificate, să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezentul ordin; b) testarea deşeurilor poate fi realizată de către producătorii de deşeuri sau operatorii depozitelor dacă ei şi-au stabilit un sistem corespunzător de asigurare a calităţii, care include o verificare periodică independentă.3. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ISO/CEN sau standardele care le înlocuiesc. Atât timp cât standardul CEN nu este valabil ca standard oficial EN, se pot folosi atât standardele şi procedurile naţionale sau internaţionale care furnizează date de aceiaşi calitate şi comparabilitate ştiinţifica. Se pot folosi următoarele metode:3.1. Prelevarea probelor în scopul caracterizării generale, testării conformării şi verificării la locul de stocare se realizează conform unui plan de prelevare în conformitate cu partea 1 a standardului de prelevare dezvoltat în prezent de CEN.3.2. Proprietăţile generale ale deşeurilor- EN 13137 - Determinarea TOC (carbonului organic total) în deşeuri, nămoluri şi sedimente- prEN 14346 - Calcularea materiei uscate prin determinarea reziduului uscat sau al conţinutului de apă.3.3. Teste de levigabilitate a) prEN 14405 Testul de comportare la levigare - test de percolare de sus în jos (test de percolare la debit ridicat pentru compuşi anorganici) b) pr SR EN 12457/1-4 Levigabilitate - Test de conformare pentru levigabilitatea deşeurilor granulare şi nămolurilor:partea 1: L/S = 2 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mmpartea 2: L/S = 10 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mmpartea 3: L/S = 2 şi 8 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mmpartea 4: L/S = 10 l/kg, dimensiunea particulelor < 10 mm3.4. Mineralizarea deşeurilor brute a) EN 13657 Mineralizarea pentru determinarea ulterioară a acelor porţiuni a elementelor care sunt solubile în apa regală (mineralizarea parţială a deşeurilor solide, anterioară analizelor elementare, lăsând intactă matricea silicată) b) EN 13656 Mineralizarea cu un amestec de acizi: acid fluorhidric, acid azotic, acid clorhidric ajutată de microunde, pentru determinarea în prealabil a elementelor (mineralizarea totală a deşeurilor solide anterioară analizelor elementare)3.5. Analize a) ENV 12506 Analizele eluaţilor - Determinarea pH, As, Ba, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO(2), Pb, S total, SO(4), V şi Zn (analiza compuşilor anorganici ai deşeurilor solide şi/sau ai eluaţilor lor; elemente majore, minore, urme de elemente) b) ENV 13370 Analizele eluaţilor - Determinarea amoniului, AOX, conductivităţii, Hg, indicelui fenol, TOC, CN uşor disociabilă, F (analize ale compuşilor anorganici din deşeurile solide şi/sau ai eluaţilor lor -anioni) c) PrEN 14039 Determinarea hidrocarburilor conţinuţi în seria de la C10 la C40 prin cromatografie gazoasă4. Lista standardelor se amendează când sunt disponibile mai multe standarde CEN. Pentru testele şi analizele pentru care metodele CEN nu sunt încă stabilite, pot fi folosite orice metode care asigură acelaşi nivel de calitate ştiinţifică.  +  Secţiunea 4 EVALUAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ PENTRU ACCEPTAREA LA STOCARE PERMANENTA SUBTERANA1. Conceptul siguranţei pentru toate tipurile de stocare subterană1.1. Importanţa barierei geologice1.1.1. Izolarea deşeurilor faţă de biosferă este obiectivul fundamental pentru eliminarea finală a deşeurilor prin stocarea permanentă subterană. Deşeurile, barierele şi cavităţile geologice, inclusiv orice structuri inginereşti, constituie un sistem care, împreună cu toate celelalte aspecte tehnice, trebuie să îndeplinească recomandările corespunzătoare.1.1.2. Conform prevederilor art. 20, alin. 2 din Legea nr. 310/2004, trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea sau limitarea aportului de poluanţi în apele subterane şi prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de ape subterane.1.2. Evaluarea riscului amplasamentului specificat1.2.1. Evaluarea riscului impune: a) identificarea pericolului (în acest caz, deşeurile depozitate), b) identificarea receptorilor (în acest caz, biosfera şi posibil apa subterană), c) identificarea căilor prin care substanţele din deşeuri pot ajunge în biosferă d) evaluarea impactului substanţelor care pot ajunge în biosferă.1.2.2. Criteriile de acceptare pentru stocarea subterană trebuie să rezulte din analizele rocii gazdă, care trebuie să confirme că au fost îndeplinite condiţiile legate de locul de stocare permanenta specificate în anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor, cu excepţia pct. 2.1, 2.2. şi 2.3 din Anexa II a Hotărârii Guvernului nr. 162/2002.1.2.3. Criteriile de acceptare pentru stocarea subterană pot fi obţinute numai prin referire la condiţiile locale. Aceasta înseamnă demonstrarea existenţei straturilor corespunzătoare pentru realizarea unei stocări subterane, de exemplu o evaluare a riscului de depozitare în containere luând în considerare întregul sistem constituit din deşeuri, structuri inginereşti, cavităţi şi roca corpului gazdă.1.2.4. Evaluarea riscului amplasamentului specificat pe care se desfăşoară activitatea de stocare trebuie să fie realizata atât pentru faza operaţională cât şi pentru faza postoperaţională. Din aceste evaluări trebuie să rezulte măsurile de siguranţă şi control necesare şi astfel se stabilesc criteriile de acceptare.1.2.5. Evaluarea integrată a performantei amplasamentului specificat include următoarele componente: a) evaluarea geologică; b) evaluarea geomecanică; c) evaluarea hidrogeologică; d) evaluarea geochimică; e) evaluarea impactului asupra biosferei; f) evaluarea fazei operaţionale; g) evaluarea pe termen lung; h) evaluarea impactului asupra tuturor echipamentelor/utilităţilor de la suprafaţa locului de stocare.1.2.5.1. Pentru evaluarea geologică se recomandă o investigare sau cunoaştere aprofundata a cadrului geologic al locului de stocare, aceasta include investigaţii şi analize asupra tipului de roci, solurilor şi topografiei. Evaluarea geologică trebuie să demonstreze că locul de stocare este corespunzător pentru stocare subterană permanenta. Se includ localizarea, frecvenţa şi structura oricărui tip de falie sau fractură din straturile geologice înconjurătoare, precum şi impactul potenţial al activităţii seismice asupra acestor structuri. Se iau în considerare şi alternative de amplasament ale locului de stocare.1.2.5.2. Pentru evaluarea geomecanică trebuie demonstrată stabilitatea cavităţii prin investigaţii şi studii specifice. Deşeurile depozitate trebuie să facă parte din această evaluare. Procesele se analizează şi se studiază în mod sistematic. Trebuie demonstrate următoarele: a) în timpul sau după formarea cavităţilor nu se prevăd deformări majore nici în interiorul cavităţii nici la suprafaţa scoarţei terestre, care poate afecta desfăşurarea corespunzătoare a stocării subterane sau care poate furniza o cale de interacţie cu biosfera; b) capacitatea portantă a cavităţii este suficientă pentru a preveni prăbuşirea în timpul operării; c) materialul depozitat are stabilitatea necesară compatibilă cu proprietăţile geomecanice ale rocii gazdă.1.2.5.3. Pentru evaluarea hidrogeologică se face o investigare aprofundată a proprietăţilor hidraulice pentru a evalua structura fluxului apelor subterane din straturile înconjurătoare, bazată pe informaţii privind permeabilitatea hidraulică a rocii, fisurilor, fracturilor şi gradienţilor hidraulici.1.2.5.4. Evaluarea geochimică trebuie să cuprindă o investigare aprofundată a compoziţiei apei subterane şi a rocilor pentru a evalua compoziţia actuală a apei subterane precum şi potenţiala ei evoluţie în timp, natura şi abundenţa fragmentelor minerale de umplutură, de asemenea, descrierea mineralogică cantitativă a rocii gazdă. Trebuie evaluat impactul variabilităţii sistemului geochimic.1.2.5.5. La evaluarea impactului asupra biosferei se realizează o investigare privind posibilul impact al stocării subterane asupra biosferei, prin studii de bază pentru a identifica evoluţia nivelelor naturale locale ale substanţelor relevante.1.2.5.6. Analizele pentru evaluarea fazei operaţionale trebuie să demonstreze: a) stabilitatea cavităţilor ca la pct. 1.2.5.2; b) nu există riscul dezvoltării unei căi de interacţie între deşeuri şi biosferă; c) nu există riscuri care să afecteze operarea stocării permanente.1.2.5.6.1. Pentru demonstrarea siguranţei operaţionale trebuie efectuată o analiză sistematică asupra operării stocării permanente pe baza datelor specifice privind inventarul deşeurilor, gestionarea stocării permanente şi schema de operare, pentru a arăta că deşeurile nu reacţionează cu roca în nici un mod, fizic sau chimic, care ar putea primejdui duritatea şi etanşeitatea rocii, punând în pericol însuşi locul de stocare permanenta subterană. Pentru aceste motive, ar putea să nu fie acceptate la depozitare deşeurile enumerate în art. 5(1) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea, deşeuri susceptibile de combustie spontană în anumite condiţii de depozitare, temperatură, umiditate, produse gazoase, deşeuri volatile, deşeuri venite de la colectare în formă de amestec neidentificat.1.2.5.6.2. Trebuie identificate incidentele specifice care pot conduce la dezvoltarea unor căi de interacţie între biosferă şi deşeuri în faza operaţională. Diversele tipuri de riscuri operaţionale potenţiale trebuie clasificate în categorii specifice şi se evaluează efectele lor posibile. Se demonstrează că nu există riscuri inacceptabile pentru o operare corespunzătoare. Se prevăd măsuri pentru situaţii accidentale, evenimente întâmplătoare.1.2.5.7. Evaluarea pe termen lung1.2.5.7.1. Pentru a se conforma cu obiectivele depozitării durabile, evaluarea de risc se realizează pe termen lung. Trebuie să se asigure că în timpul post-operării pe termen lung a locului de stocare subterana, nu există posibilitatea de a se crea căi de interacţie către biosferă. Barierele locului de stocare subterană (de exemplu calitatea deşeurilor, structurile inginereşti, reumplerea şi etanşarea puţurilor de mină şi forajelor) performanta rocii gazdă, straturile înconjurătoare şi supraîncărcarea trebuie evaluate cantitativ pe termen lung, pe baza datelor specifice ale amplasamentului sau însuşirilor suficiente de conservare. Trebuie luate în considerare condiţiile geochimice şi hidrogeologice, ca fluxul apelor subterane, conform pct. 1.2.3 şi 1.2.4 a Secţiunii 4, eficienţa barierei, atenuarea naturală şi levigabilitatea deşeurilor depozitate.1.2.5.7.2. Siguranţa pe termen lung a stocării subterane trebuie demonstrată printr-o evaluare care cuprinde descrierea situaţiei iniţiale la timpul specificat (ex. timpul de închidere) urmată de un scenariu care să schiţeze schimbările geologice importante ce sunt aşteptate în timp. În final, consecinţele eliberării substanţelor relevante din locurile de stocare subterană trebuie evaluate pentru diferite scenarii care să reflecte posibilele evoluţii pe termen lung ale biosferei, geosferei şi stocării subterane.1.2.5.7.3. Containerele şi căptuşeala cavităţilor pot să nu fie luate în considerare la evaluarea riscurilor pe termen lung, datorită duratei lor de viaţă limitate.1.2.5.8. Evaluarea impactului asupra echipamentelor şi utilităţilor de recepţie de la suprafaţă se realizează ţinând cont de tipul deşeurilor aduse la locul de depozitare destinate stocării subterane, unde deşeurile sunt încărcate, testate şi stocate temporar pe suprafaţă înainte de atingerea destinaţiei finale. Echipamentele şi utilităţile de recepţie trebuie să fie proiectate şi operate într-o manieră care să prevină afectarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător. Trebuie să satisfacă aceleaşi cerinţe ca oricare alte facilităţi de recepţie a deşeurilor.1.2.5.9. Evaluarea altor riscuri cuprinde analizarea aspectelor privind protecţia angajaţilor; deşeurile trebuie depozitate numai în locuri de stocare subterană, în siguranţă, separate de activităţile miniere.Nu trebuie să fie acceptate deşeuri care conţin sau care pot genera substanţe periculoase care ar putea afecta sănătatea populaţiei, de exemplu germeni patogeni ai bolilor transmisibile.2. Criterii de acceptare pentru toate tipurile de stocare subterană2.1. Deşeuri excluse2.1.1. Conform cerinţelor specificate de la pct. 1.2.5.1 până la 1.2.5.8 din Secţiunea 4, nu trebuie eliminate în locurile de stocare subterană deşeurile care pot suferi transformări fizice, chimice sau biologice nedorite după ce au fost stocate. Acestea includ următoarele categorii de deşeuri:(a) deşeurile enumerate în art. 5(1) al Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;(b) deşeurile şi containerele lor care pot reacţiona cu apa sau cu roca gazdă în condiţiile de stocare ducând la modificarea volumului, generarea de substanţe sau gaze auto-inflamabile, toxice sau explozive şi oricare altă reacţie care ar putea periclita siguranţa operaţională şi/sau integritatea barierei;(c) deşeurile biodegradabile;(d) deşeurile care au un miros pătrunzător;(e) deşeurile care pot genera amestecuri de gaz-aer care sunt toxice sau explozive, cum ar fi deşeuri care determină concentraţii de gaze toxice datorită presiunilor parţiale ale componentelor acestora, sau deşeuri, care la saturaţie, în interiorul containerului, formează concentraţii care sunt mai mari decât 10% faţă de concentraţia care corespunde limitei inferioare de explozie.(f) deşeurile cu insuficienta stabilitate pentru a corespunde condiţiilor geomecanice;(g) deşeurile autoinflamabile sau susceptibile de a se autoaprinde în condiţiile de stocare, produşi gazoşi, deşeuri volatile, deşeuri venite de la colectare în formă de amestec neidentificat;(h) deşeurile care conţin sau ar putea genera germeni patogeni ai bolilor transmisibile, prevăzute deja de art. 5(1) al Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.2.2. Lista deşeurilor admise la stocare subterană2.2.1. Pot fi stocate subteran deşeurile inerte, periculoase şi nepericuloase care nu sunt excluse de Secţiunea 4, pct. 2.1 şi 2.2.2.2.2. Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pot întocmi liste ale deşeurilor acceptate la stocarea subterană permanenta, în conformitate cu clasele de depozite stabilite de art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 162/2002.----------Pct. 2.2.2. al secţ. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.2.3. Evaluarea riscului amplasamentului specificat2.3.1. Acceptarea deşeurilor la un loc de stocare trebuie să facă obiectul unei evaluări de risc a amplasamentului specificat.2.3.2. Evaluarea amplasamentului, descrisă la pct. 1.2 din Secţiunea 4, pentru deşeurile ce urmează a fi acceptate la stocarea subterană, trebuie să demonstreze că nivelul de izolare faţă de biosferă este acceptabil. Criteriile trebuie să fie specifice condiţiilor de stocare subterană.2.4. Condiţiile de acceptare2.4.1. Deşeurile pot fi stocate subteran numai separat, în condiţii de siguranţă, faţă de activităţile miniere,2.4.2. Deşeurile care pot reacţiona între ele trebuie clasificate distinct în grupuri de compatibilitate; diferitele grupuri de compatibilitate trebuie separate fizic la locul de stocare subterană.3. Consideraţii suplimentare - mine de sare3.1. Importanţa barierei geologice3.1.1. În cazul stocării în siguranţa în mine de sare, roca înconjurătoare are dublu rol: a) rol de roca gazdă în care sunt încapsulate deşeurile; b) rol de barieră geologică, împreuna cu straturile impermeabile de rocă de deasupra şi de dedesubt (ex. anhidride), cu scopul de a preveni pătrunderea apei subterane în depozit şi, acolo unde este necesar, de a opri efectiv ieşirea lichidelor şi a gazelor din zona locului de stocare subterană. Acolo unde aceasta bariera geologica este străpunsă de puţuri şi găuri de sonde, acestea trebuiesc astupate timpul fazei operaţionale pentru a se împiedica pătrunderea apei, şi trebuie închisa ermetic după sistarea stocării subterane. Dacă extracţia minereurilor continua mai mult decât operarea stocării subterane, zona de eliminare trebuie securizata printr-o bariera hidraulica impermeabila, proiectata şi construita conform calculelor de presiune hidraulica corespunzătoare adâncimii, astfel încât apa care s-ar putea infiltra în mina inca în operare sa nu poată penetra prin zona de depozitare.3.1.2. În minele de sare, se considera ca sarea asigura izolarea totală. Deşeurile intră în contact cu biosfera numai în cazul unui accident sau eveniment în timp geologic precum mişcările seismice sau eroziunea (de exemplu, asociată cu creşterea nivelului mării). Deşi este improbabil ca deşeuri stocate să se modifice în timpul stocării, astfel de scenarii pesimiste trebuiesc luate în calcul.3.2 Evaluarea pe termen lung3.2.1. Demonstrarea siguranţei pe termen lung a stocării subterane în roca de sare trebuie făcuta în primul rând prin desemnarea rocii de sare ca rocă barieră. Roca de sare îndeplineşte cerinţele de a fi impermeabilă pentru gaze şi lichide, de a fi capabilă să încastreze deşeurile datorită comportării ei convergente şi de a le încastra în intregime la sfârşitul procesului de transformare.3.2.2. Comportamentul convergent al rocii de sare nu contrazice cerinţele de a avea cavităţi stabile în faza de operare. Stabilitatea este importantă pentru a garanta siguranţa în funcţionare şi pentru a menţine integritatea barierei geologice pe timp nelimitat, astfel încât să existe o protecţie continuă a biosferei. Deşeurile trebuie izolate permanent de biosferă. Tasarea controlată a supraîncărcării, sau alte defecte ce pot apărea pe termen lung, sunt acceptate numai dacă se demonstrează că nu conduc la rapturi, afectarea integrităţii barierei geologice sau formarea de căi prin care apa poate intră în contact cu deşeurile, iar deşeurile sau componente ale deşeurilor pot migra în biosferă.4. Consideraţii suplimentare: stocare subterana în roca dură4.1. Stocarea subterană la adâncime în roca dură este definită ca o stocare subterană la câteva sute de metri adâncime, acolo unde roca dură include variate roci magmatice, ex. graniţe sau gnaise, şi de asemenea, roci sedimentare, ex. calcar şi gresie.4.2. Conceptul de stocare subterana4.2.1. Stocarea subterană la adâncime în roca dură este o cale fezabilă de a evita transmiterea responsabilităţii deşeurilor generaţiilor viitoare deoarece construcţia trebuie făcuta astfel încât să fie pasiva şi sa nu aibă nevoie de întreţinere.Construcţia nu trebuie să împiedice valorificarea deşeurilor sau capacitatea de a lua măsuri corective în viitor. De asemenea, construcţia trebuie proiectată astfel încât să se asigure că efectele negative asupra mediului, sau riscurile care rezultă din activităţile generaţiilor prezente, nu se transmit generaţiilor viitoare.4.2.2. Abordarea principală a conceptului de eliminare a deşeurilor prin stocare subterană, este izolarea acestora faţă de biosferă şi, de asemenea, atenuarea naturală a oricăror poluanţi levigaţi din deşeuri. Pentru anumite tipuri de deşeuri şi substanţe periculoase, a fost identificată necesitatea de a proteja mediul şi populaţia împotriva expunerii continue, pe perioade mari de timp. O perioadă mare de timp înseamnă câteva mii de ani. Aceste nivele de protecţie pot fi atinse prin stocare la adâncime în roca dură. O stocare la adâncime pentru deşeuri în roca dură poate fi localizată fie într-o mină veche, acolo unde activitatea minieră se apropie de sfârşit, fie într-o nouă capacitate de stocare.4.2.3. În cazul stocării în roca dură, nu este posibilă izolarea totală. În acest caz, locul trebuie amenajat astfel încât atenuarea naturală a straielor intermediare înconjurătoare să diminueze efectul poluanţilor astfel încât să nu aibă efecte negative ireversibile pentru mediu.4.2.4. Prevederile art. 20 (2) al Legii nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996 a Apelor, pot fi îndeplinite doar prin demonstrarea siguranţei pe termen lung a instalaţiei (a se vedea pct. 3.2 din prezenta secţiune). Sistemul de stocare în adâncime trebuie evaluat în ansamblul său ţinând cont de funcţionarea eficientă a diferitelor componente. Stocarea în adâncime în roca dură se realizează sub nivelul apei subterane. Prevederile art. 20 (2) al Legii nr. 310/2004 interzic descărcarea poluanţilor direct în apele subterane. Prevederile art. 2(1), lit. e şi lit. f impun luarea masurilor pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apa subterana. Pentru o stocare în adâncime în roca dură, aceasta cerinţă este respectată dacă nici o descărcare de substanţe periculoase din locul de stocare subterană, în cantităţi şi concentraţii care pot provoca efecte adverse, nu ajunge în biosferă, inclusiv în partea superioară a sistemului acvatic subteran accesibilă biosferei, deci trebuie evaluate căile spre şi în biosferă ale fluxului de apă. De asemenea, trebuie evaluat impactul variabilităţii sistemului geohidraulic.4.2.5 Formarea gazului se poate produce în cazul stocării la adâncime în roca dură datorită degradării pe termen lung a deşeurilor, a ambalajelor acestora şi structurilor inginereşti. Această situaţie trebuie luată în considerare la proiectarea incintelor pentru stocare la adâncime în roca dură.  +  Secţiunea 5RECOMANDĂRI PRIVIND OPŢIUNILE DE DEPOZITARE REGLEMENTATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 162/2002 PRIVIND DEPOZITAREA DEŞEURILOR1 Introducere1.1. Posibilităţile de depozitare a deşeurilor reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor, împreună cu câteva exemple de subcategorii ale principalelor clase de depozite se prezintă în Figura 1. În conformitate cu prevederile HotărârII Guvernului nr. 162/2002 se impune tratarea înainte de depozitare pentru majoritatea deşeurilor.Deşeurile pentru care se fac aceste recomandări nu aparţin nici uneia dintre categoriile enumerate în art. 5(1) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.1.2. Depozite de deşeuri inerte1.2.1. Dacă deşeul nu este periculos, în conformitate cu prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, şi dacă întruneşte criteriile deşeurilor ce urmează a fi depozitate pe depozite inerte (clasa "c", vezi figura 1 şi tabelul 1), deşeul poate fi eliminat pe un depozit de deşeuri inerte.1.2.2. Deşeurile inerte pot fi eliminate alternativ în depozite pentru deşeuri nepericuloase prevăzute să întrunească criteriile corespunzătoare (care în general sunt întrunite).1.3. Depozite de deşeuri nepericuloase, inclusiv pe subcategorii de depoziteDacă deseurile nu sunt nici inerte nici periculoase, atunci ele trebuie să fie nepericuloase şi ar trebui să meargă la depozite pentru deşeuri nepericuloase. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului poate defini subcategoriile de deşeuri nepericuloase în conformitate cu strategia naţională de gestionare a deşeurilor, atâta timp cat sunt îndeplinite cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor. Spre exemplu, în figura nr. 1 sunt propuse trei subcategorii de depozite de deşeuri nepericuloase: depozite pentru deşeuri anorganice cu conţinut scăzut de materie organică/ biodegradabilă "b1", depozite pentru deşeuri organice "b2" şi depozite mixte pentru deşeuri nepericuloase cu conţinut substanţial de materiale atât organice/biodegradabile cât şi anorganice "b3". Depozitele din categoria "b1" pot fi subdivizate în continuare în: depozite "b1a", pentru deşeuri care nu îndeplinesc criteriile enumerate la pct 3.2.1 din Secţiunea 2 privind deseurile anorganice nepericuloase şi pot fi depozitate împreună cu deseurile periculoase stabile, nereactive şi depozite "b1b", pentru deşeuri care nu îndeplinesc acele criterii. Depozitele din categoria "b2" pot fi împărţite în continuare în depozite de deşeuri bioreactive şi depozite de deşeuri tratate biologic, mai puţin reactive. Se poate continua subclasificarea depozitelor de deşeuri nepericuloase definind subcategorii de depozite de deşeuri monolitice şi depozite de deşeuri. Criteriile naţionale de acceptare a deşeurilor la depozitare pot fi dezvoltate de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului pentru a asigura la nivel naţional distribuirea deşeurilor nepericuloase la diferitele categorii de depozite de deşeuri nepericuloase. Dacă nu se doreşte subclasificarea depozitelor de deşeuri nepericuloase, toate deseurile nepericuloase (care fac subiectul prevederilor şi din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor) pot merge la un depozit mixt de deşeuri nepericuloase (clasa "b3").1.4. Depozitarea deşeurilor periculoase nereactive în depozite pentru deşeuri nepericuloaseDeseurile periculoase, în conformitate cu prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, prin tratare pot să îndeplinească criteriile de depozitare ca deşeuri periculoase stabile, nereactive, în depozite de deşeuri nepericuloase (clasa "b1b"), în celule pentru deşeuri anorganice, cu conţinut scăzut de materie organică/biodegradabilă, dacă îndeplinesc criteriile de la pct. 3.2.1 din Secţiunea 2. Deseurile pot fi granulare (stabile din punct de vedere chimic) sau solidificate/monolitice.1.5. Depozite de deşeuri periculoase1.5.1. Dacă deşeurile periculoase nu îndeplinesc criteriile de depozitare în depozite de clasa "b1b" sau în celule pentru deşeuri nepericuloase, se verifica dacă îndeplinesc criteriile de depozitare în depozite de deşeuri periculoase (clasa "a"). Dacă criteriile sunt satisfăcute, atunci deşeurile pot fi depozitate în depozite de deşeuri periculoase.1.5.2. Dacă criteriile de acceptare la depozitele de deşeuri nepericuloase nu sunt satisfăcute, atunci deşeurile pot fi supuse unei tratări ulterioare şi testate din nou, până când criteriile de depozitare sunt îndeplinite.1.6. Stocarea subterană1.6.1. Alternativ, deşeurile pot fi testate pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de stocare subterană. Dacă criteriile sunt îndeplinite, deşeurile pot merge şi la locurile de stocare subterane pentru deşeuri periculoase (depozite clasa "d(per)"). Dacă criteriile de stocare subterană nu sunt îndeplinite, deşeurile pot fi supuse unei tratări ulterioare şi testate din nou.1.6.2. Deşi stocarea subterană este preferată pentru deşeuri periculoase speciale, această posibilitate poate fi folosită în principiu şi pentru deşeuri inerte (clasa "d(inert)") şi deşeuri nepericuloase (clasa "d(neper)").Figura 1-Diagrama care arată opţiunile de depozitare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 162/2002  ┌───────────────┐ ┌────────────────────┬───────────────┐  │ DESEURI CE │ │ v │  │ URMEAZA A FI │ │ ┌────────────────────┐ │  │ DEPOZITATE │ │ │ Sunt indeplinite │ │  │ (cateva metode│ │ Nu │ criteriile de │ Nu │  │ de tratare │ │ │ depozitare pentru ├─┐>┌─┴───┐  │ sugerate) │ │ │deseuri periculoase?│ │ │Tra- │  └──────┬────────┘ │ └──────┬─────────────┘ │ │tare │         │ │ │ │ │ulte-│         │ │ │Da │ │rioa-│         v │ │ │ │ra │    ┌────────────┐ ┌──────────┴──────────────┐ │ v └─────┘    │ Deseul │ Da │ Sunt indeplinite │ │ │    │ este ├───────>│ criteriile de depozitare│ │ │    │ periculos? │ │ ale deseurilor │ │ │    └────┬───────┘ │ periculoase │ │ │         │ │ nereactive? │ │ │         │ Nu └────────┬────────────────┘ │ │         │ │ ┌─┘ │         │ ┌─────────────┘ Da │ ┌─────┐ │         v │ │ │Tra- │ │    ┌────────────┐ Nu│ ┌────────────────┐ Nu │ │tare │ │    │ Deseul ├── │─────>│ Este dorita ├─────┐│ │ulte-├──────>│    │este inert? │^ │ │subclasificarea?│ ││ │rioa-│ │    └────┬───────┘. │ └──────┬─────────┘ ││ │ ra │ │         │ . │ │ Da v│ └─────┘ │         │ . │ │ ││ ^ v         │ . │ v ││ │ ┌─────────────┐         │ Da . │ ┌─────────────────────┐ ││ │ Nu │ Criteriile │         │......... │ │ Deseul este │ ││ └────┤ pentru │         │ │ Da │ anorganic sau cu │ ││ │depozitarea │         │ │<───┤ continut scăzut de │ ││ │ deseurilor │         │ │ │ materie organica? │ ││ │ periculoase │         │ │ └───────┬─────────────┘ ││ │ sunt │         │ │ v Nu ││ │ indeplinite?│         │ │ ┌──────────────┐ ││ └───────────┬─┘         │ │ │ Deseul este │ ││ │         │ │ │ predominant ├──────>││ │      Da │ │ │ organic? │ ││Nu, este un │         │ │ └─────┬────────┘ ││amestec de │         │ │ │ ││ deseuri │         │ │ │ ││organice şi │         │ │ │ ││anorganice │         │ │ │ ││ │         │ │ Da │ ││ │         v v v vv v      "c" "b1a" şi "b2" "b3" "a"    "d(per)" "b1b"┌──────────┐┌───────────────┐┌──────────────┐┌──────────────┐┌───────┐┌────────┐│Depozite ││Depozit pentru ││Depozit pentru││Depozit pentru││Depozit││Depozit ││ pentru ││ deseuri ne- ││deseuri nepe- ││deseuri nepe- ││ de ││subteran││ deseuri ││periculoase(*) ││riculoase(*): ││riculoase(*): ││deseuri││ pentru ││ inerte(*)││Subcategoria ││Subcategoria ││Subcategoria ││pericu-││deseuri ││ ││pentru deseuri ││pentru deseuri││pentru deseuri││loase ││pericu- ││ ││anorganice cu ││cu continut ││mixte cu con- ││ (*): ││ loase ││ ││continut scăzut││predominant ││tinut semnifi-││Deseul ││ (*) ││ ││ de materie ││organic. Pot ││ cativ de ││poate ││ ││ ││organica/biode-││fi divizate în││materii orga- ││fi în- ││ ││ ││gradabila (pot ││depozite bio- ││nica/biodegra-││stabil ││ ││ ││ fi aplicate ││degradabile şi││ dabila şi ││sau sta││ ││ ││ criterii ││depozite ptr. ││ anorganica ││bilizat││ ││ ││ specifice) ││deseuri orga- ││(pot fi apli- ││ / ││ ││ ││ ││nice pretra- ││cate criterii ││solidi-││ ││ ││ ││tate. Pot fi ││ specifice) ││ficat ││ ││ ││ ││ aplicate ││ ││ ││ ││ ││ ││ criterii ││ ││ ││ ││ ││ ││ specifice ││ ││ ││ │└──────────┘└───────────────┘└──────────────┘└──────────────┘└───────┘└────────┘    (*) În principiu, stocarea subterana este posibila şi pentru deseuri inerte        şi nepericuloase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Privire de ansamblu asupra claselor de depozite şi exemplelor de subcategorii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Subcategorii majore Criterii de acceptareClasa de (locuri de stocare subterană, IDdepozit depozite pentru deşeuri           monolitice, solidificate (*)           posibile pentru toate clasele           de depozite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Depozite care acceptă deşeuri "c"           inerte Criterii pentru levigabilitateDepozite şi pentru conţinutul depentru substanţe organice stabilitedeseuri la nivelul Uniunii Europeneinerte (pct. 2.2.1 Secţiunea 2).                                                   Criteriul pentru conţinutul                                                   de substanţe anorganice se                                                   stabileşte la nivel naţional.          ──────────────────────────────────────────────────────────────────────           Locuri de stocare subterană "d                                            (inert)"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Depozite pentru deşeuri Criterii pentru levigabili-           anorganice nepericuloase cu un "b1a" tate şi conţinutul total nu           conţinut scăzut de materie sunt stabilite la           organică/ biodegradabilă, acolo nivelul Uniunii Europene.Depozite unde deşeurile nu îndeplinescpentru criteriile stabilite la pct.deşeuri 3.2.2 din Secţiunea 2 pentruneperi- acele deşeuri anorganice careculoase pot fi depozitate împreună cu           deşeuri periculoase stabile şi           nereactive           ─────────────────────────────────────────────────────────────────────           Depozite pentru deşeuri Criteriile pentru levigabi-           nepericuloase anorganice cu un "b1b" litate şi conţinutul de           conţinut scăzut de materie materii organice (TOC) şi           organică/biodegradabilă alte proprietăţi sunt                                                   stabilite la nivelul Uniunii                                                   Europene, comune pentru                                                   deşeurile nepericuloase                                                   granulate şi stabile, deşeuri                                                   periculoase nereactive                                                   (pct. 3, Secţiunea 2).                                                   Criterii adiţionale de                                                   stabilitate se stabilesc mai                                                   târziu la nivelul agenţiilor                                                   judeţene pentru protecţia                                                   mediului. Criteriile pentru                                                   deşeurile monolitice trebuie                                                   să fie stabilite la nivelul                                                   Uniunii Europene.           ─────────────────────────────────────────────────────────────────────           Depozite pentru deşeuri Criterii pentru levigabi-           organice nepericuloase "b2" litate şi conţinutul total                                                   nu sunt stabilite la nivelul                                                   Uniunii Europene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Depozite pentru amestecuri de Criterii pentru levigabi-           deşeuri nepericuloase cu "b3" litate şi conţinutul total nu           conţinut substanţial de deşeuri sunt stabilite la nivelul           organice/biodegradabile şi Uniunii Europene.           deşeuri anorganice           ─────────────────────────────────────────────────────────────────────           Locuri de stocare subterană "d                                            (neper)"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Depozite Depozite de suprafaţă pentru "a" Criterii pentru levigabi- pentru deşeuri periculoase. litatea deşeurilor pericu- deşeuri loase granulare şi conţinutul pericu- total al anumitor componente loase au fost stabilite la nivelul                                                   Uniunii Europene (pct. 4,                                                   Secţiunea 2). Criteriile                                                   pentru deşeuri monolitice                                                   trebuie să fie stabilite la                                                   nivelul agenţiilor judeţene                                                   pentru protecţia mediului.                                                   Criterii adiţionale pentru                                                   conţinutul de substanţe                                                   contaminante (poluante) pot                                                   fi stabilite la nivelul                                                   Uniunii Europene.           ─────────────────────────────────────────────────────────────────────           Locuri de stocare subterană Cerinţe speciale sunt                                             "d prezentate în Secţiunea 4                                             (per)"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (*) Subcategoriile deşeurilor monolitice sunt relevante doar pentru "b1", "c",     "d(per)" şi posibil "a"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. 1.6.2. al secţ. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Secţiunea 6 Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuriDeşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri inerteAltele decât cele din tabelul 2.1 Secţiunea 2, pentru încadrarea cărora în această categorie este necesară efectuarea unor teste şi analize; în urma testelor, aceste deşeuri se pot încadra la inerte sau nepericuloase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod deşeu Denumire deşeu Se                                                                       recomandă                                                                       aplicarea                                                                         unei                                                                        metode                                                                       de valo-                                                                       rificare                                                                         (X)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea           fizică şi chimică a mineralelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 08 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele           specificate la 01 03 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 08 deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât           cele specificate la 01 04 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 10 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele           specificate la 01 04 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 13 deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât           cele specificate la 01 04 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procesele termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 05 particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 12 deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la           10 11 11 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării           termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 03 particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 08 deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de X           construcţie (după procesarea termică)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării           termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 06 particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 14 deşeuri de beton şi nămoluri cu beton X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri nespecificate în altă parte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 20 sticlă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ           excavat din amplasamente contaminate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la           17 05 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la           17 05 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile           de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare           cu apă şi uz industrial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    X- deşeuri pentru care se cunoaşte sau pentru care există deja o soluţie       fezabilă de valorificareDeşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri nepericuloaseNOTE:1. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002, se interzice depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, anvelope uzate întregi, orice alt tip de deşeu care nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare. Deşeurile nepericuloase lichide se tratează în vederea deshidratării, solidificării, etc.2. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002, în depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare, deşeuri periculoase stabilizate cu comportare echivalentă cu cea a deşeurilor nepericuloase. Deşeurile periculoase stabilizate se depozitează în celule separate fată de deşeurile nepericuloase biodegradabile.3. Pentru colectarea şi depozitarea deşeurile municipale se respectă şi prevederile legislative referitoare la gospodărirea localităţilor.4. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, nămoluri, etc) se respectă prevederile actelor normative corespunzătoare, şi anume: Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultura.5. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DEŞEURI, şi care nu se regăsesc în lista de fată, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod deşeu Denumire deşeu Se                                                                       recomandă                                                                       aplicarea                                                                         unei                                                                        metode                                                                       de valo-                                                                       rificare                                                                         (X)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la           tratarea fizică şi chimică a mineralelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi           01 03 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 09 nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât           cele specificate la 01 03 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 11 deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin           săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea           minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07           şi 01 04 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină,           altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele           decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din agricultură, horticultura, acvacultura,           silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi           procesarea alimentelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 01 nămoluri de la spălare şi curăţare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 02 deşeuri ele ţesuturi animale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 06 dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv X           resturi de paie) colectate separat şi tratate în           afara incintei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate           la 02 01 08 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 10 deşeuri metalice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 02 01 nămoluri de la spălare şi curăţare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 02 02 deşeuri de ţesuturi animale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 02 04 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 03 01 nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare           şi separare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 04 01 nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 07 01 deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică X           a materiei prime────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor           şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 01 05 rumeguş, talas, aşchii, resturi de scândură şi furnir, X           altele decât cele specificate la 03 01 04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 02 nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor           de fierbere)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de           reciclare a hârtiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului           reciclate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate           reciclării X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 09 deşeuri de nămol de caustificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut           de fibre, material de umplutură, cretare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 03 11 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele           decât cele specificate la 03 03 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 01 deşeuri de la şeruire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 02 deşeuri de la cenuşărire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 04 flota de tăbăcire cu conţinut de crom X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 05 flota de tăbăcire fără conţinut de crom────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 06 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în X           incintă, cu conţinut de crom────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă,           fără conţinut de crom────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuituri,           tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, X           elastomeri, plastomeri)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel           specificat la 04 02 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 17 coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi           la 04 02 16 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 20 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 04 02 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor           naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele X           decât cele specificate la 05 01 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 13 nămoluri de la cazanul apei de alimentare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 17 bitum X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 99 alte deşeuri nespecificate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 06 99 alte deşeuri nespecificate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procese chimice anorganice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 03 14 săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate           la 06 03 11 şi 06 03 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 05 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 06 05 02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele           specificate la 06 06 02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 08 02 deşeuri cu conţinut de clorosilani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 09 02 zgura fosforoasă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate           la 06 09 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 11 01 deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului           de titan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 13 03 negru de fum X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procese chimice organice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 01 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 02 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 13 deşeuri de materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate           la 07 02 14 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 16 deşeuri cu conţinut de silicon X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 12 nămoluri de la epurarea eficienţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 03 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 12 nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 04 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 05 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 06 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 07 07 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi           utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele,           lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi           cernelurilor tipografice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate           la 08 01 11 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 14 nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele           specificate la 08 01 13 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 16 nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele           decât cele specificate la 08 01 15 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor,           altele decât cele specificate la 08 01 17 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri,           altele decât cele specificate la 08 01 19 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 02 02 nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 07 nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate           la 08 03 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 15 nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate           la 08 03 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele           specificate la 08 03 17 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele           specificate la 08 04 09 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 12 nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele           specificate la 08 04 11 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 14 nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri,           altele decât cele specificate la 08 04 13 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri,           altele decât cele specificate la 08 04 15 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din industria fotografică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau           compuşi de argint X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint           sau compuşi de argint X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 10 camere de unică folosinţă fără baterii X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 12 camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele           specificate la 09 01 11 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procesele termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 01 cenuşa de vatră, zgura şi praf de cazan (cu excepţia           prafului de cazan specificaţia 10 01 04).────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 02 cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 03 cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 05 deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea           gazelor de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor           de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 15 cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan de la           co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate           la 10 01 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 17 cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea           specificată la 10 01 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 19 deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele           specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 21 nămoluri de la epurarea afluenţilor în incinta, altele           decât cele specificate la 10 01 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 23 nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere,           altele decât cele specificate la 10 01 22────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la           pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 02 zgura neprocesată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât           cele specificate la 10 02 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 10 cruste de ţunder────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 02 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 14 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele           specificate la 10 02 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 15 alte nămoluri şi turte de filtrare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 02 resturi de anozi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 05 deşeuri de alumină────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, X           altele decât cele specificate la 10 03 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat           la 10 03 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu           bile), altele decât cele specificate la 10 03 21────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât           cele specificate la 10 03 23────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 26 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor,           altele decât cele specificate la 10 03 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 28 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 03 27────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre,           altele decât cele specificate la 10 03 29────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 04 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 01 zguri de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 04 alte particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 05 08────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 01 zguri de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 04 alte particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 06 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 01 zguri de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 04 alte particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele specificate la 10 07 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 04 particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 09 alte zguri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, X           altele decât cele specificate la 10 08 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 14 resturi de anozi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat           la 10 08 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor           de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât           cele menţionate la 10 08 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 03 zgură de furnal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite X           la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la           turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat           la 10 09 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate           la 10 09 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele           decât cele specificate la 10 09 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 03 zgură de furnal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite           la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la           turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat           la 10 10 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate           la 10 10 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele           decât cele specificate la 10 10 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 10 deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării           termice, altele decât cele specificate la 10 11 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele           decât cele specificate la 10 11 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere,           altele decât cele specificate la 10 11 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de           ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii,           altele decît cele specificate la 10 11 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 06 forme şi mulaje uzate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât           cele specificate la 10 12 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 12 deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate           la 10 12 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 13 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 07 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele           decât cele specificate la 10 13 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 11 deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele           decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele           specificate la 10 13 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea           metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 10 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele           specificate la 11 01 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 12 lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate           la 11 01 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate           la 11 01 13 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de           electroliză în soluţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului,           altele decât cele specificate la 11 02 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 05 01 zinc dur X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 05 02 cenuşă de zinc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a           suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 01 pilitura şi şpan feros X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 03 pilitura şi şpan neferos X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 04 praf şi particule de metale neferoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 05 pilitura şi şpan de materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 13 deşeuri de la sudură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 15 nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele           specificate la 12 01 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele           specificate la 12 01 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 21 piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare           mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,           filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate           în altă parte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 02 ambalaje de materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 03 ambalaje de lemn X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 04 ambalaje metalice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 05 ambalaje de materiale compozite X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 06 ambalaje de materiale amestecate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 09 ambalaje din materiale textile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire X           şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele           specificate la 15 02 02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri nespecificate în altă parte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 03 anvelope scoase din uz X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 04 vehicule abandonate (această poziţie nu este propusă X           pentru a fi supusă opiniei Comitetului.           Modificările necesare pentru această poziţie vor fi           făcute în Consiliu, pe baza propunerilor incluse în           documentul COM(2000)546)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte           componente periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 12 plăcute de frâna, altele decât cele specificate           la 16 01 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate           la 16 01 14 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 17 metale feroase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 18 metale neferoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 19 materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 22 componente fără altă specificaţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de           la 16 02 09 la 16 02 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele           decât cele specificate la 16 02 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate           la 16 03 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate           la 16 03 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte           substanţe decât cele specificate la 16 05 04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate           la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 05 alte baterii şi acumulatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu,           rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 03 catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranzitionale           sau compuşi ai metalelor tranzitionale, fără alte           specificaţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 04 catalizatori uzaţi de la cracare catalitică           (cu excepţia 16 08 07)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate           la 16 10 01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate           la 16 10 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 02 materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon           din procesele metalurgice, altele decât cele specificate           la 16 11 01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 04 materiale de căptuşire şi refractare din procesele           metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 06 materiale de căptuşire şi refractare din procesele           ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ           excavat din amplasamente contaminate)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 02 01 lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 02 03 materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 01 cupru, bronz, alama X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 02 aluminiu X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 03 plumb X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 04 zinc X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 05 fier şi oţel X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 06 staniu X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 07 amestecuri metalice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate           la 17 06 01 şi 17 06 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 06 05 materiale de construcţie cu conţinut de azbest────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât           cele specificate la 17 08 01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, X           altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02           şi 17 09 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane           sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe           (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în           bucătării sau restaurante, care nu provin direct din           activitatea de ocrotire a sănătăţii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge X           şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul X           unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor           (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie,           îmbrăcăminte disponibilă, scutece)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul           unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de           la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea           apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 02 materiale feroase din cenuşile de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate           la 19 01 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 18 deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate           la 19 01 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri           nepericuloase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât           cele specificate la 19 02 05.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate           la 19 02 08 şi 19 02 09 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate           la 19 03 04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate           la 19 03 06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 04 01 deşeuri vitrificate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 04 04 deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 05 01 fracţiunea necompostată din deşeurile municipale           şi asimilabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 05 02 fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere           şi vegetale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 05 03 compost fără specificarea provenienţei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor           municipale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor           municipale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor           animale şi vegetale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor           animale şi vegetale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele           specificate la 19 07 02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 01 deşeuri reţinute pe site────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea X           amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor şi           grăsimilor comestibile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale           industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor           reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu           site────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 03 nămoluri de la decarbonatare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 04 cărbune activ epuizat X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 09 06 soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor           de ioni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 01 deşeuri de fier şi oţel X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 02 deşeuri neferoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele           specificate la 19 10 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 06 nămoluri de la epurarea afluenţilor proprii, altele           decât cele specificate la 19 11 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 01 hârtie şi carton X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 02 metale feroase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 03 metale neferoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 08 materiale textile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de           combustibili) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de           la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât           cele specificate la 19 12 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât           cele specificate la 19 13 01 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele           specificate la 19 13 03 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât           cele specificate la 19 13 05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la           remedierea apelor subterane, altele decât cele           specificate la 19 13 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie,           instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 01 hârtie şi carton X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 10 îmbrăcăminte X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 11 textile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât           cele specificate la 20 01 27 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 30 detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate           la 20 01 33 (2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât           cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 39 materiale plastice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 40 metale X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 41 deşeuri de la curăţatul coşurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 02 01 deşeuri biodegradabile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 01 deşeuri municipale amestecate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 02 deşeuri din pieţe X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 03 deşeuri stradale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 04 nămoluri din fosele septice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 06 deşeuri de la curăţarea canalizării────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 07 deşeuri voluminoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 03 99 deşeuri municipale, fără altă specificaţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    X- deşeuri pentru care se cunoaşte sau pentru care exista deja o soluţie       fezabilă de valorificare.Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri periculoaseNOTE:1. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002, nu se accepta la depozitare într-un depozit: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, orice alt tip de deşeu care nu îndeplineşte criteriile de acceptare stabilite de prezentul ordin. Deşeurile periculoase lichide se tratează în vederea deshidratării, solidificării şi pentru reducerea conţinutului periculos.2. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002, în depozitele de deşeuri periculoase este permisă numai depozitarea deşeurilor periculoase care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele legislative în vigoare, în scopul îndeplinirii criteriilor de acceptare la depozitare, deşeurile periculoase se supun unor operaţii de tratare în vederea denocivizării.3. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, uleiuri uzate, PCB -uri, baterii şi acumulatori) se respectă prevederile actelor normative corespunzătoare, şi anume; Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi, Hotărârii Guvernului nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.4. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DEŞEURI, şi care nu se regăsesc în lista de faţă, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod deşeu Denumire deşeu Se                                                                       recomandă                                                                       aplicarea                                                                         unei                                                                        metode                                                                       de valo-                                                                       rificare                                                                         (X)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de           la tratarea fizică şi chimică a mineralelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor           cu sulfuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la           procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la           procesarea fizică şi chimica a minereurilor nemetalifere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut           de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din agricultură, horticultura, acvacultura,           silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi           procesarea alimentelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor            şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 01 04* rumeguş, talas, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu X           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 02 01* agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 02 02* agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut X           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără           faza lichidă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 16* coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────04 02 19* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor           naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 02* şlamuri de la desalinizare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 03* şlamuri din rezervoare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 04* nămoluri acide alchilice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 05* reziduuri uleioase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 06* nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a           instalaţiilor şi echipamentelor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 07* gudroane acide X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 08* alte gudroane X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 09* nămoluri de la epurarea afluenţilor în incinta cu conţinut           de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 11* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 01 15* argile de filtrare epuizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 06 01* gudroane acide X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 06 03* alte gudroane X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────05 07 01* deşeuri cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procese chimice anorganice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 02* acid clorhidric────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 03* acid fluorhidric────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 05* acid azotic şi acid azotos────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 01 06* alţi acizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 02 01* hidroxid de calciu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 02 03* hidroxid de amoniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 02 04* hidroxid de sodiu şi potasiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 02 05* alte baze────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 03 11* săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 03 13* săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 04 03* deşeuri cu conţinut de arsen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 05 02* nămoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 06 02* deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 07 03* nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 07 04* soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 09 03* deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt           contaminate cu substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 10 02* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 13 01* produşi anorganici de protecţie a instalaţiei,           agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide. X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────06 13 05* funingine X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procese chimice organice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 01* soluţii apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare           şi reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare           şi reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 01 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 04* alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 02 14* deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 03 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 11* nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 04 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 06 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta,           cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi           soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────07 07 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi           utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele,           lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor           şi cernelurilor tipografice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi           organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 13* nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi X           organici sau alte substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 15* nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi           solvenţi organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 17* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu X           conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi           solvenţi organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 14* nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 16* deşeuri de soluţii de gravare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe           periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 03 19* ulei de dispersie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi           organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 11* nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi           organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 13* nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi           solvenţi organici sau alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri X           şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 04 17* ulei de colofoniu X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────08 05 01* deşeuri de izocianaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din industria fotografică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 01* developanţi pe bază de apa şi soluţii de activare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 02* soluţii de developare pe bază de apa pentru plăcile offset X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 03* soluţii de developare pe bază de solvenţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 04* soluţii de fixare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 06* deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta           a deşeurilor fotografice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 11* camera de unică folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01,           16 06 02 sau 16 06 03 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────09 01 13* deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a           argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din procesele termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 04* cenuşa zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 09* acid sulfuric────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 13* cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate           folosite drept combustibil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 14* cenuşa de vatră, zgura şi praf de cazan de la           co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 16* cenuşa zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 18* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 20* nămoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 01 22* nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut           de uleiuri X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 02 13* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 04* zguri de la topirea primară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 08* zguri saline de la topirea secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 09* scorii negre de la topirea secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu           apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 21* alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile)           cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 23* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 25* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 03 29* deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre           cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 01* zguri de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 02* scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 03* arseniat de calciu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 04* praf din gazul de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 05* alte particule şi praf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 03* praf din gazul de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 05* deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 06* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 05 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în           contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 03* praf din gazul de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 08* zgura salină de la topirea primară şi secundară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit,           în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de           ardere cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite           la turnare cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la           turnare cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 09 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite           la turnare cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la           turnare cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 10 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 09* deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior           procesării termice, cu conţinut de substanţe periculoase.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 11* deşeuri de sticlă sub formă de particule fine şi pudră           de sticlă cu conţinut de metale grele (de ex: de la           tuburile catodice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 13* nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 15* deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de           ardere cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 11 19* deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu           conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 09* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 12 11* deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut           de azbest────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 13 12* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 14 01* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea           metalelor şl a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 05* acizi de decapare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 06* acizi fără alta specificaţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 07* baze de decapare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 08* nămoluri cu conţinut de fosfaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 09* nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 11* lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 15* eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de           schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 16* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 01 98* alte deşeuri conţinând substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 02 02* nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv           jarosit, goethit)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 02 05* deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului,           cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 02 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 03 01* deşeuri cu conţinut de cianuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 03 02* alte deşeuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 05 03* deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 05 04* baie uzată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a           suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni X           (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni           (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 12* ceruri şi grăsimi uzate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 14* nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu           conţinut de ulei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 01 20* piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare           mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 03 01* lichide apoase de spălare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu           excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele           05, 12 şi 19)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 04* emulsii clorurate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 05* emulsii neclorurate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 01 13* alte uleiuri hidraulice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi           de ungere X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie           şi de ungere X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor           biodegradabile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu           conţinut de PCB X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a           căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere           a căldurii X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor           biodegradabile X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 04 01* uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 04 02* uleiuri de santină din colectoarele de debarcader X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 04 03* uleiuri de santină din alte tipuri ele navigaţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 03* nămoluri de intercepţie X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi           separatoarele ulei/apă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 07 02* benzina X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri) X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 08 01* nămoluri şi emulsii de la desalinizare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 08 02* alte emulsii X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 08 99* alte deşeuri nespecificate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi           carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 06 02* alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 06 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 06 04* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi           halogenaţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 06 05* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,           filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate           în altă parte.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu           substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată X           din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv           containere goale pentru stocarea sub presiune────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei X           fără altă specificaţie), materiale de lustruire,           îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri nespecificate în altă parte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 07* filtre de ulei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 08* componente cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 09* componente cu conţinut de PCB X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie -           air bags)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 11* plăcute de frână cu conţinut de azbest────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 13* lichide de frână X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate           de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate X           cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi,          HCFC, HFC X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase, X           altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 03 03* deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 04 01* deşeuri de muniţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 04 02* deşeuri de artificii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 04 03* alte deşeuri de explozivi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând           substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe           chimice de laborator────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate           constând din sau conţinând substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând           din sau conţinând substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 01* baterii cu plumb X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 02* baterii cu Ni-Cd X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 03* baterii cu conţinut de mercur X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 06 06* electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 02* catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale           periculoase sau compuşi ai metalelor tranziţionale           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 05* catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 08 07* catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 09 01* permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 09 02* cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu           sau sodiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 09 04* substanţe oxidante, fără alte specificaţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 01* materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon           din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 03* alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele           metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 11 05* materiale de căptuşire şi refractare din procesele           ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ           excavat din amplasamente contaminate)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi,           ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau X           contaminate cu substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe           periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 08 01* materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut           de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB X           (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de           răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură           cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv           amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau           din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu           excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării           sau restaurante, care nu provin direct din activitatea           de ocrotire a sănătăţii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor X           măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor           măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor,           de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea           apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 06* deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte           deşeuri lichide apoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 11* cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 13* cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 01 17* deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu           periculos X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 07* ulei şi concentrate de la separare X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe           periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe           periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 02 11* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 03 04* deşeuri încadrate ca periculoase, parţial stabilizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 03 06* deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 04 02* cenuşa zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea           gazelor de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 04 03* faza solidă nevitrificată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 07 02* levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 06* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 07* soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor           schimbătoare de ioni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 08* deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de           metale grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 09* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea X           amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi           grăsimilor comestibile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea X           amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel           specificat la 19 08 09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 11* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la           epurarea biologică a apelor reziduale industriale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 08 13* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite           din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 03* fracţii de span uşor şi praf conţinând substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 10 05* alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 01* argile de filtrare epuizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 02* gudroane acide X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 03* deşeuri lichide apoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 04* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 05* nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 11 07* deşeuri de la spălarea gazelor de ardere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la           tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de X           substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de           substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 05* nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut           de substanţe periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 13 07* deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la           remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe           periculoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie,           instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 13* solvenţi X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 14* acizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 15* baze────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 17* substanţe chimice fotografice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 19* pesticide X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC           (clorofluorocarburi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 26* uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate           la 20 01 25 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe           periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 29* detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau X           16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând           aceste baterii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât           cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut           de componenţi periculoşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    X - deşeuri pentru care se cunoaşte sau pentru care există deja        o soluţie fezabilă de valorificare----------