HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 27 noiembrie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 4 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti, în vederea desfăşurării activităţilor de interes public local, prin serviciile sale de utilitate publică: sere, spaţii verzi, gospodărie comunală, precum şi pentru depozitarea utilajelor ce deservesc aceste servicii. (2) În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, acesta va reveni de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.145.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerul Administraţiei şi Internelor -prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public aloraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrareaConsiliului Local al Oraşului Costeşti
  *Font 8*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se trans- mite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă - lei - Numărul M.F.P. şi codul de clasificare
  Imobilul 45-249, oraşul Costeşti, Şos. Alexandriei nr. 1, judeţul Argeş Ministerul Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti C.U.I. - 4229660 Domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti C.U.I. - 4834769 Suprafaţa totală a imobilului (teren) - 2.716 mý, din care: Construcţii administrative şi social-culturale - Pavilion 45-249-01 Suprafaţă - 188 mý Construcţii-anexă: garaje - pavilion 45-249-02 Suprafaţă - 79 mý wc - pavilion 45-249-03 - 10 mý CF nr. 80987/2012 42.772,93 53.652,29 5.448,62 1.056,65 Valoarea totală - 113.772,48 101.050 8.19.01
  -------