HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 20 noiembrie 2012privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului pentru Universitatea din Piteşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 28 noiembrie 2012  În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 226 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea din Piteşti din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a unor imobile (teren şi construcţii), ca urmare a transmiterii unui imobil în proprietatea privată a statului, precum şi a retrocedării unui imobil către foştii proprietari, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 1.121.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitateadin Piteşti, care trece din proprietateapublică a statului în proprietatea privată a acestuia 
  Cod fiscal
  1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4122183 Universitatea din Piteşti
   
  Denumirea Adresa Elemente-cadru Descrierea tehnică
  Construcţii Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Construcţii în suprafaţă de 224 mp (parţial) Nr. MF 153872 CF nr. 44357
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului,ca urmare a transmiterii unui imobil în proprietatea privată astatului, precum şi a retrocedării unui imobil către foştii proprietari,în condiţiile legii 
  Cod fiscal
  1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4122183 Universitatea din Piteşti
   
  Denumirea Adresa Elemente-cadru Descrierea tehnică
  Teren Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Teren în suprafaţă de 2.988 mp (parţial) Nr. MF 154556 CF nr. 44357
  Construcţii Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Construcţii în suprafaţă de 224 mp (parţial) Nr. MF. 153872 CF nr. 44357
  -----