HOTĂRÂRE nr. 1.111 din 14 noiembrie 2012privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 1 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 2-11 din anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Directorul ServiciuluiRomân de Informaţii,George Cristian MaiorViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 noiembrie 2012.Nr. 1.111.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se includ în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului
      Cod fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite  
    3. Ordonator terţiar de credite  
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
    Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elementele de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescriereaPerioada
    Baza legalăAdministrare/ ConcesiuneH.G.Datele de identificare
    1.-8.19.01.ImobilBloc locuinţe de intervenţie     Municipiul Bucureşti201121.580.204Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2002; Autorizaţie de construire nr. 4 din 7.08.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.048 din 27.04.2011Administrare-----
    2.-8.19.01.ImobilSediu     Judeţul Bihor2011174.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.304 din 25.10.2011Administrare-----
    3.-8.19.01.ImobilCabinet medical     Judeţul Constanţa2011324.265Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.092 din 27.10.2011Administrare-----
    4.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Galaţi2010115.833Contract de donaţie nr. 2.140 din 22.12.2010Administrare-----
    5.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Iaşi2011218.790Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.128 din 29.11.2011Administrare-----
    6.-8.19.01.ImobilCabinet medical     Judeţul Iaşi2011432.690Contract de vânzare- cumpărare nr. 576 din 30.11.2011Administrare-----
    7.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ201073.000Contract de donaţie nr. 3.050 din 17.12.2010Administrare-----
    8.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Prahova200134.924Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001Administrare-----
    9.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare199429.153Contract de vânzare- cumpărare nr. 16.486 din 29.12.1994Administrare-----
    10.-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare199531.948Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.444 din 14.11.1995Administrare-----
    11.-8.19.01.ImobilSediu     Judeţul Vâlcea1996143.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.454 din 13.05.1996Administrare-----
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se majorează valorilecuprinse în inventar ca urmare a efectuării unorlucrări de investiţii puse în funcţiune
      Cod fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite  
    3. Ordonator terţiar de credite  
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
    Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elementele de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescriereaPerioada
    Baza legalăAdministrare/ ConcesiuneH.G.Datele de identificare
    1.1059468.19.01.ImobilSediu     Judeţul Giurgiu   31.128.727Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.010 din 11.09.2009, nr. 4.016 din 4.03.2010, nr. 4.017 din 5.03.2010, nr. 4.018 din 5.03.2010 şi nr. 4.051 din 11.07.2011Administrare-----
    2.1052358.19.01.ImobilSediu     Judeţul Arad   3.207.608Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.038 din 21.10.2010Administrare-----
    3.1533028.19.01.ImobilSediu     Judeţul Botoşani   11.839.030Autorizaţie de construire nr. 3 din 1.07.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.027 din 11.06.2010Administrare-----
    4.1055518.19.01.ImobilSediu     Judeţul Gorj   2.697.216Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.058 din 21.11.2011Administrare---    
    5.1059058.19.01.ImobilSediu     Judeţul Vâlcea   1.161.566Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.055 din 4.11.2011Administrare-----
    6.1533008.19.01.ImobilSediu     Judeţul Timiş   17.820.325Autorizaţie de construire nr. 8 din 14.09.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.059 din 16.12.2011Administrare-----
    7.1059768.19.01.ImobilCămin de garnizoană     Judeţul Prahova   3.300.545Autorizaţie de construire nr. 12 din 29.12.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.050 din 9.06.2011Administrare-----
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul publical statului, ca urmare a retrocedărilor cătrepersoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Codul unic de identificare/ Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificaţie Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
  1 4204305/ 105.932/ 8.19.01 Spital 2.004.175 Sentinţa civilă nr. 1.938 din 14.11.2011 a Tribuna- lului Bucureşti, defi- nitivă şi irevocabilă; Decizia nr. 57 din 28.12.2011 a directoru- lui Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii
  2. 4204305/ 105.944/ 8.19.01 Sediu 2.673.220 Decizia civilă nr. 285 din 5.06.2003 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, investită cu formulă executorie Serviciul Român de Informaţii
  3. 4204305/ 105.313 (parţial)/ 8.19.01 Teren 196.794 Sentinţa civilă nr. 813 din 2.06.2010 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Dispo- ziţia nr. 58 din 19.03.2012 a directoru- lui Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii
  ----------