ORDIN nr. 3.814 din 6 noiembrie 2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 176.600 din 3 octombrie 2012 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) şi ale art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor Normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage, după caz, răspunderea materială, administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 504/2006 privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*), îşi încetează aplicabilitatea şi se abrogă orice altă dispoziţie contrară.─────────── Notă *) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 504/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 6 noiembrie 2012.Nr. 3.814.  +  AnexăNORMA 06/11/2012