HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 20 noiembrie 2012privind trecerea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012  Având în vedere art. 2 şi art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2011 privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Terenul în suprafaţă totală de 52.358 mp, transmis în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investiţiei "Sală de sport multifuncţională" - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă totală de 52.358 mp, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Sală de sport polivalentă". (2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În termen de 30 de zile de la preluarea terenului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Bucureşti şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti are obligaţia de a realiza obiectivul de investiţii privind construirea unei săli polivalente din bugetul propriu şi din alte surse, în condiţiile legii. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti va începe realizarea obiectivului de investiţii în termen de un an şi îl va finaliza în termen de 3 ani de la momentul transmiterii terenului prevăzut la art. 2 alin. (1). (3) După efectuarea recepţiei, obiectivul de investiţii "Sală de sport polivalentă" va fi înscris în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti va asigura gratuitatea pentru desfăşurarea de competiţii internaţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în incinta sălii polivalente, cu plata utilităţilor în baza unui contract încheiat pentru fiecare eveniment în parte. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti va asigura, în măsura posibilităţilor, gratuitatea folosirii spaţiilor necesare antrenamentelor federaţiilor sportive naţionale, respectiv structurilor sportive de drept public în competiţiile sportive internaţionale, în incinta sălii polivalente, cu plata utilităţilor în baza unui contract încheiat pentru fiecare eveniment în parte.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a terenului transmis în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) În situaţia în care în urma controlului se constată că terenul transmis potrivit art. 2 alin. (1) nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, terenul respectiv revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu".  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţieişi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegatpentru administraţie,Radu StroeMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 1.117.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şiTineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu",care se transmite în domeniul public al municipiuluiBucureşti şi în administrarea Consiliului Generalal Municipiului Bucureşti
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasifi- care Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilul
  1. 34202 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CUI 4267117) Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Spaţiu de siguranţă în jurul turnului de paraşutism Suprafaţă totală - 33.937 mp C.F. nr. 216353
  2. 34203 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CUI 4267117) Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Drumuri şi alei de acces pentru sportivi şi public Suprafaţa - 342 mp C.F. nr. 216353
  3. 34214 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CUI 4267117) Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Drumuri şi supra- feţe betonate în suprafaţă de 2.231 mp şi spaţii verzi în suprafaţă de 7.290 mp C.F. nr. 216353
  4. 102430- parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CUI 4267117) Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Teren cu zgură, în suprafaţă de 690 mp C.F. nr. 216353
  5. 102437- parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CUI 4267117) Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Spaţii verzi - 7.868 mp C.F. nr. 216353
  ________