HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 14 noiembrie 2012privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 alin. (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 162/2012, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în lungime de 23,892 km, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum judeţean prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 noiembrie 2012.Nr. 1.110.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale drumului judeţean, trecut în domeniul public alstatului, care se încadrează în categoria funcţională a drumurilorde interes naţional, şi a sectorului de drum judeţeanaferent care se dă în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aactivităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
  *Font 8*
   
  Denumirea drumului ju- deţean care se încadrează în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional Denumirea sectorului de drum judeţean care se dă în adminis- trare Persoana juridică de la care se dă în admi- nistrare sectorul de drum judeţean Persoana juridică la care se dă în adminis- trare sectorul de drum judeţean Lungimea to- tală a drumu- lui judeţean care se înca- drează în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional - km - Lungimea to- tală a sec- torului de drum naţio- nal care se dă în administrare - km - Indicativ nou
  DJ 192 Satu Mare (DN 19) - Odoreu - Apa - DN1C/ km 0+000 - km 25+652 DJ 192 Satu Mare (DN 19) - Odoreu - Apa - DN1C/ km 1+760 - km 25+652 Consiliul Judeţean Satu Mare CUI 3897378 Ministerul Transportu- rilor şi Infrastructu- rii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI - MTI 13633330 CUI CNADNR - S.A. RO 16054368 L = 25,652 L = 23,892 DN 19F
  -----