HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 14 noiembrie 2012privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti şi Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012    Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Bucureşti, respectiv oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, respectiv Unitatea Militară 0925 Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 noiembrie 2012.Nr. 1.109.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, învederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
    *Font 9*
     
    ┌───────┬───────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────────┐ │ Codul │ Adresa │ Persoana juridică │ Caracteristicile │Valoarea │ Numărul de │ │ de │ imobilului│ care administrează │ tehnice │contabilă│înregistrare al│ │clasi- │ │ imobilul │ │ (lei) │ imobilului │ │ficare │ │ │ │ │ depus la │ │ │ │ │ │ │ Ministerul │ │ │ │ │ │ │ Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ Publice │ ├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │8.19.01│Municipiul │Ministerul Adminis- │1. Pavilion │33.011,87│ 28456 │ │ │Bucureşti │traţiei şi Internelor│45-01-87: │ │ (parţial) │ │ │ │- Unitatea Militară │Sc = 303,00 mp; │ │ │ │ │ │0260 Bucureşti │Sd = 303,00 mp │ │ │ │ │ │CUI 4192774 │ │ │ │ │ │ │CF 239631 │ │ │ │ ├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │8.19.01│Oraşul Gura│Ministerul Adminis- │1. Pavilion │32.098,50│ 101.474 │ │ │Humorului, │traţiei şi Internelor│45-287-03 (parţial) │ │ (parţial) │ │ │judeţul │- Unitatea Militară │Sc = 106,94 mp; │ │ │ │ │Suceava │0925 Suceava - cod │Sd = 106,94 mp │ │ │ │ │ │fiscal 13589936 ├────────────────────┤ │ │ │ │ │CF 32804 │2. Pavilion │38.088,24│ │ │ │ │ │45-287-05: │ │ │ │ │ │ │Sc = 25,20 mp; │ │ │ │ │ │ │Sd = 25,20 mp │ │ │ └───────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────────┘-----