HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 14 noiembrie 2012privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a imobilului situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 noiembrie 2012.Nr. 1.108.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului ce face obiectul înscrierii în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi al dăriiîn administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa
  *Font 8*
   
  Codul de clasi- ficaţie Adresa imobilului Persoana juridică cu drept de proprietate Persoana juri- dică cu drept de administra- re asupra imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inven- tar a imo- bilului (lei) Numărul de înre- gistrare în inventarul bunu- rilor din domeniul public
  8.19.01 Localitatea Agigea, Aleea Paltinului nr. 23, judeţul Constanţa Statul român Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa C.U.I. 4300965 - teren intravilan în suprafaţă de 308,00 mp (din măsurători: 310,00 mp); - construcţie în suprafaţă construită de 95,00 mp şi suprafaţă totală utilă de 319,45 mp, regim S+P+1+M; - nr. cadastral: 102859 - C.F. Constanţa: 102859 565.003,94 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de înre- gistrare în inventarul bunu- rilor aparţinând domeniului pu- blic al statului
  -----