LEGE nr. 75 din 8 aprilie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"Sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice şi din regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, cele reprezentând premiul anual acordat, potrivit reglementărilor proprii, aprobate în condiţiile legii, de către ceilalţi plătitori de salarii şi alte drepturi salariale care, conform dispoziţiilor legale, nu constituie fond de participare la profit, cele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, constituite prin subscripţie publică, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata acestora. În aceeaşi maniera se impozitează şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie din societăţile comerciale, sumele acordate cu titlu de stimulente în baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificările ulterioare, precum şi sumele acordate cu aceeaşi destinaţie în baza altor dispoziţii legale."2. La articolul I punctul 6, articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:"a) sumele plătite în baza contractelor de muncă, a statutelor sau a dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării sau transferării în interesul serviciului a unui salariat într-o alta localitate, sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, precum şi indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, în limitele stabilite de dispoziţiile legale, pentru personalul de specialitate din instituţiile publice, la încadrarea într-o unitate dintr-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, precum şi indemnizaţiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care îşi stabileşte domiciliul în unele localităţi din Muntii Apuseni şi din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" în care îşi au locul de muncă;"3. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 6, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sumele plătite sub forma de diurna de deplasare în ţara sau în străinătate de către asociaţiile, fundaţiile şi activităţile fără scop lucrativ, care nu sunt plătitoare de impozit pe profit, până la nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul angajat în instituţiile publice;"4. La articolul I punctul 7, articolul 6 litera i) va avea următorul cuprins:"i) suma de 250.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariaţi, la unitatea unde au funcţia de baza."5. La articolul I punctul 9, litera h) a articolului 7 alineatul (1) se abroga.6. La articolul I, punctul 11 se abroga.7. La articolul I, punctul 12 se abroga.8. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. La articolul 9, după alineatul 2 se introduce un alineat, cu următorul cuprins:Pentru salariile primite din străinătate de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, impozitul pe salarii se calculează de către organul fiscal în raza căruia îşi are sediul sau domiciliul persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea, pe baza declaraţiilor depuse, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum şi a informaţiilor pe care persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea este obligată să le aducă la cunoştinţa acestuia în acelaşi termen. Termenul de depunere a declaraţiei constituie şi termen de plată a impozitului."9. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN---------