NORME din 30 mai 2006 (*republicate*)privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 noiembrie 2012  În temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, "În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţii şi senatorii primesc lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, echivalentă cu o indemnizaţie şi jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului".În prezentele norme această sumă se denumeşte fondul de cheltuieli pentru activitatea deputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electorale, prescurtat fond.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Suma forfetară lunară, în cuantumul stabilit de lege, este destinată să acopere cheltuielile ocazionate de activitatea deputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electorale, potrivit legii. (2) Modul de constituire, utilizare şi justificare a acesteia se stabileşte prin prezentele norme.  +  Capitolul II Constituirea fondului  +  Articolul 2 (1) Fondul este prevăzut anual în bugetul Camerei Deputaţilor şi Senatului, reprezentând o indemnizaţie şi jumătate brută a deputaţilor şi senatorilor, pe perioada unui an, inclusiv perioada vacanţelor parlamentare. (2) Fondul se majorează de la data indexării sau majorării indemnizaţiei de deputat ori de senator, corespunzător cu suma ce reprezintă indexarea sau majorarea indemnizaţiei de deputat ori de senator. (3) Fondul este prevăzut în bugetul Camerei Deputaţilor şi al Senatului la capitolul "Cheltuieli curente - Cheltuieli de personal". (4) Fondul prevăzut în bugetul anual se defalcă pe lunile anului bugetar. Economiile realizate în luna anterioară se reportează pentru luna următoare; economiile realizate la sfârşitul anului se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Fondul se constituie lunar, global şi separat pentru fiecare deputat sau senator, ţinându-se seama de numărul deputaţilor sau al senatorilor din luna respectivă. (2) Constituirea fondului se face din fondul global, începând cu data întrunirii legale a Camerei Deputaţilor/Senatului, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului; deputaţilor/senatorilor care intră în exercitarea mandatului în cursul legislaturii li se constituie fondul de cheltuieli de la data validării şi depunerii jurământului. (3) Fondul nu se mai constituie pentru deputatul sau senatorul care pierde calitatea în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori deces, începând cu luna următoare celei în care are loc evenimentul respectiv.  +  Articolul 4Evidenţa constituirii şi utilizării fondului se ţine pe fiecare deputat sau senator de către Direcţia decontări pentru deputaţi din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, respectiv Direcţia birouri senatoriale din cadrul Secretariatului general al Senatului.  +  Capitolul III Organizarea activităţii în circumscripţiile electorale  +  Articolul 5 (1) Deputaţii şi senatorii pot organiza birouri parlamentare în circumscripţiile electorale, potrivit legii, după cum urmează: a) prin asocierea deputaţilor, respectiv a senatorilor aleşi în aceeaşi circumscripţie electorală, pe baza criteriilor stabilite de aceştia; b) separat, fiecărui deputat sau senator; c) în alte circumscripţii electorale, la solicitarea partidelor politice pe lista cărora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului. (2) Asocierea se face pe baza unui contract scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, convenit între deputaţii, respectiv senatorii care se asociază; contractul de asociere se încheie pe perioada anului bugetar. (3) Contractul de asociere poate înceta, înainte de expirarea duratei pentru care s-a încheiat, numai în cazuri justificate, cu informarea şi avizarea prealabilă a chestorului desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. (4) Un exemplar original al contractului de asociere se predă Direcţiei decontări pentru deputaţi, respectiv Direcţiei birouri senatoriale pentru senatori.  +  Articolul 6 (1) Deputaţii şi senatorii pot înfiinţa unul sau mai multe birouri parlamentare în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, indiferent de forma de organizare prevăzută la art. 5. (2) Birourile pot funcţiona în orice localitate de pe teritoriul circumscripţiei electorale respective. Localităţile în care funcţionează birouri se stabilesc de către deputaţi, respectiv senatori. (3) Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot organiza birouri parlamentare şi în alte circumscripţii electorale decât cele în care au fost aleşi. (4) Localităţile în care funcţionează birourile parlamentare se comunică în scris Direcţiei decontări pentru deputaţi, de către deputat sau asociaţi, după caz, respectiv Direcţiei birouri senatoriale, de către senator sau de către asociaţi, după caz. (5) Birourile vor funcţiona în localităţile stabilite pe perioada mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (3), când pot interveni modificări în structura deputaţilor sau senatorilor pe circumscripţiile electorale. (6) Birourile parlamentare nu pot fi organizate în locuinţele deputaţilor şi senatorilor sau ale rudelor acestora până la gradul IV inclusiv. (7) În cadrul birourilor se poate angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, potrivit nomenclatorului funcţiilor prevăzut în anexa nr. 5, sau colaboratori, pe bază de contract civil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, cărora li se stabilesc atribuţii şi răspunderi potrivit legii. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 şi statutului deputaţilor şi senatorilor, încadrarea se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor/Senatului, după caz, la propunerea deputaţilor/senatorilor în cauză. Cererea de încadrare în muncă pe durată determinată vizată de secretarul general al Camerei Deputaţilor/Senatului se va depune la Direcţia resurse umane, respectiv la Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională, anterior începerii raporturilor de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (8) Contractele de muncă şi cele civile, pentru birourile parlamentare ale deputaţilor, vor fi vizate de Serviciul juridic şi se depun la Direcţia resurse umane şi la Direcţia de salarizare din cadrul Camerei Deputaţilor, iar contractele de muncă şi cele civile pentru birourile parlamentare ale senatorilor vor fi vizate de Biroul contencios şi se depun la Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională şi la Direcţia salarizare din cadrul Senatului. (9) Contractul de muncă al personalului biroului deputatului/senatorului încetează la cererea deputatului/ senatorului, în cazul în care titularului mandatului îi încetează calitatea de deputat/senator, potrivit legii.  +  Articolul 7Fondul lunar se acordă în funcţie de opţiunea fiecărui deputat sau senator, astfel: a) în numerar la casieria Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului; b) prin alte modalităţi de plată, potrivit instrucţiunilor de plată transmise de deputaţi şi senatori.  +  Capitolul IV Efectuarea cheltuielilor  +  Articolul 8Orice plată sau cheltuieli se efectuează pe baza documentelor justificative, potrivit anexelor nr. 1-3.  +  Articolul 9 (1) Aprobarea efectuării cheltuielilor se dă de către deputat, respectiv senator sau de către deputaţii ori senatorii desemnaţi (în cazul asocierii). (2) Confirmarea realităţii şi legalităţii efectuării se face de către deputat, respectiv senator sau de către deputaţii, respectiv senatorii desemnaţi (în cazul asocierii), după caz, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile de personal se pot efectua prin angajarea personalului cu contract de muncă pe perioadă determinată care să nu depăşească perioada mandatului deputatului sau senatorului. Contractul de muncă va conţine clauze care să permită încetarea raporturilor de muncă înainte de expirarea perioadei normale a mandatului pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3). (2) Salariile stabilite pentru personalul angajat în birourile parlamentare nu pot depăşi salariile personalului cu funcţii similare din Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau Secretariatul general al Senatului, după caz. (3) Contractele civile pentru colaboratori se încheie pe perioade determinate sau pentru executarea unor lucrări. În aceste cazuri, plata se face cu ora, conform statului de plată, dar nu mai mult de 170 de ore/lună. Documentele necesare întocmirii acestor contracte civile se transmit, anterior începerii activităţii, Direcţiei resurse umane şi Direcţiei de salarizare, respectiv Direcţiei generale resurse umane şi salarizare. (4) Cuantumul sumei de plată se stabileşte în funcţie de natura atribuţiilor sau a lucrărilor de executat, utilizându-se funcţiile din nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 11Diurna, cazarea sau transportul personalului angajat şi al colaboratorilor pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament se decontează pe bază de documente justificative (ordin de deplasare, factură fiscală şi chitanţă de plată pentru cazare, bilete pentru transport etc.). Diurna se decontează în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile bugetare.  +  Articolul 12 (1) Se stabilesc limitele maxime, din suma forfetară, pentru următoarele cheltuieli: a) 20% pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul; b) 15% pentru furnituri de birou şi consumabile; c) 7% pentru cheltuieli de protocol efectuate cu ocazia primirii invitaţilor străini şi români; d) 4% pentru materiale de curăţenie. (2) Economiile realizate la cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate şi pentru alte feluri de cheltuieli prevăzute în prezentele norme. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se justifică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a deputatului, respectiv a senatorului, conform anexei nr. 2, care constituie document justificativ pentru decontare.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile de întreţinere şi gospodărire (încălzit, apă, canal, salubritate, abonamente presă scrisă, radio-TV, cablu TV, abonament internet, pagină web, prestări de servicii gospodăreşti etc.) se justifică pe baza contractelor sau convenţiilor încheiate cu prestatorul de servicii şi a documentelor justificative de plată. (2) Limita valorică a cheltuielilor supuse rambursării, potrivit art. 45 din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, se va stabili anual de birourile permanente ale celor două Camere în şedinţă comună. (3) Chiriile se justifică pe baza contractelor de închiriere, subînchiriere sau convenţiilor şi a documentelor justificative de plată. În cazul în care spaţiile necesare birourilor parlamentare nu pot fi asigurate de autorităţile administraţiei locale, acestea se pot închiria de la alte persoane juridice sau fizice. (4) Cheltuielile pentru reparaţii curente efectuate la sediile birourilor parlamentare se justifică pe bază de contracte civile pentru colaboratori, facturi fiscale şi, de la caz la caz, cu deviz de lucrări. (5) Numărul maxim de linii telefonice fixe directe ce pot fi instalate de biroul parlamentar: a) 1 linie telefonică pentru 1-5 deputaţi şi 1-3 senatori; b) 2 linii telefonice pentru 6-12 deputaţi şi 2-4 senatori; c) 3 linii telefonice pentru peste 12 deputaţi şi peste 4 senatori. (6) Fiecare deputat sau senator are dreptul la un abonament de telefonie mobilă, decontarea făcându-se conform hotărârilor birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului. (7) Decontarea facturilor pentru posturile telefonice fixe şi mobile se va face numai pentru convorbirile interne.  +  Articolul 14În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii vor mai putea efectua din suma forfetară cheltuieli privind serviciile medicale la angajarea personalului din cadrul birourilor parlamentare, cheltuieli pentru multiplicare documente, anunţuri în mass-media, precum şi pentru alte prestaţii similare.  +  Articolul 15 (1) Din suma forfetară se pot achiziţiona obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, bunuri pentru dotarea autoturismelor de serviciu, definite potrivit legii. (2) Deputaţii şi senatorii vor face propuneri privind achiziţionarea de mijloace fixe, propuneri care vor fi supuse aprobării birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului, în vederea cuprinderii în bugetele instituţiilor pe anul următor.  +  Articolul 16Chiria aferentă spaţiilor, cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, drepturile băneşti ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaţilor şi ale senatorilor şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din suma forfetară alocată deputaţilor şi senatorilor.  +  Articolul 17Fondul poate fi utilizat şi pentru alte cheltuieli, numai dacă acestea sunt prevăzute în normele legale şi nu contravin prezentelor norme.  +  Capitolul V Evidenţa şi decontarea cheltuielilor  +  Articolul 18 (1) Documentele justificative se îndosariază şi se transmit lunar, împreună cu decontul de cheltuieli, Direcţiei decontări pentru deputaţi a Camerei Deputaţilor, respectiv Direcţiei birouri senatoriale a Senatului. (2) Pentru perioada vacanţei parlamentare de vară (iulie, august) documentele justificative şi decontul de cheltuieli se transmit cumulat, până la data de 15 septembrie. (3) Centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru deputaţi, verificate de Serviciul decontări, avizate de controlul financiar propriu şi aprobate de directorul Direcţiei decontări pentru deputaţi, se transmite Direcţiei financiar-contabile pentru înregistrarea în contabilitatea Camerei Deputaţilor. (4) Centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru senatori, verificate la Direcţia birouri senatoriale, avizate de controlul financiar preventiv propriu şi aprobat de directorul Direcţiei birouri senatoriale, se transmite Direcţiei buget-finanţe şi contabilitate pentru înregistrarea în contabilitatea Senatului.  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile efectuate cu activitatea în circumscripţiile electorale se decontează lunar, întocmindu-se decontul de cheltuieli, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, care cuprinde: a) decontul de cheltuieli; b) documentele justificative de cheltuieli. (2) Decontul de cheltuieli, potrivit alin. (1), se prezintă de către deputaţi la Serviciul decontări din cadrul Direcţiei decontări pentru deputaţi, iar de către senatori la Direcţia birouri senatoriale, care verifică: a) exactitatea calculelor şi corectitudinea înregistrărilor; b) legalitatea cheltuielilor şi a altor operaţiuni patrimoniale efectuate.  +  Articolul 20 (1) Decontul de cheltuieli se prezintă cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, pentru luna expirată. (2) Nedepunerea în termen a decontului atrage neeliberarea sumei cuvenite pentru perioada următoare.  +  Articolul 21Sumele neutilizate, prevăzute la art. 12, vor fi reportate pentru lunile următoare pentru aceleaşi categorii de cheltuieli.  +  Articolul 22 (1) Sumele neutilizate la sfârşitul anului vor fi restituite la casieria Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, până cel mai târziu la data de 25 decembrie a anului bugetar. (2) Pentru nedepunerea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) se aplică majorări de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform reglementărilor legale în vigoare, care se suportă de deputat sau de senator, după caz.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 23Camera Deputaţilor şi Senatul vor pune la dispoziţia fiecărui deputat şi senator câte o ştampilă cu însemnele Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului şi numărul de legitimaţie a deputatului, respectiv a senatorului.  +  Articolul 24 (1) Obiectele de inventar achiziţionate din fond intră în patrimoniul Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. (2) Casarea sau declasarea obiectelor de inventar se face de Comisia de casare numită prin ordin de secretarul general al Camerei Deputaţilor, respectiv de secretarul general al Senatului, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 25 (1) Comisia specială prevăzută la art. 60 din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, va soluţiona litigiile referitoare la aplicarea prezentelor norme, care nu sunt de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, a Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat şi, respectiv, a instanţelor judecătoreşti. (2) Comisia este învestită prin sesizarea deputaţilor sau senatorilor interesaţi, a preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, a biroului permanent al uneia dintre cele două Camere, a unui grup parlamentar, a unei comisii permanente şi a Secretariatului general al Senatului sau al Camerei Deputaţilor. Comisia se poate sesiza şi din oficiu. (3) Hotărârile comisiei sunt definitive şi executorii.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------CHELTUIELILEce se efectuează din fondul pentru activitateadeputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electoraleşi documentele justificative ale acestora
    Nr. crt.Natura cheltuielilorDocumente justificative
    012
    1.Salariile personalului angajat pe perioadă determinatăa) Contract individual de muncă  b) Stat de plată a salariilor întocmit de:  - Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;  - Direcţia salarizare, pentru senatori
    2.Indemnizaţiile colaboratorilor în circumscripţiile electoralea) Contract civil de colaborare  b) Stat de plată a indemnizaţiilor colaboratorilor, întocmit de:  - Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;  - Direcţia salarizare, pentru senatori
    3.Contribuţiile angajatorului la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul de şomaj, la fondul de sănătate etc., conform prevederilor legale în vigoareOrdine de plată întocmite de:  - Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;  - Direcţia salarizare, pentru senatori
    4.Contribuţiile individuale ale personalului la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul de şomaj, la fondul de sănătate etc., conform prevederilor legale în vigoareOrdine de plată întocmite de:  - Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;  - Direcţia salarizare, pentru senatori
    5.Diurna de deplasare, cazare şi transport în circumscripţiile electorale şi la Parlamentul României, pentru personalul angajat şi pentru colaboratoriOrdin de deplasare
    6.Contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor autoDeclaraţie sub semnătură proprie
    7.Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire pentru spaţiul administrativ (încălzire, iluminat şi forţă motrice, apă, canal, salubritate, telefon, abonament radio-TV, internet şi ISDN, poştă, chirii etc.)Contracte de închiriere sau subînchiriere, pentru prestări de servicii, precum şi alte contracte, după caz, convenţie, factură fiscală şi chitanţă
    8.Furnituri de birou, consumabile şi materiale de curăţenieDeclaraţie sub semnătură proprie
    9.Obiecte de inventar de mică valoare sau de scurtă duratăFactură fiscală şi chitanţă
    10.Reparaţii curente ale spaţiilor birourilor parlamentareContract civil de colaborare, factură fiscală, deviz de lucrări
    11.Abonamente presăFactură fiscală, chitanţă
    12.Multiplicare documente, anunţuri în mass-mediaFactură fiscală, chitanţă
    13.ProtocolDeclaraţie sub semnătură proprie
   +  Anexa 2 -------la norme--------DECLARAŢIESubsemnatul ........................, deputat/senator în Circumscripţia electorală ..............., legitimaţia nr. .........., declar pe propria răspundere că în luna ................. am efectuat, conform art. 12 din Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, cheltuieli în sumă totală de .................. lei, reprezentând:- contravaloarea cheltuielilor pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul .................. lei*);- contravaloarea cheltuielilor pentru furnituri de birou şi consumabile ................. lei**);- contravaloarea cheltuielilor de protocol efectuate pentru primirea invitaţilor străini şi români ................ lei***);- contravaloarea cheltuielilor pentru materiale de curăţenie ................. lei****).Data ............... Deputat/Senator,.......................---------- Notă *) Maximum 20% din suma forfetară lunară pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul. Notă **) Maximum 15% din suma forfetară necesară pentru furnituri de birou şi consumabile. Notă ***) Maximum 7% din suma forfetară lunară pentru cheltuieli de protocol efectuate pentru primirea invitaţilor străini şi români. Notă ****) Maximum 4% din suma forfetară lunară pentru materiale de curăţenie.  +  Anexa 3 -------la norme--------Deputatul/Senatorul .................Legitimaţia nr. .....................DECONT DE CHELTUIELIpe luna ..................
    DataDocumentulExplicaţiiSuma
           
           
           
           
           
    TOTAL CHELTUIELI:
    I.Fondul de cheltuieli TOTAL din care: - sume rămase din luna precedentă - sume nerepartizate şi primite în luna curentă.................................................................. ..................................................................  
    II.Cheltuieli efectuate..................................................................  
    III.Sume rămase disponibile (I-II)..................................................................  
    IV.Sume cuvenite pe luna ......................................................................................  
    V.Fond disponibil de cheltuit (III + IV)..................................................................
    Verificat Camera Deputaţilor: Serviciul decontări .................................... Senat: Direcţia birouri senatoriale ................................................................. Data ..................................Semnătura deputatului/senatorului, ........................
   +  Anexa 4 -------la norme--------CONTRACT DE ASOCIERE(model)Între subsemnaţii:1. ....................., deputat/senator în Circumscripţia electorală ..............., cu domiciliul în ................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ..............2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 din Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006, republicată, a intervenit prezentul contract de asociere.  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie organizarea şi desfăşurarea activităţii privind exercitarea mandatului în circumscripţia electorală de către deputaţi/senatori, efectuarea cheltuielilor ocazionate de această activitate din fondul destinat în acest scop, potrivit legii.  +  Capitolul II Valoarea contractului  +  Articolul 2 (1) Fondul de cheltuieli lunar al fiecărui deputat/senator se constituie în fondul de cheltuieli al deputaţilor/senatorilor asociaţi, în sumă de .............. lei pe lună. (2) În anul .......... fondul de cheltuieli al asociaţiei este în sumă de ................. lei. (3) În anul ........... fondul de cheltuieli al asociaţiei este în sumă de ................ lei. (4) În cazul majorării sau indexării indemnizaţiei lunare brute a deputaţilor/senatorilor, fondul de cheltuieli va fi majorat corespunzător.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 3 (1) Contractul de asociere se încheie pe perioada ........................... . (2) În această perioadă contractul de asociere nu poate fi modificat decât în cadrul reglementărilor legale. (3) Contractul de asociere poate înceta înainte de expirarea duratei pentru care s-a încheiat numai în cazuri justificate şi cu aprobarea chestorului desemnat de biroul permanent. (4) Contractul de asociere poate fi prelungit pe următorul an, în mod tacit sau expres.  +  Capitolul IV Organizarea internă a asociaţiei  +  Articolul 4Deputaţii/Senatorii asociaţi organizează biroul cu sediul în localitatea .................., str. .................... nr. ........... .  +  Articolul 5Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, deputaţii/senatorii asociaţi vor/nu vor deschide un cont la Banca ...................... .  +  Articolul 6 (1) Hotărârile privind modul de utilizare a fondului de cheltuieli constituit de asociaţie se iau în adunarea generală a deputaţilor/senatorilor asociaţi. (2) Hotărârile se consemnează în Registrul de procese-verbale al adunării generale. (3) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a deputaţilor/senatorilor asociaţi.  +  Articolul 7Pentru efectuarea cheltuielilor, angajarea personalului, aprobarea documentelor justificative şi semnarea documentelor bancare în conformitate cu hotărârile adunării generale a deputaţilor/senatorilor asociaţi se împuternicesc: a) cu semnătura I următorii deputaţi/senatori:1. ......................................................................;2. ......................................................................;3. ......................................................................; b) cu semnătura a II-a:1. .................................. funcţia (deputat/senator, salariat);2. .................................. funcţia (deputat/senator, salariat).  +  Capitolul V Retragerea, dizolvarea  +  Articolul 8 (1) Deputaţii/Senatorii se pot retrage din asociaţie numai după încheierea anului bugetar, respectiv 31 decembrie. (2) Deputatul/Senatorul care se retrage din asociaţie nu poate emite pretenţii asupra bunurilor dobândite în comun. Bunurile respective rămân în patrimoniul Camerei Deputaţilor/Senatului.  +  Articolul 9 (1) Dizolvarea asociaţiei se face pe baza hotărârii adunării generale a deputaţilor/senatorilor asociaţi, luată cu majoritatea de două treimi din numărul deputaţilor/senatorilor asociaţi sau prin acordul părţilor. (2) Bunurile achiziţionate din suma forfetară în perioada anterioară dizolvării nu pot fi împărţite între deputaţii/senatorii asociaţi. Bunurile respective rămân în patrimoniul Camerei Deputaţilor/Senatului.  +  Capitolul VI Litigii  +  Articolul 10Orice litigiu intervenit între deputaţii/senatorii asociaţi, cu privire la rezilierea prezentului contract, pentru care părţile nu au ajuns la o înţelegere pe cale amiabilă, va fi soluţionat de adunarea generală a deputaţilor/senatorilor asociaţi. Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă şi este definitivă.Încheiat astăzi ......................, în .......... exemplare originale, dintre care unul se transmite la Direcţia decontări pentru deputaţi din cadrul Camerei Deputaţilor/Direcţiei birouri senatoriale din cadrul Senatului.Semnături:  +  Anexa 5 -------la norme--------PARLAMENTUL ROMÂNIEICAMERA DEPUTAŢILOR/SENATUL NOMENCLATORUL FUNCŢIILOR privind încadrarea personalului din circumscripţiile electorale
    Nr.  crt.FuncţiaNivelul  studiilor
    012
    1.ConsilierS
    2.ExpertS
    3.ConsultantS
    4.Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referentS - SSD
    5.Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL
    6.Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referentM
    7.Secretar cabinet, secretar-dactilografM
    8.Referent de specialitate gradul IIIS
    9.Referent de specialitate gradul IVS
    10.Subinginer gradul IASSD
    11.Subinginer gradul ISSD
    12.Referent IAM
    13.Referent IM
    14.Referent IIM
    15.Secretar-dactilograf, dactilograf IAM
    16.Secretar-dactilograf, dactilograf IM, G
    17.Secretar-dactilograf, dactilograf IIMS
    18.Secretar-dactilograf, dactilograf debutantM, G
    19.Funcţionar, arhivar IM
    20.Funcţionar, arhivar IIM
    21.Funcţionar, arhivar debutantM
    22.Şofer treapta IA  
    23.Şofer treapta I  
    24.Şofer treapta II  
    25.Muncitor calificat I  
    26.Muncitor calificat II  
    27.Muncitor calificat III  
    28.Muncitor necalificat, îngrijitor
  NOTĂ:Nivelul salariilor se comunică birourilor parlamentare ori de câte ori intervin modificări ale acestora.
   +  Anexa 6 -------la norme--------PARLAMENTUL ROMÂNIEICAMERA DEPUTAŢILOR/SENATULCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂîncheiat şi înregistrat cu nr. ............. din ......................(model)În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioarePărţile contractului:Camera Deputaţilor/Senatul, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Parlamentului, ........................., reprezentată/reprezentat legal prin secretarul general, în calitate de angajator, pe de o parte, şiDomnul/Doamna ..............................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................, judeţul (sectorul)............., str. ....................... nr. ........, bl. ........, ap. ........, B.I./C.I. seria ........ nr. .........., eliberat/eliberată de ........................................ la data de ..............................., cod numeric personal ........................................., în calitate de salariat, pe de altă parte,încheie prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora au convenit:A. Obiectul contractuluiPrestarea muncii de către salariat în condiţiile fişei postului şi salarizarea acestuia de către angajator conform muncii prestate.B. Durata contractului a) determinată, de ...................... luni, pe perioada cuprinsă între data de .......................... şi data de ..........................; b) salariatul va efectua o perioadă de probă de ............... luni.C. Domnul/Doamna .......................................... va îndeplini funcţia de ..................................... .D. Atribuţiile postuluiAtribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la prezentul contract.E. Locul de muncăActivitatea se desfăşoară în Circumscripţia electorală nr. .......... - Biroul parlamentar al deputatului/senatorului (asociaţia) ..................... din ........................ .F. Condiţii de muncăActivitatea se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/ speciale ............, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.*)----- Notă *) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost abrogată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.G. Durata muncii:1. o normă întreagă, durata timpului de lucru fiind în medie de 8 ore/zi şi de 40 de ore/săptămână;2. o fracţiune de normă de ...... ore/zi (cel puţin două ore), ......... ore/săptămână: a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ....................; b) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră ori pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora;3. programul de lucru este inegal şi se desfăşoară conform regulamentului intern.H. Drepturi salariale1. Salariul brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie este de ......................... lei, la care se adaugă (numai pentru funcţii de conducere) o indemnizaţie de conducere de ............ %, reprezentând ...................... lei.2. Sporuri la salariu:- sporul pentru vechime în muncă;- alte sporuri.3. Drepturile salariale se plătesc lunar, în numerar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata.I. ConcediulDurata concediului anual de odihnă, stabilită potrivit prevederilor regulamentului intern, se acordă proporţional cu activitatea prestată şi va fi de ........................... zile lucrătoare.J. Alte clauzePerioada de preaviz în cadrul concedierii este de .................. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi regulamentului intern.Perioada de preaviz în cadrul demisiei este de ........... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi regulamentului intern.K. Obligaţiile generale ale părţilor1. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) să îşi îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile generale şi cele specifice postului ocupat:..............................................................................................................................................................................................................................; b) să răspundă de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscripţia electorală respectivă, precum şi de utilizarea corespunzătoare a acestora; c) să respecte disciplina muncii; d) să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă; e) să nu prejudicieze în niciun fel activitatea şi patrimoniul instituţiei; f) să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea şi acţiunile instituţiei la care participă sau despre care are cunoştinţă; g) să se preocupe de perfecţionarea pregătirii sale profesionale; h) să declare angajatorului locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază, în cazul în care cumulează mai multe funcţii; i) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate.2. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:Obligaţiile biroului parlamentar: a) informează salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; b) asigură salariatului condiţiile corespunzătoare de muncă, acordă drepturile salariale şi alte drepturi cuvenite, în conformitate cu legea şi în raport cu munca prestată, din suma forfetară acordată în temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare; c) organizează instruirea angajatului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; d) asigură măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariatului, inclusiv prin activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi acordarea echipamentului de protecţie, de lucru şi a alimentaţiei de protecţie, conform prevederilor legale.Obligaţiile Camerei Deputaţilor/Senatului: a) să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariat şi biroul parlamentar; b) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de salariat; c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.L. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale contractului colectiv de muncă aplicabil şi ale Regulamentului intern al Secretariatului general al Camerei Deputaţilor/Senatului.Părţile contractante se angajează reciproc să respecte drepturile şi obligaţiile ce le revin din dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea şi promovarea în muncă, precum şi cele prevăzute în regulamentul intern şi celelalte reglementări interne.Modificările prevederilor din prezentul contract individual de muncă se fac cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.Încetarea prezentului contract individual de muncă se face în condiţiile legii.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la Direcţia resurse umane din cadrul Camerei Deputaţilor/ Direcţia resurse umane din cadrul Senatului şi un exemplar se înmânează salariatului.M. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
       
    CAMERA DEPUTAŢILOR/SENATUL SECRETAR GENERALSalariat
     
    AVIZAT:
    Deputat/Senator ..........................................................................................................................................
    Direcţia resurse umane/Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională ........................................
    Serviciul juridic/Biroul contencios ............................................................................................................................................
  La data de ........................ prezentul contract individual de muncă încetează în temeiul art. ..... din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.Camera Deputaţilor/SenatulSecretar general,...........................
   +  Anexa 7 -------la norme--------Biroul parlamentar nr. .............Localitatea ........................Judeţul ............................CONTRACT CIVILNr. ................. din ......................(model)În temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006, republicatăÎntre:......................................, deputat/senator în Circumscripţia electorală (sau deputaţi/senatori asociaţi, după caz) nr. ........., legitimaţia nr. .........., cu biroul parlamentar având sediul în ......................................., în calitate de beneficiar, pe de o parte,şi................................, domiciliat în judeţul ..........................., localitatea ................................, str. ........................ nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ......, născut la data de ....................... în localitatea .............................., judeţul ................................., de profesie ........................., studii .......................... (conform actelor de studii anexate în copie), posesor al B.I./C.I. seria ................ nr. .................., eliberat/eliberată de .......................... la data de ......................., cod numeric personal ........................................., în calitate de prestator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract civil, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:I. Obiectul contractuluiActivităţile care urmează să fie prestate ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Plata serviciilorPentru executarea corespunzătoare a prestaţiei/prestaţiilor ce face/fac obiectul prezentului contract, părţile convin un tarif brut de ........................... lei/oră, corespunzător funcţiei de ...................................Acest tarif se va modifica corespunzător reglementărilor legale ulterioare.III. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data de ............... până la data de ..................IV. Obligaţiile părţilorBeneficiarul se obligă:- să stabilească programul de lucru şi alte reguli necesare desfăşurării activităţii pentru care a fost încheiat prezentul contract cu partea contractantă;- să plătească lunar, până la data de ............ a lunii următoare, drepturile băneşti cuvenite conform cap. II;- să reţină şi să vireze către bugetul statului impozitul aferent;- să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea lucrării/lucrărilor care face/fac obiectul prezentului contract, cu respectarea normelor de protecţie a muncii.Prestatorul se obligă:- să execute lucrarea/lucrările ce face/fac obiectul prezentului contract, la timp şi la nivelul calitativ stabilit de beneficiar;- să respecte programul de lucru şi regulile stabilite de comun acord cu beneficiarul;- să răspundă pentru respectarea confidenţialităţii lucrărilor;- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.V. SancţiuniPentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din obiectul prezentului contract, beneficiarul este în drept să aplice următoarele sancţiuni: ...............................................................................Prezentul contract împreună cu documentele de constatare constituie titlu executoriu pentru eventualele pagube produse din vina prestatorului.Prestatorul răspunde civil şi, după caz, penal pentru faptele sale şi pagubele produse beneficiarului în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul contract.VI. Dispoziţii finaleCazul fortuit şi forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.Orice neînţelegere decurgând din executarea prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi numai în cazul în care soluţionarea pe această cale a devenit imposibilă partea nemulţumită se poate adresa instanţei competente, în vederea soluţionării divergenţei.Modificările în prezentul contract se fac numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul Direcţiei resurse umane din cadrul Camerei Deputaţilor/Direcţiei recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională din cadrul Senatului.    Încheiat astăzi .........................    Beneficiar, Prestator,    ........... ..................Se anexează:- copie xerox a actelor de studii sau de calificare;- copie xerox a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);- copie B.I./C.I.  +  Anexa 8 -------la norme--------CEREREde încadrare în muncă pe durată determinată(model)Subsemnatul/Subsemnata ....................................................., deputat/senator în Circumscripţia electorală nr. ................, în conformitate cu art. 38 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, solicit să fie încadrat/încadrată în muncă domnul (doamna) .......................................... în funcţia de ..........................., cu un salariu de ....................................... lei/lunar, pe perioada .............................. .Semnătura....................Data ........................-----