HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 30 octombrie 2012pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIElaborarea documentaţiei tehnico-economice, precum şi procedurile de avizare şi aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor soluţiona în condiţiile actului normativ în vigoare la data la care au început.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Cătălin Constantin Chiper,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 1.061.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)----------------------------------------------------┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │REABILITARE TERMICĂ │Indicativ: ││ ŞI TURISMULUI │ BLOC DE LOCUINŢE │SCOST-04/MDRT ││ │ ├─────────────────────┤│ │ │Versiune revizuită ││ │ │octombrie 2012 ││ ├─────────────────────┼─────────────────────┤│ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘1. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m 2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică şi în condiţiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuinţe.Utilizarea eficientă a energiei în clădiri şi diminuarea pierderilor energetice impun realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât şi la unele componente ale sistemului de încălzire, în condiţiile asigurării cerinţelor fundamentale de calitate în construcţii prin utilizare de produse pentru construcţii şi tehnologii performante, conforme cu specificaţiile tehnice aplicabile.Standardul de cost cuprinde preţuri unitare de referinţă pentru evaluarea cheltuielilor estimative cuprinse în capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază" din structura devizului general estimativ, al cărui conţinut-cadru este cuprins în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Preţurile unitare se referă la lucrări de intervenţie/activităţi eligibile de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, cu grad mare de repetabilitate şi pentru care s-au luat în considerare, în principal:- pentru materiale, utilaje şi transport:● preţuri estimative la nivelul lunii august 2012;- pentru manoperă:● salariul mediu brut pe ramura construcţii, comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei aferente semestrului I 2012;● contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri: cotele în vigoare conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte:● procent maxim de 10%;- pentru profit:● procent maxim de 5%;- pentru cursul lei/euro:● 1 euro = 4,45 lei, curs valutar mediu luat în calcul la rectificarea bugetului de stat din august 2012, aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 .2. Referinţe- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 , cu modificările şi completările ulterioare;- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005 , cu modificările şi completările ulterioare;- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/N/1999;- Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare.3. Terminologie a) produs pentru construcţii - produs în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţa aferentă cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor şi este determinată, verificată şi declarată în conformitate cu prevederile specificaţiei tehnice armonizate, standardului naţional sau agrementului tehnic în construcţii aplicabil, după caz; b) anvelopă - totalitatea elementelor de construcţie perimetrale prin care are loc transferul de căldură; c) flux termic - transferul de căldură prin transmisie directă prin suprafaţa anvelopei clădirii, pentru o diferenţă de temperatură între interior şi exterior de 1K; d) rezistenţa termică - parametru de performanţă caracteristic fiecărui element de anvelopă, necesar pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor; e) rezistenţa termică corectată - rezistenţa termică la care se ia în consideraţie influenţa tuturor punţilor termice asupra rezistenţelor termice în câmp curent; f) indicele de formă al clădirii - raportul dintre aria anvelopei prin care are loc transferul de căldură şi volumul util al clădirii.4. Obiectiv de referinţăClădire cu destinaţie bloc de locuinţe, cu următoarele caracteristici: ┌────────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────────┐ │Nr. crt.│ Date tehnice │ UM │Valori de referinţă │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 1.│Regim de înălţime │ - │ P+9E │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 2.│Înălţime liberă de nivel │ m │ 2,52 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 3.│Tip acoperiş │ - │Terasă necirculabilă│ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 4.│A(u) - arie utilă clădire │ mp │ 2.895,30 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 5.│A(fo) - arie faţadă parte opacă │ mp │ 2.281,00 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 6.│A(fv) - arie faţadă parte vitrată│ mp │ 722,00 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 7.│A(ter) - arie terasă │ mp │ 268,00 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 8.│A(s) - arie planşeu peste subsol │ mp │ 228,00 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 9.│A(anv) - arie anvelopă │ mp │ 3.499,00 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 10.│V(u) - volum util │ mc │ 7.289 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 11.│ Raportul dintre aria faţadei │ │ │ │ │parte vitrată şi aria utilă a │ │ │ │ │clădirii │ - │ 0,25 │ ├────────┼─────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ 12.│Indice de formă al clădirii │ - │ 0,48 │ └────────┴─────────────────────────────────┴────┴────────────────────┘5. Standard de cost ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINŢE │ └─────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘           v v   ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐   │REABILITARE TERMICĂ ANVELOPĂ│ │REABILITARE TERMICĂ SISTEM DE ÎNCĂLZIRE│   └─────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬────────────────────┘             v v  ┌─────────┬────────┬─────────┐ ┌───────────────────────┐  v v v v v v ┌──────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────┐ │ 5.1 │ │ 5.2 │ │ 5.3 │ │ 5.4 │ │ 5.5 │ │ 5.6 │ │FAŢADĂ│ │TERMO- │ │PLANŞEU│ │FAŢADĂ │ │INSTALAŢIE DE │ │CENTRALĂ TERMICĂ │ │PARTE │ │HIDRO- │ │ PESTE │ │ PARTE │ │DISTRIBUŢIE ÎN │ │DE BLOC/TRONSON/ │ │OPACĂ │ │IZOLARE│ │SUBSOL │ │VITRATĂ│ │ SUBSOL ŞI │ │ SCARĂ │ └──────┘ │TERASĂ │ └───────┘ └───────┘ │ ECHILIBRARE │ └─────────────────┘          └───────┘ │TERMOHIDRAULICĂ│                                          └───────────────┘5.1. Reabilitare termică anvelopă - faţadă parte opacă5.1.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- curăţarea prin periere, spălarea stratului suport şi controlul tehnic de calitate;- izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (şpaleţi, buiandrugi, glafuri);- termoizolarea soclului (h(med) = 0,6 m);- montarea-demontarea şi transportul schelei;- utilizarea schelei aferente unei perioade de închiriere de 1,5 luni calendaristice;- transportul materialelor şi molozului la o distanţă de 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- reparaţii la tencuieli exterioare;- consolidarea/demolarea şi refacerea unor elemente structurale/nestructurale a căror necesitate este stabilită, în condiţiile legii, prin raport de expertiză tehnică;- repararea/consolidarea parapeţilor la balcoane/logii, a aticelor şi a altor elemente de faţadă cu potenţial risc de desprindere/prăbuşire;- demontarea-remontarea echipamentelor pe faţadă.Precizări1. Izolarea termică a suprafeţei exterioare a faţadei blocului de locuinţe se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant: a) sisteme compozite de izolare termică - în structură compactă sau cu strat de aer ventilat -, însoţite de documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă - întocmite pe baza unui referenţial - standard/agrement tehnic - aplicabil; b) produse de construcţii, compatibile tehnic pentru destinaţia preconizată de reabilitare termică bloc de locuinţe şi ale căror caracteristici tehnice, clase şi niveluri de performanţă stabilite de proiectant în documentaţia tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de izolare termică nou-creat respectă cerinţele fundamentale de calitate în construcţii.2. Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal:- aplicarea adezivului pentru lipirea izolaţiei termice pe stratul suport;- material termoizolant;- pozarea şi fixarea mecanică a materialului termoizolant;- aplicarea masei de şpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă;- realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă.Se pot adopta şi alte sisteme de izolare termică, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcţii compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare aplicabile şi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:- se realizează în baza unui referenţial - standard/ agrement tehnic - aplicabil;- se încadrează în clasa de reacţie la foc prevăzută de prezentul standard de cost corespunzător regimului de înălţime al blocului de locuinţe pentru care se propune aplicarea sistemului de izolare termică;- produsele de construcţii utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice aplicabile;- preţul unitar se încadrează în preţul unitar de referinţă prevăzut în prezentul standard de cost.3. Principale caracteristici tehnice ale unor materiale termoizolante utilizabile: a) polistiren expandat ignifugat (EPS): ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Efortul de compresiune a plăcilor la o deformaţie│minimum 80 kPa │ │de 10% - CS(10) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - │minimum 120 kPa│ │TR │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ b) vată minerală bazaltică (MW): ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Rezistenţa la compresiune sau efortul la compre- │minimum 30 kPa │ │siune a plăcilor la o deformaţie de 10% - │ │ │CS(10/Y) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - │minimum 10 kPa │ │TR │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ c) spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR): ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Rezistenţa la compresiune sau efortul la compre- │minimum 140 kPa│ │siune a plăcilor la o deformaţie de 10% - │ │ │CS(10/Y) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - │minimum 200 kPa│ │TR │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘4. Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.1.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Caracteristici tehnice │ Clase/Niveluri de performanţă │ │ ├──────────────────┬─────────────────┤ │ │H(bloc) ≤ P+11 E*)│H(bloc) > P+11 E │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │Rezistenţa termică minimă │R'(min)≥ 1,8 mpK/W│R'(min)≥1,8 mpK/W│ │corectată a peretelui exterior│ │ │ │reabilitat termic │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼────┬────────────┤ │Clasa de reacţie la foc ***) a│ │ │ │ │sistemului compozit de izolare│ │ │ │ │termică în structură compactă │B - s2, d0**) │ A1 │A2 - s1, d0 │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴────┴────────────┘─────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.). Notă **) Se realizează bordarea golurilor (ferestre şi uşi) pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reacţie la foc A1 sau A2 - s1, d0 cu lăţimea de minimum 0,30 m şi cu aceeaşi grosime cu a materialului termoizolant al faţadei; varianta alternativă: bordarea cu fâşii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2 - s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lăţimea de minimum 0,30 m şi cu aceeaşi grosime cu a materialului termoizolant B - s2, d0 utilizat la termoizolarea faţadei. Notă ***) Pentru sisteme compozite de izolare termică cu strat de aer ventilat, clasa de reacţie la foc a materialului termoizolant este A1 sau A2 - s1, d0.5.1.3. Unitate de măsură: mp faţadă parte opacă reabilitată termic5.1.4. Preţ unitar de referinţă ┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Reabilitare termică - │H(bloc)≤P+11 E*) │H(bloc) > P+11 E │ │faţadă parte opacă ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ Lei/mp │Euro/mp │ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│ │ │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ ├──────────────────────┬──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ Grosime**) material │ 10 cm │ 152 │ 34 │ 179 │ 40 │ │termoizolant │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘─────────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii-tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.). Notă **) Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.2. Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă5.2.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- curăţarea stratului suport şi controlul tehnic de calitate;- termohidroizolarea terasei (suprafaţa orizontală şi atic - h(med) = 0,40 m) cu produse de construcţii compatibile tehnic;- înlocuirea copertinei la atic;- recondiţionarea/înlocuirea pieselor deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);- proba de inundare a terasei în vederea recepţionării lucrărilor;- transportul materialelor şi molozului la 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- îndepărtarea stratului de protecţie de nisip şi dale;- desfacerea hidroizolaţiei existente şi repararea termoizolaţiei existente, activităţi a căror necesitate este stabilită, în condiţiile legii, prin raport de expertiză tehnică;- demontarea-remontarea echipamentelor pe terasă;- supraînălţarea aticelor şi realizarea balustrăzii de protecţie la atic.Precizări1. Termohidroizolarea terasei blocului de locuinţe se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant: a) sistemele compozite de izolare termică - însoţite de documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă - întocmite pe baza unui referenţial - standard/agrement tehnic - aplicabil; b) produsele de construcţii, compatibile tehnic pentru destinaţia preconizată de reabilitarea termică a terasei blocului de locuinţe şi ale căror caracteristici tehnice, clase şi niveluri de performanţă stabilite de proiectant în documentaţia tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de termohidroizolare termică nou-creat respectă cerinţele fundamentale de calitate în construcţii.2. Sistemul de termohidroizolare cuprinde, în principal:- strat difuzie şi barieră contra vaporilor;- material termoizolant;- şapă armată cu plasă sudată;- material hidroizolant cu autoprotecţie.Se pot adopta şi alte sisteme de termohidroizolare, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcţii compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare aplicabile.3. Principale caracteristici tehnice ale unor materiale termoizolante utilizabile: a) polistiren expandat ignifugat (EPS):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Efortul de compresiune a plăcilor la │minimum 120 kPa │  │o deformaţie de 10% - CS (10) │ │  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┤  │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară│minimum 150 kPa │  │pe feţe - TR │ │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘ b) polistiren extrudat ignifugat (XPS):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Efortul de compresiune a plăcilor la o│ │  │deformaţie de 10% - CS (10/Y) │minimum 200kPa │  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┤  │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară│ │  │pe feţe - TR │minimum 200 kPa │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘ c) vată minerală bazaltică (MW):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Rezistenţa la compresiune sau efortul │ │  │la compresiune a plăcilor la o │ │  │deformaţie de 10% - CS (10/Y) │minimum 50 kPa │  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┤  │Rezistenţa la tracţiune perpendiculară│ │  │pe feţe - TR │minimum 10 kPa │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘ d) spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Rezistenţa la compresiune sau efortul │ │  │la compresiune a plăcilor la o │ │  │deformaţie de 10% - CS (10/Y) │minimum 140 kPa │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘4. Principale caracteristici tehnice ale unor materiale hidroizolante utilizabile:- membrană bituminoasă exterioară cu autoprotecţie ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Forţa de rupere la tracţiune│ │ │● longitudinal │ ≥ 450 N/5cm │ │● transversal │ ≥ 400 N/5cm │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Stabilitatea la cald │ minimum 120°C │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Flexibilitatea la rece │ - 12°C │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Rezistenţa la perforare │ │ │statică │ ≥ 15 kg │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Impermeabilitate │ ≥ 60 kPa │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Grosime (fără strat de │ │ │autoprotecţie) │ ≥ 4,0 mm │ └────────────────────────────┴─────────────────────────────┘5. Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.2.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ Caracteristici tehnice │ Clase/Niveluri de performanţă │ │ ├──────────────────┬────────────────┤ │ │H(bloc) ≤ P+11 E*)│H(bloc) > P+11 E│ ├──────────────────────────────┼──────────────────┴────────────────┤ │Rezistenţa termică minimă │ │ │corectată a planşeului peste │R'(min) ≥5 mp K/W │ │ultimul nivel reabilitat │ │ │termic │ │ ├──────────────────────────────┼────────┬────────┬─────┬───────────┤ │Clasa de reacţie la foc a │ │ │ │ │ │materialului termoizolant │C-s2, d0│B-s2, d0│ A1│ A2-s1, d0 │ └──────────────────────────────┴────────┴────────┴─────┴───────────┘────────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.)5.2.3. Unitate de măsură: mý de terasă termohidroizolată5.2.4. Preţ unitar de referinţă ┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Reabilitare termică - │H(bloc)≤P+11 E*) │H(bloc) > P+11 E │ │termohidroizolare terasă ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ Lei/mp │Euro/mp │ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│ │ │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ ├──────────────────────┬──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ Grosime**) material │ 16 cm │ 183 │ 41 │ 214 │ 48 │ │termoizolant │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘─────────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.) Notă **) Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.3. Reabilitare termică anvelopă - planşeu peste subsol5.3.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- curăţare prin periere, spălarea stratului suport şi controlul tehnic de calitate;- izolarea termică a planşeului peste subsol cu produse de construcţii compatibile tehnic;- transportul materialelor şi molozului la 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- repararea şi igienizarea elementelor de construcţie din subsol;- demontarea-remontarea echipamentelor în subsol.Precizări1. Izolarea termică a planşeului peste subsolul blocului de locuinţe (intradosul plăcii) se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant: a) sistemele compozite de izolare termică - însoţite de documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă - întocmite pe baza unui referenţial - standard/agrement tehnic - aplicabil; b) produsele de construcţii, compatibile tehnic pentru destinaţia preconizată de reabilitare termică a terasei blocului de locuinţe şi ale căror caracteristici tehnice, clase şi niveluri de performanţă stabilite de proiectant în documentaţia tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de izolare termică nou-creat respectă cerinţele fundamentale de calitate în construcţii.2. Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal:- aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planşeului peste subsol;- fixarea stratului termoizolant;- executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de sticlă;- zugrăveală simplă cu lapte de var.Se pot adopta şi alte sisteme de termoizolare, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcţii compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare aplicabile.3. Materiale termoizolante utilizabile: a) polistiren expandat ignifugat (EPS):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Efortul de compresiune a plăcilor la │minimum 70 kPa │  │o deformaţie de 10% - CS (10) │ │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘ b) spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┐  │Rezistenţa la compresiune sau efortul │ │  │la compresiune a plăcilor la o │ │  │deformaţie de 10% - CS (10/Y) │minimum 140 kPa │  └──────────────────────────────────────┴───────────────────┘4. Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.3.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă ┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Caracteristici tehnice │Clase/Niveluri de performanţă│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Rezistenţa termică minimă corectată a │ │ │planşeului peste subsol reabilitat termic│ R'(min) ≥ 2,9 mp K/W │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Clasa de reacţie la foc*) a sistemului │ │ │compozit de izolare termică │ B-s2, d0 │ └─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘──────────────── Notă *) Clasa de reacţie la foc a sistemului compozit de izolare termică a planşeului peste subsolul destinat parcajelor subterane va fi A2 - s1, d0.5.3.3. Unitate de măsură: m 2 planşeu peste subsol reabilitat termic.5.3.4. Preţ unitar de referinţă ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ │Reabilitare termică - planşeu peste subsol│ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv TVA)│ (exclusiv TVA)│ ├───────────────────────────────┬──────────┼──────────────┼───────────────┤ │Grosime*) material termoizolant│ 8 cm │ 54 │ 12 │ └───────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘────────── Notă *) Caracteristicile tehnice, clasele şi nivelurile de performanţă, precum şi grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.5.4. Reabilitare termică anvelopă - faţadă parte vitrată5.4.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- demontarea tâmplăriei exterioare existente;- montarea tâmplăriei exterioare termoizolante cu glaf exterior;- transportul materialelor şi deşeurilor rezultate din demontare la 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- elementele de închidere la balcoane/logii (stâlpi de colţ, stâlpi unghi variabil, profile de compensare, profile de dilatare).PrecizăriPrincipale caracteristici ale tâmplăriei exterioare termoizolante: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Comportarea la încovoiere din vânt │ clasa B2 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Rezistenţa la deschidere-închidere │ferestre: minimum 10.000 de cicluri │ │repetată │uşi: minimum 100.000 de cicluri │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Etanşeitatea la apă │minimum clasa 5A │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Permeabilitatea la aer │minimum clasa 3 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numărul minim de schimburi de aer │0,5 schimburi/oră │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Izolarea la zgomot aerian │în funcţie de categoria străzii - │ │ │minimum 25 dB │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Cerinţe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:- profil cu 5 camere, culoare albă;- clasa A;- armătură oţel zincat;- grilă de ventilaţie mecanică;- geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E;- feronerie oscilobatantă cu închideri multipunct;- glaf exterior.5.4.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ Caracteristici tehnice │ Clase/Niveluri de performanţă │ │ ├──────────────────┬────────────────┤ │ │H(bloc) ≤ P+11 E*)│H(bloc) > P+11 E│ ├──────────────────────────────┼──────────────────┴────────────────┤ │Rezistenţa termică minimă │ │ │corectată a tâmplăriei │R'(min) ≥ 0,77 mp K/W │ │exterioare termoizolante │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤ │Clasa de reacţie la foc a │ │ │ │tâmplăriei exterioare │ min. C-s2, d0 │A1 sau A2-s1, d0 │ │termoizolante │ │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘───────────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).5.4.3. Unitate de măsură: m 2 tâmplărie exterioară termoizolantă5.4.4. Preţ unitar de referinţă ┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Reabilitare termică - │H(bloc)≤P+11 E*) │H(bloc) > P+11 E │ │faţadă parte vitrată ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ Lei/mp │Euro/mp │ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│(exclusiv│ │ │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ TVA) │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ Tâmplărie exterioară │ 423 │ 95 │ 512 │ 115 │ │termoizolantă │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘──────────── Notă *) Inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).5.5. Reabilitare termică sistem de încălzire - instalaţie de distribuţie în subsol şi echilibrare termohidraulică5.5.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră, între punctul de racord şi planşeul peste subsol, care cuprinde, în principal:- golirea instalaţiei interioare;- desfacerea-refacerea izolaţiei la conductele de distribuţie, în zonele de intervenţie;- demontarea-montarea conductelor de distribuţie în zonele de intervenţie;- repararea suporţilor de susţinere a conductelor de distribuţie;- realizarea protecţiei anticorozive la conducte şi suporţi;- echilibrarea termohidraulică a instalaţiei interioare de încălzire, care cuprinde, în principal:- demontarea robinetelor de pe conductele de distribuţie;- montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza coloanelor, în subsolul blocului;- demontarea robinetelor radiatoare şi montarea robinetelor cu cap termostatic şi robinete de aerisire;- spălarea instalaţiei interioare de încălzire;- transportul materialelor şi molozului la 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- probe la rece, la cald şi de circulaţie;- reparaţii majore la sistemul de încălzire, a căror necesitate este stabilită, în condiţiile legii, prin raport de expertiză tehnică a instalaţiei.5.5.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă:- conductivitatea termică a izolaţiei conductelor:lambda(max.) = 0,05 W/m K;- grosimea termoizolaţiei conductelor:d(min.) = 20 mm.5.5.3. Unitate de măsură: m 2 arie utilă bloc de locuinţe5.5.4. Preţ unitar de referinţă ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ │ Denumirea lucrării │ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv TVA)│ (exclusiv TVA)│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Reabilitare termică - instalaţie distribu-│ │ │ │ţie subsol şi echilibrarea hidraulică │ 32 │ 7 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘5.6. Reabilitare termică sistem de încălzire - centrală termică de bloc/tronson/scară5.6.1. Lucrări de intervenţie/Activităţi eligibileA. Standardul de cost cuprinde, în principal:- golirea instalaţiei;- demontarea cazanului/arzătorului, inclusiv legăturile aferente acestuia;- repararea/înlocuirea cazanului/arzătorului;- protecţia anticorozivă şi izolarea termică la conductele şi piesele de legătură aferente;- spălarea instalaţiei;- curăţarea coşului de fum;- proba la rece a cazanului;- transportul materialului şimolozului la 10 km.B. Standardul de cost nu cuprinde:- lucrări de amenajări interioare, inclusiv realizarea legăturilor la instalaţia din centrala termică;- probe cazan (la cald, de punere în funcţiune);- dotări;- schimbarea tipului de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice.5.6.2. Caracteristici tehnice; clase şi niveluri de performanţă:- randament cazan:eta(min.) = 91%;- conductivitatea termică a izolaţiei conductelor:lambda(max.) = 0,05 W/m K;- grosimea termoizolaţiei conductelor:d(min.) = 20 mm.5.6.3. Unitate de măsură: m 2 arie utilă bloc de locuinţe5.6.4. Preţ unitar de referinţă ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ │ Denumirea lucrării │ Lei/mp │ Euro/mp │ │ │(exclusiv TVA)│ (exclusiv TVA)│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Reabilitare termică - instalaţie distribu-│ │ │ │ţie subsol şi echilibrarea hidraulică │ 36 │ 8 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘------------