HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 30 octombrie 2012privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin", înregistrate la poziţiile cu numărul M.F. 26617, respectiv numărul M.F. 144721, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Mehedinţi este obligat să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de educaţie fizică şi sport. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Judeţean Mehedinţi, în conformitate cu destinaţia acestuia. (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin".  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Mehedinţi se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice. (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora existente la data transferului dreptului de administrare. (5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea judeţului Mehedinţi şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Mehedinţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 1.060.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret - Clubul SportivMunicipal "Drobeta-Turnu Severin", care îşi actualizeazăvaloarea de inventar, respectiv îşi modifică caracteristicile tehnice
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Descrierea tehnică Cod de clasi- ficaţie Valoarea imobilu- lui din inven- tarul centra- lizat (lei) Denumirea imobilului Adresa Administratorul Caracteristicile tehnice la 11.10.2012 Valoarea actuali- zată a imobilu- lui (lei)
  26617 Bazin olimpic aco- perit şi sediul direcţiei. Bazin olimpic descoperit şi bazin pentru copii. Tribună de 500 de locuri la bazinul acoperit. Sediul funcţionează în garderoba bazinu- lui acoperit. 8.26.02 2.516.877 Sediu admi- nistrativ şi Complex olimpic nataţie Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan nr. 27, judeţul Mehedinţi Domeniul public al statu- lui şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 2660462) - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" (CUI 1659488) C1 - bazin olimpic S+P+E Sc = 2.658 mp C2 - anexă P+E Sc = 45 mp C3 - vestiare Sc = 122 mp Suprafaţa terenului = 12.656 mp C.F. nr. 51468 8.034.200
  144721 Suprafaţa totală - 22.803 mp Suprafaţa construită - 381 mp 8.26.02 1 Stadion "Anghelescu" Drobeta-Turnu Severin; str. Şincai nr. 26A, judeţul Mehedinţi Domeniul public al statu- lui şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 2660462) - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" (CUI 1659488) C1 - tribună Sc = 325 mp C2 - grup sanitar Sc = 25 mp C3 - grup sanitar Sc = 32 mp Suprafaţa terenului = 22.803 mp C.F. nr. 51483 9.711.400
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care setransmit din domeniul public al statului şi din administrarea MinisteruluiEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret -Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" în domeniul public aljudeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  26617 8.26.02 Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan nr. 27, judeţul Mehedinţi 8.034.200 Sediu adminis- trativ şi Complex olimpic nataţie Domeniul publical statului şi din administrarea Minis- terului Educaţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportu- lui (CUI 13729380) - Autori- tatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 2660462) - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" (CUI 1659488) Domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi (CUI 4337344) C1 - bazin olimpic S+P+E Sc = 2.658 mp C2 - anexă P+E Sc = 45 mp C3 - vestiare Sc = 122 mp Suprafaţa terenului = 12.656 mp C.F. nr. 51468
  144721 8.26.02 Drobeta-Turnu Severin, str. Şincai nr. 26A, judeţul Mehedinţi 9.711.400 Stadion "Anghelescu" Domeniul publical statului şi din administrarea Minis- terului Educaţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportu- lui (CUI 13729380) - Autori- tatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 2660462) - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta-Turnu Severin" (CUI 1659488) Domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi (CUI 4337344) C1 - tribună Sc = 325 mp C2 - grup sanitar Sc = 25 mp C3 - grup sanitar Sc = 32 mp Suprafaţa terenului = 22.803 mp C.F. nr. 51483
  -----