HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 6 noiembrie 2012privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijlocului fix prevăzut la art. 2, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrultransporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 noiembrie 2012.Nr. 1.088.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului,a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluăriişi care se află în administrarea Spitalului GeneralCăi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordineaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii
    1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2844375Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare- dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    264958.25.01TerenS = 12.986 mp  CF  Nr. 121340/19.06.2012N - str. Domnişori  S - Rafinăria 9 Mai  E, V - bloc de locuinţe, punct termicŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori  nr. 9319803.566.752Hotărârea Guvernului nr. 570/1991  Hotărârea Guvernului nr. 235/1991  Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011în administrare-imobil
    264968.25.01Clădire spital + Policlinica C.F. Ploieşti + corp de legăturăClădire spital - D+P+4 şi anexe; Sc = 1.092,11 mp,  Sd = 5.171,36 mp; H = 18 mp;  corp de legătură - D+P+5;  Su = 1.060,36 mp; Sc = 182 mp; Sd = 1.272 mp; H = 22 m Policlinică - D+P+3;  Sc = 679,48 mp; Sd = 2.847,30 mp; H = 15 m Total: Sd =8.018,66 mp Nr. total paturi: 177 CF nr. 121340/19.06.2012N - str. Domnişori  S - Rafinăria 9 Mai  E, V - bloc de locuinţe, punct termicŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori  nr. 93198310.025.936Hotărârea Guvernului nr. 570/1991  Hotărârea Guvernului nr. 235/1991  Rap. ev.  nr. 4.732/30.11.2011în administrare-imobil
    264978.25.07Clădire bloc alimentar + spălătorieParter, din beton  Su = 402,63 mp; H = 7 m Sc. = 241 mp; Sd = 483 mp CF nr. 121340/19.06.2012N - corp spital S - centrală abur, staţie oxigen  E, V - bloc de locuinţeŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori  nr. 931983403.106Hotărârea Guvernului nr. 570/1991  Hotărârea Guvernului nr. 235/1991  Rap. ev.  nr. 4.732/30.11.2011în administrare-imobil
    264988.25.07Clădire, centrală abur + staţie oxigen + crematoriu (împrejmuire, parcare, drumuri de acces incintă, cabină poartă, post trafo)Din beton şi armături din fier-beton  Sc = 197,19 mp; Sd = 394,38 mp  H = 4,5 m  CF nr. 121340/19.06.2012N - bloc alimentar şi spălătorie  S - Rafinăria 9 Mai  E - trafo,  grup electrogenŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori  nr. 931983323.987Hotărârea Guvernului nr. 570/1991  Hotărârea Guvernului nr. 235/1991  Rap. ev.  nr. 4.732/30.11.2011în administrare-imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil, mijloc fix, aflat în administrareaSpitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflatăîn subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,care trece din domeniul public al statului în domeniul privatal statului, în vederea scoaterii din funcţiune,casării şi valorificării
    1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2844375Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare- dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    264998.25.07Trafo - grup electrogenMarca WARSZAVA Capacitate = 125 CP  Sc = 113,07 mp; Sd = 113,0 mp  H = 5,5 mp  CF nr. 121340N - corp policlinică S - Rafinăria 9 Mai E - centrală abur + staţie oxigen + crematoriuŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori  nr. 931980/ 198390.694Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991în administrare--
  -----------