HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 6 noiembrie 2012privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele, a unui imobil (construcţii şi teren) şi privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele, a unui imobil (construcţii şi teren) situat în municipiul Turnu Măgurele, Şoseaua Alexandriei nr. 7, judeţul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele nr. 132/2009.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 noiembrie 2012.Nr. 1.085.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului (construcţii şi teren) care se dăîn administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, pentru Inspectoratul ŞcolarJudeţean Teleorman, la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele,şi se înscrie în inventarul centralizat albunurilor aflate în domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Codul de clasifi- caţie Denumirea persoanei juridice la care se transmite imobilul Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea contabilă a imobilului - lei - Tipul imobilului
  8.26.06 Se va atribui ulterior număr MF Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele CUI MECTS 13729380 Suprafaţa terenului = 5.300 mp Suprafaţa construită C(18)(garaj) = 142 mp Suprafaţa construită C(17) = 270 mp Suprafaţa construită C(16) = 261 mp Nr. CF 20.225 Situat în municipiul Turnu Măgurele, Şos. Alexandriei nr. 7, judeţul Teleorman 859.176.45 Imobil (construcţii şi teren)
  -----