HOTĂRÂRE nr. 63 din 9 februarie 1998privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 16 februarie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Secretariatul de Stat pentru Culte este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura relaţiile statului cu toate cultele din România.În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul constituţional conform căruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome şi egale faţă de autorităţile publice.  +  Articolul 2Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuţii: (1) sprijină toate cultele religioase, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare ale acestora, pe baza Constituţiei, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a tarii, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă şi mediază în situaţiile litigioase care apar; (2) asigura legătură dintre cultele religioase şi ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi inlaturarii oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi, totodată, acorda asistenţa cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care acestea le supun autorităţilor administraţiei publice locale; (3) analizează cererile de înfiinţare a unor noi culte religioase, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoaşterii acestora; (4) în baza documentaţiilor prezentate conform prevederilor legale, avizează înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor cu caracter, în totalitate sau în parte, religios, în vederea înscrierii lor în registrul persoanelor juridice, potrivit legii; controlează respectarea obiectului avizării; în caz de nerespectare a scopurilor şi obiectivelor avizate la constituire, Secretariatul de Stat pentru Culte sesizează instanţa de judecată ca îşi retrage, motivat, avizul dat; (5) face propuneri pentru recunoaşterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la cererea cultelor; (6) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează sa ocupe funcţii de conducere, precum şi a personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul de stat, în vederea alocării de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare salarizarii acestora şi acordării indemnizaţiilor pentru funcţiile de conducere, potrivit legii; (7) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale în probleme de învăţământ, ca mediator între cultele religioase legal recunoscute şi Ministerul Educaţiei Naţionale, şi avizează alături de acesta, planurile de învăţământ şi programele elaborate de către cultele recunoscute oficial de către stat; (8) sprijină cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţa religioasă în armata, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii de asistenţa socială, precum şi în familii care se confrunta cu nevoi speciale; (9) în domeniul patrimoniului cultural-religios: a) coordonează activitatea cultelor religioase privind evidenta, păstrarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea bunurilor culturale mobile şi imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietatea sau folosinţă cultelor, conform legilor specifice, în vederea aplicării lor; b) analizează necesitatea şi oportunitatea, avizează şi promovează documentaţiile tehnico-economice pentru construcţii şi reparaţii de lacasuri şi alte clădiri aparţinând cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale; acorda unităţilor de cult sprijinul financiar solicitat în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru construcţii de lacasuri de cult, bunuri mobile, precum şi pentru întreţinerea, restaurarea şi punerea lor în valoare, cu respectarea normelor legale; c) organizează, în colaborare cu cultele religioase şi cu instituţiile de profil specializate, din ţara şi din străinătate, activităţi de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate din reţeaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor, în condiţiile legii; (10) sprijină constituirea şi activitatea unor asociaţii şi fundaţii cu caracter neguvernamental şi nonprofit, care au ca obiect de activitate conservarea şi restaurarea monumentelor de arhitectura şi arta religioasă, în condiţiile legii; (11) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a marturiilor de arta şi de arhitectura religioasă, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, spectacole artistice şi prin promovarea turismului cultural-religios; (12) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină cultele religioase, la cererea acestora, în iniţierea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale şi de promovare a colaborării între bisericile din România şi cele din străinătate, precum şi în organizarea şi funcţionarea comunităţilor religioase ale românilor din diaspora; facilitează obţinerea paşapoartelor şi a vizelor necesare deplasarii în străinătate, în interes de serviciu, a personalului încadrat al cultelor religioase, cu prilejul unor acţiuni externe ale acestora, cu respectarea normelor legale. (13) iniţiază acţiuni de relaţii externe cu instituţii de stat similare din alte tari şi organizaţii internaţionale neguvernamentale care se ocupa de garantarea şi respectarea libertăţii religioase, precum şi a celorlalte drepturi fundamentale ale omului şi participa la manifestările organizate de acestea; (14) elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din România, cat şi despre activitatea cultelor şi organizaţiilor religioase din alte tari; organizează dezbateri cu participarea specialiştilor români şi străini, privind teoria şi practica laica şi ecleziastica în acest domeniu; (15) contribuie în condiţiile legii, la întregirea surselor financiare ale cultelor cu fonduri alocate de la bugetul de stat şi tine evidenta acestora, pentru:- construirea şi repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor care stau la baza acestor lucrări;- consolidarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural mobil şi imobil din administraţia cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condiţiile legilor specifice;- întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;- susţinerea unor acţiuni religioase cu caracter internaţional realizate de către conducerile de cult din România; (16) acorda, la cerere, contribuţii de la bugetul de stat pentru întregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor şi din învăţământul teologic, din subordinea acestora, neintegrat în învăţământul de stat, inclusiv a indemnizaţiilor pentru funcţiile de conducere, prevăzute de lege; (17) verifica modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea prevederilor legale; (18) sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidentei contabile, statistice, în concordanta cu legislaţia de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituţiile de sinteza; (19) facilitează cultelor religioase primirea de ajutoare, donaţii sau legate din străinătate, cu respectarea prevederilor legii, şi sprijină cultele în oferirea, de către acestea; de ajutoare sau donaţii comunităţilor româneşti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează; (20) în colaborare cu autorităţile publice locale, acorda sprijin cultelor în rezolvarea problemelor legate de concesionarea terenurilor necesare construirii de noi lacasuri de cult şi aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991; (21) sprijină cultele, la cerere, pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu materii prime şi materiale necesare, precum şi în găsirea celor mai economicoase forme de obţinere a acestora.Împreună cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile publice locale, urmăreşte respectarea aplicării legislaţiei cu privire la producerea şi valorificarea în exclusivitate de către culte a unor articole şi bunuri specifice; (22) acorda sprijin cultelor religioase în domeniul sponsorizarii; (23) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Culte constituie un consiliu consultativ al cultelor, în vederea analizarii unor probleme curente de interes general privind viaţa religioasă.  +  Articolul 4Secretariatul de Stat pentru Culte prezintă Guvernului proiecte de acte normative din domeniul vieţii religioase şi avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu implicaţii în viaţa cultelor.  +  Articolul 5Secretariatul de Stat pentru Culte întocmeşte şi asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, a bilanţului şi dării de seama contabile, privind activitatea proprie.  +  Articolul 6Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexa care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 54, exclusiv demnitarul.Structura Secretariatului de Stat pentru Culte se poate completa cu servicii, birouri şi compartimente, prin ordin al secretariatului de stat. Atribuţiile acestora se stabilesc pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 7Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă secretarul de stat funcţionează un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componenta acestuia se stabileşte prin ordin al secretarului de stat.Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice, din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 8Secretariatul de Stat pentru Culte are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, autoturisme, al căror număr se stabileşte potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 218/1995 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:-----------------Secretariatul de Stat pentru CulteGheorghe F. Anghelescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul culturii,Ion Caramitru  +  Anexa 1     SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE    Numărul maxim de posturi = 54        (exclusiv demnitarul)                            ------------------                           | SECRETAR DE STAT |                            ------------------                                    |       ----------- | ------------------      | CONSILIER |<----------------|-------------------->|CONTROL FINANCIAR |       ----------- | | PROPRIU |                                    | ------------------                                    |                                    | ------------------------       ------------ | | SERVICIUL RELAŢII |      | CONTENCIOS |<---------------|--------------->| MASS MEDIA ŞI |       ------------ | | RELAŢII INTERNAŢIONALE |                                    | ------------------------                                    |            ------------------------|----------------------------            | | |            V V V   ------------------------- --------------------- --------------------  | DIRECŢIA RELAŢII CULTE,| | DIRECŢIA RELAŢII | | DIRECŢIA ECONOMICĂ |  | ASOCIAŢII RELIGIOASE | | CULTE MINORITARE | | ŞI RESURSE UMANE |  | ŞI PATRIMONIU RELIGIOS | | STUDII ŞI CERCETĂRI | --------------------   ------------------------ | RELIGIOASE |                                 --------------------- ----------------