HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 24 octombrie 2012privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (2) şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a elementelor-cadru de descriere tehnică ale imobilului din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Instituţia Prefectului Judeţului Brăila, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 114.130, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU,VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.046.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Instituţia Prefectului Judeţului Brăila, ale cărui valoarede inventar şi elemente-cadru de descriere tehnică se modifică
    *Font 8*
     
    ┌───────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Nr. de inventar│ Tipul bunului, │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Elementele-cadru │ │M.F.P. şi codul│ denumirea şi │ de inventar ├──────────────────┬────────────────┤ de descriere │ │de clasificaţie│ adresa │ actualizată │ Baza legală a │În administrare/│ tehnică │ │ │ │ - lei - │majorării valorii │ concesiune │ │ │ │ │ │ de inventar │ C.U.I. │ │ ├───────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ 114.130 │Imobil - palat │12.836.971,02│Ordonanţa Guver- │În administrarea│Suprafaţa constru-│ │ 8.29.13 │administrativ, │ │nului nr. 81/2003 │Ministerului │ită la sol - │ │ │România, judeţul│ │privind reevalua- │Administraţiei │1.980 mp │ │ │Brăila, MRJ │ │rea şi amortizarea│şi Internelor, │Suprafaţa desfă- │ │ │Brăila, Piaţa │ │activelor fixe │prin Instituţia │şurată - 9.051 mp,│ │ │Independenţei │ │aflate în patri- │Prefectului │din care: │ │ │nr. 1 │ │moniul institu- │Judeţului │- 5.655 mp (P+5) │ │ │ │ │ţiilor publice, cu│Brăila, conform │- 3.396 mp (P+4) │ │ │ │ │modificările şi │Hotărârii │Suprafaţa terenu- │ │ │ │ │completările │Guvernului │lui - 6.492 mp │ │ │ │ │ulterioare │nr. 706/1994 │Pereţi portanţi │ │ │ │ │ │C.U.I. 4205637 │din cărămidă, │ │ │ │ │ │ │planşee din beton │ │ │ │ │ │ │CF 37536 │ └───────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────────┘-----