HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 24 octombrie 2012privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, trecut din domeniul public al judeţului Bihor în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 12 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004 , cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judeţului Bihor în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 226 din 30 noiembrie 2011, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 123 din 26 aprilie 2012, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şiinfrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.044.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui sector de drum de interes judeţean, trecut din domeniulpublic al judeţului Bihor în domeniul public al statului, care se dăîn administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şicare se încadrează în categoria funcţională a drumurilor de interesnaţional, în vederea realizării de către Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilorde interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
    Denumirea sectorului de drum care se dă în administrare Persoana juridică de la care se dă în administrare sectorul de drum Persoana juridică la care se dă în administrare sectorul de drum Lungimea totală Indicati- vul nou
    DJ 767A km 42 + 109 - 42+312 Consiliul Judeţean Bihor Ministerul Transporturilor şi Infrastructu- rii, prin Compa- nia Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. L = 202,5 m Variantă ocolitoa- re Săcuieni
    --------