HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 24 octombrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 300, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală."2. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 3 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial, o barcă din fibră de sticlă, precum şi o şalupă fluvială de control."3. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Pentru implementarea proiectului CESAR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul."4. La anexa nr. 2, punctul I, numerele curente 1, 4 şi 5 şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.196 posturi................................................................................................4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 4.812 posturi5. Agenţia Domeniilor Statului - 241 posturi.................................................................................................NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 7.489, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora."5. La anexa nr. 2, punctul II, numerele curente 1-3 şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 1.603 posturi2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 411 posturi3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - 175 posturi...............................................................................................NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la pct. II este de 3.814."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 1.196."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este de 4.812."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Domeniilor Statului este de 241."  +  Articolul IVAplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.038.-----