HOTĂRÂRE nr. 968 din 3 octombrie 2012privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilele înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu numerele 25.987 şi 101.527 din Unitatea Militară 0852 Drăgăşani în Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, respectiv de modificare a vechiului cod de înregistrare din 2573810 în 13341905.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţia cu nr. M.F.P. - 25.987, 101.527, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, situată în incinta imobilului din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 3 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 3 octombrie 2012.Nr. 968.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se modifică valoareacontabilă ca urmare a reevaluării
  *Font 9*
   
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată
  25.987 8.19.01 45-22 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani Cod unic de identificare (CUI) 13341905 Judeţul Vâlcea 27.516.339,71
  101.527 8.19.01 45-156 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani Cod unic de identificare (CUI) 13341905 Judeţul Vâlcea 3.990.926,08
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei ce se transmite din domeniul public alstatului şi administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor în domeniul privat al statului şiadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării acesteia
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Codul de clasificaţie Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă (lei) Numărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
  Judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani Cod fiscal = 13341905 8.19.01 1. Pavilion 45-22-35 - "sistem piloni - pilon 1" - construcţia C 37: Sc = 8,00 mp Sd = 8,00 mp CF 35365 51.869,11 25.987 (parţial)
  -----