HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 17 octombrie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unui imobil, compus din teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. (2) După preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor alin. (1), acesta va fi utilizat în vederea creării şi dezvoltării în zonă, prin finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, nerambursabile, de activităţi în domeniul serviciilor sociale, cu finalitate în reabilitarea şi modernizarea clădirilor existente pentru persoane defavorizate din punct de vedere social şi dezvoltarea infrastructurii pentru desfăşurarea de activităţi culturale, administrative şi economice, în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2În cazul în care nu se respectă destinaţia şi termenul prevăzute la art. 1 alin. (2), imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 17 octombrie 2012.Nr. 1.018.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionaleîn domeniul public al judeţului Călăraşi şiîn administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului care se transmite, nr. carte funciară Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ Codul unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministe- rului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Independenţei nr. 5 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Judeţul Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi CUI - 4294030 - imobil 346 - cod 8.19.01 - nr. M.F.P. 103.713 - CF 26258, CF 26244 - valoarea de inventar teren şi construcţii - 4.508.221,752 lei - Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construc- ţiile = 136.558 mp
  -----