LEGE nr. 56 din 4 martie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 9 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 21 august 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 22 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Lucrările de proiectare, conservare, consolidare, reparare, restaurare, de urmărire a comportării în timp, de construcţii de protecţie, de amenajări în zona de protecţie, de reabilitare şi punere în valoare a monumentelor istorice, precum şi lucrările de demontare, restaurare şi reamplasare a unor monumente istorice, respectiv lucrările de evidenta, expertizare, studii, cercetări aferente acestora pot fi realizate şi executate numai de către specialişti înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii, potrivit legii, şi numai pe baza normelor de conservare şi restaurare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice."2. La articolul I punctul 2, la articolul 22, după alineatul 1 se introduc trei alineate, cu următorul cuprins:"Prin lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice se înţelege: a) amenajări de cai de acces, pietonale şi carosabile, la monumente în perimetrul zonei de protecţie a acestora; b) lucrări de delimitare şi împrejmuire a monumentelor istorice; c) efectuari de lucrări şi dotări pentru iluminatul interior şi exterior, de siguranţă şi decorativ; d) lucrări pentru restaurarea şi remodelarea plasticii fatadelor; e) construcţii de protecţie a monumentelor istorice; f) amenajări peisagistice; d) dotări interioare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; h) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare - condiţionare, siguranţa la foc, antiefractie şi urmărirea comportării în timp; i) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apa şi pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere; j) utilităţi anexe, de natura parcajelor, grupurilor sanitare, reclamelor şi indicatoarelor, spaţiilor comerciale de interes cultural şi altele; k) spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice, spaţii destinate cazarii specialiştilor, alte lucrări specifice necesare, stabilite cu avizul Ministerului Culturii.Pentru monumentele istorice aflate în administrarea instituţiilor publice centrale sau locale, finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate efectua, defalcat, de la bugetul de stat, bugetele locale sau din veniturile extrabugetare constituite potrivit legii.Pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţă unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice, finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate efectua şi din sume alocate de la bugetul de stat, potrivit criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, aprobată prin Legea nr. 41/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 30 mai 1995, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------