NORME din 14 martie 2011(*actualizate*)de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, pentru sectorul MEDIU(actualizate până la data de 5 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedereMemorandumurile de finanţare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, prevederile art. 28 alin. (1) din Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, denumit în continuare Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, care statuează următoarele: "Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare şi a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune", precum şiRegulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de management şi control al asistenţei financiare acordate din Fondul de CoeziuneGhidul CE C(2001)476 privind procedura de efectuare a corecţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabileşte cadrul administrativ, legal şi tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România, precum şiGhidul de închidere a proiectelor Fondului de Coeziune şi ex-ISPA (2000-2006), SEC (2008)415, completat şi modificat în anul 2010În scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele:1. DefiniţiiÎn sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1.1. Act juridic: manifestarea de voinţă a unui organism competent conform prezentelor norme ce poate lua forma aprobării unui Plan de Achiziţii al unei măsuri ex-ISPA, semnării unui contract sau act adiţional la un contract de achiziţie publică fără a se limita însă la acestea şi ce produce ca efect crearea unei obligaţii pe seama fondurilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.1.2. Autoritatea contractantă: organismul responsabil cu atribuirea contractelor de achiziţie publică pe parcursul procesului de implementare al unei măsuri ex-ISPA nominalizat în Decizia de Finanţare ca organism responsabil cu implementarea sau căruia i s-a delegat această sarcină în baza documentelor relevante care definesc sistemul interinstitu ţional de gestiune a Fondului de Coeziune/ex-ISPA1.3. Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP): autoritatea responsabilă cu managementul financiar al Programului ex-ISPA constituită la nivel de Direcţie Generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.1.4. Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM): autoritatea responsabilă pentru managementul general şi coordonarea operaţiunilor aferente măsurilor ex-ISPA în baza prevederilor Regulamentului nr. 1.164/1994, şi pentru alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA din sectorul de mediu , în baza OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, constituită la nivelul Direcţiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.1.5. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli care îndeplinesc toate criteriile pentru a fi rambursate de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune/ex-ISPA1.6. Contul măsurii ex-ISPA: contul prin care se gestionează sumele din Fondul de Coeziune/ex-ISPA primite de la Comisia Europeană pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din cadrul respectivei măsuri1.7. Beneficiarul Final: organismul nominalizat ca atare în Decizia de Finanţare.1.8. Decizia de Finanţare: decizia de acordare a asistenţei din Fondul de Coeziune în temeiul Regulamentului nr. 1.164/1994. În conformitate cu prevederile Actului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, din data de 1 ianuarie 2007 Memorandumurile de Finanţare ISPA au devenit Decizii de Finanţare.1.9. Determinare: Stabilirea modului de soluţionare a unei revendicări notificată în cadrul unui contract de lucrări guvernat de Condiţiile Generale de Contract FIDIC.1.10. Fondul de Coeziune/ex-ISPA: instrument financiar nerambursabil prin care Comunitatea Europeană finanţează implementarea măsurilor ex-ISPA, în procentul stabilit prin Deciziile de Finanţare.1.11. Măsuri ex-ISPA: măsuri care au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 în perioada 2000-2006 şi care, începând cu data de 1 ianuarie 2007, sunt considerate ca aprobate de către Comisia Europeană în baza Regulamentului nr. 1.164/1994 , în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.1.12. Plan de achiziţii al măsurii ex-ISPA: un tabel incluzând toate contractele de achiziţie publică incluse în cadrul măsurii ex-ISPA cu evidenţierea distinctă a surselor de finanţare pentru fiecare contract în parte a căror implementare are ca scop atingerea scopului fizic şi al obiectivelor acesteia, aşa cum sunt statuate în Decizia de Finanţare.1.13. Revendicare: Instrumentul contractual prin care un Contractor notifică şi justifică îndreptăţirea sa la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plăţi suplimentare în baza prevederilor contractuale.1.14. Corectii financiare: anularea întregii asistenţe sau a unei părţi a asistenţei alocate unui proiect ex-ISPA, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1164/1994 , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 1386/2002.1.15. Sume disponibile în cadrul deciziilor de finanţare: sume reprezentând diferenţa dintre valoarea maximă a cheltuielilor publice eligibile stabilită în decizia de finanţare şii. valoarea însumată a contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA aflate în curs de derulare, din care se scade valoarea articolelor neeligibile incluse în acestea, dacă există, şi în măsura în care caracterul de eligibilitate al acestora poate fi justificat ex-ante;îi. sumele efectiv plătite din conturile măsurii ISPA aferente cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA ce au fost finalizate,ce pot fi luate în considerare ca bază legală în sensul descris de legislaţia de finanţe publice şi achiziţii publice pentru atribuirea unui contract nou sau suplimentarea bugetului unui contract din cadrul măsurii ex-ISPA, în situaţia în care caracterul de eligibilitate al cheltuielilor aferente acestora poate fi justificat ex-ante.2. Responsabilităţi instituţionale pe parcursul etapelor execuţiei bugetare2.1. Angajamentul legal2.1.1. Angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se face prin acte juridice ale AM sau ale autorităţilor contractante, acestea din urmă fiind condiţionate de acordul prealabil al AM.2.1.2. AM poate angaja cheltuieli de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 pentru:i. finanţarea unor cheltuieli deja angajate de autorităţile contractante din sumele disponibile în cadrul Deciziei de Finanţare în cazul cărora se consideră necesară şi/sau oportună schimbarea sursei de finanţare. În această situaţie, autoritatea contractantă răspunde, în continuare, pentru legalitatea actului juridic prin care a fost angajat bugetul eligibil al măsurii ex-ISPA.îi. finanţarea unor contracte de servicii în cazul cărora AM va acţiona ca autoritate contractantă ce urmează să fie prestate exclusiv în scopul sau în legătură cu măsurile ex-ISPA în conformitate cu prevederile punctelor 3.4.1.iii şi 3.7.1.6.2.1.3. Angajarea de către AM a cheltuielilor de la bugetul de stat în scopul descris la punctul 2.1.2.îi este condiţionată de aprobarea de către ministrul finanţelor publice a unei note vizată de controlul financiar preventiv propriu al AM prin care se argumentează necesitatea şi oportunitatea cheltuielii.2.1.4. Acordul prealabil al AM privind angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza actelor juridice ale autorităţilor contractante este condiţionat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:i. transmiterea de către autoritatea contractantă solicitantă a tuturor documentelor relevante aşa cum sunt acestea descrise la punctul 3 al prezentelor norme pentru fiecare caz specific.îi. obţinerea unei asigurări documentare pe marginea:- legalităţii actului juridic al autorităţii contractante,- încadrării lucrărilor, serviciilor sau bunurilor pentru executarea, prestarea sau furnizarea cărora se solicită angajarea cheltuielii în obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, cu excepţia cazului descris la punctul 3.7.1.4.- contribuţiei cheltuielii a cărei angajare este solicitată la atingerea obiectivelor măsurii ex-ISPAiii. neeligibilitatea respectivei cheltuieli sau insuficienţa sumelor disponibile în cadrul Deciziei de Finanţare;iv. incapacitatea autorităţii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii în situaţia în care cheltuiala a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat îndeplineşte criteriile de eligibilitate;v. obţinerea unei asigurări documentare cu privire la incapacitatea autorităţii contractante de a finanţa cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât prin angajarea bugetului de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007;vi. obţinerea avizului din partea Direcţiei Generale Juridice din cadrul MFP;vii. aprobarea Secretarului de stat coordonator sau a Ministrului finanţelor publice în situaţiile în care prezentele norme prevăd obligativitatea acestora.2.1.5. Sursele de finanţare alternative în funcţie de disponibilitatea cărora AM va analiza posibilitatea unei autorităţi contractante de a angaja o cheltuială în scopul atingerii obiectivelor unei Decizii de Finanţare sunt următoarele:i. sume neangajate din împrumuturile contractate pentru co-finanţarea măsurilor ex-ISPA, cu obţinerea prealabilă a acordului finanţatorului, prin direcţia de specialitate/entitatea împrumutată;îi. venituri obţinute în baza prevederilor OUG nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;iii. Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare constituit conform OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene cu modificările şi completările ulterioare, în cazul Beneficiarilor Finali din sectorul de mediu, în limita a 10% din soldul acestuia;iv. bugetul propriu în cazul Beneficiarilor Finali din sectorul de mediu;v. bugetul de stat angajat în baza altor acte normative;vi. dobânda acumulată în contul măsurii ex-ISPA, cu respectarea prevederilor OUG nr. 63/2007.2.1.6. Cu excepţia situaţiilor specifice definite la punctul 3 al prezentelor norme, angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se va face ulterior transmiterii de către autoritatea contractantă a unor documente în măsură să probeze indisponibilitatea surselor de finanţare alternative menţionate la punctul 2.1.5. În acest scop, autoritatea contractantă va transmite către AM următoarele informaţii şi documente:i. cuantumul veniturilor obţinute de autoritatea contractantă în baza prevederilor OUG nr. 63/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi disponibile în numerar;îi. Declaraţia conform OUG nr. 198/2005 precum şi prognoza intrărilor respectiv ieşirilor de capital din contul aferent Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru următoarele 12 luni pentru Beneficiarii Finali din sectorul de mediu;iii. O declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care acesta confirmă indisponibilitatea resurselor financiare alternative enumerate la punctul 2.1.5.2.1.7. AM poate refuza emiterea acordului prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în următoarele situaţii:i. Neîndeplinirea condiţiilor expuse la punctul 2.1.4, în afara situaţiilor punctuale definite ca excepţii în cuprinsul prezentelor norme;îi. lipsa unor documente-suport, aşa cum sunt acestea expuse în conţinutul prezentelor norme sau solicitate de AM în corespondenţa cu autoritatea contractantă care a înaintat solicitarea;iii. suma nu a fost angajată(programată) a se solicita de la bugetul de stat cu ocazia elaborării proiectului anual de buget În această situaţie AM va aplica procedura de realocare între sumele angajate pentru celelalte măsuri, pe baza unor estimări actualizate de plăţi primite de la autoritatea contractantă , cu încadrarea în limita de cheltuieli aprobată prin Legea bugetului de stat. AM va comunică ACP suma care depăşeşte limita de cheltuieli iniţială în vederea solicitării către direcţia de specialitate din MFP a suplimentării poziţiei bugetare cu ocazia următoarei rectificări bugetareiv. suma a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat a devenit necesară pentru continuarea şi finalizarea măsurii ex-ISPA ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final cu privire la sau aflate în legătură cu managementul măsurii ex-ISPA contrară recomandărilor anterior exprimate ale AM. În această situaţie, emiterea de către AM a acordului prealabil va fi condiţionată de obţinerea aprobării din partea Secretarului de stat coordonator;v. Alte motive, justificate temeinic de AM prin argumente de ordin legal şi economic.2.1.8. AM are obligaţia de a informa autoritatea contractantă despre motivele unei eventuale respingeri a unei solicitări de angajare a unor cheltuieli de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Lichidarea, ordonanţarea şi plataPentru autorităţile contractante din sectorul de mediu lichidarea şi ordonanţarea obligaţiilor de plată pentru care au fost deschise credite bugetare se face de către ACP pe baza avizului de oportunitate al AM, iar plata către contractori, rambursarea cheltuielilor către Beneficiarii Finali sau reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA se efectuează de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE conform prevederilor de la cap. I, punctul 6.2 din prezentele norme.3. Condiţii specifice de accesare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli definite în OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.3.1. Finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial, în conformitate cu prevederile art. 1, alin 1, lit. a din OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare.3.1.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. 1, lit. a din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare pot fi finanţate lucrări, servicii sau furnizare de echipamente aflate în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare şi executate, prestate sau furnizate în scopul continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA.3.1.2. Angajamentul legal3.1.2.1. Dacă valoarea estimată a unui contract de achiziţie publică din cadrul unei măsuri ex-ISPA pentru care autoritatea contractantă intenţionează să demareze procedurile de atribuire depăşeşte suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare, autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a sumei reprezentând diferenţa între valoarea estimată a contractului şi suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare transmiţând următoarele documente suport:i. o propunere de modificare a Planului de achiziţii al măsurii ex-ISPA cu evidenţierea sumei solicitate de la bugetul de stat ca diferenţă între valoarea estimată a contractului şi suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea)îi. nota privind calculul valorii estimate a contractului de achiziţie publică pentru care se solicită suplimentarea de buget;iii. o copie a anunţului de participare, în forma în care urmează să fie transmis spre publicare;iv. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incuse în cadrul altor contracte;v. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;vi. documentele menţionate la punctul 2.1.6 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.1.2.2. Acordul prealabil al AM este condiţionat de probarea de către autoritatea contractantă a indisponibilităţii resurselor alternative de finanţare în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6.3.1.2.3. Acordul prealabil al AM permite autorităţii contractante să demareze procedura de atribuire şi să atribuie contractul în situaţia în care preţul ofertei câştigătoare este mai mic sau egal cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, aşa cum a fost publicată în anunţul de participare.3.1.2.4. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare şi cerinţele minime din caietul de sarcini depăşesc ca preţ valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, comisia de evaluare poate să declare ofertele ca fiind inacceptabile şi să anuleze procedura de atribuire sau să solicite conducătorului autorităţii contractante suplimentarea bugetului alocat în limita maximă permisă de art. 36 alin. 1 lit. e^1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.3.1.2.5. În baza solicitării comisiei de evaluare, autoritatea contractantă poate solicita AM acordul prealabil pentru suplimentarea bugetului alocat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare transmiţând o propunere de revizuire în acest sens a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA însoţit de o notă justificativă din care să rezulte motivele pentru care alocarea unor fonduri suplimentare faţă de suma deja angajată se justifică din punct de vedere economic în comparaţie cu anularea procedurii de atribuire.3.1.2.6. Ulterior finalizării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va transmite AM următoarele documente:i. o copie a anunţului de participare;îi. raportul procedurii de atribuire;iii. notele intermediare şi avizul consultativ emise de observatorii Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), dacă este cazul;iv. o variantă revizuită a Planului de Achiziţii cuprinzând suma suplimentară angajată de autoritatea contractantă prin atribuirea contractului reprezentând diferenţa dintre suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare şi preţul ofertei câştigătoare;v. repartizarea pe ani a sumelor suplimentare ce vor fi acoperite de la bugetul de stat.3.1.2.7. AM poate realoca suma reprezentând contribuţia bugetului de stat angajată în baza prevederilor de la punctul 3.1.2 între contractele din cadrul aceleiaşi măsuri ex-ISPA şi poate să reducă valoarea angajamentului iniţial, prin modificarea în acest sens a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA.3.1.2.8. În situaţia în care ulterior finalizării procedurii de achiziţie observatorii UCVAP emit un aviz consultativ, Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) va derula o acţiune de control pentru confirmarea respectiv infirmarea aspectelor sesizate în acesta.3.1.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.1.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.1.2 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.3.1.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor punctului 3.1.2, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;iii. la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.2. Articolele de cheltuieli, altele decât cele de la litera d), care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA în baza prezumţiei de eligibilitate şi au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare rin prisma naturii cheltuielii respective;3.2.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. 1, lit. b) din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi finanţate categoriile de cheltuieli pentru care procedurile de atribuire au fost demarate nu mai târziu de data intrării în vigoare a OMEF nr. 475/2008,:i. costurile echipamentelor durabile achiziţionate care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Deciziile de Finanţare dar care au fost incluse în baza prezumţiei de eligibilitate în contractele, amendamentele la contracte şi ordinele de variaţie din Planurile de Achiziţii ale măsurilor ex-ISPA, ; prin termenul de echipament durabil "achiziţionat" se înţelege echipamentul durabil cuprins în documentaţia de achiziţie publică în urma căreia a rezultat atribuirea unui contract.îi. costurile consumabilelor şi întreţinerii pentru echipamentele durabile de la punctul i de mai susiii. sume datorate de Beneficiarii Finali pentru neplata la termenul scadent a debitelor stabilite în sarcina acestora ce se referă la categoriile de cheltuieli menţionate la punctele i şi îi.iv. costurile pentru oricare alte articole aprobate prin documentele de licitaţie şi şi contractare şi ulterior, declarate ca neeligibile de către Comisia Europeană /autorităţi naţionale de audit şi control3.2.2. Sistemul de finanţare3.2.2.1. Finanţarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:i. plata efectivă a articolelor de cheltuieli din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile neeligibile care îndeplinesc condiţiile de la punctul 3.2.1îi. reîntregirea conturilor măsurilor ex-ISPA în situaţia în care sumele aferente echipamentelor durabile au fost suportate parţial sau total din acestea iar debitul stabilit ca urmare a acestui fapt nu a fost încă recuperatiii. rambursarea sumelor efectiv plătite de Beneficiarii Finali, în condiţiile în care aceştia au suportat cheltuielile aferente echipamentelor durabile din surse proprii sau au acoperit debitul stabilit în sarcina acestora prin titluri de creanţă.3.2.2.2. Cota parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul de stat reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la punctul 3.2.1 se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din contul de cofinanţare de la bugetul de stat.3.2.2.3. Cota parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local sau din împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale, reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la punctul 3.2.1 se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din conturile de cofinanţare aferente.3.2.2.4. Autorizarea facturilor care conţin cheltuieli neeligibile prevăzute la punctele i şi îi de mai sus se face în proporţiile stabilite prin contract, defalcând cheltuielile aferente contribuţiei Comisiei Europene în cheltuieli eligibile conform Deciziei de Finanţare plătibile din contul ex-ISPA şi cheltuieli neeligibile conform prevederilor de finanţare dar eligibile conform contractului plătibile de la bugetul de stat conform art. 1, alin. 1, lit. b din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.3.2.3. Angajamentul legal3.2.3.1. Autorităţile contractante determină pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează toate cheltuielile ce îndeplinesc criteriile de finanţare expuse mai sus având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 3/2007, emisă de ACP şi AM cu completările ulterioare precum şi recomandările auditorilor Comisiei Europene şi ale Autorităţii de Audit şi ţinând cont de concluziile misiunilor de urmărire a acestora, după caz şi întocmesc lista obligaţiilor de plată din cadrul contractelor pe care le gestionează.3.2.3.2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, autorităţile contractante solicită AM acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.2.1 şi transmite următoarele documente:i. o propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA care să evidenţieze aceste cheltuieli în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea)îi. lista cheltuielilor prevăzute a fi suportate în baza prevederilor art. 1, alin. 1, lit. b din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor respectiveiii. documente care atestă:- încadrarea cheltuielilor a căror angajare este solicitată în categoria de cheltuieli finanţabilă conform punctului 3.2.1- încadrarea acestor articole de cheltuieli într-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit;- obligaţia contractuală de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile şi anume dovada faptului că articolele de cheltuieli sunt incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA precum şi o declaraţie pe proprie răspundere avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte adiţionale şi/sau ordine administrative/de variaţie- stadiul curent al execuţiei respectivelor cheltuieli cu defalcarea acestora în următoarele categorii:a. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperatb. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii şi recuperate de la Beneficiarul final prin titluri de creanţăc. sume efectiv plătite de Beneficiarul final din surse propriid. sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale3.2.3.3. În cazul acestei categorii de cheltuieli, acordul prealabil al AM nu este condiţionat de disponibilitatea unor surse de finanţare alternative, conform prevederilor de la punctul 2.1.6, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.5.îi şi 2.1.5.v.3.2.4. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.2.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.2.1 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.2.4.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.2.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare din cazurile prezentate la punctul 3.2.2.1.3.2.4.2.1. Pentru întregirea contului ISPA în situaţia în care cheltuielile au fost efectuate din surse eligibile, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuării plăţilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din contul măsurii ex-ISPA în vederea reîntregirii acestui cont cu sumele respective;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.2.4.2.2. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a cheltuielilor efectuate de aceştia din surse proprii, documente care să ateste:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuării plăţilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din sursele proprii ale Beneficiarului Final sau ale unităţii administrativ-teritoriale;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;v. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata.3.2.4.2.3. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a sumelor recuperate de la aceştia prin note de debit, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuării plăţilor către contractori din contul măsurii ex-ISPA;iv. recuperării totale sau parţiale (inclusiv a majorărilor de întârziere) a debitelor stabilite de la Beneficiarii Finali din fondurile proprii ale acestora;v. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;vi. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata3.2.4.2.4. Pentru plata facturilor către contractori, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. obligaţiei contractuale de plată a cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile (factură sau certificat intermediar de plată care să le includă);iii. declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.3. Revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanţa de arbitraj sau instanţa de judecată3.3.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat cheltuieli suplimentare faţă de sumele angajate în cadrul contractelor de lucrări (excluzând sumele alocate pentru cheltuieli neprevăzute) datorate de autorităţile contractante în urma procesului de soluţionare a revendicărilor contractual, cu excepţia cheltuielilor aferente unui proces de soluţionare iniţiat ulterior datei de finalizare a Memorandumului de finanţare.3.3.2. Mecanismul contractual de determinare al costurilor definite la punctul 3.3.13.3.2.1. În conformitate cu condiţiile generale aplicabile pentru contractele de lucrări finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, revendicările reprezintă instrumentul contractual care stă la baza justificării şi determinării ulterioare a extinderii perioadei de execuţie şi/sau a compensaţiilor financiare la care un Contractor poate fi îndreptăţit potrivit prevederilor contractului.3.3.2.2. Cuantumul financiar asociat unei revendicări presupune parcurgerea următoarelor etape:i. înaintarea unei revendicări de către Contractor, detaliată corespunzător şi susţinută cu documente justificative;îi. stabilirea modului de soluţionare a acesteia pe palierele de mediere şi decizie constituite conform contractului.3.3.2.3. Modul de soluţionare a unei revendicări, inclusiv cuantumul financiar asociat acesteia, poate fi stabilit prin:i. Determinare a Inginerului supervizorîi. Decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD)iii. Hotărâre a instanţei de arbitraj sau de judecatăiv. Negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.3.3.2.4. Autoritatea contractantă nu se va angaja într-o negociere pe marginea cuantumului financiar a unei revendicări a Contractorului decât în baza unei determinări a Inginerului sau a unei decizii a Comisiei de Adjudecare a Disputelor/Instanţei de Arbitraj care să certifice admisibilitatea şi meritele acesteia.3.3.2.5. Autoritatea contractantă îşi asumă în întregime decizia legată de cuantumul plăţilor compensatorii stabilite prin determinare a Inginerului sau decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor în condiţiile în care le-a acceptat ca fiind juste şi nu a apelat la următorul palier de mediere şi decizie sau la negocierea directă cu Contractorul pentru revizuirea acestora.3.3.3. Angajamentul legalAutoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea sumelor descrise la punctul 3.3.1. de la bugetul de stat anterior creării obligaţiei contractuale de plată pentru sumele respective (în situaţia în care crearea obligaţiei de plată este sub controlul autorităţii contractante).3.3.3.1. În situaţia în care angajarea sumelor care fac obiectul revendicării nu conduce la depăşirea Valorii de Contract Acceptată, autoritatea contractantă va transmite în sprijinul solicitării sale următoarele documente suport:i. o propunere de modificare a Planului de Achiziţii a Măsurii ex-ISPA care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă respectivului contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al Deciziei de Finanţare; Planul de Achiziţii al măsurii ex-ISPA va fi avizat de controlorul financiar preventiv şi semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea)îi. documente în măsură să probeze incapacitatea autorităţii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6iii. documentele suport necesare în funcţie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării conform prevederilor de la punctul 3.3.4iv. repartizarea pe ani a fondurilor solicitate de la bugetul de stat3.3.3.2. În situaţia în care sumele solicitate de autorităţile contractante depăşesc Valoarea de Contract Acceptată, autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielii de la bugetul de stat şi va transmite următoarele documente suport:i. copia actului adiţional ce vizează suplimentarea Valorii de Contract Acceptată anterior semnării acestuia şi nota justificativă;îi. o propunere de modificare a Planului de Achiziţii a Măsurii ex-ISPA care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare (dacă este cazul); Planul de Achiziţii al măsurii ex-ISPA va fi avizat de controlorul financiar preventiv şi semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea)iii. documentele suport în măsură să probeze incapacitatea autorităţii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6;iv. documentele suport necesare în funcţie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării conform prevederilor de la punctul 3.3.4;v. repartizarea pe ani a fondurilor solicitate de la bugetul de stat3.3.3.3. În cazul revendicărilor notificate în cadrul contractelor de lucrări din sectorul de mediu ce au la bază un eveniment de risc care a survenit înainte ca Beneficiarii Finali să preia rolul de autorităţi contractante în conformitate cu prevederile OMEF nr. 475/2008, AM nu va condiţiona aprobarea finanţării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor de la punctul 2.1.6, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.5.îi şi 2.1.5.v.3.3.4. Documente necesare pentru obţinerea acordului prealabil conform prevederilor de punctele 3.3.3.1.iii respectiv 3.3.3.2.ivÎn vederea obţinerii acordului prealabil al AM la momentul angajării sumelor solicitate, autorităţile contractante prezintă documente justificative specifice în funcţie de modul în care a fost determinat cuantumul financiar asociat revendicării.3.3.4.1. Dacă sumele au fost stabilite prin Determinare a Inginerului supervizor, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. Determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea Determinării Inginerului este de preferat apelului la următoarea instanţă de mediere şi/sau decizie prevăzută în contract;vi. o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante şi avizată de controlorul financiar preventiv prin care să se confirme legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;vii. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;viii. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;ix. la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.3.4.2. Dacă sumele au fost stabilite prin decizie CAD, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. notificarea de dispută transmisă de către Partea nemulţumită de rezultatul Determinării Inginerului;vi. acordul tripartit de adjudecare a disputelor;vii. corespondenţa dintre Părţile contractuale şi CAD;viii. expunerea/expunerile de caz a Contactorului şi răspunsul/răspunsurile autorităţii contractante;ix. decizia CAD;x. o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea deciziei CAD este de preferat apelului la următoarea instanţă prevăzută în contract sau de ce plata sumelor stabilite prin decizia CAD este necesară în paralel cu apelul la următoarea instanţă competentă;xi. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;xii. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;xiii. la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.3.4.3. Dacă sumele au fost stabilite prin hotărâre a instanţei de arbitraj sau de judecată, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. Determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. Notificarea de dispută transmisă de către Partea nemulţumită de rezultatul Determinării Inginerului;vi. Acordul tripartit de adjudecare a disputelor;vii. corespondenţa dintre Părţile contractuale şi CAD;viii. expunerea/expunerile de caz a Contactorului şi răspunsul/răspunsurile autorităţii contractante;ix. decizia CAD;x. înştiinţarea/înştiinţările de nemulţumire notificate de părţile contractuale;xi. cererea de deschidere a arbitrajului;xii. termenii de referinţă pentru arbitraj;xiii. expunerea de caz şi cererea reconvenţională (dacă există);xiv. hotărârea instanţei de arbitraj sau de judecată;xv. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;xvi. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.3.4.4. Dacă sumele au fost stabilite prin negociere între Părţile contractuale, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. determinarea Inginerului, decizia CAD sau Hotărârea Instanţei de arbitraj sau judecată, dacă este cazul, prin care se stabilesc admisibilitatea şi meritele asociate revendicării împreună cu documentele asociate, aşa cum au fost enumerate la punctele 3.3.4.1, 3.3.4.2 şi 3.3.4.3;v. un raport al Inginerului supervizor pe marginea cuantumului financiar estimat al revendicării şi metodei de calcul al acestuia;vi. procesul verbal al şedinţei de negociere semnat de ambele Părţi din care să rezulte cuantumul financiar negociat al revendicării; intrarea în vigoare a condiţiilor negociate şi expuse în procesul verbal va fi condiţionată de semnarea unui act adiţional la contract care să le includă;vii. O notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce negocierea directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu este de preferat apelului la instanţele de mediere şi/sau decizie prevăzute în contract;viii. O declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante şi avizată de controlorul financiar preventiv prin care să se confirme legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;ix. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;x. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.3.5. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.3.5.1. Pentru cheltuielile angajate în conformitate cu prevederile de la punctul 3.3.3 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de prognoză de flux de numerar.3.3.5.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.3.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. Dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Justificarea sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;iii. La solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.4. Costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnica, costuri de arbitraj şi/sau judecată3.4.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin 1 lit. d) din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se vor acoperi de la bugetul de stat următoarele categorii de cheltuieli:i. articole de cheltuieli legate de medierea şi adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA şi care au intrat sub incidenţa OUG nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora,îi. sume aferente plăţii serviciilor de mediere şi adjudecare a disputelor în relaţie exclusivă cu contractele din planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA;iii. sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistenţă şi expertiză juridică şi/sau tehnică de specialitate pentru autorităţile contractante în relaţie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA;iv. sume aferente cheltuielilor de judecată şi/sau arbitraj, în conformitate cu deciziile în acest sens ale instanţelor de judecată, respectiv regulile aplicabile de arbitraj.3.4.2. Angajamentul legal3.4.2.1. Autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.4.1.i şi transmite o serie de documente suport, detaliate la punctele 3.4.2.1.1 şi 3.4.2.1.2.3.4.2.1.1. În situaţia în care cheltuiala a cărei finanţare este solicitată de la bugetul de stat a fost deja angajată la data intrării în vigoare a prezentelor norme în baza prezumţiei de eligibilitate sau în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF nr. 2003/2008:i. o propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);îi. Lista cheltuielilor încadrabile la art. 3.4.1.i, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor aferente;iii. Documente care atestă:- Includerea sumei solicitate în prevederile specifice de la punctul 3.4.1.i;- includerea articolelor de cheltuieli în contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA precum şi o declaraţie pe proprie răspundere avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte adiţionale şi/sau ordine de variaţie;- existenţa unui acord tripartit de adjudecare a disputelor aferente respectivului contract semnat de toate părţile implicate;- stadiul curent al execuţiei respectivelor cheltuieli cu defalcarea acestora în următoarele categorii:a. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperat;b. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii şi recuperate de la Beneficiarul final prin titluri de creanţă;c. sume efectiv plătite de Beneficiarul final din surse proprii;d. sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale.iv. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.3.4.2.1.2. În situaţia în care autoritatea contractantă doreşte să includă în bugetul unui contract de lucrări inclus în Planul de Achiziţii al măsurii ex-ISPA un articol de cheltuieli care intră sub incidenţa prevederilor de la punctul 3.4.1.i, anterior momentului demarării procedurilor de atribuire autoritatea contractantă va transmite AM:i. o propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);îi. O copie a listelor de cantităţi/listelor de preţuri ale contractului cu evidenţierea articolului de cheltuieli a cărui finanţare este solicitată de la bugetul de statiii. Justificarea valorii sumei solicitate;iv. O notă justificativă din care să rezulte oportunitatea utilizării acestui mecanism de soluţionare a disputelor contractuale în raport cu costurile presupuse.v. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;vi. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.4.2.2. Autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la punctul 3.4.1.îi şi va transmite următoarele documente suport:i. copie a condiţiilor speciale şi a listelor de cantităţi/listelor de preţuri a contractului de lucrări în legătură cu care se va semna acordul tripartit de adjudecare a disputelor;îi. copie a acordului tripartit de adjudecare a disputelor anterior semnării acestuia de către Părţi;iii. O notă justificativă din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea intrării într-un acord de mediere şi adjudecare a disputelor faţă de varianta soluţionării acestora prin alte mijloace contractuale;iv. O declaraţie pe proprie răspundere avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că nicio cheltuială având acelaşi scop cu cea a cărei finanţare de la bugetul de stat este solicitată nu a fost angajată în cadrul contractului prin adăugarea unui articol de cheltuieli dedicat prin acte adiţionale şi/sau ordine de variaţie.v. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.3.4.2.3. În situaţia în care angajarea cheltuielilor de la punctul 3.4.1.iii se face de către o autoritate contractantă, aceasta va solicita AM un acord prealabil anterior demarării procedurii de atribuire şi va transmite următoarele documente suport:i. nota privind calculul valorii estimate a contractului de asistenţă juridică;îi. caietul de sarcini;iii. Lista contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA în relaţie cu care vor fi prestate servicii de asistenţă juridică şi tehnică;iv. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că serviciile pentru care se solicită finanţare vor fi prestate pe toată durata acestora exclusiv în relaţie cu contracte din cadrul măsurilor ex-ISPA aflate în curs implementare.v. documentele menţionate la punctul 2.1.6 prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.vi. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.3.4.2.4. În situaţia în care angajarea cheltuielilor de la punctul 3.4.1.iii se face de către AM în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.2. (îi), AM va avea următoarele responsabilităţi:i. pregătirea notei justificative, obţinerea avizelor interne necesare în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi înaintarea ei către Ministrul finanţelor publice pentru aprobarea oportunităţii achiziţiei;îi. realizarea demersurilor necesare pentru includerea contractului în Planul Anual de Achiziţii al Ministerului Finanţelor Publice;iii. pregătirea caietului de sarcini şi derularea procedurilor de atribuire;iv. gestionarea tehnică a contractului de servicii.3.4.2.5. Pentru angajarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.4.1.iv, autoritatea contractantă va transmite AM:i. istoricul relevant al disputei şi informaţii despre stadiul acesteia la momentul solicitării;îi. regulile procedurale aplicabile pentru soluţionarea disputei de către instanţa de judecată sau arbitraj relevantă;iii. o justificare a costurilor ce urmează să fie suportate în relaţie cu această categorie de cheltuieli;iv. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.3.4.2.6. În cazul prezentat la punctul 3.4.2.1.1, AM nu va condiţiona aprobarea finanţării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor de la punctul 2.1.6, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.5.îi şi 2.1.5.v.3.4.2.7. În cazurile prezentate la punctele 3.4.2.1.2 şi 3.4.2.3 acordul prealabil al AM este condiţionat de obţinerea aprobării Secretarului de stat coordonator.3.4.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.4.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.4.2 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.4.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.3, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Obligaţia contractuală de plată a sumelor solicitate;iii. La solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.5. Suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare sau contracte noi necesare finalizării măsurilor ex-ISPA3.5.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat servicii aflate în obiectul măsurilor ex-ISPA şi prestate în scopul atingerii obiectivelor acestora atribuite prin suplimentări ale bugetelor contractelor existente sau prin contracte noi incluse în Planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA şi finanţate exclusiv de la bugetul de stat în următoarele condiţii:i. încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achiziţie publică;îi. neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al deciziilor de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienţa resurselor financiare alocate în acest sens prin deciziile de finanţare;iii. imposibilitatea autorităţii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii.iv. imposibilitatea obiectivă a autorităţii contractante de a finanţa cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6.v. respectarea prevederilor contractuale şi a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentărilor de buget.3.5.2. Angajamentul legal3.5.2.1. În sensul prezentelor norme, prin suplimentarea bugetului unui contract de servicii se înţelege atât semnarea unui act adiţional la contractul iniţial care conduce la acest rezultat cât şi atribuirea prin procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare a unui contract nou vizând prestarea de servicii adiţionale sau complementare celor care fac subiectul unui contract existent, indiferent de regulile de achiziţie care guvernează aceste acte juridice.3.5.2.2. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unei suplimentări a bugetului unui contract de servicii, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil anterior angajării acestora transmiţând o serie de documente suport, după cum urmează:i. O copie a actului adiţional/contractului nou şi a notei explicative prin care se certifică necesitatea şi oportunitatea semnării acestuia, ca şi justificarea alegerii procedurii de atribuire;îi. opinia ANRMAP pe marginea îndeplinirii condiţiilor legale care permit aplicarea unei proceduri negociate, în cazul în care aceasta este guvernată de legislaţia naţională de achiziţii publice;iii. Fundamentarea cuantumului suplimentarii de buget;iv. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante vizată de controlul financiar preventiv al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate;v. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, aşa cum urmează să fie modificate prin actul adiţional/contractul nou, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incluse în cadrul altor contracte;vi. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;vii. documentele menţionate la punctul 2.1.6 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;3.5.2.3. Autoritatea contractantă răspunde de oportunitatea deciziei de suplimentare a bugetului unui contract şi de legalitatea aplicării procedurii negociate, în conformitate cu prevederile legale.3.5.2.4. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unui contract nou de servicii finanţat exclusiv de la bugetul de stat, angajamentul bugetar se va face în condiţiile expuse la punctul 3.1.2.3.5.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.5.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.5.2 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.3.5.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;iii. La solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.6. Întârzieri justificate la plata facturilor3.6.1. Tipul de cheltuieli finanţabile3.6.1.1. În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat penalităţile datorate de autorităţile contractante către Contractori ca urmare a achitării cu întârziere în raport cu prevederile contractuale relevante a facturilor emise de aceştia pe parcursul execuţiei contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA.3.6.1.2. Întârzierile vor fi considerate "justificate" dacă au drept cauză indisponibilităţi temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plăţile sau alte motive ce nu pot fi atribuite unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final şi care vor fi justificate de la caz la caz de acesta.3.6.2. Sistemul de finanţareFinanţarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:i. plata efectivă a penalităţilor de întârziere către Contractoriîi. rambursarea sumelor efectiv plătite de Beneficiarii Finali, în condiţiile în care aceştia au suportat penalităţile de întârziere din fonduri proprii3.6.3. Angajamentul legal3.6.3.1. Autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat şi va transmite următoarele documente suport:i. Extrase relevante din contractul în execuţia căruia a survenit cheltuiala din care să rezulte:- obligaţia autorităţii contractante de a plăti Contractorului penalităţi în situaţia depăşirii termenului de scadenţă al facturilor şi modul de calcul al acestora- perioada alocată Inginerului pentru emiterea unui certificat de plată (în cazul contactelor de lucrări)- perioada alocată pentru plata facturii aferente certificatului de platăîi. explicaţia întârzierii plăţiiiii. Extras relevant din contractul de servicii cu Inginerul supervizor din care să rezulte timpul alocat acestuia pentru emiterea unui certificat de plată (în cazul contractelor de lucrări)iv. Pentru fiecare factură în plata cărora s-au înregistrat întârzieri, informaţii şi documente din care să rezulte:- Data depunerii situaţiei de lucrări (în cazul contractelor de lucrări)- Data emiterii certificatului de plată de către Inginer (în cazul contractelor de lucrări)- Data emiterii facturii de către Contractor- Data de scadenţă a facturii- Data autorizării la plată a facturii de către Beneficiarul Final (pentru măsurile ex-ISPA din sectorul de mediu)- Data înregistrării facturii de către OPCP (pentru măsurile ex-ISPA din sectorul de mediu)- Data efectuării plăţiiv. dovada respectării de către Beneficiarul Final a termenelor de transmitere a facturilor/documentelor de plată în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 3/2008 emisă de AMvi. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante vizata de controlul financiar preventiv al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.vii. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat3.6.3.2. Cu excepţia cazurilor în care contractele în execuţia cărora au survenit cheltuielile prevăd explicit altfel, prin data efectuării plăţii se va înţelege data debitării contului din care se efectuează plata.3.6.3.3. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.6.1.1, AM nu va condiţiona aprobarea finanţării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor de la punctul 2.1.6, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.5.îi şi 2.1.5.v.3.6.3.4. AM poate refuza emiterea acordului prealabil în următoarele situaţii:i. contractul în execuţia căruia au survenit cheltuielile este finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi gestionat direct de Beneficiarul Finalîi. penalităţile sunt aferente întârzierii la plată a sumei reprezentând co-finanţarea eligibilă plătibilă direct de către Beneficiarul Final, autoritatea locală, KfW sau Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltareiii. întârzierea în plata facturii este atribuibilă unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final3.6.4. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.6.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.6.3 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.6.4.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în conformitate cu prevederile de la punctul 3.6.3, autorităţile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare din cazurile prezentate la punctul 3.6.2.3.6.4.2.1. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a cheltuielilor efectuate de aceştia din surse proprii, documente care să ateste:i. încadrarea din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. efectuarea plăţilor către contractori din sursele proprii ale Beneficiarului Final sau ale unităţii administrativ-teritoriale;iii. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;iv. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata.3.6.4.2.2. Pentru plata facturilor către contractori, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. obligaţiei contractuale de plată a penalităţilor de întârziere;iii. declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.7. Alte sume necesare pentru continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA3.7.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, expuse în continuare după cum urmează:3.7.1.1. Cheltuieli necesare ducerii la îndeplinire a angajamentelor legale ale autorităţilor contractante în situaţia în care cuantumul contribuţiei din Fondul de Coeziune (ex-ISPA) alocat în cadrul unui contract este redus proporţional sau anulat prin aplicarea unei corecţii financiare de către autorităţile în drept ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publică aferentă acestuia.3.7.1.2. Cheltuieli necesare reîntregirii contului masurii ex-ISPA, în situaţia în care cuantumul contribuţiei din Fondul de Coeziune (ex-ISPA) alocat în cadrul unui contract este redus proporţional sau anulat prin aplicarea unei corecţii financiare de către autorităţile în drept ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publică aferentă acestuia.3.7.1.3. Cheltuieli aferente unor contracte noi de lucrări sau de furnizare echipamente în condiţiile în care acestea se încadrează în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare şi conduc la atingerea obiectivelor acestora.3.7.1.4. Cheltuieli aferente suplimentării bugetelor contractelor de lucrări care nu se încadrează în prevederile de la punctul 3.3.3.7.1.5. Cheltuieli aferente unor contracte noi de servicii, lucrări sau furnizare echipamente care nu se încadrează în obiectul fizic al deciziilor de finanţare dar a căror îndeplinire este strict necesară pentru atingerea obiectivelor acestora.3.7.1.6. Alte cheltuieli legale, conforme necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de la caz la caz de autorităţile contractante dacă cheltuielile sunt angajate de acestea sau de AM în situaţia descrisă la punctul 2.1.2.îi.3.7.2. Angajamentul legal3.7.2.1. În situaţia în care aplicarea unei corecţii financiare are ca rezultat lipsa sursei de finanţare pentru un angajament legal în conformitate cu prevederile de la punctul 3.7.1.1, autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat şi transmite următoarele documente suport:i. O propunere de modificare a Planului de Achiziţii a Măsurii ex-ISPA care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a fost aplicată corecţiaîi. Actul de constatare al organismului de audit şi/sau control naţional sau comunitar în baza căruia a fost stabilită corecţia financiarăiii. Defalcarea pe exerciţii bugetare anuale a sumelor solicitate de la bugetul de stat3.7.2.2. La primirea unei solicitări în conformitate cu prevederile de la punctul 3.7.2.1 AM va solicita organismelor de control abilitate care pot fi reprezentate, după caz, de UCVAP, ANRMAP, structurile de control stabilite în vederea constatării creanţelor bugetare în conformitate cu OG 79/2003, direcţii de audit intern etc. verificarea modului în care autoritatea contractantă a desfăşurat procedura de atribuire.3.7.2.3. Cu excepţia cazului prezentat la punctul 3.7.2.5, în situaţia în care concluziile raportului de control indică un debitor responsabil cu acoperirea sumelor reprezentând corecţia financiară, acesta va avea obligaţia de a angaja resurse proprii începând cu următorul exerciţiu bugetar anual pentru a asigura atât sumele necesare pentru ducerea la îndeplinire a angajamentului legal respectiv cât şi returnarea sumelor angajate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 3.7.2.2 şi efectiv plătite până la finalul exerciţiului bugetar anual în curs la care se va adăuga dobânda legală.3.7.2.4. În situaţia în care raportul de control este contestat pe cale judecătorească de debitorul nominalizat, dezangajarea şi recuperarea sumelor de la bugetul de stat se vor face doar după finalizarea acţiunii în instanţă (dacă va fi cazul) în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.3.7.2.5. AM nu va condiţiona emiterea acordului prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la punctul 3.7.1.1 şi 3.7.1.2. de acţiunile menţionate la punctul 3.7.2.1.îi şi 3.7.2.2 în următoarele situaţii:i. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a utilizării criteriului experienţei în procesul de selecţie a ofertelor în cazul contractelor atribuite în conformitate cu prevederile DIS (Decentralised Implementation System) şi PRAG (Practical Guide to contract procedures for EU external actions) sau contractelor atribuite în conformitate cu OUG nr. 34/2006 până la momentul intrării în vigoare a HG nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, AM va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv şi, de asemenea, nu va solicita verificarea condiţiilor care au condus la aplicarea corecţiei financiare.îi. Dacă procedurile de atribuire au fost avizate ex-ante de Delegaţia Comisiei Europene în România, AM va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.iii. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a unei neconcordanţe sau interpretări diferite ale autorităţilor competente între legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice şi legislaţia comunitară relevantă, AM va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.iv. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a unei neconcordanţe între prevederile PRAG şi dispoziţiile ulterioare ale Comisie Europene referitoare la modalitatea de interpretare a prevederilor PRAG, AM va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.3.7.2.6. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.3 şi 3.7.1.4 angajamentul legal se va face în condiţiile descrise la punctul 3.1.23.7.2.7. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.5, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incluse în alte contracte va fi înlocuită cu o declaraţie dată în aceleaşi condiţii prin care se certifică faptul că lucrările, serviciile sau echipamentele a căror execuţie, prestare sau achiziţionare este dorită sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivelor Deciziei de Finanţare şi nu sunt incluse în alte contracte.3.7.2.8. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.5, acordul prealabil al AM este condiţionat de aprobarea ministrului finanţelor publice.3.7.2.9. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.4, angajamentul legal se va face în condiţiile expuse la punctul 3.5.2.2.3.7.2.10. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.6, angajamentul legal se va face în condiţiile expuse la punctul 3.2.3.7.2.11. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.6, autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil, justificând în mod temeinic şi fundamentat necesitatea şi oportunitatea angajării acestora de la bugetul de stat.---------Pct. 3.7.2.11. a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.3.7.2.12. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.6, acordul prealabil al AM este condiţionat de îndeplinirea aspectelor de la punctul 2.1.4 precum şi de aprobarea de către ministrul finanţelor publice a angajării fondurilor de la bugetul de stat.---------Pct. 3.7.2.12. a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.3.7.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.7.3.1. Pentru cheltuielile de la punctele 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3, 3.7.1.4 şi 3.7.1.5. deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.3.7.3.2. Pentru cheltuielile de la punctele 3.7.1.6 execuţia bugetară se va face în condiţiile expuse la punctul 3.2.4.3.7.3.3. Pentru cheltuielile de la punctul 3.7.1.6 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de obligaţii certe de plată.---------Pct. 3.7.3.3. a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.3.7.3.4. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Obligaţia contractuală de plată a sumelor solicitate sau justificarea sumelor incluse în prognoza de flux de numerar, după caz;iii. La solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.8. Sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal3.8.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin 1. lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat sume pentru plata TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă ai căror beneficiari sunt operatori de apă-canal.3.8.2. Angajamentul legal3.8.2.1. Beneficiarii Finali organizaţi ca operatori de apă şi canalizare care doresc acoperirea TVA aferent cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat solicită AM acordul prealabil în acest sens şi transmit următoarele documente suport:i. estimarea sumelor ce vor deveni necesare pentru acoperirea plăţii TVA până la sfârşitul anului bugetar fiscal pe baza prognozei fluxului de numerar pentru cheltuielile eligibile;îi. sursele de finanţare din care a fost acoperită plata TVA până la momentul transmiterii solicitării;iii. un tabel cuprinzând lista facturilor emise până în prezent în cadrul contractelor ce nu beneficiază de scutire de TVA, datele de scadenţă ale acestora, datele la care au fost plătite sumele reprezentând cheltuielile eligibile şi datele la care au fost achitate integral;iv. documentele listate la punctul 2.1.6 prin care Beneficiarul Final să dovedească incapacitatea sa de a suporta cheltuielile din alte surse de finanţare.3.8.2.2. Acordul prealabil al AM pentru angajarea cheltuielilor de la punctul 3.8.1 este condiţionat de indisponibilitatea surselor de finanţare alternative precum şi de aprobarea secretarului de stat coordonator.3.8.2.3. AM poate aproba finanţarea plăţii TVA de la bugetul de stat pentru o perioadă mai scurtă decât cea solicitată de Beneficiarul Final, până la disponibilizarea surselor de finanţare pe plan local.3.8.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.8.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.8.2 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar;3.8.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.8.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;iii. La solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.9. Sumele pentru acoperirea plăţii TVA aferente sumelor de la punctele 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 şi 3.7 se angajează, ordonanţează, lichidează şi plătesc în aceleaşi condiţii ca acestea.3.10. Sume necesare pentru pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale, până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul nr. 1083/20063.10.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin (1). lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea angajamentelor autorităţilor române asumate prin Tratatul de aderare vor fi acoperite de la bugetul de stat cheltuielile necesare pentru pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA, transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau CE, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1083/2006 , în următoarele condiţii:i. încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achiziţie publică;îi. imposibilitatea autorităţii contractante de a pre-finanţa proiectele ex-ISPA transferate în cadrul POS Mediu dintr-o altă sursă decât bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6;3.10.2. Angajamentul legal3.10.2.1. Beneficiarii Finali care doresc pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA de la bugetul de stat solicită AM acordul prealabil în acest sens şi transmit următoarele documente:i. nota privind calculul valorii estimate a contractului de achiziţie publică pentru care se solicită pre-finanţarea de la buget, precum şi alte documente în măsura să justifice cuantumul solicitat;îi. o copie a anunţului de participare, în forma în care urmează să fie transmis spre publicare;iii. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită pre-finanţarea de la buget, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al aplicaţiei ce urmează a fi transmisă spre aprobare din POS Mediu şi parte din ele se regăsesc în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare ex-ISPA din care au fost excluse şi nu sunt incuse în cadrul altor contracte;iv. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;v. documentele menţionate la punctul 2.1.6 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.10.2.2. Acordul prealabil al AM este condiţionat de obţinerea unui angajament din partea ministrului coordonator al POS Mediu privind includerea componentelor/proiectelor transferate în cadrul POS Mediu.3.10.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.10.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.10.2 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.3.10.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor punctului 3.10.2, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care AM şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;iii. la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.10.4. Recuperarea sumelor aferente proiectelor ex-ISPA, pre-finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, transferate în cadrul POS Mediu3.10.4.1. Beneficiarii Finali ale căror proiecte ex-ISPA au fost pre-finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita, după aprobarea aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, rambursarea sumelor plătite de la bugetul de stat POS Mediu în conformitate cu mecanismele de rambursare prevăzute de acest program şi în limita sumelor alocate pentru finanţare din Fondul de Coeziune.3.10.4.2. Sumele recuperate vor fi virate de către instituţiile care gestionează POS Mediu pe măsura ce acestea vor fi rambursate de Comisie în contul din care au fost efectuate plăţile respectiv contul 50.94 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" .4. Sistemul de conturiSECTORUL MEDIUÎn scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA, OPCP, deschide următoarele conturi:4.1. La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 50.94 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" şi contul 50.94.02 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente plăţii contravalorii TVA recuperabilă de la Beneficiarii Finali în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare".4.1.1. Contul 50.94 se creditează cu:- Sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate Beneficiarilor Finali care nu se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, şi diferenţele nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), deschis, în cazul măsurilor din domeniul mediului;- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămase neutilizate în urma schimbului valutar returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;şi se debitează cu:- Sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate Beneficiarilor Finali care nu se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.4.1.2. Contul 50.94.02 se creditează cu:- sume reprezentând TVA aferent sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă datorate Beneficiarilor Finali care se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare;- sume plătite de Beneficiarii Finali în conformitate cu prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.şi se debitează cu:- sume reprezentând TVA aferent sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă, datorate Beneficiarilor Finali care se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare;- sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.4.2. La societatea bancară:i. câte un cont 264xxx, denominat în lei şi euro de "disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" pentru fiecare măsură ex-ISPAContul în lei 264xxx de "disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- Sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA";- sumele în lei neutilizate, care se transferă în contul 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.Contul în euro 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, care se transferă contractorilor, Beneficiarilor Finali sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul în lei 264xxx;îi. un cont 264 RD, denominat în lei şi euro:Contul în euro 264 RD de "recuperări debite în euro" se creditează cu:- sumele în euro reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar a debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3 din contul în euro 264RD, care se transferă în contul în lei 264RD;Contul în lei 264 RD se creditează cu:- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3 din contul în euro 264RD;- sumele în lei reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3şi se debitează cu:- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3, care se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3, care se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;- sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute punctul 3, care se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.- sumele provenite din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate din sumele prevăzute la punctul 3 în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".5. Programarea bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA mediu5.1. Autorităţile contractante din domeniul mediului completează şi transmit la AM formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA/TVA aferentă acestora, precum şi TVA aferentă costurilor eligibile în cazul operatorilor de apă, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice în vederea elaborării proiectului anual de buget. Fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar pe fiecare măsură ex-ISPA.5.2. AM verifică formularele de fundamentare transmise de autorităţile contractante din domeniul mediului conform responsabilităţilor AM de la punctul 2, adaugă sumele angajate sau ce urmează să fie angajate în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.2.îi, şi stabileşte detaliat pe fiecare măsura ISPA situaţia privind estimarea sumelor aferente costurilor în baza OUG nr. 135/2007, care se vor suporta de la bugetul de stat.5.3. AM va transmite ACP, la solicitarea acesteia situaţia privind estimarea sumelor aferente costurilor în baza OUG nr. 135/2007 care se vor suporta de la bugetul de stat, în vederea cuprinderii la poziţia bugetară Fondul Naţional de Preaderare a propunerii de cheltuieli, cu ocazia elaborării proiectului de buget, sau/şi de rectificare bugetară.6. Execuţia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA mediuAccesarea sumelor asigurate de la bugetul de stat reprezentând fonduri necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora, precum şi TVA aferentă costurilor eligibile în cazul operatorilor de apă-canal prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale în poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare" gestionată de către Autoritatea de Certificare şi Plată, se realizează astfel:6.1. Autorităţile contractante îşi stabilesc temeinic şi fundamentat necesităţile de sume, inclusiv TVA, necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, bazate pe previziunile fluxului de numerar aferente fiecărei măsuri ex-ISPA şi pe previziuni privind evoluţia cursului leu/euro al societăţii bancare şi prezintă AM o Notă justificativă - anexa nr. 1, însoţită de anexa nr. 2 "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada..." - la prezentele norme, până la data de 15 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele. Nota justificativă se supune controlului financiar preventiv al autorităţii contractante.6..2. AM se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, centralizează informaţiile primite de la autorităţile contractante, sub forma unei note justificative - anexa nr. 1, însoţită de anexa nr. 2 - "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada...." -, acordă avizul de oportunitate şi le transmite ACP vizate de controlul financiar preventiv propriu până la data de 20 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele cu menţionarea conturilor în care se va efectua deschiderea de credite bugetare.6..3. Pe baza documentelor justificative primite de la AM, ACP întocmeşte următoarele documente: cererea de deschidere de credite bugetare necesare finanţării, de la bugetul de stat, a sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferent acestora, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent şi ţinând cont de soldul contului OPCP şi angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însoţite de ordonanţarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv şi se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele, - ordonatorului principal de credite - pentru finanţarea din poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare".6..4. ACP transmite documentaţia prevăzută la punctul 6.3 la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor şi emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX) în contul 50.94 de disponibil ale OPCP sau în contul 50.94.02, în conformitate cu solicitarea AM.6.5. OPCP transferă fondurile din contul de disponibil 50.94.02 către Contractori şi din contul de disponibil 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent fiecărei măsuri exISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori, în contul de cheltuieli eligibile ale măsurii sau în conturile autorităţii contractante, după caz, şi în funcţie de obligaţiile de plată ale autorităţii contractante.7. Recuperarea debitelor şi a dobânzilor/penalităţilor aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit de la bugetul de stat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru măsurile ex-ISPA mediu7.1. Sumele primite în baza prezentelor norme şi utilizate fără respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare sunt considerate nereguli şi se recuperează în contul 264RD pentru a fi transferate la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.7.2. În acest scop se stabileşte următoarea procedură:7.2.1. OPCP, are obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalităţile de întârziere aferente acestora, cuvenite sumelor acordate de la bugetul de stat, de a întocmi şi transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară va debita contul în euro 264RD de recuperare a debitelor şi va credita contul în lei 264RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.7.2.2. OPCP întocmeşte şi transmite societăţii bancare ordinele de plată a acestor sume din contul în lei 264RD de recuperare a debitelor, astfel:vi. cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, aferente sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent;- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;vii. cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008;viii. cota cuvenită bugetului de stat din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate care provin din finanţarea de la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".7.2.3. Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic odată cu transferul sumelor reprezentând dobânzi/ penalităţi de către OPCP pentru măsurile ISPA din domeniul mediului în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".8. Gestionarea sumelor rămase neutilizate pentru proiectele ex-ISPA mediu8.1. Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil 50.94 al OPCP la sfârşitul anului se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.8.2. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA se transferă din conturile 50.94 la bugetul de stat, astfel:i. cota cuvenită bugetului de stat care provine din finanţarea bugetară a anului curent:- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;îi. cota cuvenită bugetului de stat, care provine din finanţarea bugetară a anilor precedenţi în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.9. Recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare de la operatorii economici din sectorul de mediu9.1. Operatorii economici menţionaţi la art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor rambursa sumele reprezentând TVA dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită de la bugetul de stat în conformitate cu acest act normativ în contul 50.94.02, după cum urmează:i. pentru sumele plătite de la bugetul de stat din momentul intrării în vigoare a OUG nr. 47/2009 până la intrarea în vigoare a prezentelor norme în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.îi. Pentru sumele plătite de la bugetul de stat după intrarea în vigoare a prezentelor norme:- în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA cu sume pozitive sau a decontului fără opţiune de rambursare prin care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA aferent cheltuielilor eligibile- în termen de 5 zile de la data soluţionării decontului cu sume negative cu opţiune de rambursare prin care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA aferent cheltuielilor eligibile9.2. Operatorii economici menţionaţi la art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare informează în scris OPCP cu privire la rambursarea sumelor în conformitate cu prevederile de la punctul 9.1 şi trimit copia ordinului de plată.9.3. În situaţia depăşirii termenelor scadente menţionate la punctul 9.1, la suma datorată se vor calcula accesorii, în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.9.4. OPCP informează AM cu privire la situaţia sumelor plătite şi încasate de la Beneficiarii Finali în contul 50.94.02 până pe data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă celei în care se face raportarea.9.5. AM transmite trimestrial Direcţiei Generale de Control Financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista operatorilor economici de la art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând TVA plătite acestora în conformitate cu prevederile acestui act normativ şi sumele rambursate de aceştia în conformitate cu prevederile de la punctul 9.1.9.6. Sumele identificate de controalele şi inspecţiile fiscale ca fiind datorate de operatorii economici menţionaţi la art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 ca urmare a nerespectării prevederilor de la punctul 9.1 se recuperează în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.9.7. Direcţia Generală de Control Financiar va emite un titlu de creanţă în care se vor individualiza sumele plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv accesoriile aferente acestora precum şi data până la care acestea au fost calculate, precum şi contul în care acestea se vor vira potrivit prevederilor de la punctul 9.11.9.8. Titlul de creanţă prevăzut la punctul 9.7 va cuprinde toate elementele prevăzute de art. 43, alin (2) din Codul de procedură fiscală.9.9. Pentru sumele plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare individualizate în titlul de creanţă prevăzut la punctul 9.7 termenele de plată se stabilesc astfel:i. dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;îi. dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.9.10. Titlul de creanţă emis de către Direcţia Generală de Control Financiar se va transmite organelor fiscale competente în administrare însoţite de dovada confirmării primirii acestora de către debitor în vederea recuperării lor conform Codului de procedură fiscală.9.11. Sumele individualizate în titlurile de creanţă emise potrivit prevederilor de la punctul 9.7. se vor vira în contul 50.86.06 " Disponibil din recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007, individualizate în titlurile de creanţă" deschis pe codul de identificare fiscală al plătitorului la unitatea de trezorerie a statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestui..9.12. Organele fiscale competente vor solicita în scris, în cel mult 5 zile de la încasarea sumelor potrivit pct-ului 9.11., unităţii trezoreriei statului virarea acestora în contul 50.94.02. "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente plăţii contravalorii TVA recuperabilă de la Beneficiarii Finali în baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare" deschis pe seama OPCP la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.10. Prevederi finale10.1. Autorităţile contractante sunt responsabile, în condiţiile legii, de legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 135 /2007, cu modificările şi completările ulterioare.10.2. Anexele nr. 1, 2, 4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1NOTA JUSTIFICATIVĂprivind solicitarea sumelor pentrucontinuarea şi finalizareamăsurilor ex-ISPA din domeniul Mediuluipe luna........anul..........Va transmitem necesităţile de fonduri de la bugetul de stat, pentru suma de .........(euro) aferente:- sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurii ex-ISPA...... (de precizat şi tipul de cheltuiala în conformitate cu prevederile art. 1, din Ordonanţa de Urgenta nr. 135/2007), pe baza Prognozei fluxului de numerar în suma de ....... (euro);- sumelor destinate finanţării costurilor bancare şi diferenţei cursului de schimb lei/euro practicat de societatea bancara faţă de cursul lei/euro al BNR(5%) în suma de .......(euro).Suma totala menţionată se va diminua cu soldul conturilor: 50xxx, lei 264xxx (echivalentul în EURO la curs BNR), euro 264xxx, în suma de........(euro).Ca urmare a celor prezentate mai sus, va rugăm a dispune alimentarea contului nr. 50xxx de "Disponibil...." cu echivalentul în Ron al sumei...., la cursul BNR, la data întocmirii situaţiei.Anexam la prezenta, Anexa 4 "Prognoza fluxului de numerar aferenta pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA"    Autoritatea contractantă Avizat CFP    (semnatura autorizata şi stampila) (semnatura autorizata şi stampila)  +  Anexă 2Autoritatea contractantă/AM EX-ISPAPrognoza fluxului de numerar aferenta sumelorpentru continuarea şi finalizarea masurilorex-ISPA pentru perioada*Font 8*┌──────────┬───────┬─────────────────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Măsura/ │Bugetul│ Valoarea │Con- │Plăţi cumula-│ Prognoza pentru 12 luni ││Contract │alocat │ contractului │trac-│tive până la ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│ │măsurii│ sau valoarea │tor │ sfârşitul │ Luna │Următoa- │ ---- │ ----- │├────┬─────┼───────┤ estimată a │ │ lunii │ curentă │ rea │ │ ││ Cod│Titlu│ │ contractului │ │ anterioare │ │ lună │ │ │├────┼─────┼───────┼─────┬───────────┼─────┼────┬────────┼─────┬────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ │ │din care: │ │Euro│Mii lei/│Nr. │Euro│Mii │Euro│Tlei│Euro│Tlei│Euro│Tlei││ │ │ │Total│sume pentru│ │ │ Tlei │fac- │ │lei/│ │/ │ │/Mii│ │ ││ │ │ │MEuro│continuarea│ │ │ │tura/│ │Tlei│ │Mii │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi finali- │ │ │ │data │ │ │ │lei │ │ │ │ ││ │ │ │ │zarea măsu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │rilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ex-ISPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┤ ├─────┬─────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │MEuro│Mil. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │├────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    Autoritatea contractantă/AM-ex ISPA  +  Anexa 3NOTA DE FUNDAMENTAREprivind solicitarea sumelor pentru continuarea şi finalizareamăsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilorpe trimestrul........ anul .......... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Valoare                                                     mii EURO mii lei* 1. Titlul şi codul măsurii 2. Autoritatea de implementare 3. Bugetul alocat măsurii 4. Sume pentru continuarea şi finalizarea    măsurilor ex-ISPA suplimentate anterior 5. Plăţi efectuate cumulat din sumele    suplimentate anterior    (la sfârşitul lunii a doua a    trimestrului curent) 6. Disponibilităţi (3-4) 7. Sume contractate şi care necesită a fi    plătite în trimestrul următor (Inclusiv    sumele preliminate pe ultima lună a    trimestrului curent) 8. Sume necesare a fi suplimentate    pe trimestrul ..........(6-5) 9. Sume destinate finanţării costurilor    bancare şi diferenţei cursului de schimb    lei/euro practicat de societatea bancară    faţă de cursul lei/euro al BNR(5%) 10. Sume solicitate pentru trimestrul     următor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Ordonator principal de credite,           MTI - DGRFE Autoritatea contractantă    Avizat pentru regularitate, Avizat CFP    legalitate şi oportunitate  (semnătura autorizată şi ştampila) (semnătura autorizată şi ştampila)Notă: Punctul 3 şi 6 nu se calculează valoarea în euro  +  Anexa 4PLAN DE ACHIZIŢIIMăsura (cod, nume):*Font 7* ┌─────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐ │ │ │Tipul con-│Data esti-│Bugetul conform│Valoarea│ Cheltuieli eligibile │ Cheltuieli │ Rata de │ │ │ │tractului │mativă de │Memorandumului │totală/ │ │ neeligibile │rambursare│ │ │ │(lucrări, │lansare a │de finanţare │valoarea├─────────┬─────────┬─────────┼───────┬────────┤a cheltu- │ │ │ │achiziţii │licitaţiei│(dacă în MF se │estimată│Finanţare│Co finan-│Co-finan-│Bugetul│Surse │ielilor │ │Licitaţia│Descrierea lucrărilor│sau ser- │(lună/an) │regăseşte esti-│a con- │ ISPA │ţare au- │ţare IFI │de stat│proprii │eligibile │ │ nr. │şi a serviciilor │vicii) │ │marea bugetului│trac- │ │torităţi │ │conform│ale │ │ │ │ │ │ │pe contracte*) │tului**)│ │naţionale│ │OUG nr.│Benefi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │135/ │ciarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2007***│final/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┤ │ │TOTAL (taxele nu sunt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │incluse) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┴────────┴──────────┤ │ │Rata totală (%) │/////////│/////////│/////////│ │ │ │ │/////////│/////////│/////////│ │ └─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────┘__________*) dacă nu, se va preciza bugetul total al măsurii, prevăzut în MF**) Se va menţiona valoarea contractului pentru contractele semnate şi bugetul estimat pentru contractele ce urmează a fi licitate.***) Orice creştere a acestor valori se va realiza în acord cu prevederile OUG nr. 135/2007------------------