NORME din 14 martie 2011(*actualizate*)de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, pentru sectorul TRANSPORTURI(actualizate până la data de 5 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedereMemorandumurile de finanţare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, prevederile art. 28 alin. (1) din Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, denumit în continuare Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, care statuează următoarele: "Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare şi a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune", precum şiRegulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de management şi control al asistenţei financiare acordate din Fondul de CoeziuneGhidul CE C(2001)476 privind procedura de efectuare a corecţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabileşte cadrul administrativ, legal şi tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România, precum şiGhidul de închidere a proiectelor Fondului de Coeziune şi ex-ISPA (2000-2006), SEC (2008)415, completat şi modificat în anul 2010În scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele:1. DefiniţiiÎn sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1.1. Act juridic: manifestarea de voinţă a unui organism competent conform prezentelor norme ce poate lua forma aprobării unui Plan de Achiziţii al unei măsuri ex-ISPA, semnării unui contract sau act adiţional la un contract de achiziţie publică fără a se limita însă la acestea şi ce produce ca efect crearea unei obligaţii pe seama fondurilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.1.2. Autoritatea contractantă: organismul responsabil cu atribuirea contractelor de achiziţie publică pe parcursul procesului de implementare al unei măsuri ex-ISPA nominalizat în Decizia de Finanţare ca organism responsabil cu implementarea sau căruia i s-a delegat această sarcină în baza documentelor relevante care definesc sistemul inter-instituţional de gestiune a Fondului de Coeziune/ex-ISPA1.3. Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP): autoritatea responsabilă cu managementul financiar al Programului ex-ISPA constituită la nivel de Direcţie Generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.1.4. Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM): autoritatea responsabilă pentru managementul general şi coordonarea operaţiunilor aferente măsurilor ex-ISPA în baza prevederilor Regulamentului nr. 1.164/1994 , şi pentru alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA din sectorul de mediu, în baza OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, constituită la nivelul Direcţiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.1.5. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI): autoritate responsabilă pentru alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA din sectorul transporturi, în baza OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare1.6. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli care îndeplinesc toate criteriile pentru a fi rambursate de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune/ex-ISPA1.7. Contul măsurii ex-ISPA: contul prin care se gestionează sumele din Fondul de Coeziune/ex-ISPA primite de la Comisia Europeană pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din cadrul respectivei măsuri1.8. Beneficiarul Final: organismul nominalizat ca atare în Decizia de Finanţare.1.9. Decizia de Finanţare: decizia de acordare a asistenţei din Fondul de Coeziune în temeiul Regulamentului nr. 1.164/1994 . În conformitate cu prevederile Actului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, din data de 1 ianuarie 2007 Memorandumurile de Finanţare ISPA au devenit Decizii de Finanţare.1.10. Determinare: Stabilirea modului de soluţionare a unei revendicări notificată în cadrul unui contract de lucrări guvernat de Condiţiile Generale de Contract FIDIC.1.11. Fondul de Coeziune/ex-ISPA: instrument financiar nerambursabil prin care Comunitatea Europeană finanţează implementarea măsurilor ex-ISPA, în procentul stabilit prin Deciziile de Finanţare.1.12. Măsuri ex-ISPA: măsuri care au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 în perioada 2000-2006 şi care, începând cu data de 1 ianuarie 2007, sunt considerate ca aprobate de către Comisia Europeană în baza Regulamentului nr. 1.164/1994 , în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.1.13. Plan de achiziţii al măsurii ex-ISPA: un tabel incluzând toate contractele de achiziţie publică incluse în cadrul măsurii ex-ISPA cu evidenţierea distinctă a surselor de finanţare pentru fiecare contract în parte a căror implementare are ca scop atingerea scopului fizic şi al obiectivelor acesteia, aşa cum sunt statuate în Decizia de Finanţare.1.14. Revendicare: Instrumentul contractual prin care un Contractor notifică şi justifică îndreptăţirea sa la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plăţi suplimentare în baza prevederilor contractuale.1.15. Corectii financiare: anularea întregii asistenţe sau a unei părţi a asistenţei alocate unui proiect ex-ISPA, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1164/1994 , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 1386/2002 .1.14. Sume disponibile în cadrul deciziilor de finanţare: sume reprezentând diferenţa dintre valoarea maximă a cheltuielilor publice eligibile stabilită în decizia de finanţare şii. valoarea însumată a contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA aflate în curs de derulare, din care se scade valoarea articolelor neeligibile incluse în acestea, dacă există, şi în măsura în care caracterul de eligibilitate al acestora poate fi justificat ex-ante;îi. sumele efectiv plătite din conturile măsurii ISPA aferente cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA ce au fost finalizate,ce pot fi luate în considerare ca bază legală în sensul descris de legislaţia de finanţe publice şi achiziţii publice pentru atribuirea unui contract nou sau suplimentarea bugetului unui contract din cadrul măsurii ex-ISPA, în situaţia în care caracterul de eligibilitate al cheltuielilor aferente acestora poate fi justificat ex-ante.2. Responsabilităţi instituţionale pe parcursul etapelor execuţiei bugetare2.1. Angajamentul legal2.1.1. Angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se face prin acte juridice ale MTI.2.1.2. MTI poate angaja cheltuieli de la bugetul de stat pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 din OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare.2.1.3. Acordul prealabil al MTI privind angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza actelor juridice ale autorităţilor contractante este condiţionat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:i. transmiterea de către autoritatea contractantă solicitantă a tuturor documentelor relevante aşa cum sunt acestea descrise la punctul 3 al prezentelor norme pentru fiecare caz specific.îi. obţinerea unei asigurări documentare pe marginea■ legalităţii actului juridic al autorităţii contractante,■ încadrării lucrărilor, serviciilor sau produselor pentru executarea, prestarea sau furnizarea cărora se solicită angajarea cheltuielii în obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, cu excepţia cazului descris la punctul 3.7.1.4.■ contribuţiei cheltuielii a cărei angajare este solicitată la atingerea obiectivelor măsurii ex-ISPAiii. neeligibilitatea respectivei cheltuieli sau insuficienţa sumelor disponibile în cadrul Deciziei de Finanţare;iv. incapacitatea autorităţii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii în situaţia în care cheltuiala a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat îndeplineşte criteriile de eligibilitate;v. obţinerea unei asigurări documentare cu privire la incapacitatea autorităţii contractante de a finanţa cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât prin angajarea bugetului de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare;vi. obţinerea acordului ordonatorului principal de credite sau al persoanei delegate de acesta.2.1.4. Sursele de finanţare alternative în funcţie de disponibilitatea cărora MTI va analiza posibilitatea unei autorităţi contractante de a angaja o cheltuială în scopul atingerii obiectivelor unei Decizii de Finanţare sunt următoarele:i. venituri obţinute în baza prevederilor OUG nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioareîi. bugetul de stat angajat în baza altor acte normative, inclusiv Decizii de Finanţare;iii. dobânda acumulată în contul măsurii ex-ISPA, cu respectarea prevederilor OUG nr. 63/2007, cu modificările şi completările ulterioare.2.1.5. Cu excepţia situaţiilor specifice definite la punctul 3 al prezentelor norme, angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se va face ulterior transmiterii de către autoritatea contractantă a unor documente în măsură să probeze indisponibilitatea surselor de finanţare alternative menţionate la punctul 2.1.4. În acest scop, autoritatea contractantă va transmite către MTI următoarele informaţii şi documente:i. cuantumul veniturilor obţinute de autoritatea contractantă în baza prevederilor OUG nr. 63/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi disponibile în numerar;îi. o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care acesta confirmă indisponibilitatea resurselor financiare alternative enumerate la punctul 2.1.4.2.1.6. MTI poate refuza emiterea acordului prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în următoarele situaţii:i. Neîndeplinirea condiţiilor expuse la punctul 2.1.3, în afara situaţiilor punctuale definite ca excepţii în cuprinsul prezentelor norme;îi. lipsa unor documente-suport, aşa cum sunt acestea expuse în conţinutul prezentelor norme sau solicitate de MTI în corespondenţa cu autoritatea contractantă care a înaintat solicitarea;iii. suma nu a fost angajată (programată) a se solicita de la bugetul de stat cu ocazia elaborării proiectului anual de buget. În această situaţie AM va aplica procedura de realocare între sumele angajate pentru celelalte măsuri, pe baza unor estimări actualizate de plăţi primite de la MTI , cu încadrarea în limita de cheltuieli aprobată prin Legea bugetului de stat. AM va comunică ACP suma care depăşeşte limita de cheltuieli iniţială în vederea solicitării către direcţia de specialitate din MFP a suplimentării poziţiei bugetare, numai până la prima rectificare a bugetului pe anul 2011;iv. suma a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat a devenit necesară pentru continuarea şi finalizarea măsurii ex-ISPA ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final cu privire la sau aflate în legătură cu managementul măsurii ex-ISPA contrară recomandărilor anterior exprimate ale AM şi/sau MTI.v. Alte motive, justificate temeinic de MTI prin argumente de ordin legal şi economic.2.1.7. MTI are obligaţia de a informa autoritatea contractantă despre motivele unei eventuale respingeri a unei solicitări de angajare a unor cheltuieli de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Lichidarea, ordonanţarea şi plataPentru autorităţile contractante din sectorul transporturi lichidarea şi ordonanţarea obligaţiilor de plată faţă de autorităţile contractante pentru care au fost deschise credite bugetare se face de către MTI, iar plata către contractor sau reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA se efectuează de autorităţile contractante conform prevederilor de la punctul 6.2 din prezentele norme.3. Condiţii specifice de accesare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli definite în OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.3.1. Finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial, în conformitate cu prevederile art. 1, alin 1, lit. a din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.3.1.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. 1, lit. a din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare pot fi finanţate lucrări, servicii sau furnizare de echipamente aflate în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare şi executate, prestate sau furnizate în scopul continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA.3.1.2. Angajamentul legal3.1.2.1. Dacă valoarea estimată a unui contract de achiziţie publică din cadrul unei măsuri ex-ISPA pentru care autoritatea contractantă intenţionează să demareze procedurile de atribuire depăşeşte suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare, autoritatea contractantă solicită MTI acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a sumei reprezentând diferenţa între valoarea estimată a contractului şi suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare transmiţând următoarele documente suport:i. Propunerea de modificare a Planului de achiziţii al măsurii ex-ISPA cu evidenţierea sumei solicitate de la bugetul de stat ca diferenţă între valoarea estimată a contractului şi suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. nota privind calculul valorii estimate a contractului de achiziţie publică pentru care se solicită suplimentarea de buget;iii. o copie a anunţului / invitaţiei de participare, în forma în care urmează să fie transmis spre publicare / transmisă ofertanţilor potenţiali;iv. o copie a caietului de sarcini / specificaţii tehnice, care va sta la baza organizării procedurii de achiziţie publică;v. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini / specificaţiile tehnice, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incuse în cadrul altor contracte;vi. documentele menţionate la punctul 2.1.5 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.vii. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;viii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.1.2.2. Acordul prealabil al MTI este condiţionat de probarea de către autoritatea contractantă a indisponibilităţii resurselor alternative de finanţare în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.5.3.1.2.3. Acordul prealabil al MTI permite autorităţii contractante să demareze procedura de atribuire şi să atribuie contractul în situaţia în care preţul ofertei câştigătoare este mai mic sau egal cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, aşa cum a fost publicată în anunţul de participare.3.1.2.4. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare şi cerinţele minime din caietul de sarcini depăşesc ca preţ valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, comisia de evaluare poate să declare ofertele ca fiind inacceptabile şi să anuleze procedura de atribuire sau să solicite conducătorului autorităţii contractante suplimentarea bugetului alocat în limita maximă permisă de art. 36 alin. 1 lit. e^1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.3.1.2.5. În baza solicitării comisiei de evaluare, autoritatea contractantă poate solicita MTI acordul prealabil pentru suplimentarea bugetului alocat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare transmiţând spre aprobare şi Planul de Achiziţii al măsurii ex-ISPA cu valoarea revizuită, însoţit de o notă justificativă din care să rezulte motivele pentru care alocarea unor fonduri suplimentare faţă de suma deja angajată se justifică din punct de vedere economic în comparaţie cu anularea procedurii de atribuire. Solicitarea va fi însoţită de o declaraţie a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care menţionează că nu au fost depuse avize consultative sau note intermediare.3.1.2.6. Ulterior semnării contractului, autoritatea contractantă va transmite MTI repartizarea pe ani a sumelor suplimentare ce vor fi acoperite de la bugetul de stat.3.1.2.7. MTI poate realoca suma reprezentând contribuţia bugetului de stat angajată în baza prevederilor de la punctul 3.1.2 între contractele din cadrul aceleiaşi măsuri ex-ISPA şi poate să reducă valoarea angajamentului iniţial, prin modificarea în acest sens a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA.3.1.2.8. În situaţia în care, în timpul sau ulterior finalizării procedurii de achiziţie, observatorii UCVAP au emis aviz consultativ, MTI va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) să emită un punct de vedere sau să deruleze o acţiune de control pentru confirmarea respectiv infirmarea aspectelor sesizate în acesta.3.1.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.1.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.1.2 deschiderea creditelor bugetare se va face în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi/certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie..3.1.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor punctului 3.1.2, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. justificări ale sumelor solicitate;iii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.2. Articolele de cheltuieli, altele decât cele de la litera d), care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA în baza prezumţiei de eligibilitate şi au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare prin prisma naturii cheltuielii respective;3.2.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. 1, lit. b) din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, vor fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli:i. costurile echipamentelor durabile achiziţionate care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Deciziile de Finanţare dar care au fost incluse în baza prezumţiei de eligibilitate în contractele, amendamentele la contracte şi ordinele de variaţie din Planurile de Achiziţii ale măsurilor exISPA, ; prin termenul de echipament durabil "achiziţionat" se înţelege echipamentul durabil cuprins în documentaţia de achiziţie publică în urma căreia a rezultat atribuirea unui contract.îi. costurile consumabilelor şi întreţinerii pentru echipamentele durabile de la punctul i de mai susiii. sume datorate de Beneficiarii Finali pentru neplata la termenul scadent a debitelor stabilite în sarcina acestora ce se referă la categoriile de cheltuieli menţionate la punctele i şi îi.iv. costurile pentru oricare alte articole aprobate prin documentaţiile de atribuire şi ulterior, declarate ca neeligibile de către Comisia Europeană /autorităţi naţionale de audit şi controlCheltuielile menţionate mai sus, inclusiv majorările de întârziere aferente, reprezintă debite , în principal, faţă de contul ex-ISPA al fiecărui proiect, care trebuie transferate în contul de disponibil din fonduri rambursate de Comisia Europeană aferent fiecărui proiect ex-ISPA.3.2.2. Sistemul de finanţare3.2.2.1. Finanţarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:i. plata efectivă a articolelor de cheltuieli din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile neeligibile care îndeplinesc condiţiile de la punctul 3.2.1îi. reîntregirea conturilor măsurilor ex-ISPA în situaţia în care sumele aferente echipamentelor durabile au fost suportate parţial sau total din acestea, iar debitul stabilit ca urmare a acestui fapt nu a fost încă recuperatiii. rambursarea sumelor efectiv plătite de Beneficiarii Finali, în condiţiile în care aceştia au suportat cheltuielile aferente echipamentelor durabile din surse proprii sau au acoperit debitul stabilit în sarcina acestora prin titluri de creanţă.3.2.2.2. Cota parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul de stat reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la punctul 3.2.1 se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din contul de cofinanţare de la bugetul de stat.3.2.2.3. Cota parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local sau din împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale, reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la punctul 3.2.1 se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din conturile de cofinanţare aferente.3.2.2.4. Autorizarea facturilor care conţin cheltuieli neeligibile prevăzute la punctele i şi îi de mai sus se face în proporţiile stabilite prin contract, defalcând cheltuielile aferente contribuţiei Comisiei Europene în cheltuieli eligibile conform Deciziei de Finanţare plătibile din contul ex-ISPA şi cheltuieli neeligibile conform prevederilor de finanţare dar eligibile conform contractului plătibile de la bugetul de stat conform art. 1, alin. 1, lit. b din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare.3.2.3. Angajamentul legal3.2.3.1. Autorităţile contractante determină pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează toate cheltuielile ce îndeplinesc criteriile de finanţare expuse mai sus având în vedere prevederile instrucţiunilor emise de AM, MTI şi ACP precum şi recomandările auditorilor Comisiei Europene şi ale Autorităţii de Audit şi ţinând cont de concluziile misiunilor de urmărire a acestora, după caz şi întocmesc lista obligaţiilor de plată din cadrul contractelor pe care le gestionează.3.2.3.2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau la constatarea ulterioară a neeligibilităţii, autorităţile contractante solicită MTI acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.2.1 şi transmite următoarele documente:i. Propunerea de modificare a Planului de achiziţii al măsurii ex-ISPA cu evidenţierea sumei solicitate de la bugetul de stat ca diferenţă între valoarea estimată a contractului şi suma disponibilă în cadrul Deciziei de Finanţare semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. lista cheltuielilor prevăzute a fi suportate în baza prevederilor art. 1, alin. 1, lit. b din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor respectiveiii. documente care atestă:- încadrarea cheltuielilor a căror angajare este solicitată în categoria de cheltuieli finanţabilă conform punctului 3.2.1- încadrarea acestor articole de cheltuieli într-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit;- obligaţia contractuală de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile şi anume dovada faptului că articolele de cheltuieli sunt incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA precum şi o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte adiţionale şi/sau ordine administrative/de variaţie- stadiul curent al execuţiei respectivelor cheltuieli cu defalcarea acestora în următoarele categorii:a. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperatb. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii şi recuperate de la Beneficiarul final prin titluri de creanţăc. sume efectiv plătite de Beneficiarul final din surse propriid. sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale- la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.2.3.3. În cazul acestei categorii de cheltuieli, acordul prealabil al MTI nu este condiţionat de disponibilitatea unor surse de finanţare alternative, conform prevederilor de la punctul 2.1.5, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.4.îi.3.2.4. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.2.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.2.1 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.2.4.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.2.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare din cazurile prezentate la punctul 3.2.2.1.3.2.4.2.1. Pentru întregirea contului ISPA în situaţia în care cheltuielile au fost efectuate din surse eligibile, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuării plăţilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din contul măsurii ex-ISPA în vederea reîntregirii acestui cont cu sumele respective;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.2.4.2.2. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a cheltuielilor efectuate de aceştia din surse proprii, documente care să ateste:i. încadrarea din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerea în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuarea plăţilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din sursele proprii ale Beneficiarului Final;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;v. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata.3.2.4.2.3. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a sumelor recuperate de la aceştia prin note de debit, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;iii. efectuării plăţilor către contractori din contul măsurii ex-ISPA;iv. recuperării totale sau parţiale (inclusiv a majorărilor de întârziere) a debitelor stabilite de la Beneficiarii Finali din fondurile proprii ale acestora;v. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;vi. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata.3.2.4.2.4. Pentru plata facturilor către contractori, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. obligaţiei contractuale de plată a cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile (factură sau certificat intermediar de plată care să le includă);iii. declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.3. Revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanţa de arbitraj ori instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, lit. c din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare3.3.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat cheltuieli suplimentare faţă de sumele angajate în cadrul contractelor de lucrări (excluzând sumele alocate pentru cheltuieli neprevăzute) datorate de autorităţile contractante în urma procesului de soluţionare a revendicărilor contractuale3.3.2. Mecanismul contractual de determinare al costurilor definite la punctul 3.3.13.3.2.1. În conformitate cu condiţiile generale aplicabile pentru contractele de lucrări finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, revendicările reprezintă instrumentul contractual care stă la baza justificării şi determinării ulterioare a extinderii perioadei de execuţie şi/sau a compensaţiilor financiare la care un Contractor poate fi îndreptăţit potrivit prevederilor contractului.3.3.2.2. Cuantumul financiar asociat unei revendicări presupune parcurgerea următoarelor etape:i. înaintarea unei revendicări de către Contractor, detaliată corespunzător şi susţinută cu documente justificative;îi. stabilirea modului de soluţionare a acesteia pe palierele de mediere şi decizie constituite conform contractului.3.3.2.3. Modul de soluţionare a unei revendicări, inclusiv cuantumul financiar asociat acesteia, poate fi stabilit prin:i. Determinare a Inginerului supervizorîi. Decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD)iii. Hotărâre a instanţei de arbitraj sau de judecatăiv. Negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.3.3.2.4. Autoritatea contractantă nu se va angaja într-o negociere pe marginea cuantumului financiar a unei revendicări a Contractorului decât în baza unei determinări a Inginerului sau a unei decizii a Comisiei de Adjudecare a Disputelor/Instanţei de Arbitraj care să certifice admisibilitatea şi meritele acesteia.3.3.2.5. Autoritatea contractantă îşi asumă în întregime decizia legată de cuantumul plăţilor compensatorii stabilite prin determinare a Inginerului sau decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor în condiţiile în care le-a acceptat ca fiind juste şi nu a apelat la următorul palier de mediere şi decizie sau la negocierea directă cu Contractorul pentru revizuirea acestora.3.3.3. Angajamentul legalAutoritatea contractantă va solicita MTI acordul prealabil pentru angajarea sumelor descrise la punctul 3.3.1. de la bugetul de stat anterior creării obligaţiei contractuale de plată pentru sumele respective (în situaţia în care crearea obligaţiei de plată este sub controlul autorităţii contractante).3.3.3.1. În situaţia în care angajarea sumelor care fac obiectul revendicării nu conduce la depăşirea Valorii de Contract Acceptată, autoritatea contractantă va transmite în sprijinul solicitării sale următoarele documente suport:i. Propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al Măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă respectivului contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al Deciziei de Finanţare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. documente în măsură să probeze incapacitatea autorităţii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.4iii. documentele suport necesare în funcţie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării conform prevederilor de la punctul 3.3.4iv. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;v. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.3.3.2. În situaţia în care sumele solicitate de autorităţile contractante depăşesc Valoarea de Contract Acceptată, autoritatea contractantă va solicita MTI acordul prealabil pentru angajarea cheltuielii de la bugetul de stat şi va transmite următoarele documente suport:i. copia actului adiţional ce vizează suplimentarea Valorii de Contract Acceptată anterior semnării acestuia şi nota justificativă;îi. propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare, dacă este cazul, semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractanteiii. documentele suport în măsură să probeze incapacitatea autorităţii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.4;iv. documentele suport necesare în funcţie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării conform prevederilor de la punctul 3.3.4;v. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;vi. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.3.3.3. Dacă sumele au fost stabilite prin Determinare a Inginerului supervizor, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. Determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea Determinării Inginerului este de preferat apelului la următoarea instanţă de mediere şi/sau decizie prevăzută în contract;vi. propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare (dacă este cazul), semnat de reprezentantul legal al autorităţiivii. o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se confirme legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;viii. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;ix. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;x. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.3.3.4. Dacă sumele au fost stabilite prin decizie CAD, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. notificarea de dispută transmisă de către Partea nemulţumită de rezultatul Determinării Inginerului;vi. acordul tripartit de adjudecare a disputelor;vii. corespondenţa dintre Părţile contractuale şi CAD;viii. expunerea/expunerile de caz a Contactorului şi răspunsul/răspunsurile autorităţii contractante;ix. decizia CAD;x. o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea deciziei CAD este de preferat apelului la următoarea instanţă prevăzută în contract sau de ce plata sumelor stabilite prin decizia CAD este necesară în paralel cu apelul la următoarea instanţă competentă;xi. propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare (dacă este cazul), semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractante;xii. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;xiii. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;xiv. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.3.3.5. Dacă sumele au fost stabilite prin hotărâre a instanţei de arbitraj sau de judecată, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. Determinarea Inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilităţii, meritelor şi cuantumului asociat revendicării;v. Notificarea de dispută transmisă de către Partea nemulţumită de rezultatul Determinării Inginerului;vi. Acordul tripartit de adjudecare a disputelor;vii. corespondenţa dintre Părţile contractuale şi CAD;viii. expunerea/expunerile de caz a Contactorului şi răspunsul/răspunsurile autorităţii contractante;ix. decizia CAD;x. înştiinţarea/înştiinţările de nemulţumire notificate de părţile contractuale;xi. cererea de deschidere a arbitrajului;xii. termenii de referinţă pentru arbitraj;xiii. expunerea de caz şi cererea reconvenţională (dacă există);xiv. hotărârea instanţei de arbitraj sau de judecată;xv. propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare (dacă este cazul), semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractantexvi. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.xvii. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;xviii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.3.3.6. Dacă sumele au fost stabilite prin negociere între Părţile contractuale, vor fi transmise următoarele documente:i. notificarea de revendicare transmisă de Contractor;îi. lista acţiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat şi minimizarea efectelor acestuia;iii. revendicarea Contractorului însoţită de documentele justificative;iv. determinarea Inginerului, decizia CAD sau Hotărârea Instanţei de arbitraj sau judecată, dacă este cazul, prin care se stabilesc admisibilitatea şi meritele asociate revendicării împreună cu documentele asociate, aşa cum au fost enumerate la punctele 3.3.3.1, 3.3.3.2 şi 3.3.3.3;v. un raport al Inginerului supervizor pe marginea cuantumului financiar estimat al revendicării şi metodei de calcul al acestuia;vi. procesul verbal al şedinţei de negociere semnat de ambele Părţi din care să rezulte cuantumul financiar negociat al revendicării; intrarea în vigoare a condiţiilor negociate şi expuse în procesul verbal va fi condiţionată de semnarea unui act adiţional la contract care să le includă;vii. O notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante prin care să se argumenteze de ce negocierea directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu este de preferat apelului la instanţele de mediere şi/sau decizie prevăzute în contract;viii. O declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante şi avizată de controlorul financiar preventiv prin care să se confirme legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;ix. propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contribuţia comunitară aferentă acestui contract şi angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finanţarea de cheltuieli potenţial eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidenţierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finanţare (dacă este cazul) semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractante;x. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;xi. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;xii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.3.4. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.3.4.1. Pentru cheltuielile angajate în conformitate cu prevederile de la punctul 3.3.3 deschiderea creditelor bugetare se face în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi/certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie.3.3.4.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.3.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. Dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Justificarea sumelor solicitate;iii. La solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.4. Costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnica, costuri de arbitraj şi/sau judecată3.4.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin 1 lit. d) din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare se vor acoperi de la bugetul de stat următoarele categorii de cheltuieli:i. articole de cheltuieli legate de medierea şi adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA şi care au intrat sub incidenţa OUG nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestoraîi. sume aferente plăţii serviciilor de mediere şi adjudecare a disputelor în relaţie exclusivă cu contractele din planurile de achiziţii ale măsurilor exISPA;iii. sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistenţă şi expertiză juridică şi/sau tehnică de specialitate pentru autorităţile contractante în relaţie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA;iv. sume aferente cheltuielilor de judecată şi/sau arbitraj, în conformitate cu deciziile în acest sens ale instanţelor de judecată, respectiv regulile aplicabile de arbitraj.3.4.2. Angajamentul legal3.4.2.1. Autoritatea contractantă solicită MTI acordul prealabil pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.4.1.i şi transmite o serie de documente suport, detaliate la punctele 3.4.2.1.1 şi 3.4.2.1.2.3.4.2.1.1. În situaţia în care cheltuiala a cărei finanţare este solicitată de la bugetul de stat a fost deja angajată la data intrării în vigoare a prezentelor norme în baza prezumţiei de eligibilitate sau în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF nr. 2003/2008:i. Propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante;îi. Lista cheltuielilor încadrabile la art. 3.4.1.i, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor aferente;iii. Documente care atestă:- Includerea sumei solicitate în prevederile specifice de la punctul 3.4.1.i;- includerea articolelor de cheltuieli în contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA precum şi o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte adiţionale şi/sau ordine de variaţie;- existenţa unui acord tripartit de adjudecare a disputelor aferente respectivului contract semnat de toate părţile implicate;- stadiul curent al execuţiei respectivelor cheltuieli cu defalcarea acestora în următoarele categorii:a. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperat;b. sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii şi recuperate de la Beneficiarul final prin titluri de creanţă;c. sume efectiv plătite de Beneficiarul final din surse proprii;d. sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale.iv. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate;3.4.2.1.2. În situaţia în care autoritatea contractantă doreşte să includă în bugetul unui contract de lucrări inclus în Planul de Achiziţii al măsurii ex-ISPA un articol de cheltuieli care intră sub incidenţa prevederilor de la punctul 3.4.1.i, anterior momentului demarării procedurilor de atribuire, autoritatea contractantă va transmite MTI:i. Propunerea de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. copie a condiţiilor de contract referitoare la achiziţia serviciilor pentru care se solicită plata;iii. Nota privind calculul valorii estimate;iv. notă justificativă din care să rezulte oportunitatea utilizării acestui mecanism de soluţionare a disputelor contractuale în raport cu costurile presupuse;v. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.vi. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.4.2.2. Autoritatea contractantă va solicita MTI acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la punctul 3.4.1.îi şi va transmite următoarele documente suport:i. Propunere a de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. copie a caietului de sarcini şi a condiţiilor de contract referitoare la achiziţia serviciilor pentru care se solicită plata;iii. Nota privind calculul valorii estimate;iv. copie a acordului tripartit de adjudecare a disputelor anterior semnării acestuia de către Părţi;v. notă justificativă din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea intrării într-un acord de mediere şi adjudecare a disputelor faţă de varianta soluţionării acestora prin alte mijloace contractuale;vi. declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) din care să rezulte că nicio cheltuială având acelaşi scop cu cea a cărei finanţare de la bugetul de stat este solicitată nu a fost angajată în cadrul contractului prin adăugarea unui articol de cheltuieli dedicat prin acte adiţionale şi/sau ordine de variaţie.vii. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.viii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.4.2.3. În situaţia în care angajarea cheltuielilor de la punctul 3.4.1.iii se face de către o autoritate contractantă, aceasta va solicita MTI un acord prealabil anterior demarării procedurii de atribuire şi va transmite următoarele documente suport:i. propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. Caietul de sarcini pentru achiziţia serviciilor pentru care se solicită plata;iii. Nota privind calculul valorii estimate;iv. Lista contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA în relaţie cu care vor fi prestate servicii de asistenţă juridică şi/sau tehnică;v. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că serviciile pentru care se solicită finanţare vor fi prestate pe toată durata acestora exclusiv în relaţie cu contracte din cadrul măsurilor ex-ISPA aflate în curs implementare.vi. documentele menţionate la punctul 2.1.4 prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.vii. repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.viii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.4.2.5. Pentru angajarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la punctul 3.4.1.iv, autoritatea contractantă va transmite MTI:i. propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante ;îi. istoricul relevant al disputei şi informaţii despre stadiul acesteia la momentul solicitării;iii. regulile procedurale aplicabile pentru soluţionarea disputei de către instanţa de judecată sau arbitraj relevantă;iv. o justificare a costurilor ce urmează să fie suportate în relaţie cu această categorie de cheltuieli;v. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.4.2.6. În cazul prezentat la punctul 3.4.2.1.1, MTI nu va condiţiona aprobarea finanţării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor de la punctul 2.1.4, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.4.îi.3.4.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.4.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.4.2 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.4.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.3, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Obligaţia contractuală de plată a sumelor solicitate;iii. La solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.5. Suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare sau contracte noi necesare finalizării măsurilor ex-ISPA3.5.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat servicii aflate în obiectul măsurilor ex-ISPA şi prestate în scopul atingerii obiectivelor acestora atribuite prin suplimentări ale bugetelor contractelor existente sau prin contracte noi incluse în Planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA şi finanţate exclusiv de la bugetul de stat în următoarele condiţii:i. încadrarea în prevederile regulilor de achiziţie publică aplicabile;îi. neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al deciziilor de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienţa resurselor financiare alocate în acest sens prin deciziile de finanţare;iii. imposibilitatea autorităţii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii.iv. imposibilitatea obiectivă a autorităţii contractante de a finanţa cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.4.v. respectarea prevederilor contractuale şi a principiului utilizării eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentărilor de buget.3.5.2. Angajamentul legal3.5.2.1. În sensul prezentelor norme, prin suplimentarea bugetului unui contract de servicii se înţelege încheierea unui act adiţional la contractul iniţial sau încheierea unui contract nou vizând prestarea de servicii adiţionale sau complementare celor care fac obiectul unui contract existent, prin procedurile de atribuire prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare la data demarării procedurii de atribuire.3.5.2.2. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unei suplimentări a bugetului unui contract de servicii, autoritatea contractantă va solicita MTI un acord prealabil anterior angajării acestora transmiţând o serie de documente suport, după cum urmează:i. propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA, care să evidenţieze cheltuiala în coloana aferentă contribuţiei de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante;îi. O copie a notei justificative prin care se certifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei serviciilor respective, precum şi a notei justificative privind alegerea procedurii de atribuire;iii. Opinia ANRMAP pe marginea îndeplinirii condiţiilor legale care permit aplicarea unei proceduri de negociere, în cazul în care aceasta este guvernată de legislaţia naţională de achiziţii publice;iv. Fundamentarea cuantumului suplimentarii de buget;v. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate;vi. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, aşa cum urmează să fie modificate prin actul adiţional/contractul nou, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incluse în cadrul altor contracte;vii. documentele menţionate la punctul 2.1.4 de mai sus prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative;viii. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.5.2.3. Autoritatea contractantă răspunde de oportunitatea deciziei de suplimentare a bugetului unui contract şi de legalitatea aplicării procedurilor de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile legale.3.5.2.4. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unui contract nou de servicii finanţat exclusiv de la bugetul de stat, angajamentul bugetar se va face în condiţiile expuse la punctul 3.1.2, fără solicitarea avizului CTE - MTI.3.5.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.5.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.5.2 deschiderea creditelor bugetare se va face în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi/certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie.3.5.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Justificări ale sumelor solicitate;iii. La solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.6. Întârzieri justificate la plata facturilor3.6.1. Tipul de cheltuieli finanţabile3.6.1.1. În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat penalităţile datorate de autorităţile contractante către Contractori ca urmare a achitării cu întârziere în raport cu prevederile contractuale relevante a facturilor emise de aceştia pe parcursul execuţiei contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA.3.6.1.2. Întârzierile vor fi considerate "justificate" dacă au drept cauză indisponibilităţi temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plăţile sau alte motive ce nu pot fi atribuite unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final şi care vor fi justificate de la caz la caz de acesta.3.6.2. Sistemul de finanţareFinanţarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:i. plata efectivă a penalităţilor de întârziere către Contractoriîi. rambursarea sumelor efectiv plătite de Beneficiarii Finali, în condiţiile în care aceştia au suportat penalităţile de întârziere din fonduri proprii3.6.3. Angajamentul legal3.6.3.1. Autoritatea contractantă va solicita MTI acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat şi va transmite următoarele documente suport:i. în cazul contractelor de lucrări - Notă justificativă privind:- obligaţia autorităţii contractante de a plăti Contractorului penalităţi în situaţia depăşirii termenului de scadenţă al facturilor şi modul de calcul al acestora- perioada alocată Inginerului pentru emiterea unui certificat de plată (în cazul contactelor de lucrări)- perioada alocată pentru plata facturii aferente certificatului de plată,- motivele care au condus la întârzierea plăţii în cazul contractelor de lucrări sauîn cazul contractelor de servicii - Notă justificativă privind obligaţia autorităţii contractante de a plăti Prestatorului penalităţi în situaţia depăşirii termenului de scadenţă al facturilor şi modul de calcul al acestora, precum şi motivele care au condus la întârzierea plăţii,îi. Pentru fiecare factură la plata căreia s-au înregistrat întârzieri, informaţii şi documente din care să rezulte:- Data depunerii situaţiei de lucrări (în cazul contractelor de lucrări)- Data emiterii certificatului de plată de către Inginer (în cazul contractelor de lucrări)- Data emiterii facturii de către Contractor- Data de scadenţă a facturii- Data efectuării plăţiiiii. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.iv. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.6.3.2. Cu excepţia cazurilor în care contractele în execuţia cărora au survenit cheltuielile prevăd explicit altfel, prin data efectuării plăţii se va înţelege data debitării contului din care se efectuează plata.3.6.3.3. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.6.1.1, MTI nu va condiţiona aprobarea finanţării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor de la punctul 2.1.5, cu excepţia surselor de finanţare menţionate la punctele 2.1.4.îi.3.6.3.4. MTI poate refuza emiterea acordului prealabil în situaţia în care întârzierea în plata facturii este atribuibilă unei acţiuni sau inacţiuni a Beneficiarului Final3.6.4. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.6.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.6.3 deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligaţii certe de plată.3.6.4.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în conformitate cu prevederile de la punctul 3.6.3, autorităţile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare din cazurile prezentate la punctul 3.6.2.3.6.4.2.1. Pentru rambursarea către Beneficiarii Finali a cheltuielilor efectuate de aceştia din surse proprii, documente care să ateste:i. încadrarea din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. efectuarea plăţilor către contractori din sursele proprii ale Beneficiarului Final;iii. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate;iv. informaţii privitoare la contul Beneficiarului Final în care urmează să se facă plata.3.6.4.2.2. Pentru plata facturilor către contractori, documente prin care se face dovada:i. încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. obligaţiei contractuale de plată a penalităţilor de întârziere;iii. declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;iv. orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.3.7. Alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA3.7.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, expuse în continuare după cum urmează:3.7.1.1. Cheltuieli necesare ducerii la îndeplinire a angajamentelor legale ale autorităţilor contractante în situaţia în care cuantumul contribuţiei din Fondul de Coeziune (ex-ISPA) alocat în cadrul unui contract este redus proporţional sau anulat prin aplicarea unei corecţii financiare de către autorităţile în drept ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publică aferentă acestuia.3.7.1.2. Cheltuieli necesare reîntregirii contului măsurii ex-ISPA, în situaţia în care cuantumul contribuţiei din Fondul de Coeziune (ex-ISPA) alocat în cadrul unui contract este redus proporţional sau anulat prin aplicarea unei corecţii financiare de către autorităţile în drept ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publică aferentă acestuia sau este necesară rambursarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din OUG nr. 63/2006, cu modificările şi completările ulterioare.3.7.1.3. Cheltuieli aferente unor contracte noi de lucrări sau de furnizare echipamente în condiţiile în care acestea se încadrează în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare şi conduc la atingerea obiectivelor acestora.3.7.1.4. Cheltuieli aferente suplimentării bugetelor contractelor de lucrări care nu se încadrează în prevederile de la punctul 3.3.3.7.1.5. Cheltuieli aferente unor contracte noi de servicii, lucrări sau furnizare echipamente care nu se încadrează în obiectul fizic al deciziilor de finanţare dar a căror îndeplinire este strict necesară pentru atingerea obiectivelor acestora.3.7.1.6. Alte cheltuieli legale, necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA, justificate de la caz la caz de autorităţile contractante.3.7.2. Angajamentul legal3.7.2.1. În situaţia în care aplicarea unei corecţii financiare are ca rezultat lipsa sursei de finanţare pentru un angajament legal în conformitate cu prevederile de la punctul 3.7.1.1, autoritatea contractantă solicită MTI acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat şi transmite următoarele documente suport:i. propunere de modificare a Planului de Achiziţii a măsurii ex-ISPA care să evidenţieze contribuţia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a fost aplicată corecţiaîi. Actul de constatare al organismului de audit şi/sau control naţional sau comunitar în baza căruia a fost stabilită corecţia financiară, dacă este cazuliii. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.iv. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;v. La solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.7.2.2. La sesizarea uneia dintre situaţiile menţionate la punctele 3.7.1.1., 3.7.1.2., MTI va solicita organismelor de verificare şi / sau control abilitate care pot fi reprezentate, după caz, de UCVAP, ANRMAP, structurile de control stabilite în vederea constatării creanţelor bugetare în conformitate cu OG nr. 79/2003, verificarea modului în care autoritatea contractantă a desfăşurat procedura de atribuire sau cel puţin formularea unui punct de vedere.3.7.2.3. Cu excepţia cazului prezentat la punctul 3.7.2.5, în situaţia în care concluziile raportului de control indică un debitor responsabil cu acoperirea sumelor reprezentând corecţia financiară, acesta va avea obligaţia de a angaja resurse proprii începând cu următorul exerciţiu bugetar anual pentru a asigura atât sumele necesare pentru ducerea la îndeplinire a angajamentului legal respectiv cât şi returnarea sumelor angajate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 3.7.2.2 şi efectiv plătite până la finalul exerciţiului bugetar anual în curs la care se va adăuga dobânda legală.3.7.2.4. În situaţia în care raportul de control este contestat pe cale judecătorească de debitorul nominalizat, dezangajarea şi recuperarea sumelor de la bugetul de stat se vor face doar după finalizarea acţiunii în instanţă (dacă va fi cazul) în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.3.7.2.5. MTI nu va condiţiona emiterea acordului prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la punctul 3.7.1.1 şi 3.7.1.2. de acţiunile menţionate la punctul 3.7.2.1.îi şi 3.7.2.2 în următoarele situaţii:i. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a utilizării criteriului experienţei în procesul de selecţie a ofertelor în cazul contractelor atribuite în conformitate cu prevederile DIS şi PRAG sau contractelor atribuite în conformitate cu OUG nr. 34/2006 până la momentul intrării în vigoare a HG nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, MTI va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv şi, de asemenea, nu va solicita verificarea condiţiilor care au condus la aplicarea corecţiei financiare.îi. Dacă procedurile de atribuire au fost avizate ex-ante de Delegaţia Comisiei Europene în România, MTI va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.iii. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a unei neconcordanţe sau interpretări diferite între legislaţia naţionala în domeniul achiziţiilor publice şi legislaţia comunitara relevanta, MTI va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.iv. Dacă corecţia financiară a fost aplicată ca urmare a unei neconcordanţe între prevederile PRAG şi dispoziţiile ulterioare ale Comisie Europene referitoare la modalitatea de interpretare a prevederilor PRAG , MTI va aproba angajarea integrală de la bugetul de stat a sumei necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv.3.7.2.6. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.3 şi 3.7.1.4 angajamentul legal se va face în condiţiile descrise la punctul 3.1.23.7.2.7. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.5, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incluse în alte contracte va fi înlocuită cu o declaraţie dată în aceleaşi condiţii prin care se certifică faptul că lucrările, serviciile sau echipamentele a căror execuţie, prestare sau achiziţionare este dorită sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivelor Deciziei de Finanţare şi nu sunt incluse în alte contracte.3.7.2.8. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.4, angajamentul legal se va face în condiţiile expuse la punctul 3.5.2.2.3.7.2.9. În cazul cheltuielilor de la punctul 3.7.1.6, angajamentul legal se va face în condiţiile expuse la punctul 3.2.3.7.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.7.3.1. Pentru cheltuielile de la punctele 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3, 3.7.1.4 şi 3.7.1.5. deschiderea creditelor bugetare se va face obligaţiilor de plată de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi / certificate de plată).3.7.3.2. Pentru cheltuielile de la punctele 3.7.1.6 execuţia bugetară se va face în condiţiile expuse la punctul 3.2.4.3.7.3.3. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor de la punctul 3.4.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. Dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. Obligaţia contractuală de plată a sumelor solicitateiii. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitateiv. avizul CTE - MTI, în cazul în care modificarea devizului sau indicatorilor existenţi a făcut obiectul aprobării CTE al Beneficiarului Final;v. La solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.8. Sume angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA dar care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a Memorandumurilor de Finanţare aferente, în cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul de transporturi.3.8.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi acoperite de la bugetul de stat sumele angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA dar care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a Memorandumurilor de Finanţare aferente, în cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul de transporturi.3.8.2. Angajamentul legal3.8.2.1. Beneficiarii Finali din sectorul transporturi care doresc acoperirea sumelor angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a Memorandumurilor de Finanţare aferente, solicită MTI acordul prealabil în acest sens şi transmit următoarele documente suport:i. propunere de modificare a Planului de Achiziţii al măsurii ex-ISPA cu evidenţierea fondurilor solicitate de la bugetul de stat ca diferenţă între valoarea actuală a contractului şi valoarea totală a plăţilor efectuate către contractant în termenul de eligibilitate a Memorandumului de Finanţare aferent, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractanteîi. situaţia plăţilor efectuate în cadrul contractului până la momentul solicitării sumelor de la bugetul de stat, avizată de controlorul financiar preventiv al autorităţii contractanteiii. documentele menţionate la punctul 2.1.6 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternativeiv. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al Deciziei de Finanţare, se încadrează în obiectivele acesteia şi nu sunt incuse în cadrul altor contracte;v. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante privind respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;vi. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate.3.8.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.8.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.9.2 deschiderea creditelor bugetare se va face în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi/certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie..3.8.3.2.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor punctului 3.9.2, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. documentele justificative aferente fondurilor solicitate de la bugetul de stat (factură fiscală, certificat interimar de plată, fise de pontaj, etc)iii. O declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitateiv. la solicitarea MTI, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.9. Sume necesare pentru pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale, până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul nr. 1083/20063.9.1. Tipul de cheltuieli finanţabileÎn baza prevederilor art. 1 alin (1). lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea angajamentelor autorităţilor române asumate prin Tratatul de aderare vor fi acoperite de la bugetul de stat cheltuielile necesare pentru pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA, transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport (POS Transport), până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau CE, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1083/2006, în următoarele condiţii:i. încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achiziţie publică;îi. imposibilitatea autorităţii contractante de a pre-finanţa proiectele ex-ISPA transferate în cadrul POS Transport dintr-o altă sursă decât bugetul de stat în conformitate cu prevederile de la punctul 2.1.6;3.9.2. Angajamentul legal3.9.2.1. Beneficiarii Finali care doresc pre-finanţarea proiectelor ex-ISPA de la bugetul de stat solicită MTI acordul prealabil în acest sens şi transmit următoarele documente:i. nota privind calculul valorii estimate a contractului de achiziţie publică pentru care se solicită pre-finanţarea de la buget, precum şi alte documente în măsura să justifice cuantumul solicitat;îi. o copie a anunţului de participare, în forma în care urmează să fie transmis spre publicare;iii. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită pre-finanţarea de la buget, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al aplicaţiei ce urmează a fi transmisă spre aprobare din POS Transport şi parte din ele se regăsesc în obiectul fizic al Deciziilor de Finanţare ex-ISPA din care au fost excluse şi nu sunt incuse în cadrul altor contracte;iv. repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;v. documentele menţionate la punctul 2.1.6 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilităţii unor surse de finanţare alternative.3.9.3. Documente necesare la momentul execuţiei bugetare3.9.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor punctului 3.10.1 deschiderea creditelor bugetare se va face în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi/certificate de plată).3.9.3.2. În vederea obţinerii avizului de oportunitate al MTI la momentul execuţiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor punctului 3.10.1, autorităţile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:i. dovada încadrării din punct de vedere tehnic şi financiar al sumelor solicitate în limitele pentru care MTI şi-a exprimat acordul prealabil şi stadiul execuţiei angajamentului bugetar respectiv;îi. justificări ale sumelor solicitate;iii. la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumei solicitate.3.9.4. Recuperarea sumelor aferente proiectelor ex-ISPA, pre-finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, transferate în cadrul POS Transport3.9.4.1. Beneficiarii Finali ale căror proiecte ex-ISPA au fost pre-finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita, după aprobarea aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, rambursarea sumelor plătite de la bugetul de stat POS Transport în conformitate cu mecanismele de rambursare prevăzute de acest program şi în limita sumelor alocate pentru finanţare din Fondul de Coeziune.3.9.4.2. Sumele recuperate vor fi virate de către instituţiile care gestionează POS Transport pe măsura ce acestea vor fi rambursate de Comisie în contul din care au fost efectuate plăţtile respectiv contul 50.94 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA".4. Sistemul de conturiSECTORUL TRANSPORTURIÎn scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (CNADNR SA), Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA (CNCF "CFR" SA şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), deschid următoarele conturi:4.1. La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 50.94 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA"4.1.1. Contul 50.94 se creditează cu:- Sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate Beneficiarilor Finali care nu se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, şi diferenţele nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" - la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 84.01.03 "Transport rutier" sau 84.01.04 "Transport feroviar" sau 84.01.05 "Transport pe apă", titlul 55 "Alte transferuri"- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămase neutilizate în urma schimbului valutar returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;şi se debitează cu:- Sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate Beneficiarilor Finali care nu se încadrează în prevederile art. 1^1 din OUG nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare, şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de CNADNR SA, CNCF "CFR" SA şi MT în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" - capitolul 84.01 "Transporturi" al Ministerului Transporturilor;- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.4.2. La societatea bancară:i. câte un cont 264xxx, denominat în lei şi euro de "disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" pentru fiecare măsură ex-ISPAContul în lei 264xxx de "disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- Sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA";- sumele în lei neutilizate, care se transferă în contul 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.Contul în euro 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, care se transferă contractorilor, Beneficiarilor Finali sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul în lei 264xxx;îi. un cont 264 RD, denominat în lei şi euro:Contul în euro 264 RD de "recuperări debite în euro" se creditează cu:- sumele în euro reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul. 3şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar a debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3 din contul în euro 264RD, care se transferă în contul în lei 264RD;Contul în lei 264 RD se creditează cu:- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3 din contul în euro 264RD;- sumele în lei reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3 şi se debitează cu:- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la punctul 3, care se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;- sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute punctul 3, care se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.- sumele provenite din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate din sumele prevăzute la punctul 3 în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".5. Programarea bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA transporturi5.1. Autorităţile contractante din domeniul transporturilor completează şi transmit la MTI formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA/TVA aferenta acestora, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice în vederea elaborării proiectului anual de buget.5.2. MTI verifică formularele de fundamentare prevăzute la punctul 5.1 transmise de autorităţile contractante din domeniul transporturilor, centralizează informaţiile primite în conformitate cu formularul menţionat şi îl transmit MFP.6. Execuţia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA transporturiAsigurarea sumelor necesare de la bugetul de stat reprezentând fonduri pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora, se realizează astfel:6.1. Pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor, până la introducerea modificărilor în bugetele aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2011, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 135/2007 cu modificările ulterioare procedura este următoarea:6.1.1. Autorităţile contractante din domeniul transporturilor îşi stabilesc, temeinic şi fundamentat, necesităţile trimestriale de sume inclusiv TVA aferent acestora de la bugetul de stat necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi / certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, şi prezintă în acest sens Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii o Notă de fundamentare - anexa nr. 3 la prezentele norme, în prima decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele. Nota de fundamentare se supune controlului financiar preventiv propriu.6.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la autorităţile contractante, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii solicită Ministerului Finanţelor Publice, respectiv ACP, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de stat necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferent acestora. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii vizată de controlul financiar preventiv propriu şi semnată de ordonatorul principal de credite va fi însoţită de anexa nr. 3 la prezentele norme şi de avizul de oportunitate al MTI.6.1.3. ACP o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile bugetare, o avizează şi o transmite Direcţiei generale de programare bugetară.6.1.4. Pe baza acestei solicitări, Direcţia generală de programare bugetară întocmeşte documentaţia necesară, pe care o supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanţelor Publice, respectiv secretarului de stat coordonator al Direcţiei generale de programare bugetară.6.1.5. În baza documentaţiei întocmite de Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fond Naţional de Preaderare", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare" şi în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA", subcapitolele: 84.01.01 "Administraţie centrală", 84.01.03 "Transport rutier" subcapitolul 84.01.04 "Transport feroviar" sau subcapitolul 84.01.05 "Transport pe apă".6.1.6. După introducerea modificărilor în bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora în baza obligaţiilor de plată existente, potrivit documentelor justificative (facturi / certificate de plată), aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se supune controlului financiar preventiv.6.1.7. La solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în limita sumelor transferate, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferent acestora, cu avizul Direcţiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare.6.1.8. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate efectua cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferent acestora, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri".6.1.9. În urma aprobării deschiderilor de credite bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele deschise din contul 23 "Cheltuielile ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora în conturile 50.94 şi respectiv 50.92.02 de disponibil şi TVA ale fiecărei autorităţi contractante. Ordonanţarea acestor plăţi se semnează de către ordonatorul principal de credite cu viza prealabilă de control financiar preventiv.6.2. Pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor, după introducerea influenţelor în bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2011, aferent fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA din bugetul Ministerul Finanţelor Publice Acţiuni generale, poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare" gestionată de către Autoritatea de Certificare şi Plată în bugetul MTI, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul VII "Alte transferuri", alineatul "Cheltuieli neeligibile ISPA", procedura este următoarea:6.2.1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent obligaţiilor de plată existente, aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se supune controlului financiar preventiv.6.2.2. La solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în limita sumelor transferate, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferent acestora, cu avizul Direcţiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare.6.2.3. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele deschise din contul 23 "Cheltuielile ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul "Cheltuieli neeligibile ISPA" pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora în conturile 50.94 şi respectiv 50.92.02 de disponibil şi TVA ale fiecărei autorităţi contractante. Ordonanţarea acestor plăţi se semnează de către ordonatorul principal de credite cu viza prealabilă de control financiar preventiv.6.2.4. Autorităţile contractante transferă fondurile aferente continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA inclusiv TVA aferent acestora din contul 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent măsurii ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori sau întregesc conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, după caz, în funcţie de obligaţiile de plată avute.6.2.5. La sfârşitul fiecărei luni sumele acordate către autorităţile contractante vor fi justificate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza deconturilor întocmite sub forma unei liste cuprinzând plăţile efectuate de acestea însoţite de documentele justificative (facturi, ordine de plată, şi extrasele de cont ce demonstrează cursul la care să făcut schimbul valutar şi plata respectivă). Documentele vor fi prezentate la Direcţia Generală Economică şi Buget din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii până la 10 a lunii următoare alocării sumelor de la bugetul de stat. Deconturile respective vor reprezenta documentaţie de justificare a sumelor acordate lunar de la bugetul de stat şi în baza acestora sumele respective vor fi trecute pe cheltuiala Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.7. Recuperarea debitelor şi a dobânzilor/penalităţilor aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit de la bugetul de stat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare pentru măsurile ex-ISPA transporturi7.1. Sumele primite în baza prezentelor norme şi utilizate fără respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare sunt considerate nereguli şi se recuperează în contul 264RD pentru a fi transferate la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.7.2. În acest scop se stabileşte următoarea procedură:7.2.1. CNADNR SA, CNCF "CFR" SA, MTI au obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalităţile de întârziere aferente acestora, cuvenite sumelor acordate de la bugetul de stat, de a întocmi şi transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară va debita contul în euro 264RD de recuperare a debitelor şi va credita contul în lei 264RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.7.2.2. CNADNR SA, CNCF "CFR" SA, MTI întocmesc şi transmit societăţii bancare ordinele de plată a acestor sume din contul în lei 264RD de recuperare a debitelor, astfel:i. cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, aferente sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent;- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;îi. cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008;iii. cota cuvenită bugetului de stat din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate care provin din finanţarea de la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".7.2.3. Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic odată cu transferul sumelor reprezentând dobânzi/ penalităţi de către autoritatea contractantă pentru măsurile ISPA din domeniul transporturilor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".8. Gestionarea sumelor rămase neutilizate pentru măsurile ex-ISPA transporturi8.1. Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil 50.94 şi respectiv de TVA 50.92.02, CNADNR SA, CNCF "CFR" SA şi MTI la sfârşitul anului se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.8.2. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA se transferă din conturile 50.94 şi 50.92.02 la bugetul de stat, astfel:i. cota cuvenită bugetului de stat care provine din finanţarea bugetară a anului curent:- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;îi. cota cuvenită bugetului de stat, care provine din finanţarea bugetară a anilor precedenţi în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.9. Prevederi finale9.1. Autorităţile contractante sunt responsabile, în condiţiile legii, de legalitatea, conformitatea şi regularitatea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare.9.2. Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme.9.3. Sumele alocate potrivit O.U.G. nr. 135/2007 cu modificările şi completările ulterioare vor fi justificate în conformitate cu Ordinul MFP-MTCT nr. 504-501/2005.----