HOTĂRÂRE nr. 971 din 3 octombrie 2012privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 11 octombrie 2012    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 9, judeţul Suceava, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 3 octombrie 2012.Nr. 971.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, învederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
    *Font 8*
     
    ┌───────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Cod de │ Adresa │ Persoana juridică │ Caracteristicile tehnice ale construcţiilor │Număr de│ │clasi- │imobilului│ ce administrează │ care trec în domeniul privat al statului │inventar│ │ficaţie│ │ imobilul │ │ M.F.P. │ ├───────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │8.19.01│Municipiul│Ministerul │Construcţia 33.01.04 - sală de sport │ 34.827 │ │ │Suceava, │Administraţiei şi │Suprafaţa construită = 113,00 mp │ parţial│ │ │judeţul │Internelor, prin │Suprafaţa desfăşurată = 113,00 mp │ │ │ │Suceava │Inspectoratul de │Valoarea contabilă = 10.455,00 lei │ │ │ │ │Poliţie al ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Judeţului Suceava │Construcţia 33.01.08 - depozit de lubrifianţi │ │ │ │ │4244482 │Suprafaţa construită = 45,00 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 45,00 mp │ │ │ │ │ │Valoarea contabilă = 11.336,70 lei │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │Construcţia 33.01.09 - maternitate pentru scroafe │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 62,00 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 62,00 mp │ │ │ │ │ │Valoarea contabilă = 7.021,44 lei │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │Construcţia 33.01.12 - vestiare, grupuri sanitare şi│ │ │ │ │ │echipament sportiv │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 150,00 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 150,00 mp │ │ │ │ │ │Valoarea contabilă = 13.001,37 lei │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │Construcţia 33.01.14 - garaj │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 18,00 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 18,00 mp │ │ │ │ │ │Valoarea contabilă = 3.159,65 lei │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │Construcţia 33.01.15 - magazie de materiale │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 32,00 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 32,00 mp │ │ │ │ │ │Valoarea contabilă = 1.600,00 lei │ │ └───────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────┘-----