LEGE Nr. 2 din 7 ianuarie 1991LEGE privind cumulul de funcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Orice persoană poate cumula mai multe funcţii şi are dreptul sa primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcţiile ocupate. Prevederile alin. 1 nu se aplică în situaţiile în care prin lege sînt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.  +  Articolul 2Persoanele care cumulează mai multe funcţii sînt obligate să-şi aleagă o unitate unde vor avea funcţia de baza, care îi achită şi celelalte drepturi de personal. Unitatea prevăzută la alin. 1 plăteşte pentru salariatul respectiv contribuţia de asigurări sociale şi retine contribuţia pentru pensia suplimentară, stabilite pe baza salariului luat în calcul pentru celelalte drepturi, şi orice alte sume datorate potrivit legii. De asemenea tine şi completează carnetul de muncă al salariatului respectiv.  +  Articolul 3Pensionării pentru limita de vîrsta, precum şi pensionării de invaliditate gradul III, pot fi angajaţi, în condiţiile prezentei legi, cumulind, pe perioada angajării, pensia cu salariul. Persoanele pensionate pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vîrsta a unor salariaţi primesc, pe durata angajării, numai salariul corespunzător funcţiilor ocupate. Organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile şi celelalte unităţi, precum şi regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au angajat persoane pensionate, au obligaţia sa organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, în condiţiile prevăzute de lege, concurs pentru ocuparea funcţiilor în care sînt angajate aceste persoane.  +  Articolul 4Art. 4 alin. (3) şi art. 199 alin. (1) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, art. 6 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga. --------------------