ORDIN nr. 2.260 din 17 august 2012pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 762 din 31 iulie 2012
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 2.260 din 17 august 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 octombrie 2012  Văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din Ministerul Sănătăţii şi al Direcţiei protecţia copilului din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. C.V. 2.850/2012,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, al treilea paragraf va avea următorul cuprins:"Identificarea şi aprecierea gradului de handicap se fac prin raportare la Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri, adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2007."2. La anexa nr. 2 punctul I, la titlul "Tulburări psihice", litera b) va avea următorul cuprins:"b) tulburările pervazive de dezvoltare/tulburările de spectru autist: autismul infantil, autismul atipic, sindromul Rhett, altă tulburare de dezintegrare a copilăriei, hiperactivitate asociată cu o întârziere mintală şi mişcări stereotipe, sindromul Asperger, alte tulburări invadante ale dezvoltării, tulburări invadante ale dezvoltării fără precizare, în raport cu gradul de afectare a funcţionării globale, pot fi încadrate în diferite grade de handicap, astfel:
  Criterii medicale (conform ICD 10)
  Prezenţa a minimum două dintre următoarele criterii, din care criteriul «Socializare» este obligatoriu:
  Handicap uşor Socializare: afectarea calitativă uşoară a interacţiunii sociale Limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv Autoservire: afectarea calitativă a abilităţilor de autoservire Motor: afectarea abilităţilor motorii fine
  Handicap mediu Socializare: afectarea calitativă moderată a interacţiunii sociale Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii
  Handicap accentuat Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă accentuată a interacţiunii sociale, cu interacţiune socială posibilă într-un mediu controlat Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv şi receptiv Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire, cu nevoia de ajutor din partea adultului Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale
  Handicap sever Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă severă a interacţiunii sociale, interacţiune socială limitată în cadrul familiei, interacţiunea cu mediul social exterior familiei este mediată de un adult Limbaj: absenţa dezvoltării limbajului (expresiv şi receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare Autoservire: absenţa abilităţilor de autoservire sau efectuarea sub supravegherea strictă a unui adult Motor: afectarea abilităţilor motorii fine şi grosiere cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale"
  3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.4. La anexa nr. 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Potrivit clasificării OMS 2007, în identificarea şi încadrarea copiilor cu handicap se recomandă utilizarea următorilor termeni de bază:".
   +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap se modifică corespunzător.  +  Articolul IIIComisiile pentru protecţia copilului din cadrul consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi serviciile de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 725/12.709/2002)ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPAREToate componentele menţionate în subsidiar vor fi cuantificate pe aceeaşi scală generică şi se vor alege calificativele adecvate, în funcţie de domeniul adecvat (xxx reprezintă domeniul).     xxx.0 NICIO dificultate (inexistentă, absentă, neglijabilă ...) 0-4%    xxx.1 dificultate UŞOARĂ (uşoară, scăzută ...) 5-24%    xxx.2 dificultate MODERATĂ (mediu, destul de ...) 25-49%    xxx.3 dificultate SEVERĂ (ridicată, extrem de ....) 50-95%    xxx.4 dificultate COMPLETĂ (în totalitate ...) 96-100%    xxx.8 nu se menţionează    xxx.9 nu este cazul  +  Capitolul I Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelorPrezentul capitol are în vedere învăţarea, aplicarea cunoştinţelor învăţate, gândirea, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor.
    Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelorGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit  (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Experienţele senzoriale cu scop
    - Urmăritul cu privireaX      
    - AscultareaX      
    - Alte experienţe senzoriale cu scop (cu gura, tactil, olfactiv, gustativ)X      
    - Experienţe senzoriale cu scop, altele specificate şi nespecificateX      
    b) Învăţarea de bază
    - CopiereaXX    
    - Învăţarea prin acţiuni cu obiecte:
    (i) cu unul sau mai multe obiecteX      
    (ii) prin joc simbolicX      
    (iii) prin joc imaginar   X    
    (iv) învăţarea prin acţiuni cu obiecte, alta specificată   X    
    (v) învăţarea prin acţiuni cu obiecte, nespecificată   X    
    - Dobândirea de informaţiiXX    
    - Dobândirea limbajului:
    (i) cuvinte izolate sau simboluri cu sensX      
    (ii) combinarea cuvintelor în expresiiX      
    (iii) construcţii sintacticeX      
    (iv) dobândirea limbajului, alta specificatăX      
    (v) dobândirea limbajului, nespecificatăX      
    - Dobândirea limbajului suplimentar
    - RepetareaX      
    - Dobândirea de concepte:
    (i) concepte de bazăXX    
    (ii) concepte complexe   XX  
    (iii) dobândirea de concepte, alta specificată   XX  
    (iv) dobândirea de concepte, nespecificată   XX  
    - Învăţarea cititului:
    (i) recunoaşte simbolurile (cifre, imagini, caractere, litere şi cuvinte)XXX  
    (ii) articulează cuvintele scrise cu voce tare     X  
    (iii) înţelege cuvinte şi expresii scrise     X  
    (iv) învăţarea cititului, alta specificată     X  
    (v) învăţarea cititului, nespecificată     X  
    - Învăţarea scrisului:
    (i) foloseşte instrumente de scris   X    
    (ii) scrie simboluri, caractere sau litere din alfabet     X  
    (iii) scrie cuvinte şi expresii     X  
    (iv) învăţarea scrisului, alta specificată     X  
    (v) învăţarea scrisului, nespecificată     X  
    - Învăţarea socotitului:
    (i) recunoaşte cifrele, semnele şi simbolurile aritmetice   X    
    (ii) are deprinderi de calcul matematic (a număra şi ordona)   X    
    (iii) utilizează operaţii de bază     X  
    (iv) învăţarea socotitului, alta specificată     X  
    (v) învăţarea socotitului, nespecificată     X  
    - Dobândirea deprinderilor:
    (i) deprinderi de bazăXX    
    (ii) deprinderi complexe   XX  
    (iii) dobândirea deprinderilor, alta specificată     X  
    (iv) dobândirea deprinderilor, nespecificată     X  
    - Învăţarea de bază, altele specificate şi nespecificateXXX  
    c) Aplicarea cunoştinţelor
    - Concentrarea atenţiei:
    (i) la atingerea unei persoane, inclusiv a feţei, sau la auzul vociiX      
    (ii) la schimbările din mediuXX    
    (iii) concentrarea atenţiei, alta specificatăXX    
    (iv) concentrarea atenţiei, nespecificatăXX    
    - Orientarea atenţiei (menţinerea intenţionată a atenţiei)XX    
    - Gândirea:
    (i) jocuri imaginative/prefacereX      
    (ii) specularea       X
    (iii) emiterea de ipoteze     X  
    (iv) gândirea, alta specificată     X  
    (v) gândirea, nespecificată     X  
    - Cititul:
    (i) utilizează deprinderile şi strategiile generale     X  
    (ii) înţelege limbajul scris     X  
    (iii) cititul, altul specificat     X  
    (iv) cititul, nespecificat     X  
    - Scrisul:
    (i) utilizează strategiile şi deprinderile generale     X  
    (ii) utilizează convenţiile gramaticale şi mecanice în scris     X  
    (iii) elaborează compuneri     X  
    (iv) scrisul, altul specificat     X  
    (v) scrisul, nespecificat     X  
    - Socotitul:
    (i) utilizează deprinderi şi strategii simple   XX  
    (ii) utilizează deprinderi şi strategii complexe     X  
    (iii) socotitul, altul specificat     X  
    (iv) socotitul, nespecificat     X  
    - Rezolvarea de probleme:
    (i) rezolvarea de probleme simple   XX  
    (ii) rezolvarea de probleme complexe     X  
    (iii) rezolvarea de probleme, alta specificată     X  
    (iv) rezolvarea de probleme, nespecificată     X  
    - Luarea deciziilor     X  
    - Aplicarea cunoştinţelor, alta specificată şi nespecificată     X  
    - Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor, altele specificate     X  
    - Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor nespecificate     X  
   +  Capitolul II Sarcini şi solicitări generaleSarcini şi solicitări generalePrezentul capitol are în vedere aspectele generale de îndeplinire a uneia sau a mai multor sarcini, de organizare a rutinei şi privitoare la modul de a face faţă stresului. Toate aceste elemente se pot utiliza pentru mai multe sarcini sau acţiuni specifice pentru a identifica caracteristicile esenţiale care ţin de îndeplinirea sarcinilor respective în diverse circumstanţe.
    Sarcini şi solicitări generaleGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit  (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    - Îndeplinirea unei sarcini unice:
    (i) îndeplinirea unei sarcini simpleX      
    (ii) îndeplinirea unei sarcini complexe   X    
    (iii) îndeplinirea unei sarcini unice, independentX      
    (iv) îndeplinirea unei sarcini unice în grup   X    
    (v) finalizarea unei sarcini simple şi complexeX      
    (vi) finalizarea unei sarcini complexe   X    
    (vii) îndeplinirea unei sarcini unice, alta specificatăXX    
    (viii) îndeplinirea unei sarcini unice, nespecificatăXX    
    - Îndeplinirea unor sarcini multiple:
    (i) îndeplinirea unor sarcini multipleXX    
    (ii) finalizarea unor sarcini multiple   X    
    (iii) îndeplinirea unor sarcini multiple, independent şi în grup   X    
    (iv) finalizarea unor sarcini multiple, independent şi în grup     X  
    (v) îndeplinirea unor sarcini multiple, alta specificată   XX  
    (vi) îndeplinirea unor sarcini multiple, nespecificată   XX  
    - Realizarea programului zilnic obişnuit:
    (i) respectarea, organizarea şi finalizarea programului zilnic obişnuit       X
    (ii) organizarea propriului nivel de activitate de către o persoană       X
    (iii) organizarea schimbărilor din programul zilnic       X
    (iv) organizarea timpului propriu       X
    (v) adaptarea la limitele de timp impuse       X
    (vi) realizarea programului zilnic obişnuit, alta specificată        
    (vii) realizarea programului zilnic obişnuit, nespecificată        
    - A face faţă stresului şi altor solicitări psihologice:
    (i) a face faţă responsabilităţilor   XX  
    (ii) a face faţă stresului   XX  
    (iii) a face faţă situaţiilor de criză   XX  
    (iv) a face faţă stresului şi altor solicitări psihologice, altele specificate   XX  
    (v) a face faţă stresului şi altor solicitări psihologice, nespecificate   XX  
    - Autocontrolul comportamentului:
    (i) acceptarea noutăţiiX      
    (ii) reacţie de răspuns la solicităriX      
    (iii) abordarea persoanelor sau a situaţiilor   X    
    (iv) acţionare predictibilă   X    
    (v) adaptarea nivelului de activitateXX    
    (vi) autocontrolul comportamentului, altul specificat   X    
    (vii) autocontrolul comportamentului, nespecificat   X    
    - Sarcinile şi solicitările generale, altele specificateXXXX
    - Sarcinile şi solicitările generale, nespecificateXXXX
   +  Capitolul III ComunicareaPrezentul capitol se ocupă de caracteristicile generale şi particulare ale comunicării prin limbaj, semne şi simboluri, inclusiv de receptarea şi generarea de mesaje, purtarea de conversaţii şi utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de comunicare.
    ComunicareaGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Comunicarea - receptarea
    - Comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale:
    (i) răspunsul la o voce umanăX      
    (ii) înţelegerea unui mesaj simplu rostitX      
    (iii) înţelegerea mesajelor complexe rostiteX      
    (iv) comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale, alta specificatăX      
    (v) comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale, nespecificatăX      
    - Comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale:
    (i) gesturi ale corpuluiX      
    (ii) semne şi simboluri generaleX      
    (iii) imagini (desene) şi fotografiiX      
    (iv) comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale, alta specificatăX      
    (v) comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale, nespecificatăX      
    - Comunicarea cu/prin receptarea mesajelor prin limbajul formal al semnelor     X  
    - Comunicarea cu/prin receptare de mesaje scrise     X  
    - Comunicarea - receptarea, alta specificată şi nespecificatăX   X  
    b) Comunicarea - producerea
    - VorbireaXX    
    - PrevorbireaXX    
    - CântatulXX    
    - Producerea de mesaje nonverbale:
    (i) limbajul trupuluiX      
    (ii) semne şi simboluri   X    
    (iii) imagini (desene) şi fotografii   XX  
    (iv) producerea de mesaje nonverbale, alta specificată   XX  
    (v) producerea de mesaje nonverbale, nespecificată   XX  
    - Producerea de mesaje în limbajul formal al semnelorX      
    - Scrierea mesajelor     X  
    - Comunicarea - producerea, altele specificate şi nespecificateXXX  
    c) Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare
    - Conversaţia:
    (i) iniţierea, menţinerea şi încheierea unei conversaţii   X    
    (ii) conversaţia cu o singură şi cu mai multe persoane   X    
    (iii) conversaţia, alta specificată   X    
    (iv) conversaţia, nespecificată   X    
    - Discuţia:
    (i) cu o persoanăXX    
    (ii) cu mai multe persoane   X    
    (iii) discuţia, alta specificată   X    
    (iv) discuţia, nespecificată   X    
    - Utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare:
    (i) instrumente de telecomunicaţie   X    
    (ii) echipamente de scris   XX  
    (iii) tehnici de comunicare     X  
    (iv) utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, alta specificată   XX  
    (v) utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, nespecificată   XX  
    - Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, altele specificate şi nespecificate   X X  
    - Comunicarea, alta specificată   XX  
    - Comunicarea, nespecificată   XX  
   +  Capitolul IV MobilitateaPrezentul capitol se ocupă de mişcare, ca schimbare a poziţiei sau locului corpului ori ca mutare dintr-un loc în altul prin transportul, mutarea sau manipularea obiectelor, prin mers, alergare sau urcare şi prin utilizarea diverselor forme de transport.
    MobilitateaGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului
    - Schimbarea poziţiei de bază a corpului:
    (i) culcatX      
    (ii) pe vine        
    (iii) în genunchiX      
    (iv) aşezatX      
    (v) în picioareX      
    (vi) aplecat (îndoit)X      
    (vii) schimbarea centrului de greutate al corpuluiX      
    (viii) rostogolireaX      
    (ix) schimbarea poziţiei de bază a corpului, alta specificatăX      
    (x) schimbarea poziţiei de bază a corpului, nespecificatăX      
    - Menţinerea poziţiei corpului:
    (i) poziţia culcatX      
    (ii) poziţia ghemuitX      
    (iii) poziţia în genunchiX      
    (iv) poziţia aşezatX      
    (v) poziţia în picioareX      
    (vi) poziţia capuluiX      
    (vii) menţinerea poziţiei corpului, alta specificatăX      
    (viii) menţinerea poziţiei corpului, nespecificatăX      
    - Schimbarea locului unei persoane:
    (i) aflate în poziţia aşezatX      
    (ii) aflate în poziţia culcatX      
    (iii) schimbarea locului unei persoane, alta specificatăX      
    (iv) schimbarea locului unei persoane, nespecificatăX      
    - Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului, altele specificate şi nespecificateX      
    b) Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor
    - Ridicarea şi ducerea obiectelor:
    (i) ridicareaX      
    (ii) ducerea obiectelor în mânăX      
    (iii) ducerea obiectelor pe/în braţeX      
    (iv) ducerea obiectelor pe umeri, şold şi în spateX      
    (v) ducerea obiectelor pe capX      
    (vi) punerea jos a obiectelorX      
    (vii) ridicarea şi ducerea obiectelor, altele specificateX      
    (viii) ridicarea şi ducerea obiectelor, altele nespecificateX      
    - Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului:
    (i) împinsul cu extremităţile inferioareX      
    (ii) lovirea cu piciorulX      
    (iii) deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului, alta specificatăX      
    (iv) deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului, nespecificatăX      
    - Motricitatea fină a mâinii:
    (i) culesulX      
    (ii) apucareaX      
    (iii) manipulareaX      
    (iv) a da drumul unui obiectX      
    (v) motricitatea fină a mâinii, alta specificatăX      
    (vi) motricitatea fină a mâinii, nespecificatăX      
    - Folosirea mâinii şi braţului:
    (i) trasulX      
    (ii) împinsulX      
    (iii) ajungerea la obiecteX      
    (iv) întorsul sau răsucitul mâinilor ori al braţelorX      
    (v) aruncatulX      
    (vi) prindereaX      
    (vii) folosirea mâinii şi braţului, alta specificatăX      
    (viii) folosirea mâinii şi braţului, nespecificatăX      
    - Motricitatea fină a picioruluiX      
    - Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor, altele specificate şi nespecificateX      
    c) Mersul şi deplasarea
    - Mersul pe jos:
    (i) pe distanţe scurte şi lungiX      
    (ii) pe diverse suprafeţeX      
    (iii) ocolirea obstacolelorX      
    (iv) mersul pe jos, altul specificatX      
    (v) mersul pe jos, nespecificatX      
    - Deplasarea:
    (i) târâtulX      
    (ii) căţăratulX      
    (iii) alergatulX      
    (iv) săritulX      
    (v) înotul   X    
    (vi) mersul cu dispozitive/vehicule cu roţi   X    
    (vii) mersul târşâit   X    
    (viii) deplasarea, alta specificatăXX    
    (ix) deplasarea, nespecificatăXX    
    - Deplasarea în diferite locuri:
    (i) deplasarea în interiorul locuinţeiX      
    (ii) deplasarea în interiorul unor clădiri, altele decât locuinţa proprieX      
    (iii) deplasarea în afara locuinţei şi a altor clădiriX      
    (iv) deplasarea în diferite locuri, alta specificatăX      
    (v) deplasarea în diferite locuri, nespecificatăX      
    - Deplasare folosind echipamente   X    
    - Mersul pe jos şi deplasarea, altele specificate şi nespecificateXX    
    d) Deplasarea cu mijloace de transport
    - Folosirea mijloacelor de transport:
    (i) vehicule acţionate de oameniXXXX
    (ii) mijloace private de transport motorizateXXXX
    (iii) mijloace publice de transport motorizateXXXX
    (iv) folosirea mijloacelor de transport, alta specificatăXXXX
    (v) folosirea mijloacelor de transport, nespecificatăXXXX
    - Condusul vehiculelor:
    (i) mijloace de transport acţionate de oameni   XXX
    (ii) vehicule motorizate*        
    (iii) vehicule cu tracţiune animală**       X
    (iv) condusul vehiculelor, altul specificat       X
    (v) condusul vehiculelor, nespecificat       X
    - Călărirea animalelor pentru deplasare       X
    - Deplasarea cu mijloace de transport, alta specificată şi nespecificatăXXXX
    - Mobilitatea, alta specificatăXXXX
    - Mobilitatea, nespecificatăXXXX
  ----------    *) Peste vârsta de 18 ani.    **)Peste vârsta de 18 ani pe drumul public.
   +  Capitolul V AutoîngrijireaPrezentul capitol se ocupă de autoîngrijire, spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, îmbrăcat, mâncat, băut şi îngrijirea propriei sănătăţi.
    AutoîngrijireaGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    - Spălatul:
    (i) spălarea părţilor corpului   X    
    (ii) spălarea întregului corp   X    
    (iii) ştersul (uscatul)   X    
    (iv) spălatul, altul specificat   X    
    (v) spălatul, nespecificat   X    
    - Îngrijirea părţilor corpului:
    (i) îngrijirea pielii   X    
    (ii) îngrijirea dinţilor   X    
    (iii) îngrijirea părului   X    
    (iv) îngrijirea unghiilor de la mâini şi picioare     X  
    (v) îngrijirea nasului   X    
    (vi) îngrijirea părţilor corpului, alta specificată   XX  
    (vii) îngrijirea părţilor corpului, nespecificată   XX  
    - Toaleta intimă:
    (i) igiena urinării (indicarea nevoii şi realizarea actului, igiena urinării, alta specificată şi nespecificată) X      
    (ii) igiena defecaţiei (indicarea nevoii şi realizarea actului, igiena defecaţiei, altele specificate şi nespecificate) X      
    (iii) igiena menstruaţiei       X
    (iv) toaleta intimă, alta specificată       X
    (v) toaleta intimă, nespecificată       X
    - Îmbrăcatul:
    (i) îmbrăcatul şi dezbrăcatul   X    
    (ii) încălţatul şi descălţatul   X    
    (iii) alegerea hainelor adecvate   X    
    (iv) îmbrăcatul, altul specificat   X    
    (v) îmbrăcatul, nespecificat   X    
    - Mâncatul (indicarea nevoii şi realizarea actului, mâncatul, altul specificat şi nespecificat) X      
    - Băutul:
    (i) indicarea nevoii de a beaX      
    (ii) hrănirea de la sânX      
    (iii) hrănirea din biberonX      
    (iv) băutul, altul specificatX      
    (v) băutul, nespecificatX      
    - Îngrijirea propriei sănătăţi:
    (i) asigurarea propriului confort     X  
    (ii) structurarea dietei şi activităţile de menţinere a formei fizice       X
    (iii) menţinerea propriei sănătăţi (administrarea de medicamente şi respectarea sfatului medicului, solicitarea de sfaturi şi asistenţă, evitarea riscurilor abuzului de droguri/medicamente şi alcool, menţinerea propriei sănătăţi, alta specificată şi nespecificată)       X
    (iv) îngrijirea propriei sănătăţi, alta specificată       X
    (v) îngrijirea propriei sănătăţi, nespecificată       X
    - Grija pentru propria siguranţă     X  
    - Autoîngrijirea, alta specificatăXXXX
    - Autoîngrijirea, nespecificatăXXXX
   +  Capitolul VI AutogospodărireaPrezentul capitol se ocupă de realizarea acţiunilor şi sarcinilor casnice şi din viaţa de zi cu zi. Ariile vieţii domestice includ achiziţionarea unei locuinţe, a hranei, îmbrăcămintei şi a altor lucruri necesare, curăţenia şi reparaţii ale locuinţei, obiecte de îngrijire personală şi a locuinţei şi ajutorul pentru ceilalţi.
    AutogospodărireaGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Achiziţionarea celor necesare
    - Achiziţionarea unei locuinţe*:       X*
    (i) cumpărarea       X
    (ii) închirierea       X
    (iii) dotarea locuinţei       X
    (iv) achiziţionarea unei locuinţe, alta specificată       X
    (v) achiziţionarea unei locuinţe, nespecificată       X
    - Achiziţionarea de bunuri şi servicii:
    (i) cumpărăturile     X  
    (ii) strângerea celor necesare zilnic     X  
    (iii) achiziţionarea de bunuri şi servicii, alta specificată     X  
    (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii, nespecificată     X  
    - Achiziţionarea celor necesare, alta specificată şi nespecificată     XX
    b) Sarcini de gospodărie
    - Pregătirea mâncării:
    (i) prepararea de mâncăruri simple     X  
    (ii) prepararea de mâncăruri complexe       X
    (iii) ajutarea la prepararea mesei     X  
    (iv) pregătirea mâncării, alta specificată     XX
    (v) pregătirea mâncării, nespecificată     XX
    - Îndeplinirea treburilor casnice:
    (i) spălatul şi uscatul hainelor şi rufelor       X
    (ii) curăţenia spaţiului şi a ustensilelor de gătit       X
    (iii) curăţenia spaţiului locuit     X  
    (iv) folosirea aparaturii de uz casnic     X  
    (v) depozitarea celor necesare zilnic        
    (vi) aruncarea gunoiului     X  
    (vii) ajutarea la treburile din gospodărie     X  
    (viii) îndeplinirea treburilor casnice, alta specificată     XX
    (ix) îndeplinirea treburilor casnice, nespecificată     XX
    - Sarcinile din gospodărie, altele specificate şi nespecificate     XX
    c) Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul pentru ceilalţi
    - Îngrijirea obiectelor de uz casnic:
    (i) confecţionarea şi repararea hainelor       X
    (ii) întreţinerea locuinţei şi mobilierului       X
    (iii) întreţinerea aparaturii de uz casnic       X
    (iv) întreţinerea vehiculelor       X
    (v) întreţinerea dispozitivelor asistive/de sprijin (proteze)       X
    (vi) îngrijirea plantelor şi animalelor       X
    (vii) ajutarea la îngrijirea obiectelor din gospodărie       X
    (viii) îngrijirea obiectelor de uz casnic, alta specificată       X
    (ix) îngrijirea obiectelor de uz casnic, nespecificată       X
    - Ajutorul pentru ceilalţi:
    (i) ajutor pentru îngrijire       X
    (ii) ajutor pentru deplasare       X
    (iii) ajutor pentru comunicare       X
    (iv) ajutor pentru stabilirea de relaţii interpersonale       X
    (v) ajutor cu alimentaţia       X
    (vi) ajutor pentru păstrarea stării de sănătate       X
    (vii) ajutor în a-i ajuta pe ceilalţi       X
    (viii) ajutorul pentru ceilalţi, altul specificat       X
    (ix) ajutorul pentru ceilalţi, nespecificat       X
    - Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul pentru ceilalţi, altele specificate şi nespecificate       X
    - Autogospodărirea, alta specificată       X
    - Autogospodărirea, nespecificată       X
  -----------    *) Peste vârsta de 16 ani.
   +  Capitolul VII Interacţiunile şi relaţiile interpersonaleAcest capitol se ocupă de îndeplinirea unor acţiuni şi sarcini necesare pentru stabilirea de interacţiuni, simple şi complexe, cu oamenii (persoane necunoscute, prieteni, rude, membrii familiei şi persoanele iubite) într-o manieră contextuală şi socială adecvată.
    Interacţiunile şi relaţiile interpersonaleGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Interacţiunile interpersonale generale
    - Interacţiunile interpersonale de bază:
    (i) respect şi căldură în relaţii     X  
    (ii) apreciere, toleranţă şi critică în relaţii       X
    (iii) orientări/repere sociale în relaţii (iniţierea interacţiunilor sociale, menţinerea interacţiunilor sociale, orientări/repere sociale în relaţii, altele specificate şi nespecificate)   X    
    (iv) contactul fizic în relaţiiX      
    (v) distingerea membrilor familieiX      
    (vi) interacţiunile interpersonale de bază, altele specificateXXXX
    (vii) interacţiunile interpersonale de bază, nespecificateXXXX
    - Interacţiunile interpersonale complexe:
    (i) stabilirea/încetarea relaţiilor   X    
    (ii) ajustarea comportamentului în timpul interacţiunilor     XX
    (iii) respectarea regulilor sociale     X  
    (iv) menţinerea spaţiului social       X
    (v) interacţiunile interpersonale complexe, altele specificate   XXX
    (vi) interacţiunile interpersonale complexe, nespecificate   XXX
    - Interacţiunile interpersonale generale, altele specificate şi nespecificateXXXX
    b) Relaţiile interpersonale particulare
    - Relaţionarea cu persoane necunoscute   X    
    - Relaţiile formale:
    (i) cu persoane de conducere     X  
    (ii) cu persoane subordonate       X
    (iii) cu persoane egale       X
    (iv) relaţiile formale, altele specificate   XXX
    (v) relaţiile formale, nespecificate   XXX
    - Relaţiile sociale informale:
    (i) cu prieteni   X    
    (ii) cu vecini   X    
    (iii) cu cunoştinţe   X    
    (iv) cu colocatari   X    
    (v) cu colegi   X    
    (vi) relaţiile sociale informale, altele specificate   X    
    (vii) relaţiile sociale informale, nespecificate   X    
    - Relaţiile de familie:
    (i) relaţii părinte-copil       X
    (ii) relaţii copil-părinteXXXX
    (iii) relaţii cu fraţiiXXXX
    (iv) relaţii cu familia extinsăXXXX
    (v) relaţiile de familie, altele specificateXXXX
    (vi) relaţiile de familie, nespecificateXXXX
    - Relaţiile intime:
    (i) relaţii romantice       X
    (ii) relaţii de căsătorie       X
    (iii) relaţii sexuale       X
    (iv) relaţiile intime, altele specificate       X
    (v) relaţiile intime, nespecificate       X
    - Relaţiile interpersonale particulare, altele specificate şi nespecificateXXXX
    - Interacţiunile şi relaţiile interpersonale, altele specificateXXXX
    - Interacţiunile şi relaţiile interpersonale, nespecificateXXXX
   +  Capitolul VIII Ariile majore ale vieţiiAcest capitol se ocupă de îndeplinirea de sarcini şi acţiuni necesare pentru angajarea în educaţie, muncă şi munca remunerată şi pentru efectuarea de tranzacţii economice.
    Ariile majore ale vieţiiGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    a) Educaţia
    - Educaţia informalăXXXX
    - Educaţia antepreşcolară:
    (i) intrarea în programul educaţional antepreşcolarX      
    (ii) menţinerea programului educaţional antepreşcolarX      
    (iii) parcurgerea programului educaţional antepreşcolarX      
    (iv) finalizarea programului educaţional antepreşcolarX      
    (v) educaţia antepreşcolară, alta specificatăX      
    (vi) educaţia antepreşcolară, nespecificatăX      
    - Educaţia preşcolară:
    (i) intrarea în programul educaţional preşcolarXX    
    (ii) menţinerea programului educaţional preşcolar   X    
    (iii) parcurgerea programului educaţional preşcolar   X    
    (iv) finalizarea programului educaţional preşcolar   X    
    (v) educaţia preşcolară, alta specificată   X    
    (vi) educaţia preşcolară, nespecificată   X    
    - Viaţa preşcolară şi activităţile aferente   X    
    - Educaţia şcolară:
    (i) intrarea în programul educaţional     X  
    (ii) menţinerea într-un program educaţional     X  
    (iii) progresarea pe parcursul programului educaţional     X  
    (iv) finalizarea programului educaţional     X  
    (v) educaţia şcolară, alta specificată     X  
    (vi) educaţia şcolară, nespecificată     X  
    - Învăţământul profesional:
    (i) intrarea în învăţământul profesional       X
    (ii) menţinerea programului de formare profesională       X
    (iii) progresarea pe parcursul programului de formare profesională       X
    (iv) finalizarea programului de formare profesională       X
    (v) învăţământul profesional, altul specificat       X
    (vi) învăţământul profesional, nespecificat       X
    - Învăţământul superior*:
    (i) intrarea, menţinerea, progresarea şi finalizarea       X
    (ii) învăţământul superior, altul specificat       X
    (iii) învăţământul superior, nespecificat       X
    - Viaţa şcolară şi activităţile aferente     XX
    - Educaţia, alta specificată şi nespecificatăXXXX
    b) Munca şi angajarea în muncă
    - Ucenicia (pregătirea pentru muncă)       X
    - Dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă**:       X
    (i) căutarea unui loc de muncă       X
    (ii) păstrarea unui loc de muncă       X
    (iii) încetarea activităţii la locul de muncă       X
    (iv) dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă, altele specificate       X
    (v) dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă, nespecificate       X
    - Angajarea remunerată**:
    (i) lucru pe cont propriu        
    (ii) angajare cu timp parţial de lucru       X
    (iii) angajare cu normă întreagă        
    (iv) angajarea remunerată, alta specificată        
    (v) angajarea remunerată, nespecificată        
    - Angajarea neremunerată (voluntariat)       X
    - Munca şi angajarea în muncă, altele specificate şi nespecificate       X
    c) Viaţa economică
    - Tranzacţiile economice de bază     X  
    - Tranzacţiile economice complexe       X
    - Independenţa economică**:
    (i) resurse economice personale       X
    (ii) drepturi economice publice       X
    (iii) independenţa economică, alta specificată       X
    (iv) independenţa economică, nespecificată       X
    d) Implicarea în joc:
    (i) jocul de unul singurX      
    (ii) jocul de-a spectatorul   X    
    (iii) jocul în paralel   X    
    (iv) jocul împreună, în colaborare   X    
    (v) implicarea în joc, altele specificate   X    
    (vi) implicarea în joc, nespecificate   X    
    - Ariile majore ale vieţii, altele specificateXXXX
    - Ariile majore ale vieţii, nespecificateXXXX
  -----------    *) În mod excepţional înainte de vârsta de 18 ani.    **) Peste vârsta de 15 ani (vârsta minimă de angajare este de 16 ani, angajarea de la 15 ani se        face cu acordul părinţilor).
   +  Capitolul IX Comunitatea, viaţa civică şi socialăAcest capitol se ocupă de acţiunile şi sarcinile necesare pentru a se implica în viaţa socială organizată din afara familiei, în comunitate, în ariile vieţii sociale şi civice.
    Comunitatea, viaţa civică şi socialăGrupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
    Naştere-34-67-1112-18
    - Viaţa comunitară:
    (i) asociaţii informale şi formale       X
    (ii) ceremonii     X  
    (iii) viaţa comunitară, alta specificată     XX
    (iv) viaţa comunitară, nespecificată     XX
    - Recreerea şi petrecerea timpului liber:
    (i) jocul   X    
    (ii) sporturi   X    
    (iii) arta şi cultura     X  
    (iv) meşteşugurile       X
    (v) hobby-uri     X  
    (vi) socializarea   X    
    (vii) recreerea şi petrecerea timpului liber, altele specificate   XXX
    (viii) recreerea şi petrecerea timpului liber, nespecificate   XXX
    - Religie şi spiritualitate:
    (i) religie organizată     X  
    (ii) spiritualitate       X
    (iii) religie şi spiritualitate, altele specificate     XX
    (iv) religie şi spiritualitate, nespecificate     XX
    - Drepturile omuluiXXXX
    - Viaţa politică* şi calitatea de cetăţean       X
    - Comunitatea, viaţa civică şi socială, altele specificate   XXX
    - Comunitatea, viaţa civică şi socială, nespecificateXXXX
  ------------    *) Peste vârsta de 18 ani.----------