ORDIN nr. 762 din 31 iulie 2012pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 762 din 31 iulie 2012
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 2.260 din 17 august 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 octombrie 2012  Văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din Ministerul Sănătăţii şi al Direcţiei protecţia copilului din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. C.V. 2.850/2012,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, al treilea paragraf va avea următorul cuprins:"Identificarea şi aprecierea gradului de handicap se fac prin raportare la Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri, adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2007."2. La anexa nr. 2 punctul I, la titlul "Tulburări psihice", litera b) va avea următorul cuprins:"b) tulburările pervazive de dezvoltare/tulburările de spectru autist: autismul infantil, autismul atipic, sindromul Rhett, altă tulburare de dezintegrare a copilăriei, hiperactivitate asociată cu o întârziere mintală şi mişcări stereotipe, sindromul Asperger, alte tulburări invadante ale dezvoltării, tulburări invadante ale dezvoltării fără precizare, în raport cu gradul de afectare a funcţionării globale, pot fi încadrate în diferite grade de handicap, astfel:
  Criterii medicale (conform ICD 10)
  Prezenţa a minimum două dintre următoarele criterii, din care criteriul «Socializare» este obligatoriu:
  Handicap uşor Socializare: afectarea calitativă uşoară a interacţiunii sociale Limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv Autoservire: afectarea calitativă a abilităţilor de autoservire Motor: afectarea abilităţilor motorii fine
  Handicap mediu Socializare: afectarea calitativă moderată a interacţiunii sociale Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii
  Handicap accentuat Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă accentuată a interacţiunii sociale, cu interacţiune socială posibilă într-un mediu controlat Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv şi receptiv Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire, cu nevoia de ajutor din partea adultului Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale
  Handicap sever Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă severă a interacţiunii sociale, interacţiune socială limitată în cadrul familiei, interacţiunea cu mediul social exterior familiei este mediată de un adult Limbaj: absenţa dezvoltării limbajului (expresiv şi receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare Autoservire: absenţa abilităţilor de autoservire sau efectuarea sub supravegherea strictă a unui adult Motor: afectarea abilităţilor motorii fine şi grosiere cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale"
  3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.4. La anexa nr. 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Potrivit clasificării OMS 2007, în identificarea şi încadrarea copiilor cu handicap se recomandă utilizarea următorilor termeni de bază:".
   +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap se modifică corespunzător.  +  Articolul IIIComisiile pentru protecţia copilului din cadrul consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi serviciile de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 725/12.709/2002)ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPAREToate componentele menţionate în subsidiar vor fi cuantificate pe aceeaşi scală generică şi se vor alege calificativele adecvate, în funcţie de domeniul adecvat (xxx reprezintă domeniul).     xxx.0 NICIO dificultate (inexistentă, absentă, neglijabilă ...) 0-4%    xxx.1 dificultate UŞOARĂ (uşoară, scăzută ...) 5-24%    xxx.2 dificultate MODERATĂ (mediu, destul de ...) 25-49%    xxx.3 dificultate SEVERĂ (ridicată, extrem de ....) 50-95%    xxx.4 dificultate COMPLETĂ (în totalitate ...) 96-100%    xxx.8 nu se menţionează    xxx.9 nu este cazul  +  Capitolul I Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelorPrezentul capitol are în vedere învăţarea, aplicarea cunoştinţelor învăţate, gândirea, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor.
  *Font 8*
  Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Experienţele senzoriale cu scop
  - Urmăritul cu privirea X
  - Ascultarea X
  - Alte experienţe senzoriale cu scop (cu gura, tactil, olfactiv, gustativ) X
  - Experienţe senzoriale cu scop, altele specificate şi nespecificate X
  b) Învăţarea de bază
  - Copierea X X
  - Învăţarea prin acţiuni cu obiecte:
  (i) cu unul sau mai multe obiecte X
  (îi) prin joc simbolic X
  (iii) prin joc imaginar X
  (iv) învăţarea prin acţiuni cu obiecte, alta specificată X
  (v) învăţarea prin acţiuni cu obiecte, nespecificată X
  - Dobândirea de informaţii X X
  - Dobândirea limbajului:
  (i) cuvinte izolate sau simboluri cu sens X
  (îi) combinarea cuvintelor în expresii X
  (iii) construcţii sintactice X
  (iv) dobândirea limbajului, alta specificată X
  (v) dobândirea limbajului, nespecificată X
  - Dobândirea limbajului suplimentar
  - Repetarea X
  - Dobândirea de concepte:
  (i) concepte de bază X X
  (îi) concepte complexe X X
  (iii) dobândirea de concepte, alta specificată X X
  (iv) dobândirea de concepte, nespecificată X X
  - Învăţarea cititului:
  (i) recunoaşte simbolurile (cifre, imagini, caractere, litere şi cuvinte) X X X
  (îi) articulează cuvintele scrise cu voce tare X
  (iii) înţelege cuvinte şi expresii scrise X
  (iv) învăţarea cititului, alta specificată X
  (v) învăţarea cititului, nespecificată X
  - Învăţarea scrisului:
  (i) foloseşte instrumente de scris X
  (îi) scrie simboluri, caractere sau litere din alfabet X
  (iii) scrie cuvinte şi expresii X
  (iv) învăţarea scrisului, alta specificată X
  (v) învăţarea scrisului, nespecificată X
  - Învăţarea socotitului:
  (i) recunoaşte cifrele, semnele şi simbolurile aritmetice X
  (îi) are deprinderi de calcul matematic (a număra şi ordona) X
  (iii) utilizează operaţii de bază X
  (iv) învăţarea socotitului, alta specificată X
  (v) învăţarea socotitului, nespecificată X
  - Dobândirea deprinderilor:
  (i) deprinderi de bază X X
  (îi) deprinderi complexe X X
  (iii) dobândirea deprinderilor, alta specificată X
  (iv) dobândirea deprinderilor, nespecificată X
  - Învăţarea de bază, altele specificate şi nespecificate X X X
  c) Aplicarea cunoştinţelor
  - Concentrarea atenţiei:
  (i) la atingerea unei persoane, inclusiv a feţei, sau la auzul vocii X
  (îi) la schimbările din mediu X X
  (iii) concentrarea atenţiei, alta specificată X X
  (iv) concentrarea atenţiei, nespecificată X X
  - Orientarea atenţiei (menţinerea intenţionată a atenţiei) X X
  - Gândirea:
  (i) jocuri imaginative/prefacere X
  (îi) specularea X
  (iii) emiterea de ipoteze X
  (iv) gândirea, alta specificată X
  (v) gândirea, nespecificată X
  - Cititul:
  (i) utilizează deprinderile şi strategiile generale X
  (îi) înţelege limbajul scris X
  (iii) cititul, altul specificat X
  (iv) cititul, nespecificat X
  - Scrisul:
  (i) utilizează strategiile şi deprinderile generale X
  (îi) utilizează convenţiile gramaticale şi mecanice în scris X
  (iii) elaborează compuneri X
  (iv)scrisul, altul specificat X
  (v) scrisul, nespecificat X
  - Socotitul:
  (i) utilizează deprinderi şi strategii simple X X
  (îi) utilizează deprinderi şi strategii complexe X
  (iii) socotitul, altul specificat X
  (iv) socotitul, nespecificat X
  - Rezolvarea de probleme:
  (i) rezolvarea de probleme simple X X
  (îi) rezolvarea de probleme complexe X
  (iii) rezolvarea de probleme, alta specificată X
  (iv) rezolvarea de probleme, nespecificată X
  - Luarea deciziilor X
  - Aplicarea cunoştinţelor, alta specificată şi nespecificată X
  - Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor, altele specificate X
  - Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor nespecificate X
  CAP.IISarcini şi solicitări generalePrezentul capitol are în vedere aspectele generale de îndeplinire a uneia sau a mai multor sarcini, de organizare a rutinei şi privitoare la modul de a face faţă stresului. Toate aceste elemente se pot utiliza pentru mai multe sarcini sau acţiuni specifice pentru a identifica caracteristicile esenţiale care ţin de îndeplinirea sarcinilor respective în diverse circumstanţe.
  *Font 8*
  Sarcini şi solicitări generale Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  - Îndeplinirea unei sarcini unice:
  (i) îndeplinirea unei sarcini simple X
  (îi) îndeplinirea unei sarcini complexe X
  (iii) îndeplinirea unei sarcini unice, independent X
  (iv) îndeplinirea unei sarcini unice în grup X
  (v) finalizarea unei sarcini simple şi complexe X
  (vi) finalizarea unei sarcini complexe X
  (vii) îndeplinirea unei sarcini unice, alta specificată X X
  (viii) îndeplinirea unei sarcini unice, nespecificată X X
  - Îndeplinirea unor sarcini multiple:
  (i) îndeplinirea unor sarcini multiple X X
  (îi) finalizarea unor sarcini multiple X
  (iii) îndeplinirea unor sarcini multiple, independent şi în grup X
  (iv) finalizarea unor sarcini multiple, independent şi în grup X
  (v) îndeplinirea unor sarcini multiple, alta specificată X X
  (vi) îndeplinirea unor sarcini multiple, nespecificată X X
  - Realizarea programului zilnic obişnuit:
  (i) respectarea, organizarea şi finalizarea programului zilnic obişnuit X
  (îi) organizarea propriului nivel de activitate de către o persoană X
  (iii) organizarea schimbărilor din programul zilnic X
  (iv) organizarea timpului propriu X
  (v) adaptarea la limitele de timp impuse X
  (vi) realizarea programului zilnic obişnuit, alta specificată
  (vii) realizarea programului zilnic obişnuit, nespecificată
  - A face faţă stresului şi altor solicitări psihologice:
  (i) a face faţă responsabilităţilor X X
  (îi) a face faţă stresului X X
  (iii) a face faţă situaţiilor de criză X X
  (iv) a face faţă stresului şi altor solicitări psihologice, altele specificate X X
  (v) a face faţă stresului şi altor solicitări psihologice, nespecificate X X
  - Autocontrolul comportamentului:
  (i) acceptarea noutăţii X
  (îi) reacţie de răspuns la solicitări X
  (iii) abordarea persoanelor sau a situaţiilor X
  (iv) acţionare predictibilă X
  (v) adaptarea nivelului de activitate X X
  (vi) autocontrolul comportamentului, altul specificat X
  (vii) autocontrolul comportamentului, nespecificat X
  - Sarcinile şi solicitările generale, altele specificate X X X X
  - Sarcinile şi solicitările generale, nespecificate X X X X
   +  Capitolul III ComunicareaPrezentul capitol se ocupă de caracteristicile generale şi particulare ale comunicării prin limbaj, semne şi simboluri, inclusiv de receptarea şi generarea de mesaje, purtarea de conversaţii şi utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de comunicare.
  *Font 8*
  Comunicarea Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Comunicarea - receptarea
  - Comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale:
  (i) răspunsul la o voce umană X
  (îi) înţelegerea unui mesaj simplu rostit X
  (iii) înţelegerea mesajelor complexe rostite X
  (iv) comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale, alta specificată X
  (v) comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale, nespecificată X
  - Comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale:
  (i) gesturi ale corpului X
  (îi) semne şi simboluri generale X
  (iii) imagini (desene) şi fotografii X
  (iv) comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale, alta specificată X
  (v) comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale, nespecificată X
  - Comunicarea cu/prin receptarea mesajelor prin limbajul formal al semnelor X
  - Comunicarea cu/prin receptare de mesaje scrise X
  - Comunicarea - receptarea, alta specificată şi nespecificată X X
  b) Comunicarea - producerea
  - Vorbirea X X
  - Prevorbirea X X
  - Cântatul X X
  - Producerea de mesaje nonverbale:
  (i) limbajul trupului X
  (îi) semne şi simboluri X
  (iii) imagini (desene) şi fotografii X X
  (iv) producerea de mesaje nonverbale, alta specificată X X
  (v) producerea de mesaje nonverbale, nespecificată X X
  - Producerea de mesaje în limbajul formal al semnelor X
  - Scrierea mesajelor X
  - Comunicarea - producerea, altele specificate şi nespecificate X X X
  c) Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare
  - Conversaţia:
  (i) iniţierea, menţinerea şi încheierea unei conversaţii X
  (îi) conversaţia cu o singură şi cu mai multe persoane X
  (iii) conversaţia, alta specificată X
  (iv) conversaţia, nespecificată X
  - Discuţia:
  (i) cu o persoană X X
  (îi) cu mai multe persoane X
  (iii) discuţia, alta specificată X
  (iv) discuţia, nespecificată X
  - Utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare:
  (i) instrumente de telecomunicaţie X
  (îi) echipamente de scris X X
  (iii) tehnici de comunicare X
  (iv) utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, alta specificată X X
  (v) utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, nespecificată X X
  - Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare, altele specificate şi nespecificate X X
  - Comunicarea, alta specificată X X
  - Comunicarea, nespecificată X X
   +  Capitolul IV MobilitateaPrezentul capitol se ocupă de mişcare, ca schimbare a poziţiei sau locului corpului ori ca mutare dintr-un loc în altul prin transportul, mutarea sau manipularea obiectelor, prin mers, alergare sau urcare şi prin utilizarea diverselor forme de transport.
  *Font 8*
  Mobilitatea Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului
  - Schimbarea poziţiei de bază a corpului:
  (i) culcat X
  (îi) pe vine
  (iii) în genunchi X
  (iv) aşezat X
  (v) în picioare X
  (vi) aplecat (îndoit) X
  (vii) schimbarea centrului de greutate al corpului X
  (viii) rostogolirea X
  (ix) schimbarea poziţiei de bază a corpului, alta specificată X
  (x) schimbarea poziţiei de bază a corpului, nespecificată X
  - Menţinerea poziţiei corpului:
  (i) poziţia culcat X
  (îi) poziţia ghemuit X
  (iii) poziţia în genunchi X
  (iv) poziţia aşezat X
  (v) poziţia în picioare X
  (vi) poziţia capului X
  (vii) menţinerea poziţiei corpului, alta specificată X
  (viii) menţinerea poziţiei corpului, nespecificată X
  - Schimbarea locului unei persoane:
  (i) aflate în poziţia aşezat X
  (îi) aflate în poziţia culcat X
  (iii) schimbarea locului unei persoane, alta specificată X
  (iv) schimbarea locului unei persoane, nespecificată X
  - Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului, altele specificate şi nespecificate X
  b) Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor
  - Ridicarea şi ducerea obiectelor:
  (i) ridicarea X
  (îi) ducerea obiectelor în mână X
  (iii) ducerea obiectelor pe/în braţe X
  (iv) ducerea obiectelor pe umeri, şold şi în spate X
  (v) ducerea obiectelor pe cap X
  (vi) punerea jos a obiectelor X
  (vii) ridicarea şi ducerea obiectelor, altele specificate X
  (viii) ridicarea şi ducerea obiectelor, altele nespecificate X
  - Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului:
  (i) împinsul cu extremităţile inferioare X
  (îi) lovirea cu piciorul X
  (iii) deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului, alta specificată X
  (iv) deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale corpului, nespecificată X
  - Motricitatea fină a mâinii:
  (i) culesul X
  (îi) apucarea X
  (iii) manipularea X
  (iv) a da drumul unui obiect X
  (v) motricitatea fină a mâinii, alta specificată X
  (vi) motricitatea fină a mâinii, nespecificată X
  - Folosirea mâinii şi braţului:
  (i) trasul X
  (îi) împinsul X
  (iii) ajungerea la obiecte X
  (iv) întorsul sau răsucitul mâinilor ori al braţelor X
  (v) aruncatul X
  (vi) prinderea X
  (vii) folosirea mâinii şi braţului, alta specificată X
  (viii) folosirea mâinii şi braţului, nespecificată X
  - Motricitatea fină a piciorului X
  - Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor, altele specificate şi nespecificate X
  c) Mersul şi deplasarea
  - Mersul pe jos:
  (i) pe distanţe scurte şi lungi X
  (îi) pe diverse suprafeţe X
  (iii) ocolirea obstacolelor X
  (iv) mersul pe jos, altul specificat X
  (v) mersul pe jos, nespecificat X
  - Deplasarea:
  (i) târâtul X
  (îi) căţăratul X
  (iii) alergatul X
  (iv) săritul X
  (v) înotul X
  (vi) mersul cu dispozitive/vehicule cu roţi X
  (vii) mersul târşâit X
  (viii) deplasarea, alta specificată X X
  (ix) deplasarea, nespecificată X X
  - Deplasarea în diferite locuri:
  (i) deplasarea în interiorul locuinţei X
  (îi) deplasarea în interiorul unor clădiri, altele decât locuinţa proprie X
  (iii) deplasarea în afara locuinţei şi a altor clădiri X
  (iv) deplasarea în diferite locuri, alta specificată X
  (v) deplasarea în diferite locuri, nespecificată X
  - Deplasare folosind echipamente X
  - Mersul pe jos şi deplasarea, altele specificate şi nespecificate X X
  d) Deplasarea cu mijloace de transport
  - Folosirea mijloacelor de transport:
  (i) vehicule acţionate de oameni X X X X
  (îi) mijloace private de transport motorizate X X X X
  (iii) mijloace publice de transport motorizate X X X X
  (iv) folosirea mijloacelor de transport, alta specificată X X X X
  (v) folosirea mijloacelor de transport, nespecificată X X X X
  - Condusul vehiculelor:
  (i) mijloace de transport acţionate de oameni X X X
  (îi) vehicule motorizate*)
  (iii) vehicule cu tracţiune animală**) X
  (iv) condusul vehiculelor, altul specificat X
  (v) condusul vehiculelor, nespecificat X
  - Călărirea animalelor pentru deplasare X
  - Deplasarea cu mijloace de transport, alta specificată şi nespecificată X X X X
  - Mobilitatea, alta specificată X X X X
  - Mobilitatea, nespecificată X X X X
  ----------
      *) Peste vârsta de 18 ani.
      **)Peste vârsta de 18 ani pe drumul public.
   +  Capitolul V AutoîngrijireaPrezentul capitol se ocupă de autoîngrijire, spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, îmbrăcat, mâncat, băut şi îngrijirea propriei sănătăţi.
  *Font 8*
  Autoîngrijirea Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  - Spălatul:
  (i) spălarea părţilor corpului X
  (îi) spălarea întregului corp X
  (iii) ştersul (uscatul) X
  (iv) spălatul, altul specificat X
  (v) spălatul, nespecificat X
  - Îngrijirea părţilor corpului:
  (i) îngrijirea pielii X
  (îi) îngrijirea dinţilor X
  (iii) îngrijirea părului X
  (iv) îngrijirea unghiilor de la mâini şi picioare X
  (v) îngrijirea nasului X
  (vi) îngrijirea părţilor corpului, alta specificată X X
  (vii) îngrijirea părţilor corpului, nespecificată X X
  - Toaleta intimă:
  (i) igiena urinării (indicarea nevoii şi realizarea actului, igiena urinării, alta specificată şi nespecificată) X
  (îi)igiena defecaţiei (indicarea nevoii şi realizarea actului, igiena defecaţiei, altele specificate şi nespecificate) X
  (iii) igiena menstruaţiei X
  (iv) toaleta intimă, alta specificată X
  (v) toaleta intimă, nespecificată X
  - Îmbrăcatul:
  (i) îmbrăcatul şi dezbrăcatul X
  (îi) încălţatul şi descălţatul X
  (iii)alegerea hainelor adecvate X
  (iv) îmbrăcatul, altul specificat X
  (v) îmbrăcatul, nespecificat X
  - Mâncatul (indicarea nevoii şi realizarea actului, mâncatul, altul specificat şi nespecificat) X
  - Băutul:
  (i) indicarea nevoii de a bea X
  (îi) hrănirea de la sân X
  (iii) hrănirea din biberon X
  (iv) băutul, altul specificat X
  (v) băutul, nespecificat X
  - Îngrijirea propriei sănătăţi:
  (i) asigurarea propriului confort X
  (îi) structurarea dietei şi activităţile de menţinere a formei fizice X
  (iii) menţinerea propriei sănătăţi (administrarea de medicamente şi respectarea sfatului medicului, solicitarea de sfaturi şi asistenţă, evitarea riscurilor abuzului de droguri/medicamente şi alcool, menţinerea propriei sănătăţi, alta specificată şi nespecificată) X
  (iv) îngrijirea propriei sănătăţi, alta specificată X
  (v) îngrijirea propriei sănătăţi, nespecificată X
  - Grija pentru propria siguranţă X
  - Autoîngrijirea, alta specificată X X X X
  - Autoîngrijirea, nespecificată X X X X
   +  Capitolul VI AutogospodărireaPrezentul capitol se ocupă de realizarea acţiunilor şi sarcinilor casnice şi din viaţa de zi cu zi. Ariile vieţii domestice includ achiziţionarea unei locuinţe, a hranei, îmbrăcămintei şi a altor lucruri necesare, curăţenia şi reparaţii ale locuinţei, obiecte de îngrijire personală şi a locuinţei şi ajutorul pentru ceilalţi.
  *Font 8*
  Autogospodărirea Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Achiziţionarea celor necesare
  - Achiziţionarea unei locuinţe*): X*)
  (i) cumpărarea X
  (îi) închirierea X
  (iii) dotarea locuinţei X
  (iv) achiziţionarea unei locuinţe, alta specificată X
  (v) achiziţionarea unei locuinţe, nespecificată X
  - Achiziţionarea de bunuri şi servicii:
  (i) cumpărăturile X
  (îi) strângerea celor necesare zilnic X
  (iii) achiziţionarea de bunuri şi servicii, alta specificată X
  (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii, nespecificată X
  - Achiziţionarea celor necesare, alta specificată şi nespecificată X X
  b) Sarcini de gospodărie
  - Pregătirea mâncării:
  (i) prepararea de mâncăruri simple X
  (îi)prepararea de mâncăruri complexe X
  (iii) ajutarea la prepararea mesei X
  (iv) pregătirea mâncării, alta specificată X X
  (v) pregătirea mâncării, nespecificată X X
  - Îndeplinirea treburilor casnice:
  (i) spălatul şi uscatul hainelor şi rufelor X
  (îi) curăţenia spaţiului şi a ustensilelor de gătit X
  (iii) curăţenia spaţiului locuit X
  (iv) folosirea aparaturii de uz casnic X
  (v) depozitarea celor necesare zilnic
  (vi) aruncarea gunoiului X
  (vii) ajutarea la treburile din gospodărie X
  (viii) îndeplinirea treburilor casnice, alta specificată X X
  (ix) îndeplinirea treburilor casnice, nespecificată X X
  - Sarcinile din gospodărie, altele specificate şi nespecificate X X
  c) Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul pentru ceilalţi
  - Îngrijirea obiectelor de uz casnic:
  (i) confecţionarea şi repararea hainelor X
  (îi) întreţinerea locuinţei şi mobilierului X
  (iii) întreţinerea aparaturii de uz casnic X
  (iv) întreţinerea vehiculelor X
  (v) întreţinerea dispozitivelor asistive/de sprijin (proteze) X
  (vi) îngrijirea plantelor şi animalelor X
  (vii) ajutarea la îngrijirea obiectelor din gospodărie X
  (viii) îngrijirea obiectelor de uz casnic, alta specificată X
  (ix) îngrijirea obiectelor de uz casnic, nespecificată X
  - Ajutorul pentru ceilalţi:
  (i) ajutor pentru îngrijire X
  (îi) ajutor pentru deplasare X
  (iii) ajutor pentru comunicare X
  (iv) ajutor pentru stabilirea de relaţii interpersonale X
  (v) ajutor cu alimentaţia X
  (vi) ajutor pentru păstrarea stării de sănătate X
  (vii) ajutor în a-i ajuta pe ceilalţi X
  (viii) ajutorul pentru ceilalţi, altul specificat X
  (ix) ajutorul pentru ceilalţi, nespecificat X
  - Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul pentru ceilalţi, altele specificate şi nespecificate X
  - Autogospodărirea, alta specificată X
  - Autogospodărirea, nespecificată X
  -----------
      *) Peste vârsta de 16 ani.
   +  Capitolul VII Interacţiunile şi relaţiile interpersonaleAcest capitol se ocupă de îndeplinirea unor acţiuni şi sarcini necesare pentru stabilirea de interacţiuni, simple şi complexe, cu oamenii (persoane necunoscute, prieteni, rude, membrii familiei şi persoanele iubite) într-o manieră contextuală şi socială adecvată.
  *Font 8*
  Interacţiunile şi relaţiile interpersonale Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Interacţiunile interpersonale generale
  - Interacţiunile interpersonale de bază:
  (i) respect şi căldură în relaţii X
  (îi) apreciere, toleranţă şi critică în relaţii X
  (iii) orientări/repere sociale în relaţii (iniţierea interacţiunilor sociale, menţinerea interacţiunilor sociale, orientări/repere sociale în relaţii, altele specificate şi nespecificate) X
  (iv) contactul fizic în relaţii X
  (v) distingerea membrilor familiei X
  (vi) interacţiunile interpersonale de bază, altele specificate X X X X
  (vii) interacţiunile interpersonale de bază, nespecificate X X X X
  - Interacţiunile interpersonale complexe:
  (i) stabilirea/încetarea relaţiilor X
  (îi) ajustarea comportamentului în timpul interacţiunilor X X
  (iii) respectarea regulilor sociale X
  (iv) menţinerea spaţiului social X
  (v) interacţiunile interpersonale complexe, altele specificate X X X
  (vi) interacţiunile interpersonale complexe, nespecificate X X X
  - Interacţiunile interpersonale generale, altele specificate şi nespecificate X X X X
  b) Relaţiile interpersonale particulare
  - Relaţionarea cu persoane necunoscute X
  - Relaţiile formale:
  (i) cu persoane de conducere X
  (îi) cu persoane subordonate X
  (iii) cu persoane egale X
  (iv) relaţiile formale, altele specificate X X X
  (v) relaţiile formale, nespecificate X X X
  - Relaţiile sociale informale:
  (i) cu prieteni X
  (îi) cu vecini X
  (iii) cu cunoştinţe X
  (iv) cu colocatari X
  (v) cu colegi X
  (vi) relaţiile sociale informale, altele specificate X
  (vii) relaţiile sociale informale, nespecificate X
  - Relaţiile de familie:
  (i) relaţii părinte-copil X
  (îi) relaţii copil-părinte X X X X
  (iii) relaţii cu fraţii X X X X
  (iv) relaţii cu familia extinsă X X X X
  (v) relaţiile de familie, altele specificate X X X X
  (vi) relaţiile de familie, nespecificate X X X X
  - Relaţiile intime:
  (i) relaţii romantice X
  (îi) relaţii de căsătorie X
  (iii) relaţii sexuale X
  (iv) relaţiile intime, altele specificate X
  (v) relaţiile intime, nespecificate X
  - Relaţiile interpersonale particulare, altele specificate şi nespecificate X X X X
  - Interacţiunile şi relaţiile interpersonale, altele specificate X X X X
  - Interacţiunile şi relaţiile interpersonale, nespecificate X X X X
   +  Capitolul VIII Ariile majore ale vieţiiAcest capitol se ocupă de îndeplinirea de sarcini şi acţiuni necesare pentru angajarea în educaţie, muncă şi munca remunerată şi pentru efectuarea de tranzacţii economice.
  *Font 8*
  Ariile majore ale vieţii Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  a) Educaţia
  - Educaţia informală X X X X
  - Educaţia antepreşcolară:
  (i) intrarea în programul educaţional antepreşcolar X
  (îi) menţinerea programului educaţional antepreşcolar X
  (iii) parcurgerea programului educaţional antepreşcolar X
  (iv) finalizarea programului educaţional antepreşcolar X
  (v) educaţia antepreşcolară, alta specificată X
  (vi) educaţia antepreşcolară, nespecificată X
  - Educaţia preşcolară:
  (i) intrarea în programul educaţional preşcolar X X
  (îi) menţinerea programului educaţional preşcolar X
  (iii) parcurgerea programului educaţional preşcolar X
  (iv) finalizarea programului educaţional preşcolar X
  (v) educaţia preşcolară, alta specificată X
  (vi) educaţia preşcolară, nespecificată X
  - Viaţa preşcolară şi activităţile aferente X
  - Educaţia şcolară:
  (i) intrarea în programul educaţional X
  (îi) menţinerea într-un program educaţional X
  (iii) progresarea pe parcursul programului educaţional X
  (iv) finalizarea programului educaţional X
  (v) educaţia şcolară, alta specificată X
  (vi) educaţia şcolară, nespecificată X
  - Învăţământul profesional:
  (i) intrarea în învăţământul profesional X
  (îi) menţinerea programului de formare profesională X
  (iii) progresarea pe parcursul programului de formare profesională X
  (iv) finalizarea programului de formare profesională X
  (v) învăţământul profesional, altul specificat X
  (vi) învăţământul profesional, nespecificat X
  - Învăţământul superior*):
  (i) intrarea, menţinerea, progresarea şi finalizarea X
  (îi) învăţământul superior, altul specificat X
  (iii) învăţământul superior, nespecificat X
  - Viaţa şcolară şi activităţile aferente X X
  - Educaţia, alta specificată şi nespecificată X X X X
  b) Munca şi angajarea în muncă
  - Ucenicia (pregătirea pentru muncă) X
  - Dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă**): X
  (i) căutarea unui loc de muncă X
  (îi) păstrarea unui loc de muncă X
  (iii) încetarea activităţii la locul de muncă X
  (iv) dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă, altele specificate X
  (v) dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă, nespecificate X
  - Angajarea remunerată**):
  (i) lucru pe cont propriu
  (îi) angajare cu timp parţial de lucru X
  (iii) angajare cu normă întreagă
  (iv) angajarea remunerată, alta specificată
  (v) angajarea remunerată, nespecificată
  - Angajarea neremunerată (voluntariat) X
  - Munca şi angajarea în muncă, altele specificate şi nespecificate X
  c) Viaţa economică
  - Tranzacţiile economice de bază X
  - Tranzacţiile economice complexe X
  - Independenţa economică**):
  (i) resurse economice personale X
  (îi) drepturi economice publice X
  (iii) independenţa economică, alta specificată X
  (iv) independenţa economică, nespecificată X
  d) Implicarea în joc:
  (i) jocul de unul singur X
  (îi) jocul de-a spectatorul X
  (iii) jocul în paralel X
  (iv) jocul împreună, în colaborare X
  (v) implicarea în joc, altele specificate X
  (vi) implicarea în joc, nespecificate X
  - Ariile majore ale vieţii, altele specificate X X X X
  - Ariile majore ale vieţii, nespecificate X X X X
  -----------
      *) În mod excepţional înainte de vârsta de 18 ani.
      **) Peste vârsta de 15 ani (vârsta minimă de angajare este de 16 ani, angajarea de la 15 ani se
          face cu acordul părinţilor).
   +  Capitolul IX Comunitatea, viaţa civică şi socialăAcest capitol se ocupă de acţiunile şi sarcinile necesare pentru a se implica în viaţa socială organizată din afara familiei, în comunitate, în ariile vieţii sociale şi civice.
  *Font 8*
  Comunitatea, viaţa civică şi socială Grupe de vârstă la care se realizează obişnuit (ani)
  Naştere-3 4-6 7-11 12-18
  - Viaţa comunitară:
  (i) asociaţii informale şi formale X
  (îi) ceremonii X
  (iii) viaţa comunitară, alta specificată X X
  (iv) viaţa comunitară, nespecificată X X
  - Recreerea şi petrecerea timpului liber:
  (i) jocul X
  (îi) sporturi X
  (iii) arta şi cultura X
  (iv) meşteşugurile X
  (v) hobby-uri X
  (vi) socializarea X
  (vii) recreerea şi petrecerea timpului liber, altele specificate X X X
  (viii) recreerea şi petrecerea timpului liber, nespecificate X X X
  - Religie şi spiritualitate:
  (i) religie organizată X
  (îi) spiritualitate X
  (iii) religie şi spiritualitate, altele specificate X X
  (iv) religie şi spiritualitate, nespecificate X X
  - Drepturile omului X X X X
  - Viaţa politică* şi calitatea de cetăţean X
  - Comunitatea, viaţa civică şi socială, altele specificate X X X
  - Comunitatea, viaţa civică şi socială, nespecificate X X X X
  ------------
      *) Peste vârsta de 18 ani.
  ----------