HOTĂRÂRE nr. 956 din 26 septembrie 2012privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov", precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexă, transmis în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov". (2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1), împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Preluarea imobilului menţionat la alin. (1) se face împreună cu activul şi pasivul acestuia, conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilului.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov".  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 26 septembrie 2012.Nr. 956.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care revine de drept din domeniul publical municipiului Braşovşi din administrarea Consiliului Local alMunicipiului Braşov în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sportşi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"
  *Font 8*
   
  Nr. MFP Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"(CUI 4317711) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov 8.097 mp, identificat în CF nr. 124384, nr. cadastral 124384
  Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"(CUI 4317711) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Sală haltere, identificată în CF nr. 124384, nr. 124384-C1
  Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"(CUI 4317711) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Tribune - identificate în CF nr. 124384, nr. 124384-C3
  36681 Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"(CUI 4317711) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Grup de refacere fizică şi medicală, identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C2
  36675 Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"(CUI 4317711) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Patinoar - identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C4
  ----