HOTĂRÂRE nr. 953 din 26 septembrie 2012privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 octombrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104.811, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Bazin de înot olimpic acoperit cu amenajări exterioare şi lucrări edilitare".  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 26 septembrie 2012.Nr. 953.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statuluişi administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial alPoliţiei de Frontieră Timiş, a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată Tipul bunului
  104.811 8.19.01 49-239 Municipiul Timişoara, judeţul Timiş 1962 2.493.876,99 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmitedin administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişîn administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Datele de identificare ale imobilului care se transmite Codul de clasi- ficare Nr. M.F.P.
  Municipiul Timişoara, judeţul Timiş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250638 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara Cod unic de identificare (CUI) 4358134 Suprafaţa terenului = 34.524 mp Nr. cadastral: 29863 C.F. 409004 Valoarea de inventar actualizată = 2.493.876,99 lei 8.19.01 104.811
  ----