HOTĂRÂRE nr. 948 din 26 septembrie 2012privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 26 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 9 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor de identificare ale acestora ca urmare a actualizării adreselor la care sunt situate imobilele.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt. (2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru sistematizarea zonei, prin amenajarea de spaţii verzi, zone de agrement, locuinţe şi spaţii comerciale, într-un termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Slatina va transfera, potrivit legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 48 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, construite pe un teren aflat în proprietatea publică a municipiului Slatina, realizate prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu fonduri potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, în maximum 2 ani de la realizarea transferului, structura pe camere urmând a fi stabilită prin protocol încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, în vederea reabilitării acestora cu fonduri potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, în termen de 2 ani de la data preluării, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale. (2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între cele două instituţii.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2) şi nici obligaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, acesta şi partea de imobil prevăzută la art. 4 alin. (1) revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. (2) După preluare, imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează în vederea realizării de locuinţe, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi obiective sociale, respectiv staţie de tratare a apei, drumuri acces, reţele de utilităţi publice, grădiniţă, spaţii de agrement, în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 30% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 2, dar nu mai puţin de 60 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 ani de la realizarea transferului.  +  Articolul 8În cazul în care nu se respectă destinaţiile imobilului prevăzute la art. 6 alin. (2) şi nici obligaţiile prevăzute la art. 7, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 şi 5 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. (2) După preluare, imobilele transmise potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes judeţean, care se vor realiza în termen de 5 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor şi termenul prevăzute la alin. (2), acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuMinistruladministraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistruldelegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 26 septembrie 2012.Nr. 948.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Apărării Naţionale la carese actualizează valorile de inventar, conform prevederilorart. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflateîn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prinLegea nr. 493/2003, cu modificările şi completărileulterioare, precum şi alte date ale acestora, ca urmarea actualizării adreselor la care sunt situate imobilele
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului din domeniul public al statului Denumirea tehnică (pe scurt) Adresa imobilului care se transmite Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  103650 8.19.01 1108 Bucureşti construcţii şi teren Municipiul Bucureşti, Şoseaua Odăii nr. 470, sectorul 1, C.F. nr. 77107 Bucureşti 142.500*)
  103715 8.19.01 3151 Călăraşi construcţii şi teren Municipiul Călăraşi, extra- vilan, judeţul Călăraşi, C.F. nr. 24753 Călăraşi 1.662.698*)
  103747 8.19.01 2407 Jegălia construcţii şi teren Comuna Jegălia, extravilan, judeţul Călăraşi, C.F. nr. 21310 Jegălia 158.680,81
  103716 8.19.01 1608 Câmpina construcţii şi teren Oraşul Câmpina, str. Drumul Taberei, judeţul Prahova, C.F. nr. 12157 Câmpina 566.626,02
  103895 8.19.01 3096 Brezniţa- Ocol, Izvoru Bârzii construcţii şi teren Comuna Brezniţa-Ocol, comuna Izvoru Bârzii, extravilan, judeţul Mehedinţi, C.F. nr. 50290 şi C.F. nr. 50294 Brezniţa-Ocol, C.F. nr. 50592 Izvoru Bârzii 55.270.905,96
  103919 8.19.01 2417 Brebeni construcţii şi teren Comuna Brebeni, extravilan, judeţul Olt, C.F. nr. 491 Brebeni 5.481.162,52
  103853 8.19.01 3125 Caracal construcţii şi teren Municipiul Caracal, extra- vilan, judeţul Olt, C.F. nr. 51739 şi C.F. nr. 51738 Caracal 963.009,24
  104174 8.19.01 2399 Deta, Banloc construcţii şi teren Oraşul Deta, comuna Banloc, extravilan, judeţul Timiş, C.F. nr. 401306 Deta, C.F. nr. 402375 şi C.F. nr. 402383 Banloc 269.736.63
  103501 8.19.01 2466 Remetea Mare teren Comuna Remetea Mare, satul Ianova, extravilan, judeţul Timiş, C.F. nr. 404861 şi C.F. nr. 404860 Remetea Mare 54.854.296*)
  104147 8.19.01 1019 Bata construcţii şi teren Comuna Bata, extravilan, judeţul Arad, C.F. nr. 301489 Bata 10.308,90
  103883 8.19.01 2860 Dăbuleni construcţii şi teren Comuna Dăbuleni, extravilan, judeţul Dolj, C.F. nr. 30270 Dăbuleni 984.585,98
  103899 8.19.01 2692 Orodel construcţii şi teren Comuna Orodel, extravilan, judeţul Dolj, C.F. nr. 30052 Orodel 221.654,29
  103901 8.19.01 2359 Pleniţa construcţii şi teren Comuna Pleniţa, extravilan, judeţul Dolj, C.F. nr. 529 Pleniţa 294.958.285*)
  103900 8.19.01 1232 Pleniţa construcţii şi teren Comuna Pleniţa, extravilan, judeţul Dolj, C.F. nr. 524 şi C.F. nr. 525 Pleniţa 12.633.949,60
  103492 8.19.01 3133 Haţeg construcţii şi teren Oraşul Haţeg, extravilan, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 61520 Haţeg 9.846,3
  103502 8.19.01 1730 Ilia construcţii şi teren Comuna Ilia, extravilan, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 61226 Ilia 196.314*)
  103541 8.19.01 5159 Deva teren Municipiul Deva, extravilan, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 66551 Deva 37.218,47
  104145 8.19.01 1562 Băcia construcţii şi teren Comuna Băcia, extravilan, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 60541 Băcia 133.963,75
  106982 8.19.01 376 Râmnicu Sărat construcţii şi teren Municipiul Râmnicu Sărat, şoseaua Focşani, extravilan, comuna Podgoria, judeţul Buzău C.F. nr. 1523 Râmnicu Sărat, C.F. nr. 1184 Podgoria 12.900.716,21
  106986 8.19.01 687 Râmnicu Sărat construcţii şi teren Municipiul Râmnicu Sărat, Şoseaua Podgoriei, judeţul Buzău, C.F. nr. 6484 Râmnicu Sărat 594.494,46
  107090 8.19.01 1425 - 23 August construcţii şi teren Comuna 23 August, satul Dulceşti, judeţul Constanţa, C.F. nr. 14707 23 August 400.531
  107137 8.19.01 5081 Peştera teren Extravilan comuna Peştera, judeţul Constanţa, C.F. nr. 256N Peştera 6.649.299
  107088 8.19.01 3282 Constanţa construcţii şi teren Municipiul Constanţa, zona industrială Palas, judeţul Constanţa, C.F. nr. 151.431 Constanţa 3.529.831
  107057 8.19.01 2920 Adamclisi construcţii şi teren Extravilan comuna Adamclisi, judeţul Constanţa, C.F. nr. 10756, C.F. nr. 10.758, C.F. nr. 10.760 Adamclisi 2.940.106
  107153 8.19.01 2392 Ovidiu construcţii şi teren Extravilan oraş Ovidiu, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106182 Ovidiu 9.493.052
  107159 8.19.01 1357 Schitu construcţii şi teren Comuna Costineşti, satul Schitu, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106.182 Ovidiu 9.050.628
  107048 8.19.01 3287 Tecuci construcţii şi teren Extravilan municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, C.F. nr. 101.285 Tecuci 189.664
  107046 8.19.01 3117 Cosmeşti construcţii şi teren Extravilan comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, C.F. nr. 1943 Cosmeşti 179.663
  107047 8.19.01 1576 Movileni construcţii şi teren Extravilan comuna Movileni, judeţul Galaţi, C.F. nr. 100057, C.F. nr. 100278 Movileni 2.716.031
  106911 8.19.01 3137 Măgura construcţii şi teren Extravilan comuna Măgura, judeţul Bacău, C.F. nr. 3075 Măgura 97.744,38
  106924 8.19.01 3193 Măgura construcţii şi teren Extravilan comuna Măgura, judeţul Bacău, C.F. nr. 956/N Măgura 437.100,72
  103946 8.19.01 2701 Lunca de Sus construcţii şi teren Extravilan localitatea Lunca de Sus, judeţul Harghita, C.F. nr. 50446 Lunca de Sus 693.990
  106954 8.19.01 522 Piatra-Neamţ construcţii şi teren Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tineretului nr. 6, judeţul Neamţ, C.F. nr. 55049, C.F. nr. 54771 şi C.F. nr. 54866 Piatra-Neamţ 1.726.799,67
  106902 8.19.01 1563 Muntenii de Jos construcţii şi teren Comuna Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, C.F. nr. 1047, C.F. nr. 1048 Muntenii de Jos 374.653,12
  104093 8.19.01 2813 Sighişoara construcţii şi teren Municipiul Sighişoara, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 53835 Sighişoara 1.289.904
  104002 8.19.01 2302 Târgu Mureş construcţii şi teren Municipiul Târgu Mureş, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 131224 Târgu Mureş 22.081
  106747 8.19.01 3169 Săuca teren Comuna Săuca, extravilan, judeţul Satu Mare, C.F. nr. 10282 Săuca 3.385.797
  103972 8.19.01 1214 Axente Sever construcţii şi teren Comuna Axente Sever, extravilan, judeţul Sibiu, C.F. nr. 100526 Axente Sever 4.035.075
  104083 8.19.01 1075 Sibiu construcţii şi teren Municipiul Sibiu, strada Orlat judeţul Sibiu, C.F. nr. 113835 Sibiu 705.981
  104087 8.19.01 2924 Sibiu construcţii şi teren Municipiul Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr. 71, judeţul Sibiu, C.F. nr. 6463 Turnişor 661.523
  104078 8.19.01 793 Sibiu construcţii şi teren Municipiul Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr. 77, judeţul Sibiu, C.F. nr. 59108 Sibiu 2.389.807
  104089 8.19.01 5106 Sibiu teren Municipiul Sibiu, intravilan, judeţul Sibiu, C.F. nr. 114004 Sibiu 20.468
  106769 8.19.01 2640 Budureasa construcţii şi teren Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor, C.F. nr. 50030 Budureasa 116.510.471
  104122 8.19.01 3150 Ucea construcţii şi teren Comuna Ucea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 105440, C.F. nr. 105441 Ucea 13.839.646
  104127 8.19.01 1181 Codlea construcţii şi teren Oraşul Codlea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 103987 Codlea 78.133.706
  106674 8.19.01 3185 Cluj-Napoca construcţii şi teren Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, judeţul Cluj, C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca 3.737.322
  106676 8.19.01 3192 Floreşti construcţii şi teren Comuna Floreşti, extravilan, judeţul Cluj, C.F. nr. 58175 Floreşti 7.646.830
  106679 8.19.01 3072 Cluj-Napoca construcţii şi teren Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj, C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca 23.460.030
  106709 8.19.01 2792 Moisei construcţii şi teren Comuna Moisei, extravilan, judeţul Maramureş, C.F. nr. 5944 Moisei 3.741.498
  103917 8.19.01 539 Slatina construcţii şi teren Municipiul Slatina, str. Tunari nr. 1, judeţul Olt, C.F. nr. 50494 Slatina 7.009.040
  103918 8.19.01 813 Slatina construcţii şi teren Municipiul Slatina, str. Ionaşcu nr. 65, judeţul Olt, C.F. nr. 19415 Slatina 132.157*)
  103931 8.19.01 1059 Târgu Jiu construcţii şi teren Municipiul Târgu Jiu, Strada Narciselor, judeţul Gorj, C.F. nr. 40857 Târgu Jiu 5.529.847,63
  103936 8.19.01 3121 Turcineşti construcţii Comuna Turcineşti,judeţul Gorj 754.290,86
  104049 8.19.01 2899 Predeal construcţii şi teren Judeţul Braşov,oraşul Predeal, Str. Râşnoavei - DN 73A, C.F. nr. 101665 8.243.757,41
  103827 8.19.01 3191 Valea Doftanei construcţii şi teren Comuna Valea Doftanei, satul Trăisteni, punct "Priscu", tarla 10, parcela 87/6 F, judeţul Prahova, C.F. nr. 22999 Valea Doftanei 668.311,80
  103713 8.19.01 346 Călăraşi construcţii şi teren Municipiul Călăraşi, Str. Independenţei nr. 5, judeţul Călăraşi 4.508.221,752
  ----------- Notă *) Valoarea contabilă este actualizată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul statului.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor al căror regim juridic se schimbă
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Codul unic de înregis- trare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Municipiul Slatina, str. Tunari nr. 1, judeţul Olt Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Slatina, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina CUI - 4394811 - imobil 539 - parţial - cod 8.19.01 - nr. M.F. 103917 C.F. nr. 50494 Slatina - valoarea contabilă - 7.009.040 lei Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 116.807 mp
  2. Municipiul Slatina, str. Ionaşcu nr. 65, judeţul Olt Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Slatina, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina CUI - 4394811 - imobil 813 - parţial - cod 8.19.01 - nr. M.F. 103918 - pavilioanele A şi B C.F. nr. 19415 Slatina - valoarea contabilă - 18.181,9 lei Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 1.004 mp
  3. Municipiul Târgu Jiu, Str. Narciselor, judeţul Gorj Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Municipiul Târgu Jiu în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu CUI - 4956065 - imobil 1059 - cod 8.19.01 - nr. M.F. 103931 C.F. nr. 40857 Târgu Jiu - valoarea contabilă - 5.529.847,63 lei Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 123.886 mp
  4. Municipiul Deva, localitatea Peştişu Mare, judeţul Hunedoara Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale - domeniul public CUI - 4183229 Judeţul Hunedoara, în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara CUI - 4374474 - imobil 5159 - cod 8.19.01 - nr. M.F.P. 103541 C.F. nr. 66551 Deva - valoarea contabilă - 37.218,47 lei Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 16.918 mp
  5. Comuna Băcia, judeţul Hunedoara Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale - domeniul public CUI - 4183229 Judeţul Hunedoara, în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara CUI - 4374474 - imobil 1562 - cod 8.19.01 - nr. M.F.P. 104145 C.F. nr. 60541 Băcia - valoarea contabilă - 133.963,75 lei Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 65.097 mp
  ----------