HOTĂRÂRE nr. 902 din 1 septembrie 2012privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă taxele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Pentru cererile de eliberare de informaţii prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare de 30% pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.  +  Articolul 3 (1) Informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliberează cu titlu gratuit ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii din registrul comerţului. (3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în condiţiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice. (4) Informaţiile şi certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.  +  Articolul 4 (1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poştă, în ţară, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionării, şi alte asemenea servicii, precum şi expedierea de documente, prin poştă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabilesc în mod unitar prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ. (2) Serviciile de transmitere de acte şi informaţii prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele şi/sau tarifele se vor restitui potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxele şi tarifele achitate de solicitant nu se restituie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), taxele şi tarifele se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate taxele/tarifele aferente cererii.  +  Articolul 6 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele şi tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi, după caz, le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege. (2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinaţie specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerţului, pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente colectării şi virării taxelor şi tarifelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Taxele şi tarifele se pot achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului, şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Taxele şi tarifele se pot achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică de la data la care interconectarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Sistemul electronic naţional este operaţională.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 februarie 2010.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul justiţiei,Mona Maria PivniceruMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Dan NicaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 902.  +  Anexa 1 TAXELEpentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional alRegistrului Comerţului şi oficiile registrului comerţuluide pe lângă tribunale
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea operaţiunii*) Taxa - lei -
  1. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 250
  2. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 90
  3. Cereri menţiuni simple: - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ - declaraţie Model 1 - PJ/PFA, II, IF - declaraţie Model 2 - PJ/PFA, II, IF - declaraţie Model 3 - PJ/PFA, II, IF - cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF - cerere de menţiune operaţiune unică - PJ - cerere de menţiuni - PFA, II, IF - cerere depunere şi menţionare acte - PJ - cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF - cerere depunere situaţii financiare - PJ - cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF - cerere îndreptare erori materiale - PJ - cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF - cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF - cerere de înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ - cerere de înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- PJ - cerere eliberare certificat constatator şi extras de registru 45
  4. Cereri menţiuni complexe: - cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni - PJ 220
  5. Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF 4+0,2/ pagină certificată
  ________ Notă *) La taxele percepute pentru cererile prevăzute la pct. 1-3 (mai puţin cererea eliberare certificat constatator şi extras de registru) şi pct. 4 se aplică fondul de lichidare şi fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 2 TARIFELEpentru eliberarea de către Oficiul Naţional alRegistrului Comerţului şi oficiile registrului comerţuluide pe lângă tribunale de informaţii privinddatele înregistrate în registrul comerţului computerizat
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Categorii de informaţii Tariful - lei -
  1. Cerere eliberare informaţii punctuale firmă
  1.1. Cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistra- re, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate prin- cipală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date înre- gistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 8/firmă
  1.2. Cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/sedii secun- dare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponi- bile*), alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 24/firmă
  2. Cerere eliberare raport istoric despre o firmă 250/firmă
  3. Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) 20/fişă sintetică/ statistică unicrite- rială
  4. Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe maximum 5 criterii*) 9/firmă
  5. Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii**) 11/firmă
  _________ Notă *) Pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi. Notă **) Pentru cererile de eliberare informaţii de la pct. 4 şi 5 se vor furniza informaţii privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei. Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:- între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;- între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;- peste 10.000 de firme: reducere 80%.----