NORME METODOLOGICE din 20 septembrie 2012de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 21 septembrie 2012  1.(1) Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.- După formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se introduce formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ...." (anexa 30b.1 la situaţiile financiare), care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.1.(2) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, pe fiecare categorie de plăţi restante, aşa cum sunt definite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se completează pe surse de finanţare, pentru codurile prevăzute în subsolul formularului.1.(3) Începând cu data aplicării prezentelor norme metodologice, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii de subordonare locală, nu se mai utilizează codul 49 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:- 51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare);- 52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare).Soldurile de la începutul anului aferente codurilor 51 şi 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.Soldurile aferente lunii precedente pentru raportarea lunii septembrie 2012 aferente codurilor 51 şi 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile la finele perioadei raportate pentru luna august 2012 pentru codul 49.1.(4) Formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de...." (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se completează numai de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b "Plăţi restante", pentru codul 40.2.(1) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) şi formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ...." (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se raportează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 6 a fiecărei luni pentru luna anterioară. La formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor anexa şi formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) pe fiecare instituţie publică de subordonare locală, finanţată integral din venituri proprii.2.(2) Pentru luna septembrie 2012, formularele prevăzute la alin. (1) se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe suport hârtie, în termenul prevăzut de lege, urmând ca acestea să fie depuse şi în format electronic până la data de 15 octombrie 2012.2.(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează Ministerului Finanţelor Publice formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) centralizat la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare. Formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de...." (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.  +  Anexa 1 la normele metodologice(Anexa 30b la situaţiile financiare)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................INSTITUŢIA .................cod .........*)I.PLĂŢI RESTANTEla data de ...............
  DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rând Sold la începutul anului Sold la finele perioadei
  A B 01 02
  PLĂŢI RESTANTE - TOTAL (rd. 150+300), din care: 01
  - sub 30 de zile (rd. 151+301) 02
  - peste 30 de zile (rd. 152+302) 03
  - peste 90 de zile (rd. 153+303) 04
  - peste 120 zile (rd. 154+304) 05
  - peste 1 an (rd. 155+305) 06
  PLĂŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care: 150
  - sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291) 151
  - peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292) 152
  - peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) 153
  - peste 120 de zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) 154
  - peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) 155
  Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care: 160
  - sub 30 de zile 161
  - peste 30 de zile 162
  - peste 90 de zile din care: 163
  - (ct. 462) 164
  - peste 120 de zile 165
  - peste un an 166
  Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care: 170
  - sub 30 de zile 171
  - peste 30 de zile 172
  - peste 90 de zile 173
  - peste 120 zile 174
  - peste 1 an 175
  Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273, ct. 4281) (rd. 241+242+243+245+246) din care: 240
  - sub 30 de zile 241
  - peste 30 de zile 242
  - peste 90 de zile 243
  - din care ct. (4271+4273) 244
  - peste 120 zile 245
  - peste 1 an 246
  Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251+252+253+257+258) din care: 250
  - sub 30 de zile: 251
  - peste 30 de zile: 252
  - peste 90 de zile din care:(rd. 254+255+256) 253
  - ct.(4273) 254
  - ct.(429) 255
  - ct.(438) 256
  - peste 120 zile 257
  - peste 1 an 258
  Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271+272+273+274+275) din care: 270
  - sub 30 de zile 271
  - peste 30 de zile 272
  - peste 90 de zile 273
  - peste 120 zile 274
  - peste 1 an 275
  Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281+282+283+284+285) din care: 280
  - sub 30 de zile 281
  - peste 30 de zile 282
  - peste 90 de zile 283
  - peste 120 zile 284
  - peste 1 an 285
  Creditori bugetari (ct. 467) (rd. 291+292+293+294+295) din care: 290
  - sub 30 de zile 291
  - peste 30 de zile 292
  - peste 90 de zile 293
  - peste 120 zile 294
  - peste 1 an 295
  PLĂŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care: 300
  - sub 30 de zile (rd. 311+321+331) 301
  - peste 30 de zile (rd. 312+322+332) 302
  - peste 90 de zile (rd. 313+323+333) 303
  - peste 120 zile (rd. 315+324+334) 304
  - peste 1 an (rd. 316+325+335) 305
  Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct. 404, ct. 405+462) (rd. 311+312+313+315+316) din care: 310
  - sub 30 de zile 311
  - peste 30 de zile 312
  - peste 90 de zile din care: 313
  - (ct. 462) 314
  - peste 120 de zile 315
  - peste un an 316
  Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321+322+323+324+325) din care: 320
  - sub 30 de zile 321
  - peste 30 de zile 322
  - peste 90 de zile 323
  - peste 120 zile 324
  - peste 1 an 325
  Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331+332+333+334+335) din care: 330
  - sub 30 de zile 331
  - peste 30 de zile 332
  - peste 90 de zile 333
  - peste 120 zile 334
  - peste 1 an 335
  II.Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de ............
  *Font 8*
   
  Nr. rd. Explicaţie Plăţi restante Plăţi restante aferente pro- gramelor naţionale Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)
  total**) din care: arierate***) total din care: arierate total din care: arierate total din care: arierate
  0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
  1 sold la finele lunii precedente
  2 sold la finele perioadei
  3 % diminuare arierate luna raportare****) (rd3=1-rd2/rd1) x x x x x x x
  _________ Notă *) Se completează cu următoarele coduri:40 - pentru total plăţi restante;42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integrak din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare); Notă **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b. Notă ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b. Notă ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%. Notă *****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil
   +  Anexa 2 (la normele metodologice)(Anexa 30b.1 la situaţiile financiare)SITUAŢIA CENTRALIZATĂ*)a arieratelor bugetului general al unităţiiadministrativ-teritorialela data de ............_______ Notă *) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăţi restante.
  *Font 7*
   
  FEN
  nr. rd. Explicaţie Total arierate Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post- aderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordona- te, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea- derare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordona- te, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii Total arierate ale instituţiilor publice finanţate publice integral din venituri proprii Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006
  1 2 3 4 5 6=1-2-3-4-5
  1 sold la finele lunii precedente
  2 sold la finele perioadei
  3 % diminuare arierate luna raportare**) (rd3=1-rd2/ rd1) x x x x x
  _______ Notă **) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40Col. 2 = col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 3 = col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 4 = col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 5 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil----