NORMĂ TEHNICĂ din 24 februarie 2012privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 bis din 29 martie 2012  ---------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 7/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 29 martie 2012.- NTGNCV - 01: 20091. Obiect şi terminologie1.1. Obiectul prezentei norme tehnice îl constituie stabilirea condiţiilor minime necesare pentru proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea, repararea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor pentru depozitarea şi distribuţia gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehiculele cu motoare cu conversie pentru acest tip de carburant denumit în continuare gaz natural comprimat - GNCV, precum şi ansamblul măsurilor de prevenire şi de intervenţie operativă pentru diminuarea consecinţelor sociale, economice şi ecologice în cazul producerii unor evenimente la astfel de sisteme.1.2. Prezenta normă tehnică se aplică produselor legal comercializate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE .1.3. Proiectarea şi execuţia staţiilor pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie să asigure realizarea cerinţelor de calitate şi de securitate în operare conform legislaţiei în vigoare.1.4. Terminologia utilizată în prezenta normă tehnică are următoarea semnificaţie:
  amplasament reprezintă aria unei zone în care operează sau urmează a fi instalată o staţie de depozitare şi distribuţie a GNCV
  butelie reprezintă recipientul sub presiune prevăzut cu armătură de conectare directă pentru depozitarea GNCV
  cascada de depozitare reprezintă buteliile sau baterii de butelii de depozitare sub presiune a GNCV
  compresor reprezintă dispozitivul mecanic care creşte presiunea gazului natural prin reducerea volumului; creşterea presiunii gazului se produce cu creşterea temperaturii
  detector de scurgeri reprezintă dispozitivul, de obicei inclus într-un sistem, care detectează prezenţa concentraţiei periculoase de gaze naturale în staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV, declanşând un sistem de alarmare sau oprirea funcţionării staţiei
  distribuitor reprezintă orice dispozitiv mecanic sau automat, staţionar sau mobil, care este utilizat pentru distribuţia GNCV într-o staţie de depozitare şi distribuţie a GNCV
  distribuţie de gaze naturale comprimate reprezintă ansamblul de proceduri, metode, echipamente şi posibilităţi, proiectate şi interconectate să faciliteze şi monitorizeze vânzarea de GNC către client în staţia de depozitare şi distribuţie
  distanţă de securitate reprezintă separarea minimă dintre o sursă de pericol şi un obiect (uman, echipament sau mediul înconjurător) care trebuie să reducă efectul unui incident probabil neprevăzut şi să prevină transformarea unui incident uşor într-un incident de proporţii
  distanţă de protecţie reprezintă separarea recomandată a persoanelor, pentru diferite cazuri de pericol în care s-au produs scurgeri de GNCV
  frază de risc reprezintă o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de GNCV pentru om şi mediul înconjurător
  frază de pericol reprezintă o frază care exprimă o descriere concisă a pericolului prezentat de GNCV pentru om şi mediul înconjurător
  gaz natural comprimat reprezintă amestecul de hidrocarburi în fază gaz sau vapori, constând în principal din metan în fază gaz, care este comprimat şi utilizat drept combustibil pentru vehicule
  hopcalite reprezintă amestecul de oxizi de cupru şi mangan utilizat drept catalizator pentru conversia monoxidului de carbon în dioxid de carbon atunci când este expus la oxigenul din aer.
  odorizare reprezintă operaţia de introducere din motive de securitate a odorizantului în GNCV
  operator alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor reprezintă persoana angajată a operatorului economic care operează staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV care este responsabilă cu alimentarea vehiculelor (Nomenclatorul clasificării ocupaţiilor cod 932002 - îmbuteliator fluide sub presiune în recipiente-butelii instalate pe vehicule sau ambarcaţiuni de agrement)
  presiune de operare reprezintă presiunea la care staţia este operată în condiţii de presiune mai mici sau egale cu presiunea de proiectare
  punct de transfer reprezintă punctul în care distribuitorul de GNC este conectat la vehicul (fig. 3a)
  punct de rouă al hidrocar- burilor reprezintă temperatura peste care condensarea nu se produce la presiune specificată
  purjare reprezintă evacuarea temporară care face ca GNCV să eşapeze (purjeze) în atmosferă
  scurgere de gaz reprezintă orice pierdere de GN datorată unei defectări sau distrugeri a oricărui element din componenţa staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV
  staţie de depozitare şi distribuţie a GNCV reprezintă un sistem compus din dispozitive, butelii, conducte, fitinguri, armături, compresoare, regulatoare de presiune, supape de securitate, sisteme de ventilare, sisteme de protecţie mecanică şi acustică, distribuitoare, sisteme de înregistrare fiscală etc care se intenţionează a fi utilizat pentru comprimarea, depozitarea, distribuţia şi transportul GNCV care urmează să se utilizeze drept combustibil pentru vehicule
  timp de purjare reprezintă intervalul de timp necesar să se purjeze o parte sau întregul echipament înaintea evacuării aerului sau resturilor de GNCV
  unitate de comprimare reprezintă unitatea care comprimă gazul natural şi care constă din unul sau mai multe compresoare, inclusiv toate conductele şi echipamentul aferent
  2. Domeniu de aplicare2.1. Prezenta normă tehnică se aplică următoarelor staţii de depozitare şi distribuţie a GNCV: (1) Staţii independente:1. Staţionare de tip mamă - un ansamblu de echipamente conectate la conducta de gaze naturale având un sistem de comprimare care permite umplerea la presiune a unei cascade de baterii de butelii pentru distribuţia GNCV şi baterii de butelii şi tuburi transportabile sau poate umple în-line buteliile de GNCV de pe vehicul (a se vedea fig. A2.1) de diferite tipuri constructive:a. cu comprimare în cascadă în două baterii de butelii;b. cu comprimare în cascadă în două baterii de butelii şi direct la postul de umplere a vehiculelor;c. cu comprimare în cascadă în trei baterii de butelii şi direct la postul de umplere a vehiculelor;d. variantele b şi c cu posibilitatea de cascadă exterioară;e. varianta b cu răcirea intermediară a GNCV;f. varianta b cu presurizarea intermediară a GNCV cu compresor hidraulic;g. cu comprimare în cascadă în trei baterii de butelii şi direct la distribuitor sau la vehiculul de transport a buteliilor pentru staţia fiică;h. cu comprimare în cascadă în trei baterii de butelii şi direct la postul de umplere a vehiculelor;i. cu comprimare în cascadă într-o baterie de butelii cu opţiune spre o cascadă exterioară.2. Staţionare de tip fiică - un ansamblu de facilităţi neconectate la conducta de gaze naturale, care distribuie GNCV de la o cascadă mobilă de baterii de butelii sau tuburi - de următoarele tipuri constructive:a. cu presurizare cu compresor hidraulic din bateria camionului;b. cu presurizare cu compresor hidraulic din bateria camionului şi injecţie în bateria staţiei fiică;c. cu presurizare cu compresor hidraulic din bateria camionului cu posibilitate de injecţie şi presurizare în cascadă de trei baterii de butelii.3. Staţii mobile de tip fiică în variantele constructive de la 2.1.(1) 2; (2) Staţii comune (mixte) cu alte staţii pentru distribuţia combustibililor pentru vehicule:a. staţionare de tip mamă sau fiică;b. mobile de tip fiică; (3) Staţiile de tip mamă pot fi construite în sistem individual sau modular compact de diverse capacităţi sau în varianta supraetajată.2.2. Prezenta normă tehnică nu se aplică dispozitivelor staţionare de uz casnic pentru comprimarea gazelor naturale în vederea alimentării la domiciliu a automobilelor private, pentru care se vor elabora reglementări specifice.2.3. (1) Cerinţele tehnice de calitate şi de securitate privind utilizarea GN drept combustibil pentru vehicule trebuie să includă:a. compoziţia (în special componentele butan-propan);b. conţinutul de apă;c. conţinutul de dioxid de carbon;d. compuşii totali cu sulf (din odorizanţi şi din hidrogenul sulfurat);e. conţinutul de metanol;f. conţinutul de oxigen;g. conţinutul de pulberi şi particule mecanice;h. conţinutul de ulei;i. punctul de rouă al hidrocarburilor;j. indicele Wobbe;k. cifra de detonaţie,conform recomandărilor SR EN ISO 15403-1 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 1: Desemnarea calităţii. (2) Nivelul de odorizare necesar trebuie asigurat şi după tratamentul de uscare impus gazelor naturale înaintea comprimării, iar odorizantul utilizat nu trebuie să afecteze funcţionarea motorului şi/sau activitatea catalizatorului de tratare a gazelor arse evacuate.2.4. Schema de principiu a unei staţii pentru depozitarea şi distribuţia GNCV este prezentată în Anexa nr. 2 (fig. A2. 1).3. Cerinţe generale privind staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV3.1. Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV sunt amplasate pe locaţii special amenajate pentru distribuţia acestui combustibil, în condiţiile evaluării condiţiilor esenţiale de securitate care comportă:- identificarea pericolelor;- identificarea personalului expus la aceste pericole;- estimarea calitativă sau cantitativă a riscurilor;- examinarea posibilităţilor de eliminare sau de diminuare a riscurilor.3.2. La stabilirea locaţiei pentru amplasarea staţiei trebuie respectate următoarele principii:a. respectarea legislaţiei privind amplasarea staţiilor de distribuţie a combustibililor pentru vehicule;b. delimitarea geografică şi administrativă a amplasamentului;c. dimensionarea staţiei în conformitate cu potenţialul de utilizare a GNCV în zona locaţiei;d. asigurarea accesului pentru serviciile de urgenţă;e. asigurarea evacuării personalului prin trasee de urgenţă;f. interacţiunea cu alte instalaţii din locaţie;g. prevenirea prin delimitare a zonelor ce prezintă risc crescut de apariţie a unor scurgeri de gaze inflamabile;h. securitatea operabilităţii şi mentenabilităţii;i. interacţiunea dintre obiectivele existente în amplasament, precum căi de acces, canalizare şi trasee ale utilităţilor;j. existenţa unor distanţe de securitate - separare până la un minim posibil care să reducă riscurile operaţiilor de încărcare/descărcare între staţie şi unitatea de depozitare;3.3. (1) La alegerea amplasamentul trebuie avute în vedere aspectele legate de tipul staţiei, tipul flotei de vehicule, volumele de umplere şi suprafaţa amplasamentului (2) Instalaţiile staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să fie protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate şi eventualelor acţiuni teroriste. (3) Este interzisă amplasarea în ganguri, culoare de trecere, coridoare, subsoluri etc, pentru a nu bloca căile de circulaţie, de evacuare sau de acces în amplasament. (4) Amplasamentul staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să fie neted şi trebuie să ţină cont de caracteristicile geotehnice ale solului.3.4. Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV, în funcţie de tipul constructiv, sunt alcătuite din următoarele elemente componente:a. sistemul de comprimare a GN şi echipamentul auxiliar (uscătoare, decantoare, purje etc);b. tabloul de comandă de priorităţi; cascada staţionară de baterii de depozitare, respectiv cascada de baterii sau tuburi transportabile;c. echipamentul de umplere cu GNCV;d. sistemul de conducte tehnologice de GNCV;e. sistemul de umplere cu GNCV a buteliilor sau tuburilor pentru transportare la staţia fiică;f. fundaţiile;g. cabina acustică;h. clădirile (structuri) staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV;i. instalaţii de detectare a scurgerilor de GNCV, de semnalizare şi de stingere a incendiilor.k. împrejmuirea staţiei.3.5. (1) Staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV se defineşte prin următoarele caracteristici:a. amplasamentul;b. tipul staţiei: publică sau pentru utilizare specială (alimentare autobuze, vehicule speciale etc);c. tipul compresorului;d. tipul distribuitorului;e. debitul mediu, în kg/h (mc/h);f. presiunea de aspiraţie şi de refulare, în MPa(bar);g. presiunea de lucru, în MPa(bar);h. sarcina maximă, în vehicule pe oră;i. sarcina medie, în vehicule pe zi;j. timpul proiectat de umplere, în minute. (2) Umplerea cu GNCV a buteliilor vehiculelor în staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV se poate face:a. rapid - prin utilizarea GNCV din cascada de baterii de butelii de depozitare ale staţiei şi se utilizează atunci când se doreşte monitorizarea cantităţii exacte de GNCV în fiecare vehicul care se alimentează în special în staţiile publice;b. în-line (în timp), respectiv în-line secvenţial - direct cu compresorul, fără să se utilizeze cascada de baterii de butelii de depozitare, umplerea se realizează pe parcursul unei nopţi, cantitatea de GNCV se distribuie concomitent în buteliile vehiculelor, este greu de monitorizat, din această cauză se foloseşte în staţii cu destinaţie specială (alimentare autobuze, vehicule speciale etc);c. combinat - incluzând ambele variante de la 3.5.a, b;d. cu sau fară compensarea temperaturii - ţinând cont de condiţiile climatice şi de oricare alte elemente precum: coeficientul de securitate al buteliilor, materialul buteliilor, materialul izolaţiei termice (aceste elemente se iau în considerare la proiectare). (3) Capacitatea de proiectare a staţiei se poate stabili în funcţie de dimensiunea flotei de vehicule care urmează a se alimenta, respectiv Tabelului A2.13.6. (1) Conceptul de staţie mamă - fiică se referă la preluarea GN din conducta de alimentare, comprimarea în butelii staţionare sau baterii de butelii sau tuburi transportabile de depozitare şi transport a GNCV la staţia mamă şi transportarea la staţia fiică cu ajutorul trailerelor sau camioanelor speciale, amplasamentele celor două staţii aflându-se la o distanţă care în condiţiile specifice de trafic să asigure securitatea transportului. (2) Umplerea cu GNCV a buteliilor vehiculelor în staţia fiică se poate realiza şi direct din bateria de butelii sau tuburi de pe trailer sau camion la presiunea de 20MPa. (3) Stabilizarea presiunii din buteliile de GNCV din staţia fiică trebuie să se facă cu ajutorul unui compresor, iar când presiunea în baterie nu se poate stabiliza, trailerul sau camionul se întoarce la staţia mamă pentru reumplere.Măsurarea şi înregistrarea cantităţii de GN3.7. (1) Accesul staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV la sistemul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale se realizează conform legislaţiei naţionale specifice. (2) Măsurarea cantităţii de GN tranzacţionate în vederea utilizării în staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV se realizează prin contorul de gaz care îndeplineşte cerinţele metrologice corespunzătoare clasei de exactitate 1,5 şi are raportul între debitul maxim şi cel minim de 150. Contorul de gaz este introdus pe piaţă şi pus în funcţiune conform prevederilor legislaţiei naţionale. Informaţiile de măsurare furnizate de contorul de gaz sunt utilizate pentru realizarea funcţiile de control, reglare, raportare şi înregistrare. (3) Punctul de livrare se consideră conform definiţiilor de la art. 3.7 din SR EN 120071 Instalaţii de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 1: Recomandări generale sau art. 3.2.2 din SR EN 1775 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. Recomandări funcţionale. Poziţionarea armăturii de delimitare de pe racordul de ieşire din contorul sistemului de transport sau de distribuţie este prezentată în Anexa nr. 2 fig. A2.2, putându-se amplasa lângă staţii de produse petroliere. Zonele lor active au voie să se intersecteze. (4) Alimentarea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV nu trebuie să fie afectată de alimentarea cu gaze naturale a nici unui alt consumator.Sistemul de comprimare a GN şi echipamentul auxiliar3.8. (1) Sistemul de comprimare a GN este compus din compresoare cu piston cu una sau mai multe trepte de comprimare, acţionate de diferite tipuri de motoare (electrice, motoare cu combustie, hidraulice, pneumatice etc) proiectate şi construite pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive, asigurând aceleaşi condiţii de funcţionare a compresoarelor. (2) Sistemul de comprimare a gazelor naturale trebuie construit în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate referitoare la maşinile industriale şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de performanţă:a. să funcţioneze la parametri proiectaţi şi garantaţi;b. să corespundă specificaţiei tehnice şi să aibă marcaj CE:c. să prezinte toate informaţiile specifice pentru diagrama detaliată a unităţii de comprimare, a geometriei, dispozitivelor de descărcare (supape de securitate), greutate etc;d. să respecte căderea de presiune specificată;e. să prezinte diagrama de pornire în condiţii de securitate;f. să dispună de diagrame pentru toate combinaţiile de sarcină la presiune, toate treptele de încărcare şi toate treptele de turaţii asociate;g. să dispună de diagrame de temperatură specifice combinaţiilor de presiune, la toate treptele de încărcare, pentru toate treptele de turaţii asociate şi pentru diferite debite de operare;h. să dispună de toate curbele de performanţă de sarcină la variaţii de turaţie, atât pentru aspiraţie şi refulare, cât şi pentru debitele de operare;i. să se revadă tendinţele de curgere posibile şi implicit diagramele specifice de zgomot. (3) Specificaţia tehnică a compresorului trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:A. Date referitoare la compresor:a. numele producătorului;b. modelul/tipul compresorului;c. numărul de rotaţii sau cicluri pe minut;d. presiunea maximă de aspiraţie (absolută), în MPa (bar);e. presiunea minimă de aspiraţie (absolută), în MPa (bar);f. presiunea maximă de refulare (absolută), în MPa (bar);g. diametrul cilindrului din prima treaptă;h. lungimea cursei pistonului, în mm;i. numărul de trepte de comprimare;j. presiunea treptelor (absolută), în MPa(bar);B. Diagrama debit-presiune a aspiraţiei sau tabelul de echivalenţă;C. Detalii privind oprirea, alarmele şi sistemele de semnalizare;D. Informaţii privind echipamentele auxiliare ale compresorului:a. sistemul de răcire;b. sistemul de ungere şi etanşare;c. sistemul intern de stingere a incendiilor;d. sistemul de activare a sistemului de stingere a incendiilor;e. recipientele amortizoare de pulsaţii;f. tipul izolatorilor antiseismici şi antivibraţii;g. sistemele de izolare fonică;h. detectoarele de fum, de temperatură înaltă, de gaz etc;E. Sistemul de acţionare al compresorului:a. date tehnice referitoare la motorul electric (producătorul, tipul, modelul, turaţia, protecţia antiexplozivă, securitatea intrinsecă);b. date tehnice referitoare la motorul cu ardere internă (producătorul, tipul, modelul, condiţiile de pornire/oprire etc);F. Informaţiile necesare pentru întreţinerea şi repararea compresorului şi a echipamentelor auxiliare. (4) Motorul electric trebuie executat în construcţie Ex, adecvată fluidului de lucru, în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate referitoare la:a. Echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;b. Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;c. Compatibilitatea electromagnetică;d. Securitatea generală a produselor. (5) Cuplarea compresorului la motorul cu combustie pe gaz trebuie să se facă printr-un cuplaj flexibil. (6) Funcţionarea fără vibraţii a compresorului trebuie să se facă prin izolarea acestuia de restul echipamentului prin amortizoare elastică de şocuri şi vibraţii. (7) Verificarea nivelului de vibraţii trebuie să se efectueze printr-un detector de vibraţii montat pe carcasa compresorului de GN, care să semnalizeze orice creştere a vibraţiilor peste nivelul acceptat.3.9. (1) Aspiraţia gazele naturale în compresor trebuie să se facă după filtrarea şi uscarea preliminară prin adsorbţie (a se vedea şi recomandările SR EN ISO 15403 - 1 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 1: Desemnarea calităţii) şi trebuie controlată permanent. (2) Uscarea trebuie să se efectueze atât în faza de precomprimare (presiune joasă), cât şi în faza de post comprimare (presiune înaltă), pentru sisteme statice şi/sau regenerative. (3) Eficienţa uscării este afectată de punctul de rouă al GN, presiunea de intrare şi debitul mediu al compresorului (conform SR EN ISO 15403-1). (4) Punctul de rouă al GN de alimentare a staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să se considere la presiune între 1 - 1,5 bar presiune relativă şi să fie cuprins între minus 40°C până la minus 20°C, pentru presiuni de lucru cuprinse între 200-250 bar presiune relativă, la un factor de compresie de la 130 la 250 de ori raportat la condiţia de alimentare a staţiei, pentru o condiţie de saturaţie când condensatul trebuie uscat conform recomandărilor SR EN ISO 15403-1.Punctul de rouă al hidrocarburilor (PRH) din compoziţia GN reprezintă factorul major care indică dacă un flux de gaze naturale dintr-o conductă, la o presiune şi temperatură date, se află numai în faza de gaz sau două faze-gaz şi lichid. (5) Uscarea trebuie să se realizeze de regulă prin adsorbţie, prin contact în timp cu elemente adsorbante în funcţie de natura utilizării următoarelor agenţi recomandaţi:a. carbon activ pentru adsorbţia hidrocarburilor şi a altor vapori organici;b. site moleculare pentru adsorbţia: dioxidului de carbon, azotului, hidrogenului sulfurat, oxizilor de azot, aminelor, aromatelor;c. silicagel sau separatoare de ceaţă pentru adsorbţia vaporilor de apă;d. baze mixte pentru amestecuri de gaze acide, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, acid clorhidric;e. permanganat de potasiu pentru adsorbţia oxizilor de sulf şi a altor gaze acide;f. hopcalit pentru adsorbţia oxidului de carbon din oxidarea catalitică a dioxidului de carbon etc. (6) Dacă se consideră necesar, treaptele de comprimare vor fi prevăzute cu separatoare pentru gazul natural condensat între trepte.3.10. (1) Elementele supuse la presiune trebuie să fie sigure pentru o temperatură cu 20% mai mare decât temperatura de refulare a fiecărei trepte; temperatura iniţială a fiecărei trepte nu trebuie să depăşească maxim 50°C, iar temperatura de descărcare a fiecărei trepte nu trebuie să depăşească 200°C, la temperatura de referinţă de 20°C, ceea ce înseamnă că gazul natural comprimat trebuie răcit între treptele de comprimare prin intermediul unor răcitoare de aer. (2) Cilindrii compresorului pot fi prevăzuţi constructiv cu aripioare care să asigure creşterea suprafeţelor de răcire a gazului natural comprimat. (3) Conductele dintre treptele de presurizare ale compresorului de gaz natural trebuie prevăzute cu protecţii pentru temperaturi înalte şi cu traductoare de presiune intermediare.3.11. (1) Între treptele de comprimare a gazelor naturale trebuie prevăzute separatoare de ulei cu purjare continuă sau intermitentă pentru separarea urmelor din uleiul de ungere şi etanşare al compresorului. (2) Separarea uleiului trebuie să includă filtre cu coalescenţă care să asigure alimentarea cu gaz natural comprimat curat şi uscat. (3) Funcţionarea şi existenţa uleiului de ungere şi etanşare între trepte se va verifica cu ajutorul unor vizoare, care trebuie să facă parte integrantă din sistemul de ungere şi etanşare. (4) Asigurarea ungerii şi etanşării trebuie verificată de un senzor de nivel constant a uleiului în baia de ulei.3.12. Dacă se consideră necesar, pe aspiraţia treptelor de comprimare a gazului natural vor fi instalate recipiente tampon de descărcare/echilibrare a presiunii (recipiente amortizoare de pulsaţii sau de echilibrare hidraulică).3.13. Pe conducta de aspiraţie a compresorului trebuie montată o armătură de reglare şi control cu scopul asigurării presiunii constante de aspiraţie.3.14. Compresorul trebuie echipat cu o armătură de depresurizare pentru a se facilita oprirea şi pornirea uşoară.3.15. Pentru evitarea creşterii exagerate a presiunii, fiecare treaptă de presurizare trebuie echipată cu supape de siguranţă care să descarce excesul de presiune.3.16. (1) Incinta în care se află compresorul de gaze naturale trebuie prevăzută cu detectoare de scurgeri de GNCV care vor fi calibrate să alarmeze vizual (lumină roşie) şi sonor la atingerea a 10% din limita inferioară explozivă - LEL şi să declanşeze oprirea la atingerea a 20% din limita inferioară explozivă - LEL. (2) Detectoarele de scurgeri vor trebui să aibă un timp de răspuns mai mic sau egal de 20 secunde şi un timp de revenire mai mic sau egal de 30 secunde.3.17. (1) Racordul de ventilaţie al incintei în care se află compresorul de gaze naturale trebuie prevăzut cu opritor de flacără. (2) Opritorul de flacără trebuie să corespundă recomandărilor din SR EN 12874 - Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare, să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi recomandărilor din Raportul CENELEC R044-001. (3) Opritorul de flacără se montează prin intermediul unei armături antideflagraţie executată conform cerinţelor de la alin. (2).3.18. (1) Incinta în care se află compresorul de gaze naturale trebuie prevăzută cu:a. detectoare de flacără;b. sistem de descărcare a electricităţii statice acumulate prin antrenare;c. traductoare de temperatura care să indice orice creştere nejustificată a temperaturii din locaţie.3.19. (1) Compresorul de gaze naturale trebuie prevăzut cu o priză specifică prelevării probelor de gaz în vederea efectuării, ori de câte ori este necesar, a unor analize cromatografice privind calitatea GN. (2) Amplasarea punctelor de colectare a probelor pentru gazcromatografîe trebuie să fie astfel aleasă încât să nu conducă la determinări echivoce.3.20. Echipamentul auxiliar trebuie să fie fixat corespunzător pe fundaţii în funcţie de seismicitatea locaţiei, trebuie asigurat împotriva deplasărilor accidentale şi trebuie legat la pământ.3.21. Echipamentul electric şi de comandă trebuie să fie executat în protecţie antiexplozivă şi antideflagrantă.3.22. Motorul cu ardere internă care acţionează compresorul trebuie construit în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate referitoare la maşinile industriale, trebuie să fie prevăzut cu un sistem pneumatic de pornire şi cu un detector de amestec exploziv, instalate în locaţia motorului (a se vedea art. 3.17).3.23. Echipamentul compresorului trebuie prevăzut cu sisteme cu interblocare de securitate, care vor opri compresorul şi alimentarea cu GN în caz de operare defectuoasă, cu respectarea recomandărilor SR EN 14382. Dispozitive de securitate pentru posturile şi instalaţiile de detentă-reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar.3.24. (1) Instalaţia electrică se va proiecta şi executa în conformitate cu reglementările privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie şi cu respectarea cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. (2) Tabloul electric pentru comanda acţionării compresorului de gaze naturale comprimate amplasat în zonă cu atmosferă potenţial explozivă, trebuie executat în construcţie Ex. (3) Întreruperea alimentării cu energie a compresorului de GNCV trebuie asigurată prin :- întrerupătorul local din echiparea tabloului local al sistemului;- întrerupătorul general din echiparea tabloului general de distribuţie;- butonul de întrerupere a alimentării cu energie electrică pentru situaţii de urgenţă. (4) Alimentarea cu energie electrică a compresorului de gaze naturale comprimate trebuie realizată corespunzător asigurării continuităţii funcţionării staţiei.Tabloul de comandă de priorităţi3.25. (1) Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să asigure prioritizarea distribuirii GNCV în cascada de baterii de butelii de depozitare sub presiune sau direct la pompa de distribuţie sau la postul de umplere direct de la compresor şi trebuie să se compună din două subansambluri de comandă: un subansamblu secvenţial de comandă electronic cu răspuns într-un subansamblu de comandă mecanic. (2) Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să aibă o alcătuire conform tipului de staţie: mamă sau fiică pe care o deserveşte şi poate fi mecanic sau cu automatizare. (3) Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să fie uşor de operat şi trebuie să prevină întoarcerea fluxului de GNCV în sistemul staţiei; (4) Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să fie uşor de întreţinut şi manevrat; în tabloul de comandă de priorităţi nu trebuie să se acţioneze în timpul funcţionării staţiei; (5) Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să fie echipat cu armături de securitate pentru oprirea staţiei şi cu supape de securitate.3.26. Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să înlocuiască comanda manuală a distribuţiei GNCV în staţia de distribuţie şi depozitare a GNCV.3.27. Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să se monteze direct în aer liber sau sub o copertină de protecţie la intemperii, pe o fundaţie stabilă şi protejată antiseismic.3.28. Tabloul de comandă de priorităţi se execută în construcţie simplă sau în variantă Ex în funcţie de zona de protecţie în care se va amplasa şi trebuie să fie prevăzut cu sistem de izolaţie la intemperii.3.29. Tabloul de comandă de priorităţi va fi legat la centura de legare la pământ a staţiei de distribuţie şi depozitare a GNCV.3.30. Tabloul de comandă de priorităţi va fi echipat cu aparatură de control compatibilă şi calibrată pentru GNCV şi trebuie executat în sistem de recuperare de energie.3.31. Tabloul de comandă de priorităţi trebuie să asigure oprirea imediată a comprimării, depozitării şi distribuţiei GNCV la orice depăşire a parametrilor proiectaţi ai staţiei.3.32. Tabloul de comandă de priorităţi va prioritiza dirijarea GNCV întâi în bateria de butelii de înaltă presiune, apoi în bateria de butelii de medie presiune şi în final în bateria de butelii de joasă presiune.3.33. Tabloul de comanda de priorităţi trebuie să ne conectat la sistemul de control care monitorizează întreaga staţie.Cascada de baterii de butelii şi tuburi pentru depozitarea GNCV3.34. (1) Cascada de baterii de butelii pentru depozitarea GNCV se compune din trei baterii de butelii de înaltă, medie şi joasă presiune a căror capacitate totală se recomandă să fie egală cu cel puţin o oră de funcţionare continuă a compresorului. (2) Pentru depozitarea în staţii a GNCV se pot utiliza şi recipiente sub presiune mini-sferice. (3) Într-o baterie buteliile se pot monta orizontal sau vertical; buteliile montate orizontal vor respecta recomandările din fig. A 2.3, în vederea asigurării drenării permanente a eventualelor urme de condensat.3.35. Se recomandă ca fiecare baterie de butelii sau tuburi să fie identificată prin culori aplicate pe întreaga suprafaţă a buteliilor/tuburilor sau numai printr-o bandă vopsită amplasată pe o lăţime de 100 mm sub ogiva superioară a fiecărei butelii conform recomandărilor din SR EN 1089-3 Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz. Partea 3: Codul culorilor.3.36. (1) Buteliile de înaltă presiune care alcătuiesc cascada de baterii de butelii pentru depozitarea GNCV din staţii sau din sistemul de depozitare de pe vehicul pot fi de:a. tipul 1 - butelii din oţel sau aluminiu;b. tipul 2 - butelii cu liner din oţel sau aluminiu înfăşurat cu materiale compozite;c. tipul 3 - butelii complet fretate pe liner metalic;d. tipul 4 - butelii din materiale compozite (2) Buteliile pot fi cu una sau două ogive; nu se admite nici o sudură pe corpul sub presiune al buteliei. (3) Fiecare butelie trebuie echipată cu o armătură manuală sau cu o armătură normal închisă cu acţionare comandată de la panoul de priorităţi, care să permită izolarea individuală în caz de defectare, fără să se afecteze funcţionarea cascadei, montate printr-un sistem protejat. (4) Fiecare butelie trebuie securizată şi protejată împotriva coroziunii cu două straturi de grund anticoroziv şi două straturi de finisare de culoare albă sau aluminiu. (5) Buteliile metalice trebuie protejate fiind susceptibile la coroziune, în special coroziune galvanică şi impact; iar buteliile din materiale compozite trebuie protejate fiind susceptibile la defecte de natură mecanică (abraziune, tăieturi, crevase de polizare) şi coroziune acidă,3.37. (1) Buteliile şi tuburile metalice trebuie executate din materiale compatibile conform SR EN ISO 11114-1, SR EN ISO 11114-2, SR EN ISO 11114-3, SR EN ISO 11114-4 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor (Părţile 1, 2, 3, 4) şi cerinţelor specifice pentru gaze naturale recomandate pentru butelii de SR EN ISO 11439 Butelii pentru gaz. Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor, respectiv pentru tuburi de SR EN ISO 11120 Butelii pentru gaz. Tuburi reîncărcabile de oţel, fără sudură, pentru transportul gazelor comprimate, cu capacitate apă de la 150 l până la 3000 l. Proiectare, construcţie şi încercări, recomandărilor standardelor specifice echipamentului sub presiune transportabil, Regulamentului CEE - ONU R 110, Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) şi trebuie să poarte marcaj european f2'f0 (pi). (2) Buteliile din materiale compozite trebuie executate conform recomandărilor standardelor specifice echipamentului sub presiune transportabil SR EN 12257 Butelii de gaz transportabile. Butelii fără sudură, cu înveliş inelar, de material compozit, Regulamentului CEE - ONU R110 şi Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) şi trebuie să poarte marcaj european f2'f0 (pi). (3) Fiecare baterie de butelii trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de securitate care să declanşeze la o suprapresiune cu 20% mai mare decât presiunea normală de operare.3.38. Greutatea maximă autorizată a vehiculului de transport a buteliilor sau tuburilor la staţia fiică nu trebuie să depăşească 40 tone.3.39. Racordarea cascadei de baterii de butelii la refularea compresorului trebuie prevăzută cu o armătură de securitate de sens unic (antiretur) şi trebuie executată din ţeava din oţel inoxidabil, iar racordarea la distribuitor trebuie să se execute tot cu ţeava de oţel inoxidabil de diametre corespunzătoare.3.40. Cascada de baterii de butelii pentru depozitarea GNCV poate avea poziţie verticală cu armăturile orientate în sus sau poate avea poziţie orizontală, armăturile fiind orientate după direcţia cu risc minim.3.41. Distribuţia GNCV în staţiile de tip fiică se poate efectua atât din cascada de baterii de butelii transportabile, cât şi din baterii de tuburi sub presiune.Echipamentul de umplere cu GNCV3.42. Echipamentul de umplere al staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV poate fi: distribuitor sau post de umplere, care trebuie să opereze independent de compoziţia GN, de umiditate, de temperatură şi de presiune conform aprobării de model sau să poarte marcaj CE:a. în domeniul de temperaturi de la minus 40°C până la plus 65°C şi în domeniul de presiune de lucru de până la 25MPa (250 bar);b. în domeniul debitelor de umplere până la 50 kg/min;c. în domeniul de precizie a debitului masic măsurat pe fiecare sistem de umplere şi cu garantarea stabilităţii debitului în timpul umplerii în domeniul de calibrare, acceptate;d. cu posibilitatea de conectare la sistemul de reglare din tabloul de comandă de priorităţi;e. în condiţii de perfectă protecţie anticorozivă;f. în condiţii ergonomice corespunzătoare;g. în condiţiile adaptării la soft-ul fiscal al staţiei.3.43. (1) Distribuitorul trebuie utilizat atunci când se doreşte monitorizarea cantităţii exacte de GNCV distribuită fiecărui vehicul care se alimentează în special în staţiile publice, la umplerea rapidă, prin utilizarea GNCV din cascada de baterii de butelii de depozitare ale staţiei. (2) Postul de umplere trebuie utilizat atunci când umplerea se face în-line (în timp), direct cu compresorul, cantitatea de GNCV se distribuie concomitent în buteliile vehiculelor, nu este uşor de monitorizat, din această cauză se foloseşte în staţii cu utilizare specială (alimentare autobuze, vehicule speciale etc). (3) Distribuitorul trebuie conceput astfel încât să se reseteze automat la zero după vânzare.3.44. Distribuitorul trebuie să măsoare cantitatea de GNCV distribuită, în kg, şi să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în legislaţia naţională de metrologie. Distribuitorul trebuie să afişeze pe un dispozitiv de indicare datele fiscale (cantitate distribuită, preţ pe unitatea de măsură, respectiv sumă totală de plată) şi să memoreze datele înregistrate în perioada de timp solicitată de legislaţia fiscală în vigoare.3.45. (1) Distribuitorul şi postul de umplere pot avea unul sau două puncte de umplere prevăzute cu furtunuri flexibile speciale, din materiale compatibile cu GNCV, cu sistem de retractare la finalizarea umplerii şi deconectare de urgenţă la deplasarea involuntară a vehiculului, cu oprirea umplerii atunci când buteliile vehiculului sunt pline şi au ajuns la presiunea de lucru (20MPa, respectiv 25MPa) sau atunci când s-a produs o deteriorare a furtunurilor; echipamentul de umplere este înglobat într~o carcasă de protecţie, alimentarea efectuându-se fără a fi necesară deschiderea carcasei de protecţie. (2) Dispozitivul de decuplare m cazul deplasam involuntare a vehiculului în timpul alimentării poate fi conectat:a. direct la furtunul de umplere al distribuitorului şi postului de umplere;b. la fiecare panou de umplere în staţia mamă a bateriei mobile de butelii depe vehiculul de transport la staţia fiică;c. pe fiecare panou de descărcare din staţia fiică. (3) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să fie legate la pământ. (4) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să fie împrejmuite şi protejate cu un sistem de protecţie care să reziste la un impact involuntar de 2000 kg cu vehiculele la o viteză de 20 km pe oră şi la o înălţime între poziţia de aplicare a sarcinii de impact de cel puţin 30 cm conform fig. 1. (5) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să fie amplasate la o înălţime ergonomică care să permită manevrarea cu uşurinţă a pistolului sau ştuţului de umplere. (6) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să fie identificate printr-un panou de 50x50 cm conform detaliului din fig. 2, însoţit de frazele de risc şi de pericol. (7) Distribuitorul şi/sau postul de umplere trebuie să aibă o plăcuţă pe care să fie prezentate explicit şi grafic operaţiile de cuplare - decuplare a pistolului de umplere a buteliilor vehiculului cu GNCV.Fig. 1. Sistemul de protecţie a distribuitorului şi/sau postului de umplere Fig. 2. Panou de identificare3.46. Distribuitorul trebuie să fie prevăzut cu posibilitate de umplere:a. într-o treaptă cu ajutorul presiunii înalte;b. în doua trepte cu ajutorul presiunii medii şi înalte;c. în trei trepte cu ajutorul presiunii joase, medii şi înalte din cascada de baterii de butelii pentru depozitarea GNCV.3.47. (1) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate specifice maşinilor industriale, echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, condiţiilor de securitatea generală a produselor şi să fie în conformitate cu recomandările standardelor. (2) Verificarea metrologică periodică trebuie să se facă conform cerinţelor metrologice şi tehnice prevăzute în normele de metrologie legală specifice şi la intervalele de timp prevăzute de legislaţia metrologică în vigoare.3.48. (1) Distribuitorul şi postul de umplere trebuie să aibă posibilitatea să se cupleze la sistemul de control care va monitoriza şi controla întreaga staţie pentru depozitarea şi distribuţia GNCV, inclusiv tabloul de comandă de priorităţi. (2) Se recomandă ca distribuitorul şi postul de umplere să fie prevăzute cu posibilitatea de verificare a etan sării furtunului şi traseului dintre depozitul de GNCV şi punctul de transfer, înainte de pornirea alimentării vehiculului. (3) Distribuitorul nu va putea fi pornit dacă presiunea remanentă în bateria de butelii de depozitare este mai mică de 40 bar.3.49. Ştuţul de umplere sau pistolul de umplere poate fi: de tip A cu acţiune duală şi conectare radială, de tip B cu mono-acţionare cu conectare radială sau de tip C un hibrid între cele două tipuri şi trebuie să fie alcătuit din următoarele repere:a. un mecanism de cuplare rapidă şi sigură care să se poată cupla ferm în condiţii de securitate la butelia vehiculului;b. un tub de umplere care acţionează asupra conductei de GNCV printr-o carcasă de armături şi piese asociate cum ar fi: arcuri, O-ringuri etc;c. cel puţin o armătură acţionată manual;d. carcasă de protecţie din material plastic antistatizat pentru manevrare;e. un conector filetat de intrare.Sistemul de conducte de GNC3.50. Sistemul de conducte de GNC include toate conductele tehnologice ale staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV şi trebuie să fie executat din materiale care să asigure compatibilitatea cu gazul natural comprimat conform recomandărilor SR EN ISO 11114-1, SR EN ISO 11114-2, SR EN ISO 11114-3, SR EN ISO 11114-4.3.51. (1) Sistemul de conducte de GNCV trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la echipamentele sub presiune recomandate în standardele armonizate SR EN 13480 (Toate părţile) Conducte industriale metalice pentru operare la 25MPa (250bar) în domeniul de temperaturi de la minus 40°C până la plus 65°C pentru conductele supraterane şi de la minus 20°C până la plus 65°C pentru conductele îngropate sau acoperite. (2) Se recomandă ca materialul ţevilor să fie oţel inoxidabil de tip cel puţin 18-8, iar ţeava se recomandă să fie cu perete extragros. (3) Nu se vor utiliza ţevi din: masă plastică (PE, PP, PA), ţeava galvanizată, aluminiu, aliaje din cupru cu un conţinut care depăşeşte 70% Cu. (4) Conductele de intrare-alimentare a staţiei care lucrează la presiune ≤ 1,6 MPa (16bar) trebuie să fie executate conform recomandărilor din SR EN 12007-1, SR EN 12007-2, SR EN 12007-3 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 har (Părţile 1, 2, 3).3.52. (1) Sistemul de conducte de GNCV trebuie să fie sprijinit pe un sistem de suportare care să asigure stabilitatea la sarcinile din operare şi la sarcinile speciale seismice. (2) Se recomandă ca suporţii conductelor să se amplaseze la distantă de cel mult 600 mm. (3) Sistemul de conducte tehnologice astfel încât să prevină coliziunea cu vehiculele care vin la umptere sau trebuie protejat corespunzător. (4) Se recomandă ca sistemul de conducte tehnologice de GNCV montat suprateran să fie instalat într-un tranşeu tehnologic protejat şi întărit, acoperit cu grătar sau cu tablă perforată şi prevăzut cu posibilitatea drenării apei pluviale.3.53. (1) Sistemul de conducte de GNCV trebuie să permită efectuarea tuturor manevrelor de operare şi activităţilor de întreţinere şi reparare. (2) Numărul tuturor îmbinărilor trebuie să fie redus la minimul posibil tehnic. (3) Înainte de efectuarea încercării de etanşeitate sau încercării la presiune toate îmbinările trebuie verificate prin metode nedistructive.3.54. Sistemul de conducte de GNC trebuie să fie protejat anticoroziv prin acoperire rezistentă, iar conductele montate îngropat trebuie să fie protejate printr-o procedură de protecţie catodică pertinentă condiţiilor locaţiei cu conexiunile izolate electric faţă de conducta de gaz sau să fie executate din oţeluri inoxidabile şi poziţionate pe un pat corespunzător de nisip.3.55. Ţevile, fitingurile, armăturile, piesele speciale de conexiune, armăturile de exces de debit, supapele de securitate trebuie să fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru şi să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune.Sistemul de umplere cu GNC a buteliilor şi tuburilor pentru transportul la staţia fiică de distribuţie a GNCV.3.56. Sistemul de umplere cu GNCV a buteliilor şi tuburilor pentru transportul la staţia fiică se compune dintr-o baterie de butelii sau tuburi a cărei capacitate se stabileşte în funcţie de capacitatea proiectată a staţiei fiică.3.57. Sistemul de umplere cu GNCV a buteliilor şi tuburilor pentru transportul la staţia fiică se poate constitui din bateria de butelii sau tuburi care este montată direct pe mijlocul de transport la staţia fiică sau dintr-o baterie de butelii care urmează a fi manipulată în vederea transportului.3.58. Sistemul de umplere cu GNCV a buteliilor sau tuburilor pentru transportul la staţia fiică trebuie să fie conectat la un tablou de comandă de priorităţi.Cabina acustică3.59. (1) Cabina acustică se referă la structura metalică de susţinere şi amplasare a echipamentelor sistemului de comprimare a GN şi cascadei de baterii de butelii, respectiv tuburi pentru depozitarea GNCV care trebuie să asigure stabilitatea şi protecţia operatorilor şi locaţiei în cazul unor evenimente cum ar fi: incendiile şi exploziile şi trebuie să fie executate astfel încât să reziste unor sarcini speciale produse de astfel de solicitări şi poate fi de următoarele tipuri:a. structură modulară din beton preasamblat executat conform condiţiilor de instalare din locaţie;b. structură modulară de tip container adaptată gabaritului sistemului de comprimare şi depozitare;c. structură cu copertină de protecţie. (2) Cabina acustică trebuie să fie astfel proiectată încât să asigure protecţia împotriva condiţiilor meteorologice şi a sarcinilor din şocuri mecanice, din presiuni sau acţiuni neprevăzute sau teroriste şi să respecte recomandările din SR EN 13501-1 SR EN 13501-2, SR EN 13501-3 Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc. (Părţile 1, 2, 3). (3) Cabina acustică de tip structură modulară de tip container se va executa din materiale incombustibile, cu clasa de reacţie la foc minim A2s1d0, iar izolaţiile termice şi acustice, precum şi hidroizolaţiile din materiale cu clasa de reacţie la foc minim Bs2d1. (4) Cabina acustică este reprezentată de cabina de izolare fonică a echipamentelor sistemului de comprimare a GN care trebuie să asigure nivelul maxim de zgomot la lm distanţă de exteriorul structurii de protecţie fonică a sistemului de comprimare a GN conform recomandărilor SR EN ISO 3740 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot Indicaţii pentru utilizarea standardelor de bază, SR EN ISO 11689 Acustică. Procedură de comparare a valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor şi SR EN ISO 10052 Acustică. Măsurarea în situ a izolării la zgomot aerian şi de impact precum şi a zgomotului produs de echipamente. Metoda de control. (5) Toate echipamentele staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie să fie prevăzute cu protecţie împotriva descărcărilor electrice (trăsnetelor) conform recomandărilor din standardele SR EN 62305-1, SR EN 62305-2, SR EN 62305-3, SR EN 62305-4 Protecţia împotriva trăsnetului (Părţile 1,2,3,4).Fundaţiile3.60. (1) Fundaţiile echipamentelor din staţia pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie să fie proiectate în condiţii de conservare, dezvoltare şi protecţie a resurselor de apa, de protecţiei împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor resurselor de apă, de refacere a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane şi de recomandărilor privind proiectarea structurilor de fundare directă, principiile, exigentele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare şi proiectarea antiseismica a construcţiilor. (2) Fundaţiile trebuie să fie executate din beton armat de calitate corespunzătoare sarcinilor specifice condiţiilor de operare, caracteristicilor solului locaţiei şi zonării seismice astfel încât să se asigure stabilitatea şi integritatea în operare a staţiei.3.61. Materialele utilizate la realizarea fundaţiilor trebuie să respecte condiţiile de calitate cerute prin utilizarea eurocodurilor pentru construcţii şi recomandările SR EN 13501-1, SR EN 13501-2, SR EN 13501-3 Clasificare în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. (Părţile 1,2,3).Clădirea (cabina) staţiei3.62. (1) Clădirea (cabina) staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV se proiectează în conformitate cu reglementările naţionale de proiectare, executare, exploatare, dezafectare şi post-utilizare specifice distribuţiei carburanţilor la autovehicule. (2) Se exceptează cabina staţiei independente pentru depozitarea şi distribuţia GNCV care poate fi proiectată şi executată din materiale incombustibile, precum şi din materiale pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc în clasele acceptate de reacţie la foc A2 şi B, respectiv recomandărilor SR EN 13501-1, SR EN 13501-2, SR EN 13501-3 Clasificare în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. (Părţile 1,2,3).Instalaţii de detectare a scurgerilor de GNCV, de semnalizare şi de stingere a incendiilor3.63. (1) Staţia pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie dotată cu detectoare de scurgeri de gaze naturale comprimate calibrate conform art. 3.17 şi/sau SR EN 50073 Recomandări pentru alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparaturii pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile şi a oxigenului. (2) Instrucţiunile de operare trebuie să conţină descrierea scenariilor posibile care pot conduce la scurgeri accidentale de GNC şi procedurile de prevenire.3.64. Instalaţiile de stingere aferente staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie proiectate, executate şi exploatate în conformitate cu prevederile reglementărilor de securitate la incendiu în vigoare, ale normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi prezentei norme tehnice.3.65. Clădirea (cabina) staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV se proiectează pentru securitate la incendiu conform recomandărilor SR EN 1994-1-1, SR EN 1994-1-2 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite din oţel şi beton (Părţile 1-1, 1-2), respectiv SR EN 1996-1-1, SR EN 1996-1-2 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie (Părţile 1-2) şi se echipează şi dotează cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor conform prevederilor reglementărilor de securitate la incendiu în vigoare, completate de normele generale naţionale de apărare împotriva incendiilor, cu asigurarea în special a accesului pentru serviciile de urgenţă şi a evacuării persoanelor prin trasee de urgenţă.3.66. Staţiile pentru depozitarea şi distribuţia GNCV amplasate pe locaţii în care există reţea publică de apă, care are în zona de amplasare un hidrant stradal suprateran (SR EN 14384 Hidranţi de incendiu supraterani) sau subteran (SR EN 14339 Hidranţi de incendiu subterani) situat la mai puţin de 50 m, se dotează cu accesorii necesare de trecere a apei care constau din furtunuri de refulare, ţevi de refulare care permit şi jet pulverizat, chei pentru racorduri etc. Pentru hidranţii subterani se va asigura şi un hidrant portativ cu robinete (SR 697 Utilaj de stins incendii. Hidrant portativ cu robinete) sau un hidrant portativ (SR 698 Utilaj de stins incendii. Hidrant portativ) împreună cu cheia pentru hidrant (STAS 696:1980 Utilaje de stins incendii. Cheia pentru hidrant subteran).3.67. Staţia pentru depozitarea şi distribuţia GNCV amplasată pe locaţii în care există reţea publică de apă, la care cel mai apropiat hidrant este situat la peste 5Om, se echipează cu instalaţie de hidranţi exteriori supraterani sau subterani asigurându-se dotarea cu accesoriile necesare de trecere a apei menţionate la pct. 3.66.3.68. Pentru amplasamentele în care nu există reţea publică de apă sau hidranţi exteriori, dar există o sursă naturală de apă (lac, iaz, râu etc) amplasată la cel mult 400 m în vecinătatea staţiei de distribuţie mixte sau independente, care poate să asigure debitele necesare intervenţiei de 5 l/s timp de cel puţin 3 ore, proprietarul este obligat să amenajeze o rampă pentru alimentarea pompelor mobile sau fixe de intervenţie în caz de incendiu.3.69. (1) Staţia pentru depozitarea şi distribuţia GNCV amplasată în locaţii fără reţea publică de apă sau reţea de hidranţi exteriori trebuie să aibă asigurată obligatoriu o rezervă minimă de apă pentru stingerea incendiilor din exterior, timp de 30 minute cu un debit de min. 5 1/s; (2) Rezerva de apă poate fi asigurată direct din bazine, rezervoare sau surse naturale cu ajutorul pompelor mobile sau fixe de intervenţie, asigurându-se dotarea cu accesorii necesare de trecere a apei conform art. 3.69 şi 3.70.3.70. (1) Mijloacele de primă intervenţie din dotarea staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV trebuie să fie cel puţin următoare:a. câte un stingător aevlncendiu portativ cu pulbere de 9 kg pentru fiecare distribuitor de GNCV, pentru fiecare compresor; pentru fiecare baterie de butelii de depozitare GNCV, respectiv pentru cascada de umplere;b. suplimentar câte un stingător mobil cu pulbere de lOO kg;c. un stingător cu 5 kg de dioxid de carbon pentru instalaţiile electrice şi de automatizare ale staţiei. (2) Dotările staţiei fiică sunt identice şi specifice tipului de staţie de la art. 2.1. (3) Standardul de referinţă pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 100 kg este SR EN 1866-1 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare, respectiv pentru stingătoarele portative şi stingătoarele de dioxid de carbon SR EN 3 (Toate părţile) Stingătoare de incendiu portative şi Directiva CE 97/23/EEC şi/sau reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau statelor EFTA/AELS parte la acordul privind Spaţiul Economic European care sunt fabricate şi/sau comercializate legal în conformitate cu specificaţiile nornative în vigoare în aceste ţări, care prezintă performanţe de stingere echivalente.3.71. Nu sunt admise traversări ale staţiei pentru depozitarea şi distribuţia GNCV şi a zonelor cu pericol de explozie din incinta staţiilor de reţele de apă, de gaze, electrice, de încălzire, de canalizare, altele decât cele proprii staţiei.3.72. Instalaţiile utilitare (electrice, sanitare, de încălzire, de ventilare-climatizare, de gaze, de automatizare etc) se proiectează, realizează şi operează conform reglementărilor specifice în vigoare.4. Condiţii tehnice privind proiectarea echipamentului staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV4.1. (1) La proiectarea unei staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV trebuie avute în vedere următoarele considerente:a. disponibilitatea alimentării cu gaze naturale din conducta de GN sau prin aprovizionarea cu butelii de la staţia de depozitare şi distribuţie GNCV de tip mamă;b. asigurarea capacităţii şi presiunii necesare din conducta din care este asigurat accesul staţiei pentru funcţionarea instalaţiei de comprimare a staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV, conform tipului staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV de la art. 2.1;c. estimarea medie de GNCV din locaţie;d. vârful de sarcină de GNCV din locaţie în timpul unei zile de lucru;e. disponibilul de putere electrică din locaţie şi obligaţia furnizorului de energie electrică pentru asigurarea minimului de energie pentru operarea în condiţii de securitate a staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV;f. sarcina minimă de putere necesară în cazul unor staţii mixte cu combustibili multipli;g. tipul kiturilor de conversie a motoarelor şi modalitate de cuplare la distribuitorul staţiei depozitare şi distribuţie GNCV;h. viteza de umplere a buteliilor vehiculelor cu GNCV;i. gradul de modularizare a componentelor staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV;j. rata cea mai mare a fiabilităţii considerată cu riscuri minime la oprirea staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV pentru întreţinere şi reparare. (2) La proiectare se pot utiliza recomandările din SR EN 13617-1 Staţii de combustibil. Partea 1: Condiţii referitoare la construcţia şi performanţele de securitate pentru distribuitoare de pompă imersate, distribuitoare de carburant şi unităţi de pompare la distanţă.4.2. (1) Echipamentul sub presiune aferent staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV împreună cu accesoriile sub presiune şi accesoriile de securitate, trebuie să îndeplinească cerinţele de proiectare, execuţie, încercare, marcare, etichetare considerate esenţiale din motive de securitate pentru echipamentul sub presiune; (2) Mijloacele de măsurare din compunerea echipamentului sub presiune se vor verifica conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale în vigoare; (3) Toate prevederile se aplică atât staţiilor noi, cât şi staţiilor în care au fost efectuate modificări de natura celor considerate în continuare:a. mărirea suprapresiunii permise;b. extinderea staţiei prin adăugarea unor grupuri de structuri;c. înlocuirea, modificarea şi prelungirea componentelor, cu grade diferite de calitate, care nu corespund reglementărilor tehnice sau nu corespund aceleiaşi clase de presiune verificate;d. schimbarea locaţiei.4.3. (1) La proiectarea echipamentelor sub presiune trebuie luaţi în considerare toate elementele care să garanteze securitatea echipamentelor pe toată durata de viaţă stabilită de producător. (2) Suplimentar trebuie luaţi în considerare următorii factori:a. presiunea internă/externă (presiunea maximă admisibilă de lucru 35 MPa (350 bar), corespunzătoare temperaturii maxime admisibile de lucru de plus 65°C pentru GNCV, respectiv presiunea exterioară de 0,l MPa (1 bar);b. temperatura de funcţionare şi temperatura mediului ambiant (temperatura maximă admisibilă de lucru de plus 65°C, respectiv temperatura minimă admisibilă de lucru mai mică sau egală cu minus 40°C;c. presiunea statică şi masa conţinutului în condiţii de funcţionare şi încercare;d. sarcini din condiţiile de impact datorate traficului şi sarcini extraordinare din cutremure, vânt, zăpadă;e. forţe şi momente de reacţiune rezultate din elementele de susţinere, elementele de prindere, din conducte etc;f. coeficienţi de siguranţă corespunzători, pentru prevenirea tuturor tipurilor de avarii;g. posibilitatea apariţiei simultane a diferitelor sarcini;h. coroziunea şi eroziunea, oboseala etc;i. posibilitatea de descompunere a fluidelor instabile. (3) Staţiile de depozitare şi distribuţie GNCV trebuie să fie dotate cu accesoriile de securitate sau accesoriile de măsurare, comandă şi reglare de protecţie care să împiedice depăşirea nepermisă a presiunii de operare în componentele echipamentului, în conductele sau buteliile de depozitare din staţie. (4) Staţiile de depozitare şi distribuţie GNCV trebuie să aibă împrejmuire de securitate împotriva accesului persoanelor străine şi prevenirii acţiunilor teroriste şi trebuie să fie marcate cu plăcuţe avertizoare cu frazele de risc şi pericol conform Fişei tehnice de securitate pentru GNCV.4.4. La alegerea accesoriilor pentru reglarea presiunii proiectantul trebuie să ţină cont de:a. starea fluidului conţinut: gaz sau lichid;b. clasificarea fluidului conţinut: grupa 1 sau grupa 2;c. presiunea maximă admisibilă;d. volumul în litri sau diametrul nominal, după caz.4.5. Metodele şi tehnicile de lucru din proiectare şi execuţie trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate, utilizând următoarele tehnici:a. intensificarea: care implică reducerea inventarului materialelor periculoase la nivelul la care este posibilă o reducere a pericolelor;b. substituirea: care implică înlocuirea unui material periculos cu unul mai sigur;c. atenuarea: care implică utilizarea unui material periculos în condiţii mai puţin periculoase;d. limitarea: care implică afectarea cu prioritate a proiectării echipamentului sau schimbarea condiţiilor de reacţie prin adăugarea de echipament de protecţie;e. simplificarea: care consideră că, pentru reducerea accidentelor majore cauzate de erorile de operare, sistemele mai simple sunt mai uşor de utilizat decât sistemele complexe;f. evitarea efectelor distrugătoare: consideră că sistemele pot fi proiectate astfel încât să se reducă posibilitatea apariţiei evenimentelor produse de distrugeri sau efecte "domino" în alte locaţii;g. evitarea asamblării incorecte: prevede că echipamentele critice din cadrul infrastructurii să fie proiectate astfel încât să fie dificilă sau imposibilă asamblarea incorectă.4.6. (1) Proiectarea se recomandă a fi realizată după standardele armonizate SR EN 13445 (toate părţile) Recipiente sub presiune nesupuse la flacără şi după SR EN 13480 (toate părţile) Conducte metalice industriale care asigură respectarea cerinţelor esenţiale de securitate conform Anexelor ZA şi ZB ale standardelor (a se vedea şi Anexa ZA din prezenta normă). (2) Pot fi utilizate şi alte coduri şi standarde de proiectare cu condiţia ca proiectantul să facă dovada respectării cerinţelor esenţiale de securitate cerute echipamentului sub presiune şi corelaţia dintre coduri şi cerinţele esenţiale de securitate.4.7. Prin proiectul de execuţie trebuie menţionate suplimentar:a. măsurile privind asigurarea manipulării/operării şi funcţionării în condiţii de securitate;b. mijloacele corespunzătoare pentru golirea şi aerisirea echipamentului sub presiune;c. măsurile privind operaţiile de umplere/golire, inclusiv măsurile privind calibrarea metrologică a buteliilor de depozitare;d. măsurile privind protecţia împotriva depăşirii limitelor admisibile de funcţionare ale echipamentelor sub presiune;e. măsurile privind asigurarea cerinţelor esenţiale pentru proiectarea ansamblurilor staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV.4.8. (1) Trebuie luate măsuri speciale de protecţie împotriva incendiilor sau exploziei, echipamentele, îmbinările dintre conducte şi armături trebuie să fie executate astfel încât prin construcţie să fie etanşe din punct de vedere tehnic în operare o perioadă îndelungată de timp şi în timpul funcţionării normale să nu existe scurgeri de GNCV. Se exceptează cantităţile mici de GNCV eliberate la decuplarea furtunurilor distribuitorului de la vehiculul alimentat. (2) La proiectarea şi execuţia conductelor trebuie să se asigure că nu există riscul unei suprasolicitări a flanşelor, conexiunilor sau furtunurilor, datorat unei mişcări libere nepermise sau producerii unor forţe excesiv de mari, care trebuie compensate în mod adecvat prin mijloace de sprijinire, rigidizare, ancorare, aliniere sau pretensionare.4.9. Trebuie acordată o atenţie deosebită posibilităţii de producere a unor evenimente datorită turbulenţelor şi vârtejurilor care pot apărea în profilul curgerii GNCV prin conductele de aspiraţie ale compresoarelor şi posibilităţii apariţiei fenomenului de oboseală datorat vibraţiilor în conductă.4.10. Prin proiect, se impune marcarea punctelor de ramificaţie, indicând fluidul conţinut, iar între ramificaţiile cu armături de închidere trebuie prevăzute supape de descărcare pentru preluarea dilatării termice a GNCV în perioadele călduroase.4.11. Prin proiect se va prevedea obligativitatea protejării echipamentelor sub presiune a GNCV împotriva coroziunii; toate echipamentele îngropate vor fi prevăzute cu protecţie catodică adecvată.4.12. La alegerea modului de protecţie catodică (cu injecţie de curent sau cu anozi de sacrificiu) se recomandă standardele: SR EN 12954 - Protecţia catodică a structurilor îngropate şi imersate. Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare; SR EN 13636 - Protecţia catodică a rezervoarelor metalice îngropate şi a conductelor asociate; SR EN 12499 - Protecţie catodică interioară a structurilor metalice; SR EN ISO 12944 (toate părţile) - Vopsele şi lacuri - Protecţie prin sisteme de vopsire a structurilor din oţel împotriva coroziunii.4.13. Stabilirea cerinţelor referitoare la materialele de încorporare sau acoperire (granulaţie, agregate, poziţia pânzei freatice etc) a conductelor din materiale metalice îngropate şi/sau acoperite şi amplasarea lor, trebuie luată în consideraţie la asigurarea stabilităţii şi la stabilirea altor încărcări asupra conductelor.4.14. (1) Conductele îngropate nu trebuie să intersecteze alte trasee de conducte sau cabluri electrice. (2) Conductele de purjare şi de descărcarea presiunii nu trebuie să se intersecteze cu conductele de aerisire. În cazul în care toate cele trei conducte sunt grupate, funcţionarea componentelor nu trebuie să fie afectată. (3) Îmbinarea conductelor din zone cu trepte de presiune diferite trebuie evitată; în cazul când aceste conducte sunt totuşi îmbinate, presiunea maximă posibilă a conductei colectoare nu trebuie să depăşească presiunea maximă de funcţionare admisă din zona cu treapta de presiune cea mai joasă.Materiale4.15. (1) Echipamentul staţiei şi materialele folosite pentru execuţie trebuie să asigure securitatea pe toată durata de viaţă garantată de producător şi să fie operaţională în condiţiile obişnuite stabilite de producător pentru operare şi menţinere în funcţiune, precum şi la solicitările la care sunt supuse staţiile în timpul operării. (2) Materialele utilizate la execuţia echipamentelor din staţiile de umplere cu GNCV trebuie:a. să fie compatibile cu compoziţia GNCV utilizat;b. să aibă caracteristici compatibile condiţiilor de operare şi să fie previzibile pentru toate condiţiile de încercare;c. să fie suficient de ductile şi dure;d. să prevină fisurarea sub sarcină;e. să nu fie afectate semnificativ de îmbătrânire;f. să reziste la coroziune sau alternativ, să fie protejate împotriva coroziunii prin acoperiri corespunzătoare;g. să fie corespunzătoare condiţiilor de presiune şi temperatură şi variaţiilor acestora;h. să corespundă recomandărilor din SR EN 13501 (toate părţile) - Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a elementelor de construcţie;i. să nu producă încărcări electrostatice periculoase în timpul operării.4.16. (1) Materialele metalice utilizate la execuţia echipamentului sub presiune se recomandă să fie în conformitate cu standardele armonizate SR EN 1.3480 - 2 Conducte metalice industriale - Partea 2. Materiale, SR EN 13445 - 2 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără - Partea 2 Materiale şi trebuie să respecte cerinţele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) în vigoare. (2) Furtunele flexibile şi furtunele metalice trebuie executate din materiale rezistente la coroziune şi la acţiunile gazului natural comprimat şi să reziste la cele mai severe condiţii de presiune la încercarea de spargere, rupere care trebuie să se efectueze la de 4 ori presiunea maximă de operare, în condiţiile temperaturii scăzute.4.17. Toate materialele metalice trebuie să aibă certificate de inspecţie conform SR EN 10204 Produse metalice - Tipuri de documente de inspecţie.4.18. Pot fi utilizate şi alte materiale cu condiţia ca încercările materialelor de înlocuire să fie consistent comparabile cu cerinţele de proiectare.4.19. Materialele metalice utilizate la execuţia echipamentelor sub presiune şi accesoriile de securitate vor avea garantată de producător energia de rupere KV sau rezilienţa KCV la temperatura minimă admisibilă de lucru a echipamentelor.4.20. Materialele de etanşare trebuie să fie compatibile cu GNCV, să respecte recomandările SR EN 682 Garnituri de etanşare de cauciuc - Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide şi trebuie să aibă documente pentru certificarea calităţii.4.21. (1) La alegerea materialelor celorlalte componente ale staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să se ţină seama de condiţiile specifice de lucru, de solicitările suplimentare şi accidentale, iar componentele să fie însoţite de declaraţii de conformitate sau de certificat de atestare tehnică a produsului. (2) Geamurile ferestrelor cu suprafeţe mai mici de 0,12 mý trebuie să fie executate din sticlă securizată sau stratificată cu groasime de cel puţin 4 mm, iar geamurile ferestrelor cu suprafeţe mai mari de 0,12 mý şi cele care sunt iluminate din interior trebuie să fie executate din sticlă securizată sau stratificată cu groasime de cel puţin 4,5 mm.4.22. (1) La proiectarea sistemului de comprimare trebuie avute în vedere condiţiile mediului înconjurător ale locaţiei în care se montează compresorul: temperatura mediului ambiant, umiditatea atmosferică, debitul de aer şi calitatea aerului de răcire şi puterea instalaţiei. (2) La locurile în care temperatura mediului ambiant este ridicată, se va asigura răcirea corespunzătoare între trepte.4.23. La alegerea sistemului de comprimare, prin proiect trebuie:a. să se elimine sau să se reducă riscurile cât mai mult posibil printr-o securitate ridicată;b. să se adopte măsuri de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;c. să se informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate, să se indice dacă este necesară o pregătire specială şi să se specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie.4.24. La proiectarea sistemului de comprimare trebuie respectate cerinţele esenţiale de securitate referitoare la maşinile industriale.4.25. (1) Fiecare sistem de comprimare trebuie prevăzut cu un dispozitiv de comandă care să permită oprirea completă în condiţii de securitate. (2) Acţionarea sistemelor de comandă nu trebuie să provoace riscuri suplimentare. (3) Deconectarea de urgenţă a staţiei nu trebuie să fie anulată prin resetarea butonului de urgenţă.4.26. Recipientele tampon de descărcare/echilibrare a presiunii (recipiente amortizoare de pulsaţii sau de echilibrare hidraulică) din aspiraţia/refularea compresorului şi dintre trepte trebuie să asigure comprimarea fără pulsaţii/vibraţii la rapoartele de comprimare necesare între trepte şi la presiunile de descărcare (refulare-aspiraţie) care se vor vizualiza la panoul de control pentru fiecare treaptă a compresorului.4.27. Suprapresiunea peste valorile reglementate în documentaţia tehnică trebuie să fie descărcată prin supapele de securitate montate pe fiecare treaptă de comprimare.4.28. Conexiunea cu tabloul de priorităţi trebuie asigurată pe baza unui sistem de control a parametrilor compresorului.4.29. Sistemul de control are o serie de funcţiuni care trebuie asigurate prin alarme, protecţii şi sisteme de control a procesului.4.30. Securitatea sistemului trebuie să se refere prin proiectare la:a. evaluarea condiţiilor de securitate intrinsecă, care se identifică cu reducerea şi limitarea la maxim a pericolelor;b. prevenirea, limitarea şi/sau reducerea escaladării evenimentelor adiacente (efecte "domino");c. asigurarea securităţii construcţiilor ocupate din şantier şi de pe locaţia sistemului;d. controlul accesului personalului neautorizat;e. facilitarea accesului pentru serviciile pentru situaţii de urgenţă;f. facilităţi de comunicare rapidă cu serviciile pentru situaţii de urgenţă.4.31. (1) Alarmele tipice sistemului de comprimare trebuie să se refere la:a. presiune de aspiraţie ridicată;b. presiune de aspiraţie scăzută;c. presiune de refulare ridicată;d. nivel ridicat de vibraţii;e. temperatură înaltă pe refulare;f. presiune scăzută a uleiului de ungere;g. activarea butonului de oprire de urgenţă;h. scurgeri de gaz. (2) Alarmele suplimentare, opţionale, dar foarte utile trebuie să fie:a. temperatură înaltă între treptele de comprimare (pentru toate treptele);b. presiune ridicată/scăzută între treptele de comprimare.4.32. Detectarea scurgerilor de GNCV trebuie să se refere la:a. perceperea de către factorul uman a semnalelor emise şi creşterea riscului de funcţionare incorectă a sistemului de detecţie sau a sistemului de transmitere;b. obiectivele sistemului de detectare;c. tipurile detectoarelor şi întreţinerea detectoarelor, inclusiv procedeuri de întreţinere nesupravegheate;d. managementul sistemului de detecţie şi, implicit, identificarea altor surse care pot contribui la producerea unor accidente majore sau la apariţia unor pericole: necunoaşterea zonelor de risc maxim, unde detectoarele trebuie să fie instalate, lipsa detectoarelor sau existenţa unor detectoare neadecvate în zonele de risc maxim, detectoare incorect poziţionate sau instalate pe amplasamentul sistemului, nivel scăzut de întreţinere şi control a sistemului de detecţie, încredere prea mare în detectoarele ineficiente, detectoare incapabile să revină la zero în vederea reluării procesului de detecţie;e. alarme, dispozitive de siguranţă şi protecţie incapabile să opereze la comandă;f. scurgeri care nu pot fi detectate.4.33. Delimitarea zonelor de pericol este în strânsă legătură cu gradul de degajare şi debitul de degajare generat de sursa de degajare, în condiţii de funcţionare normală.4.34. (1) Condiţia esenţială în controlul dispersiei degajărilor de GNCV trebuie să o constituie ventilaţia naturală a tipului de zonă cu pericol exploziv. (2) La proiectarea instalaţiei de ventilare trebuie respectate recomandările SR EN 14986 Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive.4.35. Ventilaţia naturală depinde de amplasamentul sursei de degajare; este caracterizată de condiţiile geografice şi meteorologice specifice locaţiei şi trebuie să fie suficientă pentru a asigura dispersia întregii atmosfere explozive care ar apărea în zonă. În cazul ventilaţiei naturale este important să se cunoască în fiecare moment direcţia predominantă a vântului, care trebuie identificată prin mijloace vizibile.4.36. (1) Eficienţa ventilaţiei în controlul dispersiei şi persistenţei atmosferei explozive, caracterizată de gradul de ventilare (puternică, medie sau slabă), trebuie, în condiţii specifice, să modifice nivelul de încadrare a zonelor periculoase. (2) În cazul ventilării naturale gurile de aerisire trebuie să se afle la nivelul cel mai jos şi cel mai înalt al structurii care trebuie ventilată cu acces direct în aer liber. (3) Suprafaţa liberă a fiecărei guri de ventilare trebuie să acopere 0,5 % din suprafaţa totală a spaţiului care trebuie ventilat. (4) Ventilarea mecanică trebuie reglată astfel încât aerul din spaţiul de ventilat să fie evacuat în siguranţă de cel puţin două ori pe oră pentru a se evita formarea unei atmosferei periculoase şi explozive. (5) În spaţiile de depozitare trebuie prevăzută o instalaţie de ventilare activată automat de sistemul de detectare a scurgerilor, care să asigure neacumularea concentraţiilor de GNCV mai mari de 20% din LEL, declanşând oprirea de urgenţă. (6) La proiectarea opritoarelor de flăcări trebuie respectate recomandările SR EN 12874 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare.4.37. Pornirea compresorului trebuie să fie asigurată prin instalarea unor relee de protecţie care să oprească motorul electric la suprasarcina datorată unor disturbanţe de natură hidraulică, mecanică, electrică sau de automatizare.4.38. Disturbanţele în funcţionare trebuie alarmate printr-un sistem de alarmare care trebuie să conducă la oprirea funcţionării echipamentului staţiei.4.39. (1) Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să fie dotate cu sisteme de detectare a scurgerilor, etalonate pentru GNCV, care să fie prevăzute cu posibilitatea alarmării sonore (hupă, sonerie etc) la atingerea valorii de 10% din limita inferioară explozivă - LEL, cu decuplarea funcţionării staţiei la atingerea valorii de 20% din LEL şi blocarea alimentării de la sistemul de distribuţie/furnizare şi/sau de transport a GN. Timpul de răspuns al sistemului de detectare a scurgerilor trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 20 secunde, iar timpul de restabilire să fie de cel mult 30 secunde. (2) Sistemul de monitorizare a scurgerilor de GNCV trebuie cuplat la sistemul de monitorizare şi control al întregii staţii pentru distribuţia GNCV, inclusiv tabloul de comandă a priorităţilor.4.40. (1) Fundaţiile sistemelor de comprimare trebuie să fie proiectate la sarcini corespunzătoare şi la sarcini seismice, prin prevederea unor amortizoare antiseismice. (2) Suprafeţele pardoselilor cu risc exploziv trebuie prevăzute cu învelişuri care să nu permit apariţia scânteilor şi încărcarea electrostatică, cu rezistenţa superficială care nu trebuie să depăşească valoarea de 108Q conform recomandărilor SR EN 1081 îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei electrice sau SR EN 61340-4-1 Electrostatică. Partea 4-1: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a pardoselilor şi a straturilor de acoperire.4.41. Sistemele de comprimare care lucrează în zone cu grad de seismicitate ridicat trebuie echipate cu armături antiseismice cu închiderea automată a fluxurilor tehnologice la declanşarea seismului.Clasificarea zonelor cu pericol exploziv4.42. Clasificarea zonelor cu pericol şi măsurile de protecţie din staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV se va face în conformitate cu:a. Cerinţele esenţiale de securitate referitoare la echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;b. Standardele armonizate aferente echipamentele şi sistemele utilizate în atmosfera potenţial explozivă;c. Recomandările SR EN 60079-10 - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. - Partea 10. Clasificarea ariilor periculoase;d. Recomandările SR EN 1127-1 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie.4.43. (1) Zonele cu pericol exploziv sunt definite ca fiind zone expuse riscului de explozie în care se poate produce atmosferă explozibilă periculoasă. O zonă în care atmosfera explozibilă se produce în cantităţi pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale de protecţie, nu este considerată zonă expusă pericolului de explozie. (2) Zonele expuse pericolului de explozie sunt subîmpărţite în funcţie de frecvenţa şi durata producerii atmosferei explozibile periculoase astfel:1. zona 0 care corespunde unei arii în care atmosfera explozivă gazoasă este prezentă permanent sau pe perioade lungi de timp, în condiţii normale de funcţionare a sistemului (peste 1000 ore/an), şi se extinde la:a. interiorul cilindrilor de comprimare a GN ai compresoarelor;b. interiorul buteliilor şi tuburilor de depozitare şi de transport a GNCV ai staţiei de depozitare şi distribuţie;c. interiorul corpului contorului distribuitorului de GNCV;2. zona 1 care corespunde unei arii în care este probabilă apariţia atmosferei explozive gazoase în condiţii normale de funcţionare a sistemului (între 10 - 1000 ore/an) şi se extinde la:a. interiorul carcasei de protecţie mecanică şi de izolare fonică a echipamentelor sistemului de comprimare a GN;b. interiorul carcasei pompei de distribuţie;c. spaţiul din jurul supapelor de siguranţă;d. punctul de transfer (alimentare) al sistemului de umplere cu GNCV a buteliilor pentru transportul la staţia fiică;e. aria din jurul canalului de ventilare a carcasei de protecţie mecanică şi de izolare fonică a echipamentelor sistemului de comprimare a GN;f. aria aferentă desfăşurării furtunului distribuitorului;g. aria aferentă punctului de transfer (alimentare) a vehiculului;h. aria radială de 1,5 m din jurul axei supapelor de securitate;3. zona 2 care corespunde unei arii în care nu este posibilă apariţia unei atmosfere explozive gazoase în condiţii normale de funcţionare a sistemului, iar dacă totuşi apare, este posibil ca aceasta să se întâmple doar pentru o perioadă scurtă de timp (mai puţin de 10 ore/an) şi se extinde la (a se vedea fig. A2.3):a. spaţiul din jurul staţiei de depozitare şi distribuţie GNCV pe o rază de 2 m;b. spaţiul din jurul buteliilor sau tuburilor de depozitare pe o rază de 2 m;c. aria din jurul distribuitorului sau a postului de umplere pe o rază de 3 m;d. aria din jurul autovehiculului de transport.4.44. (1) Delimitarea zonelor cu pericol exploziv pentru echipamentul din compunerea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV la vehicule este prezentată în Anexa nr. 2. (2) Întreg echipamentul electric şi neelectric şi componentele acestora care se intenţionează a fi utilizate în zonele cu atmosferă potenţial explozivă trebuie să fie proiectate şi executate conform bunei practici inginereşti şi recomandărilor SR EN 1127-1 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie. (3) Echipamentul neelectric utilizat în zonele cu atmosferă potenţial explozivă trebuie să corespundă recomandărilor SR EN 13463-1 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metoda şi cerinţe de bază.4.45. (1) Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să se abordeze, acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind elaborarea raportului de securitate. (2) La elaborarea raportului de securitate trebuie să se aibă în vedere:a. oprirea sau întreruperea alimentării cu gaze naturale a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV;b. neconformitatea calităţii gazului natural de alimentare;c. supra sau sub odorizarea gazului natural de alimentare;d. defectele majore ale fitingurilor sau dispozitivelor de gaz;e. accidentele sau alte urgenţe care s-ar putea produce sau care ameninţă să se producă;f. urgenţele civile;g. oricare alt pericol care ar putea afecta operarea normală;h. procedurile detaliate pentru izolarea în siguranţă a staţiei şi pentru aplicarea managementului de securitate.5. Execuţia staţiilor pentru depozitarea şi distribuţia GNCV5.1. Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să dispună de o suprafaţă suficientă de teren prin care să se asigure zona de lucru şi zona de întreţinere şi reparaţii.5.2. Staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie protejată corespunzător împotriva coliziunii cu vehicule şi accesului persoanelor neautorizate, atenţie specială fiind acordată zonei de depozitare şi distribuţie.5.3. (1) Staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie prevăzută cu inscripţionarea corespunzătoare referitoare la accesul şi evacuarea vehiculelor şi persoanelor, cât şi la porţiunile cu acces interzis. (2) Sistemul de conducte pentru GNCV trebuie să fie marcat vizibil şi permanent cu sensul-direcţia de circulaţie a fluidului de lucru. (3) Conductele şi fitingurile trebuie să fie securizate ferm împotriva deconectării în operare normală. (4) Componentele plasate pe fundaţii diferite, care pot avea mişcări separate, trebuie să fie conectate prin elemente flexibile. (5) Conductele amplasate în canale subterane trebuie prevăzute cu ventilare şi drenare care să prevină eventualele amestecuri explozive în operare normală şi să fie uşor accesibile pentru examinare vizuală.5.4. Echipamentul staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV se instalează de regulă în aer liber sau în structuri special construite în care se vor lua toate măsurile corespunzătoare de ventilare.5.5. (1) Echipamentul electric şi neelectric şi componentele staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să fie în construcţie Ex sau trebuie amplasat în zone în care să nu fie prezentă atmosfera explozivă (zone de securitate). (2) Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru legarea la pământ şi asigurarea continuităţii legăturilor la pământ a echipamentului şi conductelor tehnologice ale staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV care să asigure eliminarea riscului descărcărilor electrostatice. (3) Rezistenţa dintre punctul de măsurare a legăturii la pământ trebuie să fie mai mică de 0,1 f2Ω (1 V cădere de tensiune). (4) Staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie prevăzută cu instalaţie de paratrăsnet corespunzătoare. (5) Pentru a preveni descărcările electrice dintre racordul de umplere şi furtunul de umplere, materialele alese trebuie să asigure că rezistenţa dintre racord şi pământ este mai mică de 10^6 f2Ω.5.6. Echipamentul electric şi neelectric şi componentele staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să îndeplinească cerinţele minime corespunzătoare pentru grupa de explozie IIA şi clasa de temperatură T3 conform recomandărilor SR EN 60079-0 Aparate electrice pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 0: Reguli generale şi SR EN 13463-1 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază.5.7. Atunci când echipamentul electric şi cablurile sunt amplasate în zone periculoase trebuie să corespundă tipurilor de protecţie specificate în SR EN 60079 - 0, ţinând cont de zona de instalare.5.8. Orice dispozitiv de securitate la presiune trebuie reglat pentru o presiune care să nu depăşească 1,1 ori presiunea maximă admisibilă a echipamentului sub presiune pe care îl protejează.5.9. (1) Toate manometrele trebuie să fie prevăzute cu scala de citire cel puţin egală cu 1, 2 ori presiunea maximă de lucru. (2) Toate manometrele din staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie să fie marcate în aceleaşi unităţi de măsură.5.10. Recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV se face conform regulamentelor de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, precum şi a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, întocmindu-se documentele de recepţie necesare.Încercarea de rezistenţă la presiune şi încercarea la etanşeitate5.11. Componentele staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV şi staţia însăşi trebuie supuse la încercarea de etanşeitate şi la încercarea de rezistenţă la presiune conform cerinţelor esenţiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune sau instrucţiunilor producătorului.5.12. Înainte de efectuarea acestor încercări se vor verifica toate documentele care atestă încercările executate la producător asupra echipamentului staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV, documentele referitoare la materialele introduse în execuţie, rapoarte şi alte documente elaborate pe parcursul execuţiei, atât pentru echipamentul mecanic, cât şi pentru componentele electrice, de automatizare şi de securitate din staţie, cu precădere din zonele periculoase exploziv.5.13. Încercarea de rezistenţă la presiunea de încercare se va efectua cu supapele de securitate blocate.5.14. Încercarea de etanşeitate se execută pentru condiţii de operare normale.5.15. Încercarea de rezistenţă la presiune trebuie executată pentru toate componentele staţiei şi pentru conductele tehnologice la o presiune de încercare de 1,43 ori presiunea maximă admisibilă de operare, avându-se în vedere ca toate manometrele care funcţionează la presiuni mai mici decât presiunea de încercare să fie izolate(închise).5.16. (1) Creşterea presiunii se va face gradual cu un increment de 10% din presiunea de încercare, cu înregistrarea presiunii în timpul încercării. (2) Durata încercării trebuie să fie de cel puţin 1h. (3) Încercarea se consideră reuşită dacă presiunea nu a suferit variaţii în timpul încercării.5.17. Sistemul trebuie umplut cu un fluid de încercare adecvat care trebuie să fie de exemplu o hidrocarbură lichidă compatibilă sau glicol.5.18. La executarea încercărilor se vor lua toate măsurile pentru drenarea tuturor punctelor joase (a se vedea şi fig. A2.3).5.19. (1) Încercarea de etanşeitate se efectuează pneumatic, de preferinţă cu azot, cu un punct de rouă de cel puţin minus 40°C. (2) Scurgerile se pot identifica, dacă este posibil, şi cu soluţii spumante conform SR EN 14291 Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile cu gaz,5.20. Pe durata acestei încercări trebuie să se supună verificării toate punctele susceptibile de scurgeri de gaz natural comprimat în timpul operării normale.5.21. Încercările se consideră reuşite dacă nu apar scurgeri de fluid de încercare în timpul executării încercării.5.22. După executarea acestor încercări se vor lua precauţiile necesare de purjare a staţiei conform art. 8.9...8.12, la viteze de eşapare care să nu afecteze echipamentul şi conductele.5.23. (1) În cazul apariţiei de scurgeri în timpul încercărilor, se va constata cauza acestora, se vor efectua remedierile impuse şi se va repeta încercarea după executarea preliminară a depresurizării. (2) Nu se va executa nici o remediere sub presiune.5.24. (1) Periodicitatea încercării de rezistenţă la presiune a echipamentului sub presiune, pe durata de viaţă garantată de producător, trebuie să respecte prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) şi Regulamentului CEE - ONU R110 pentru echipamentul sub presiune transportabil. (2) Se interzice efectuarea abuzivă a încercării de rezistenţă la presiune fară o expertizare tehnică specială. (3) Se interzice depăşirea sub orice formă a duratei de viaţă recomandate de producător a echipamentului sub presiune. (4) Recalificarea buteliilor sub presiune care poartă marcaj european f2'f0(pi) trebuie să se evalueze în funcţie de numărul maxim de cicluri de operare - umplere/golire cu GNCV . (5) Buteliile al căror număr maxim de cicluri de operare este mai mare sau egal de 10000 de cicluri se vor supune încercării de rezistenţă la presiune cu emisie acustică conform recomandărilor SR EN ISO 16148 Butelii de gaz. Butelii de gaz reîncărcabile de oţel, fără sudură. Încercare cu emisie acustică pentru verificare periodică, iar termenii utilizaţi în procedura de verificare conform SR EN 1330-9 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni utilizaţi la examinarea prin emisie acustică. Buteliile care se încadrează în criteriile de respingere vor fi scoase din uz şi înlocuite cu butelii noi corespunzătoare.5.25. (1) La efectuarea încercării de rezistenţă la presiune trebuie luate toate măsurile de precauţie corespunzătoare lucrului la presiuni înalte prin:a. protecţia adecvată a echipamentului şi conductelor supuse presiunii;b. adecvanţa manometrelor cu presiunea de încercare;c. extinderea securizării locaţiei faţă de traficul zonal;d. rezistenţa materialelor la ruperea bruscă;e. prevenirea răcirii locale în timpul umplerii şi golirii echipamentului şi conductelor;f. condiţiile de monitorizare permanentă a încercării. (2) În timpul efectuării încercărilor se vor amplasa pe toate direcţiile plăcuţe avertizoare cu inscripţia "ATENŢIE - STAŢIE SUPUSĂ ÎNCERCĂRII LA PRESIUNE ÎNALTĂ".6. Distanţe de securitate6.1. (1) Distanţa minimă de securitate a armăturii de delimitare a punctului de livrare se stabileşte în funcţie de debitul de GN de operare al staţiei conform datelor din fig. A2.2. Armătura de închidere manuală suplimentează armătura de închidere de comandă şi armătura antiseismică (dacă este necesară). (2) Distanţele de securitate între componentele staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV sunt prezentate în Tabelul 6.1.Tabelul 6.1. Distanţele de securitate recomandateîntre componentele staţiei*1)
  Unitatea de depozitare şi de comprimare Tabloul de priorităţi Distribuitorul de GNCV
  Unitatea de depozitare şi de comprimare ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 2m 3m
  Tabloul de priorităţi 2m ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 4m
  Distribuitorul de GNCV 3m 4m ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ________*1) Limita staţiei se stabileşte cu respectarea distanţelor din fig. A2.2. (3) Distanţa de securitate de la instalaţia de comprimare la colectorul punctelor de umplere trebuie să fie de minim 30 de metri (fig. 3b).Fig. 3. Măsurarea distanţelor minime de securitate6.2. (1) Distanţele minime de securitate ale echipamentului staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV faţă de obiectivele exterioare staţiei sunt date în Tabelul 6.2 şi sunt valabile pentru toate tipurile de staţii tip mamă-fiică la care se referă prezenta normă tehnică, conform art. 3.5.(3). (2) Distanţa de securitate dintre punctul de transfer la vehicul şi distribuitor este prezentată în fig. 3a. (3) În toate situaţiile, inclusiv pentru staţiile modular compacte, distanţele se măsoară de la limita echipamentelor.Tabelul 6.2. Distanţe minime desecuritate ale echipamentului staţiei faţă de alteobiective
  Unitatea de depozitare şi de comprimare Tabloul de priorităţi Distribuitorul de GNCV
  Depozite supraterane de lichide inflamabile sau combustibile sau de gaze inflamabile sau oxidante 5m 5m 7,5m
  Conducte supraterane de lichide inflamabile sau combustibile sau de gaze inflamabile sau oxidante 5m 5m 7,5m
  Depozite subterane de gaze inflama- bile sau oxidante sau de lichide inflamabile sau combustibile, inclu- siv conducte îngropate*2) 7,5m 7,5m 12,5m
  Aspiraţia ventilaţiei sau a echipa- mentului de condiţionare a aerului sau a compresoarelor de aer 7,5m 7,5m 5m
  Limita proprietăţii adiacente pe care urmează să se construiască 3m 3m 3m
  Clădiri civile publice, de producţie şi/sau depozitare sau alte locuri publice sau de distracţie indiferent de numărul de persoane*3) 15m 15m 15m
  Autostrăzi, drumuri naţionale de toate tipurile, străzi publice sau alei 5m 5m 6m
  Căi ferate cu trafic rapid sau cu trafic mediu, exclusiv linii subte- rane de cale ferată (metrou) 15m 15m 15m
  Linii electrice de joasă tensiune*4) 7,5m 7,5m 7,5m
  Linii electrice de înaltă tensiune idem mai sus 15m 15m 15m
  Pompe de distribuţie a altor combus- tibili(benzină,motorină,metanol,etc) 6m 6m 3m
  Pompe de distribuţie GPL 7,5m 7,5m 5m
  Depozite de butelii GPL 7,5m 7,5m 7,5m
  Fumatul sau sursele de aprindere nu sunt permise la o distanţă faţă de orice componentă a staţiei de depo- zitare şi distribuţie a GNCV*1) ≤ 10m ≤ 10m ≤ 10m
  ----------*1) sursele de aprindere sunt considerate: flacăra deschisă, scânteile de orice natură (statice, electrice, mecanice, etc), suprafeţele fierbinţi, incandescente, sursele spontane, posibilele reacţii chimice şi fizico-chimice şi căldura radiantă;*2) nu se vor instala deasupra locaţiilor depozitelor subterane de niciun fel;*3) pentru construcţiile încadrate în risc mare şi foarte mare de incendiu distanţele se majorează cu 50%;*4) distanţele se măsoară conform reglementărilor tehnice în vigoare.7. Desfăşurarea activităţii în staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV7.1. Autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale de către persoane fizice/operatori economici în staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV, verificările tehnice periodice, modificările survenite în structura staţiei şi scoaterea din uz a echipamentelor sub presiune din componenţa staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV se realizează în baza legislaţiei specifice.7.2. Verificările metrologice ale mijloacelor de măsurare din compunerea staţiei de depozitare şi distribuţie supuse controlului metrologic legal sunt obligatorii şi se efectuează conform cerinţelor metrologice şi tehnice prevăzute în normele de metrologie legală specifice şi la intervalele de timp maxime ale listei naţionale oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în vigoare.7.3. Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV vor fi operate numai de operatorii alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor instruiţi de furnizori de formare profesională în baza unor programe elaborate special pentru această activitate,8. Operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV8.1. (1) Operarea normală a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV este operarea corespunzătoare care îndeplineşte scopurile pentru care fiecare instalaţie/echipament este corespunzătoare/corespunzător în funcţie de rolul specific în structura staţiei. Operarea normală a staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV cuprinde:a. operarea conform proiectului, inclusiv măsurile necesare pentru buna funcţionare a instalaţiei/echipamentului, precum luarea de probe, inclusiv înmagazinarea cu etapele de umplere, transvazare (în cazul staţiilor fiică) şi golire;b. recepţia, luarea în exploatare şi punerea în funcţiune a instalaţiei;c. operarea în perioadele de probă;d. lucrările de reparaţie, verificări, întreţinere şi curăţare/purjare;e. toate situaţiile de nefuncţionare temporară. (2) În cadrul operării normale prin incident/accident se înţelege orice abatere, voluntară sau involuntară, semnificativă din punct de vedere tehnic de la modul de operare corespunzătoare. (3) Procedurile de operare normală trebuie să conţină: desene, diagrame, instrucţiuni şi toate informaţiile necesare pentru efectuarea corectă a operaţiilor. (4) Contorul de gaz şi distribuitorul trebuie să fie supuse controlului metrologic legal conform prevederilor legislaţiei metrologice în vigoare.8.2. (1) Murdărirea filtrelor din fluxul principal de GN trebuie monitorizată continuu, acest lucru fiind necesar a se realiza organizatoric sau tehnic prin aparate care vor afişa căderea de presiune maximă măsurată. (2) Filtrele şi separatoarele trebuie echipate cu închideri rapide realizate încât să poată fi deschise şi golite în operare fără a exista vreun pericol iminent.8.3. În condiţiile normale de umplere punctul de rouă al GNCV trebuie să fie mai mic de minus 20°C, pentru care instalaţiile de uscare a GN prevăzute să asigure că nu este posibilă formarea criohidraţilor şi afectarea funcţionării normale.8.4. (1) Elaborarea procedurilor de întreţinere trebuie să aibă la bază:a. necesitatea de atenuare a accidentelor majore sau a pericolelor;b. factorul uman;c. nivelul de calificare a forţei de muncă;d. principiile unei bune mentenabilităţi;e. înţelegerea ratei defectării şi mentenabilităţiif. criteriile de recunoaştere a greşelilor şi performanţei efective;g. factorii de evaluare a procedurilor;h. planul efectiv de întreţinere;i. elaborarea politicii şi strategiei de întreţinere;j. întocmirea programului şi a listei lucrărilor de întreţinere;k. lista pieselor de schimb necesare lucrărilor de întreţinere. (2) Lista operaţiilor de verificare a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV este cuprinsă în Anexa 3, atestarea efectuării verificărilor consemnându-se în rapoarte specifice de verificare.8.5. Analiza defectărilor trebuie să includă toate disciplinele care pot contribui la o expertiză: mecanică, electrică, electronică, structurală, chimică şi metalurgică completă a incidentului/accidentului şi trebuie să fie efectuată de personal specializat.8.6. Analiza defectărilor trebuie să includă:a. modul în care s-a produs defectarea;b. efectele: oboselii, ruperii, coroziunii, eroziunii, uzurii, calităţii îmbinărilor sudate, materialelor improprii utilizării, defectelor de execuţie, greşelilor umane, riscului locului de muncă, cauzelor externe etc.8.7. Etapele care trebuie parcurse pentru desfăşurarea operaţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV se aplică atât staţiilor de tip mamă sau fiică independente, cât şi celor mixte.8.8. Operatorul alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor (cod 932002 din Nomenclatorul clasificării ocupaţiilor) răspunde împreună cu şeful staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV de luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate a staţiei, după cum urmează:a. răspunde de efectuarea manevrelor de operare în condiţii de securitate în toate situaţiile impuse de starea staţiei;b. în cazul unor scurgeri accidentale de GNCV efectuează operaţiile speciale prevăzute în procedura aferentă acestei situaţii;c. răspunde de gestionarea GNCV şi nu permite decât distribuţia la vehiculele sau ambarcaţiunile de agrement care sunt omologate conform legislaţiei naţionale să circule pe drumurile publice sau pe apă;d. consemnează în registrul de rapoarte de serviciu toate incidentele petrecute pe durata schimbului şi starea în care a preluat şi a predat staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV îmbuteliatorului fluide sub presiune din schimbul următor.8.9. Înainte de umplere cu GNCV a buteliilor cascadei de baterii a staţiei este obligatorie uscarea şi eliminarea aerului din butelii, care se efectuează prin:a. purjarea corectă a aerului din recipiente;b. inertizarea cu azot sau heliu a echipamentului staţiei.8.10. Purjarea corectă a echipamentului staţiei pentru depozitarea GNCV în scopul eliminării aerului se va repeta până când aerul a fost eliminat complet.8.11. Este interzisă purjarea GNCV la presiunea maximă de operare.8.12. (1) Operarea staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV constă în efectuarea următoarelor operaţii:a. umplerea buteliilor de depozitare până la presiunea de 5MPa (50 bar) la prima umplere;b. verificarea etanşeităţii tuturor îmbinărilor aferente, deschiderea armăturilor (robinetelor de securitate şi a robinetului cu acţionare de la distanţă) în vederea verificării etanşeităţii celorlalte îmbinări;c. umplerea în continuare a buteliilor până la presiunea de lucru, condiţionată de etanşarea perfectă a tuturor îmbinărilor; posibilele neetanşeităţi, se remediază, după care se face o nouă verificare de etanşeitate. Nu se continuă umplerea decât după remedierea neetanşeităţilor;d. alimentarea cu energie electrică a sistemului. (2) Operaţiile sunt identice pentru toate staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV şi sunt coordonate prin tabloul de priorităţi.8.13. Evacuarea aerului din sistem se efectuează cu unitatea de comprimare a staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV şi include şi elementele acesteia.8.14. După eliminarea aerului trebuie efectuată inertizarea cu azot sau heliu a staţiei.8.15. Reintroducerea aerului în staţie trebuie să se facă numai după vacuumarea sistemului, urmată de repurjare.8.16. Umplerea cu GNCV a buteliilor sau tuburilor cascadei de baterii din staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV se execută numai de către operatorul alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor.8.17. La transportul bateriilor de butelii sau tuburi la staţiile de tip fiică se vor folosi vehicule rutiere dotate corespunzător cerinţelor impuse prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), omologate conform legislaţiei naţionale.8.18. Poziţionarea vehiculelor de transport a bateriilor de butelii sau tuburi la staţiile de tip fiică se va face cu respectarea distanţelor de securitate faţă de compresor, cu motorul oprit, în viteză şi asigurate cu frâna de serviciu şi cu saboţii din dotare.8.19. Cuplarea bateriei la sistemul de comprimare, în vederea presurizării cu GNCV se va executa de îmbuteliatorul fluide sub presiune, conform procedurilor de operare specifice, numai după:a. legarea la pământ a vehiculului şi pregătirea mijloacelor de prevenire şi stingere a focului din dotare;b. verificarea absenţei surselor de pericol în zona de umplere;c. analizarea posibilităţilor de îndepărtare rapidă din zonă a vehiculului în caz de pericol;d. delimitarea zonei de acces pentru persoanele străine;e. verificarea armăturilor montate pe baterie transportabilă;f. verificarea echipamentelor montate pe vehicul;g. conectarea furtunelor de umplere cu GNCV la bateria transportabilă de butelii;h. verificarea etanşeităţii conexiunilor;i. verificarea cu explozimetrul a scurgerilor posibile de GNCV trebuie să se efectueze în punctele critice ori de câte ori se consideră necesar.8.20. Operaţia de presurizare a bateriei de butelii trebuie supravegheată permanent de îmbuteliatorul fluide sub presiune.8.21. (1) Distribuţia GNCV se efectuează numai vehiculelor rutiere omologate pentru GNCV cu menţionarea în cartea de identitate în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România urmărindu-se:a. poziţionarea corectă a vehiculului la locul special marcat;b. eticheta de identificare amplasată special pe vehicul (fig. 4);c. poziţia racordului de umplere a buteliilor vehiculului, verificarea posibilităţii de cuplare etanşă dintre racordul buteliilor vehiculului şi tipul de pistol utilizat la furtunul distribuitorului (se recomandă să se utilizeze pistoale cu sisteme de cuplare tip EURO); în cazul în care cuplarea nu se poate realiza etanş nu se va efectua distribuţia;d. identificarea, dacă e posibil, a corespondenţei autenticităţii marcajelor de pe butelii cu cele din certificatul de înmatriculare;e. efectuearea legării la pământ a vehiculului cu ajutorul cablului special cu clemă;f. legarea la pământ se face verificând existenţa contactului perfect al clemei cu borna de împământare;g. cuplarea pistolului de livrare al distribuitorului la racordul buteliei vehiculului în vederea umplerii se va efectua conform etapelor care sunt menţionate pe plăcuţa special ataşată pe dispenser;h. după pornirea distribuitorului, se urmăreşte funcţionarea contorului distribuitorului, simultan cu supravegherea nivelului de presiune din butelii; nu este permisă depăşirea nivelului maxim de presurizare;i. decuplarea pistolului de umplere după distribuirea cantităţii de GNCV se efectuează în funcţie de tipul de pistol instalat pe distribuitor; se opreşte distribuitorul, iar decuplarea pistolului de distribuţie se face conform etapelor menţionate pe plăcuţa special ataşată pe distribuitor.Fig. 4 Etichetă de identificare8.22. În cazul unor evenimente tehnice, îmbuteliatorii fluide sub presiune vor lua măsuri pentru efectuarea, în caz de scurgeri accidentale de GNCV, a următoarelor operaţii, prioritară fiind salvarea vieţilor omeneşti:a. în cazul scurgerilor detectate de aparatura de detecţie fixă (celulă cu senzori sau detectorul portabil-explozimetrul), se întrerup toate operaţiile;b. se informează imediat şeful ierarhic şi se alarmează poliţia, pompierii şi ambulanţa (dacă este nevoie);c. se încearcă limitarea împrăştierii scurgerilor;d. se instalează plăcuţe avertizoare pentru interzicerea accesului persoanelor (se evacuează toate persoanele într-o zonă opusă direcţiei vântului) în zona şi interzicerea surselor de flacără;e. se interzice accesul în zona afectată a tuturor vehiculelor, cu excepţia celor chemate la intervenţie;f. se întrerupe alimentarea zonei cu energie electrică;g. dacă s-a produs un incendiu care nu poate fi stins se iau măsuri pentru a fih. pus sub control; nu se stinge un incendiu produs ca urmare a scurgerilor de GNCV, deoarece împrăştierea acestuia poate produce incendii sau explozii în zone adiacente, mai greu de controlat;i. în cazul unor scurgeri de GNCV fără producerea incendiului, se vor lua măsuri efective de stingere/întrerupere a tuturor surselor de flacără;j. se porneşte imediat instalaţia de răcire cu apă (fie prin jet continuu care se aplică la sursa de scurgeri, fie prin pulverizare).Analiza de risc a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV la vehicule8.23. Prin proiect sau în instrucţiunile de operare trebuie să se elaboreze o analiză a riscurilor posibile pentru scenarii posibile de defectare elaborate prin documentaţie.8.24. Analiza pentru evaluarea riscului staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV la vehicule se efectuează în funcţie de scenariile posibile care pot conduce la accidente majore în domeniul GNCV.8.25. Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate de:a. condiţiile statice: căi de acces, încrucişări în substructura de transport, şosele şi/sau căi ferate, semnalizări, unităţi de transmiterea semnalelor şi detectoare de avarie, poduri, tunele, ziduri de protecţie, linii şi stâlpi de înaltă tensiune, elemente de construcţie necesare accesului la sistem şi ale infrastructurii - clădiri de gări, cabine, depouri etc;b. condiţii dinamice: întreţinere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica, procese provizionale şi procedura de control;c. condiţii externe: densitatea populaţiei de-a lungul locaţiei, prezenţa zonelor industriale de depozitare şi potenţialul de risc al substanţelor periculoase depozitate, poziţia instalaţiilor de putere, încrucişări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, energie), zone de conflict între două sisteme de transport (sisteme paralele de cale ferată şi şosea, încrucişări şi treceri la nivel, poduri, tunele), influenţa vremii (zone cu ceaţă, intensitatea ploii, condiţiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcţia şi intensitatea vântului etc).8.26. Evaluarea riscului se face prin încadrarea probabilităţii de producere a evenimentelor şi a severităţii sau consecinţelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfăşurată în cadrul staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV.8.27. (1) Estimarea probabilităţilor de producere a evenimentelor şi a severităţii sau consecinţelor este recomandată în Tabelul 8.1., iar încadrarea riscului este recomandată în matricea de evaluare a riscului din Tabelul 8.2.Tabelul 8.1. Încadrarea probabilităţii şi severităţii/consecinţelor  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Probabilitatea │ ├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A │Probabil să se întâmple imediat; (P > 10^-1) │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B │Probabil să se întâmple în timpul următor: (10^-1 ≥ P > 10^-2)│ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C │Probabil să se întâmple în timp (10^-2 ≥ P > 10^-3) │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ D │Probabil să se întâmple vreodată (10^-3 ≥ P > 10^-6) │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E │Improbabil să se întâmple (P ≤ 10^-6) │ ├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Severitatea/Consecinţele │ ├────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa I - │Condiţionată de evenimente care pot provoca moartea sau │ │Catastrofică │rănirea cu disabilităţi permanente, distrugeri serioase ale│ │ │sistemelor majore care conduc la pagube de peste 1 milion │ │ │EURO │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa II-Critică│Condiţionată de evenimente care pot provoca răniri severe │ │ │sau îmbolnăviri profesionale sau distrugeri majore ale cu │ │ │pagube cuprinse între 200.000 - 1 milion EURO │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa III - │Condiţionată de evenimente care pot provoca răniri uşoare │ │Moderată │sau îmbolnăviri profesionale sau distrugeri majore ale │ │ │prorietăţii cu pagube cuprinse între 10.000 - 200.000 EURO │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa IV - │Condiţionată de evenimente care pot necesita primul ajutor │ │Neglijabilă │sau distrugeri neesenţiale ale proprietăţii, care pot fi │ │ │remediate imediat, cu pagube cuprinse între 2.000 - │ │ │10.000 EURO │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Tabelul 8.2. Matricea de evaluare a riscului
  Clasele de Probabilitate estimată
  severitate/
  consecinţe A B C D E
  I Foarte înalt Înalt Înalt Mediu Scăzut
  II Înalt Înalt Mediu Scăzut Scăzut
  III Mediu Mediu Scăzut Scăzut Scăzut
  IV Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut
  8.28. Pentru cazurile de pericol în care s-au produs scurgeri de GNCV precizate în Tabelul 8.3, se vor lua măsuri de interzicere a accesului persoanelor neimplicate în acţiunile de intervenţie.Tabelul 8.3. Situaţii posibile de scurgeri de GNCV în staţiile dedepozitare şi distribuţie a GNCV
  Cazul Detalierea cazurilor scurgerilor de GNCV (din sau din cauza)
  1 Deteriorarea furtunului distribuitorului. Scurgerea rapidă a GNCV prin furtun până la blocarea prin armătura de exces de debit
  2 Scurgerea întregii cantităţi prin conducta de transfer datorită defectării armăturii de exces de debit
  3 Scurgere de GNCV prin supapa de securitate
  4 Scurgere de GNCV fără producerea unui incendiu
  5 Scurgere de GNCV datorită coroziunii printr-un orificiu de pe conducta de transfer sub presiune la distribuitor
  9. Prevederi privind protecţia şi igiena muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor9.1. Încadrarea şi repartizarea personalului de exploatare a staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV, precum şi instruirea se vor face conform normelor generale specifice de protecţia muncii, luând în considerare situaţiile de urgenţă specifice şi normelor generale de apărare împotriva incendiilor.9.2. (1) În perimetrul staţiei şi în zonele pompei de distribuţie, a compresoarelor, a bateriilor de butelii sau tuburi vor fi instalate panouri de avertizare (executate conform SR ISO 3864-1 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate în locurile de muncă şi în zonele publice, SR ISO 3864-2 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor, SR ISO 3864-2 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate) privind zone cu gaze inflamabile în care este obligatorie oprirea motorului în timpul alimentării şi închiderea aparatelor de telefonie mobilă şi în care se interzice fumatul şi utilizarea surselor de foc deschis. (2) Accesul vehiculelor la locul de alimentare marcat în perimetrul staţiei se va face cu viteza de 10 km/h înscrisă pe panouri de avertizare.9.3. La executarea lucrărilor legate de operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV se va folosi numai personal cu instruire profesională corespunzătoare şi autorizat, cu aptitudini şi capacitate fizică şi neuropsihică normală.9.4. Se interzice primirea la lucru a oricărei persoane aflate sub influenţa alcoolului, drogurilor, obosită sau aflată într-o stare fizico-psihică ce nu-i permite concentrarea atenţiei.9.5. Cuplarea şi decuplarea pistolului la buteliile vehiculului şi umplerea acestora se face utilizând echipament de protecţie corespunzător.9.6. Operatorul alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor din staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV efectuează permanent operaţia de încărcare a buteliilor de depozitare sub presiune a GNCV montate pe vehicul.9.7. La operarea staţiei este interzisă:a. efectuarea oricăror sarcini de serviciu fără purtarea echipamentului de intervenţie şi protecţie - EIP acordat;b. constrângerea de a efectua sarcini de serviciu fară dotarea cu mijloace individuale de protecţie corespunzătoare sarcinilor;c. spălarea EIP şi echipamentului de intervenţie şi lucru - EIL cu produse inflamabile, atât în incinta staţiei, cât şi în afara ei;d. continuarea lucrului cu echipamentul individual de protecţie contaminat cu GNCV purjat în faza gaz;e. purtarea de îmbrăcăminte din material sintetic sau care se poate încărca electrostatic;f. utilizarea de încălţăminte cu accesorii metalice care pot produce scântei;g. punerea în funcţiune a staţiei fară procesul verbal de recepţie definitivă, semnat de comisia de recepţie stabilită prin decizia conducătorului societăţii;h. pornirea sau operarea staţiei fără dispozitivele de protecţie şi siguranţă prevăzute în documentaţie sau sub rezerva completării lor ulterioare;i. accesul autovehiculelor în zona staţiei şi parcarea acestora când sistemul este neoperaţional, în aşteptare sau în timpul descărcării.9.8. Este interzis operatorului alimentare cu gaze naturale comprimate a vehiculelor să efectueze lucrări şi operaţii care nu sunt în competenţa sa:a. să intervină în staţie pentru modificări sau să execute reparaţii (executarea reparaţiilor intră în competenţa echipelor de intervenţie instruite special);b. să pună în funcţiune staţia după orice oprire, fără dispozitivele de protecţie şi de securitate şi aparatura de măsură şi control cu care a fost dotată, precum şi să demonteze aparatura în timpul funcţionării;c. să părăsească locul de muncă în timpul alimentării vehiculelor;d. să permită conducătorilor auto neinstruiţi să-şi alimenteze singuri vehiculele;e. să continue livrarea de GNCV în cazul apariţiei unor defecţiuni la echipamentele de orice fel ale staţiei;f. să utilizeze în cabina staţiei aparate de încălzire improvizate, artizanale sau cu rezistenţa electrică deschisă;g. să exploateze instalaţia electrică cu defecţiuni şi improvizaţii sau să suprasolicite circuitele prin utilizarea de consumatori peste puterea nominală proiectată;h. să distribuie GNCV clienţilor care nu respectă regulile de prevenire a incendiilor sau au o conduită necivilizată în incinta staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV.9.9. Instalaţiile de stingere aferente staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV trebuie proiectate, executate şi operate conform art. 3.63 - 3.70 din prezenta normă.10. Dezafectarea şi postutilizare-relocarea staţiilor de distribuţie şi depozitare a GNCV10.1 Dezafectarea în condiţii de securitate a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV se face cu respectarea obligatorie a următoarelor măsuri pregătitoare:a. scoaterea de sub tensiune a tuturor consumatorilor electrici;b. separarea cu panouri demontabile a locaţiei respective, în scopul împiedicării accesului autovehiculelor şi persoanelor neautorizate;c. afişarea pe perimetrul locaţiei a inscripţionărilor cu frazele de risc şi pericol conform reglementărilor tehnice în vigoare;d. izolarea staţiei de la sistemul de distribuţie/furnizare şi/sau de transport a GN;e. golirea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV şi asigurarea unei atmosfere interioare inerte şi nepericuloase obţinute pentru tot echipamentul aferent locaţiei;f. asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor necesare conform unei proceduri specifice operaţiei;g. instruirea personalului prin proceduri specifice şi eliberarea permisului de lucru.10.2. Dezafectarea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV se realizează pe baza unor proceduri specifice, detaliate şi notificate pentru fiecare operaţie de demontare a echipamentelor.10.3. Echipamentele sau părţile de echipament demontate se vor evacua din locaţie.10.4. La demontarea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV este interzis focul deschis şi sculele care pot produce scântei prin lovire.10.5. La demolarea şi demontarea clădirilor (structurilor) supraterane se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor şi privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.10.6. (1) Se recomandă ca demolarea şi demontarea clădirilor (structurilor) supraterane să se realizeze numai după demontarea elementelor recuperabile şi/sau refolosibile. (2) Elementele şi materialele recuperabile şi/sau refolosibile sunt depozitate sau evacuate în locuri bine stabilite care să nu împiedice efectuarea lucrărilor.10.7. Utilajele mecanice pot fi folosite numai în condiţii de securitate, astfel încât să nu favorizeze producerea incendiilor sau să deterioreze instalaţii sau echipamente nedemontate sau neeevacuate.10.8. Recondiţionarea/recalificarea componentelor demontate care se intenţionează a fi refolosite se va face numai în ateliere specializate, în condiţiile asigurării la o utilizare ulterioară a parametrilor proiectaţi şi a condiţiilor de securitate, avându-se în vedere recomandările producătorului privind durata de viaţă a acestora.10.9. După dezafectarea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV, proprietarul va lua toate măsurile necesare pentru reabilitarea terenului şi refacerea mediului înconjurător.10.10. Operaţiile de postutilizare-relocare a staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV se vor face cu respectarea regulilor şi măsurilor specifice acestor lucrări prevăzute în reglementările specifice.10.11. Relocarea echipamentului sub presiune trebuie să se realizeze după o evaluare calificată şi după încercări adecvate.11. Dispoziţii finale11.1. Staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV care urmează a fi puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentului normativ vor fi operate conform prezentei norme tehnice în baza licenţei şi autorizaţiei de desfăşurare a acestei activităţi obţinute conform reglementărilor naţionale.11.2. Bibliografia legislativă relevantă şi lista standardelor specifice în domeniul GNCV Anexa nr. 1.  +  Anexa 1la norma tehnicăprivind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinereaşi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţiea gazelor naturale comprimate utilizate dreptcombustibil pentru vehicule (GNCV)Legislaţie relevantă şi lista standardelor specifice GNCV1.1. Legislaţie relevantă1.1.1. Directive Europene preluate în legislaţia românească ┌────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐ │Directiva CE│ Preluare în legislaţia │ Referitoare la: │ │ │ naţională prin: │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 73/23/EEC │HG nr. 457/2003 │asigurarea securităţii │ ├────────────┤republicată │utilizatorilor de │ │ 93/68/EEC│(M. Of. nr. 311/8 mai 2007)│echipamente electrice │ │ │ │de joasă tensiune │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 87/404/EEC│HG nr. 454/2003 republicată│ │ ├────────────┤(M. Of. nr. 538/8 august │stabilirea condiţiilor │ │ 90/488/EEC│2007) │de introducere pe piaţă│ ├────────────┤HG nr. 1242/2004 pentru │a recipientelor simple │ │ 93/68/EEC│modificarea HG nr. 454/2003│sub presiune │ │ │(M. Of. nr. 751/18 august │ │ │ │2004) │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 89/336/EEC│HG nr. 982/2007 │compatibilitatea │ ├────────────┤(M. Of. nr. 645/12 sept. │electromagnetică │ │ 92/31/EEC│2007) │ │ ├────────────┤ │ │ │ 93/68/EEC│ │ │ ├────────────┤ │ │ │ (98/13/EC)│ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 98/37/EC│HG nr. 1029/2008 │privind condiţiile │ ├────────────┤(M. Of. nr. 674/30 sept. │introducerii pe piaţă │ │ 98/79/EC│2008) │a maşinilor │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 90/384/EEC│HG nr. 617/2003 republicată│stabilirea condiţiilor │ ├────────────┤(M. Of. nr. 418/16 iunie │de introducere pe │ │ 93/68/EEC│2003) │piaţă şi de punere în │ │ │ │funcţiune a aparatelor │ │ │ │de cântărit cu │ │ │ │funcţionare neautomată │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 90/396/EEC│HG nr. 453/2003 │stabilirea condiţiilor │ ├────────────┤(M. Of. nr. 489/9 iunie │de introducere pe piaţă│ │ 93/68/EEC│2005) │a aparatelor consuma- │ │ │ │toare de combustibili │ │ │ │gazoşi │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 94/9/EC│HG nr. 752/2004 │stabilirea condiţiilor │ │ │(M. Of. nr. 499/3 iunie │pentru introducerea │ │ │2004) │pe piaţă a echipamente-│ │ │ │lor şi sistemelor pro- │ │ │ │tectoare destinate uti-│ │ │ │lizării în atmosfere │ │ │ │potenţial explozive │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 97/23/EC│HG nr. 584/2004 │stabilirea condiţiilor │ │ │(M. Of. nr. 404/6 mai 2004)│de introducere pe │ │ │HG nr. 1168/2005 pentru │piaţă a echipamentelor │ │ │modificarea şi completarea │sub presiune │ │ │HG nr. 584/2004 (M. Of. │ │ │ │nr. 914/12 oct. 20057) │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 99/36/EC│HG nr. 941/2003 │stabilirea condiţiilor │ │ │(M. Of. nr. 636/14 august │de introducere pe piaţă│ │ │2003) │şi utilizare repetată a│ │ │HG nr. 1941/2004 │echipamentelor sub │ │ │(M. Of. nr. 1119/29 nov. │presiune transportabile│ │ │2004) │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2001/95/EC│Legea nr. 245/2004, rep. │securitatea generală a │ │ │(M. Of. nr. 360/9 mai │produselor │ │ │2008) │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 89/106/ EEC│HG nr. 622/2004 republicată│stabilirea condiţiilor │ │ │(M. Of. nr. 487/20 iulie │de introducere pe piaţă│ │ │2007) │a produselor pentru │ │ │ │construcţii │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 3/465/EEC│Legea nr. 608/2001, rep. │evaluarea conformităţii│ │ │(M. Of. nr. 419/4 iunie │produselor │ │ │2008) │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 94/55/EC│Legea nr. 122/2002 pentru │privind transportul │ │ │aprobarea OG nr. 48/1999 │rutier al mărfurilor │ │ │(M. Of. nr. 198/25 martie │periculoase (Acordul │ │ │2002) │european referitor la │ │ │ │transportul rutier │ │ │ │internaţional al mărfu-│ │ │ │rilor periculoase │ │ │ │(A.D.R.) │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 96/49/EC│Ordin MTCT nr. 644/2005 │stabilirea unor reguli │ │ │(M. Of. nr. 416/17 mai │privind transportul │ │ │2005) │mărfurilor periculoase │ │ │ │pe calea ferată │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 67/548/EEC│OUG nr. 145/2008 │privind clasificarea, │ │ │(M. Of. nr. 754/7 nov. │etichetarea şi │ │ │2008) │ambalarea substanţelor │ │ │ │şi preparatelor chimice│ │ │ │periculoase │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 94/25/EC│HG nr. 2195/2004 │stabilirea condiţiilor │ │ │(M. Of. nr. 16/6 ian. 2005)│de introducere pe piaţă│ │ │ │şi/sau punere în │ │ │ │funcţiune a ambarca- │ │ │ │ţiunilor de agrement │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 89/686/EEC│HG nr. 115/2004 │stabilirea cerinţelor │ │ │(M. Of.nr. 166/26 feb. │esenţiale de securitate│ │ │2004) │ale echipamentelor │ │ │ │individuale de protec- │ │ │ │ţie şi a condiţiilor │ │ │ │pentru introducerea │ │ │ │lor pe piaţă │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 80/181/CEE│HG nr. 755/2004 │aprobarea unităţilor │ │ 85/1/CEE│(M. Of. nr. 475/27 mai │de măsură legale │ │ 89/617/CEE│2004) │ │ │ 1999/103/CE│ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 89/106/CEE│Ordin MTCT nr. 620/2005 │libera circulaţie a │ │ │(M. Of. nr. 399/11 mai │produselor pentru │ │ │2005) │construcţii; cu privire│ │ │ │la implementarea şi │ │ │ │utilizarea eurocodu- │ │ │ │rilor pentru │ │ │ │construcţii │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2002/49/CE│HG nr. 321/2005, │evaluarea şi gestiona- │ │ │republicată │rea zgomotului │ │ │(M. Of. nr. 19/10 ian 2008)│ambiental │ ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2004/22/CE│HG nr. 264/2006 │privind stabilirea con-│ │ │(M. Of. nr. 264/29 mart │diţiilor de introducere│ │ │2006) │pe piaţă şi de punere │ │ │ │în funcţiune a mijloa- │ │ │ │celor de măsurare │ ├────────────┴───────────────────────────┼───────────────────────┤ │ HG nr. 1425/2006 │pentru aprobarea │ │ (M. Of nr. 882/30 oct 2006) │Normelor metodologice │ │ │de aplicare a prevede- │ │ │rilor Legii securităţii│ │ │şi sănătăţii în muncă │ │ │nr. 319/2006 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Ordin nr. 163/2007 al MAI │pentru aprobarea │ │(M. Of. nr. 216/29 mart 2007) │Normelor generale de │ │ │apărare împotriva │ │ │incendiilor │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │1.1.2. Legislaţie naţională │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 351/2004, cu modificările │ │ │ulterioare │Legea gazelor │ │(M. Of.nr. 337/18 mai 2007) │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │OUG nr. 195/2005 │privind protecţia │ │(M. Of. nr. 1196/30 dec 2005) │mediului │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 230/2003 │privind omologarea │ │(M. Of. nr. 370/30 mai 2003) │vehiculelor rutiere │ │ │şi eliberarea cărţii de│ │ │identitate a acestora, │ │ │în vederea admiterii în│ │ │circulaţie pe drumurile│ │ │publice din România │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 107/ 1996 │Legea apelor │ │(M. Of.nr. 244/8 oct. 1996) │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 10/1995, cu modificările │privind calitatea în │ │ulterioare │construcţii │ │(M. Of.nr. 12/24 ian 1995) │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 50/1991 republicată │pentru autorizarea │ │(M. Of. nr. 933/13oct. 2004) │executării │ │ │construcţiilor │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 64/2008 │privind funcţionarea în│ │(M.Of. 240/27 mart.2008) │condiţii de siguranţă a│ │ │instalaţiilor sub │ │ │presiune, instalaţiilor│ │ │de ridicat şi a apara- │ │ │telor consumatoare de │ │ │combustibil │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Ordin MTCT nr. 1889/2004 │privind aprobarea unor │ │(M. Of. nr. 11.67/9 dec 2004) │proceduri privind agre-│ │ │mentul tehnic în │ │ │construcţii │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Legea nr. 166/2007 │privind aprobarea │ │(M.Of. 406 din 18 iunie 2007) │Ordonanţei Guvernului │ │ │nr. 25/2007 pentru │ │ │modificarea Ordonanţei │ │ │Guvernului nr. 20/1992 │ │privind activitatea de │ │ │metrologie │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │HG nr. 762 din 16 iulie 2008 │pentru aprobarea stra- │ │(M. Of. 566 din 28 iulie 2008) │tegiei naţionale de │ │ │prevenire a situaţiilor│ │ │de urgenţă │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │HG nr. 1425/2006 │pentru aprobarea │ │(M Of. nr. 882/30 oct 2006) │Normelor metodologice │ │ │de aplicare a prevede- │ │ │rilor Legii securităţii│ │ │şi sănătăţii în munca │ │ │nr. 319/2006 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Ordin nr. 163/2007 al MAI │pentru aprobarea │ │(M. Of. nr. 216/29 mart 2007) │Normelor generale de │ │ │apărare împotriva │ │ │incendiilor │ └────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  1.2. Lista standardelor relevante
  ISO 11119-1, ISO 11119-2 Gas cylinders of composite construction Specification and test methods;
  ISO 11622 Gas cylinders Condiţions for filling gas cylinders;
  ISO 14469-3 Road vehicles Compressed natural gas (CNG) refuelling connector. Part 3: 25 MPa (250 bar) connector;
  ISO 15500 - Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components;
  ISO 19078 - Gas cylinders-Inspecţion of the cylinder installation, and requalification
  of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for
  automotive vehicles;
  ISO 9809 (toate părţile) Gas cylinders Refillable seamless steel gas cylinders
  Design, construction and testing;
  ISO 5145 Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures Selection and dimensioning
  ISO 22434 Transportable gas cylinders Inspecţion and maintenance of
  cylinder valves;
  ISO 24431 Gas cylinders Cylinders for compressed and liquefied gases
  (excluding acetylene) Inspecţion at time of filling;
  ISO/TR 14600:2000 Gas cylinders International quality conformance system
  Basic rules;
  CENELEC report R044-001 Safety of Machinery - Guidance and recommendations
  for the avoidance of hazards due to static electricity;
  SR EN 10204 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie;
  SR EN 1081 Îmbracăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei electrice;
  SR EN 1127-1 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie;
  SR EN 12245 Butelii transportabile de gaz. Butelii complet înfăşurate din materiale compozite;
  SR EN 12257 Butelii transportabile de gaz. Butelii din materiale compozite;
  SR EN 12499 Protecţia catodică a structurilor metalice;
  SR EN 12874 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare;
  SR EN 12954 Protecţia catodică a structurilor îngropate şi imersate. Principii generale şi aplicaţia la conducte;
  SR EN 13445 (toate părţile) Recipiente sub presiune nesupuse la flacără;
  SR EN 13463 -l Echipamente neelectrice pentru atmosfere poten- ţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază;
  SR EN 13480 (toate părţile) Conducte metalice industriale;
  SR EN 13501 (Părţile 1,2,3) Clasificare în funcţie de comporta- rea la foc a produselor şi elementelor de construcţie;
  SR EN 13617-1 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de secu- ritate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor doza- toare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă;
  SR EN 13636 Protecţia catodică a rezervoarelor metalice îngropa- te şi a conductelor asociate;
  SR EN 13645 Instalaţii şi echipamente pentru GNL. Proiectarea instalaţiilor supraterane cu capacitate între 5 şi 200 tone;
  SR EN 14382 Dispozitive de securitate pentru posturile şi insta- laţiile de detentă-reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar;
  SR EN 14291 Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile cu gaz;
  SR EN 15001-2 Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru transportul gazului cu presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru insta- laţii industriale şi neindustriale. Partea 2: Prescripţii funcţionale detaliate pentru punere în serviciu, exploatare şi întreţinere
  SR EN 1964(toate părţile) Butelii transportabile de gaz. Speci- ficaţii pentru proiectarea şi construcţia buteliilor de gaz transportabile şi reîncărcabile, nesudate, din oţel, cu capaci- tate de apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv;
  SR EN 60079-10 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Clasificarea ariilor periculoase;
  SR EN 61340 -4-1 Electrostatică. Partea 4-1: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a pardoselilor şi straturilor de acoperire;
  SR EN 682 Garnituri de etanşare de cauciuc - Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etan- şarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide;
  SR EN ISO 10297 Butelii transportabile de gaz. Robinete de butelii. Specificaţii şi încercări de tip;
  SR EN ISO 11114-1 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibi- litate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robine- telor. Partea 1: Materiale metalice
  SR EN ISO 11114-2 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibi- litate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robine- telor. Partea 2: Materiale nemetalice
  SR EN ISO 11114-3 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibi- litate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robine- telor. Partea 3: Încercare de auto-aprindere în atmosfera de oxigen
  SR EN ISO 11114-4 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibi- litate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robine- telor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea materiale- lor metalice rezistente la fragilizare prin hidrogen
  SR EN ISO 11117 Butelii pentru gaz. Capace de protecţie închise sau deschise pentru robinete. Proiectare, construcţie şi încercări;
  SR EN ISO 11120 Butelii pentru gaz. Tuburi reîncarcabile de oţel fără sudură pentru transportul gazelor comprimate cu capacitate apă de la 150 1 până la 3000 1. Proiectare, construcţie şi încercări;
  SR EN ISO 11439 Butelii pentru gaz. Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor;
  SR EN ISO 12944 (toate părţile) Vopsele şi lacuri. Protecţie prin sisteme de vopsire a structurilor din oţel împotriva coroziunii;
  SR EN ISO 16148 Butelii de gaz. Butelii de gaz reîncarcabile de oţel fară sudură, încercare cu emisie acustică pentru verificare periodică;
  SR 696 Cheie pentru hidrant subteran;
  SR 697 Utilaj de stins incendii. Hidrant portativ cu robinete;
  SR 698 Utilaj de stins incendii, Hidrant portativ;
  SR 701 Utilaj de stins incendii. Dimensiuni;
  SR 702 Utilaj de stins incendii. Dimensiuni;
  SR 703 Utilaj de stins incendii. Dimensiuni;
  SR 705 Utilaj de stins incendii. Dimensiuni;
   +  Anexa 2la norma tehnicăprivind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinereaşi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie agazelor naturale comprimate utilizate dreptcombustibil pentru vehicule (GNCV) (informativă)Fig. A2.1. Schema de principiu a unei staţii combinate mamă - fiică de depozitare şi distribuţie a GNCV Fig. A2.2 Delimitarea staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCV Tabelul A2.1. Caracteristici informative ale staţiilor de depozitare şi distribuţie a GNCV
  Tipul staţiei 1 2 3 4
  Capacitatea, în l 800 1920 2000 2400
  Număr butelii 10 24 25 30
  Volum, l/butelie*1) 80 80 80 80
  Volum de GNC depozitat ≈ 279 670 697 837
  la 300bar (250 bar), în mc (232) (557) (580) (697)
  Coeficient compresibilitate 0,86 0,86 0,86 0,86
  Volum de GNC disponibil la 300bar (250 bar), în mc ≈ 97 (81) ≈ 234 (195) ≈ 244 (203) ≈ 293 (244)
  Factor de operare ≈ 35% ≈ 35% ≈ 35% ≈ 35%
  Presiune de operare, bar 300 300 300 300
  Presiune de incercare, bar 450 450 450 450
  ----------*1) Pentru butelii de volum mai mic, numărul se majorează încât să asigure capacitatea menţionată A2. 2. Zonarea distribuitorului de GNCV A2. 3. Extinderea zonei 2 a echipamentului staţiei de depozitare şi distribuţie a GNCVFig. A2.3 Detaliu de montare a buteliei orizontale de depozitare
   +  Anexa 3la norma tehnicăprivind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinereaşi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie agazelor naturale comprimate utilizate dreptcombustibil pentru vehicule (GNCV)A3.1. Opţiuni de acces în staţiile de depozitare şi distribuţie GNCVA3.1.1. (1) Accesul în staţiile de depozitare şi distribuţie a GNCV se poate realiza conform următoarelor opţiuni:a. acces privat;b. acces public. (2) Zilele şi orele de acces sunt în funcţie de programul staţiei.A3.1.2. Acces privat: accesul este permis numai proprietarului vehiculului/vehiculelor. în mod tipic, echipamentul este localizat la garajul central al deţinătorului flotei de vehicule, adesea în zonă securizată şi/ sau cu cod de acces sau cheie de activare a distribuitorului. Nici o altă persoană sau publicul fără cod nu au acces. De exemplu: serviciul public, tranzitul şi personalul angajat care lucrează în garaj unde alimentarea publicului nu este permisă.A3.1.3. Acces public: (1) Accesul limitat al publicului la capacităţile de alimentare este limitat prin bariere, de exemplu: dispenserul este amplasat în zonă securizată deschisă pe durata limitată a orelor de funcţionare şi/ sau solicitată printr-o cheie de acces aprobata în prealabil sau printr-un cod de poartă, de exemplu, solicită activare cu un card sau cu un cod de factură. în general, clienţii în tranzit au accesul interzis şi plata cash sau cu carte de credit nu este acceptată. De exemplu: serviciul public sau personalul angajat care lucrează în cadrul flotei de vehicule unde un număr limitat al oaspeţilor cu aprobare preliminară de la administraţia flotei sunt autorizaţi să folosească echipamentul de umplere; (2) Accesul integral al publicului: în comparaţie cu utilizarea retailului tradiţional din staţiile de distribuţie a benzinei şi motorinei, accesul la distribuitoarele de GNCV amplasate la locaţiile tradiţionale de distribuţia produselor petroliere este deschis tuturor prin utilizarea unui card propriu, a unei cărţi de credit majore şi/sau cash (dacă în staţie este acceptată această modalitate de plată; de obicei nu e agreată) şi dispenserele de GNCV instalate adiacent la o staţie numai cu acces privat (de alimentare a unei flote de vehicule dintr-un garaj). De exemplu: la agenţia de tranzit sau la personalul angajat care acceptă accesul publicului dincolo de gardul garajului. Exemplele pot include şi staţiile speciale de distribuţie a GNCV.A3.1.4. Simbolizarea grupelor de acces:P - public, non-stop, restricţionat de card de acces sau cod de factură, prin care se atestă plata anticipată şi instruirea prealabilă;PL - public, timp limitat, restricţionat de card de acces sau cod de factură, prin care se atestă plata anticipată şi instruirea prealabilă;PR - public, cu restricţii, card cheie sau cod de factură, cu plata anticipată;PA - public, acces cu card cu cod conform unui agrement scris incheiat în prealabil;NA - privat, acces interzis;N - privat, numai pentru autobuze;G - personal guvernamental cu autorizaţie;GA - personal guvernamental cu card de acces;NB - privat, autobuze de companii;U - special, necunoscut.A3.2. Lista verificărilor care trebuie efectuate în staţia de depozitare şi distribuţie a GNCV  ┌───────────────────────┬────────────────────────┬─────┬─────┐ │ Componenta staţiei │ Verificarea │Trece│ NU │ │ │ │ │trece│ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Conducta de alimentare │Scurgeri │ │ │ │cu gaz ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea manometrelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Evaluarea coroziunii │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Strucutura de protecţie│Marcaje de restricţio- │ │ │ │mecanică şi fonică │narea accesului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje privind interzi-│ │ │ │ │cerea fumatului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje privind butonul │ │ │ │ │de pornire │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje de atenţionare │ │ │ │ │a pericolelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Iluminat şi întrerupă- │ │ │ │ │toare │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje privind interzi-│ │ │ │ │cerea obiectelor străine│ │ │ │ │în locaţie │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Compresorul │Etanşeitatea supapelor │ │ │ │ │de securitate │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Etanşeitatea dispoziti- │ │ │ │ │velor de securitate │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea manometrelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Protecţia Ex a tabloului│ │ │ │ │electric │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea suporţilor con- │ │ │ │ │ductelor adiacente │ │ │ │ │compresorului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea apărătoarelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Presiunea de declanşare │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Scurgerile de gaz │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Recipientele de │Existenţa scurgerilor │ │ │ │depozitare-buteliile ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Etanşeitatea supapelor │ │ │ │ │de securitate │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea manometrelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │în baterie şi în cascadă│ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea armăturilor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea împrejmuirii de │ │ │ │ │securitate │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje privind interzi-│ │ │ │ │cerea fumatului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje de restricţiona-│ │ │ │ │rea accesului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Evaluarea coroziunii │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje de atenţionare a│ │ │ │ │presiunilor de operare- │ │ │ │ │încercare │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Tabloul de priorităţi │Existenţa scurgerilor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Examinarea vizuală │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │pe panou a dispozitive- │ │ │ │ │lor sub presiune │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │ale conductelor de pe │ │ │ │ │panou │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea închizătorilor │ │ │ │ │capacului │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Echipamentul de │Existenţa scurgerilor │ │ │ │securitate de urgenţă ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Examinarea vizuală │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │pe panou a dispozitive- │ │ │ │ │lor sub presiune │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │ale conductelor de pe │ │ │ │ │panou │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea închizătorilor │ │ │ │ │capacului │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Distribuitorul │Existenţa scurgerilor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea manometrelor │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Starea furtunurilor şi │ │ │ │ │ştuţului de umplere sau │ │ │ │ │a pistolului de umplere │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Presiunea finală de │ │ │ │ │umplere │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Etanşarea contorului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Legăturile de securitate│ │ │ │ │ale conductelor distri- │ │ │ │ │buitorului │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Zona locaţiei staţiei │Marcaje de restricţiona-│ │ │ │ │rea accesului │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Marcaje privind interzi-│ │ │ │ │cerea fumatului │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │Generalităţi │Existenţa instrucţiuni- │ │ │ │ │lor de operare │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────┤ │ │Instruirea personalului │ │ │ └───────────────────────┴────────────────────────┴─────┴─────┘Anexa ZAla norma tehnicăprivind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinereaşi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţiea gazelor naturale comprimate utilizate dreptcombustibil pentru vehicule (GNCV) (informativă)Tabelul ZA. Corespondenţa dintre această normă tehnică şi cerinţele esenţiale din Directiva 97/ 23/ EC
  Cerinţa esenţială Descriere Articolele din norma NTGNCV-001: 2009 care acoperă integral sau parţial cerinţele esenţiale de securitate
  1.1 Garantarea securităţii conform instrucţiunilor producătorului 5.11
  1.2 Principii de proiectare 1.3, 4.5, 4.6, 4.17
  2.2 Proiectare la încărcări adecvate 4.2, 4.3
  2.2.2 Proiectare la încărcări corespunzătoare utilizării previzibile 3.10, 3.51, 4.2, 4.3, 4.15, 4.16, 4.20, 4.27
  2.3 Măsuri privind manipularea şi operarea 4.37, 8.1
  2.4 Mijloace de examinare 5.15, 5.16, 5.24, 5.25
  2.5 Mijloace de golire şi aerisire 4.15, 5.22, 8.8, 8.10-8.12, 8.14
  2.6 Coroziune sau altă formă de degradare chimică 4.11, 4.12, 4.18,
  2.7 Uzură 8.5
  2.8 Asamblări 3.8, 3.11, 3.49
  2.9 Prevederi pentru umplere şi golire 3.9, 3.11, 3.32, 4.32, 4.26, 5.23
  2.10 Protecţia împotriva depăşirii limitelor admisibile de presiune 3.8, 3.15, 3.37, 5.9
  2.11.1 Accesorii de securitate adecvate şi sigure 3.16, 3.18, 3.24, 3.31, 3.33
  2.11.2 Dispozitive pentru limitarea presiunii 3.15, 3.16, 3.39, 4,26, 5.9
  2.11.3 Dispozitive pentru supra- vegherea temperaturii 3.42
  2.12 Foc exterior 3.64
  3.1.2 Îmbinări nedemontabile 3.55
  3.1.3 Încercări nedistructive NDT) 5.11
  3.2 Evaluarea finală 5.10, 5.12, Capitolul 7
  3.2.1 Verificarea finală 5.12
  3.2.2 Încercarea de rezistenţă la presiune 5.15 - 5.25
  3.2.3 Verificarea dispozitivelor de securitate 5.10, 5.12, 7.2, 8.1, 8.4
  3.3 Marcare şi etichetare 3.55
  3.4 Instrucţiuni de operare 8.1, 8.4, 8.8 - 8.12
  4.1 Materiale pentru părţile sub presiune 4.7, 4.16- 4.22
  4.2 Definire valori necesare pentru calcule 3.9, 3.10, 3.16, 3.42, 3.51, 4.3
  6(a,b,d,e,g) Conducte 3.51, 3.52, 4.12
  7 Cerinţe cantitative specifice 5.12
  Anexa ZBla norma tehnicăprivind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinereaşi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie agazelor naturale comprimate utilizate drept combustibilpentru vehicule (GNCV)Tabelul ZB. Lista de verificări referitoare la mediu*1)----------*1) Conform SR Ghid ISO 64 sau GEN Guide 4;
                         
    Referinţe de mediuEtape în ciclul de viaţă
    ProcurareProducţieUtilizareFinalul duratei de viaţăToate etapele
    Materii prime şi energieSubansambluri şi componenteProducţieAmbalareUtilizareÎntreţinere şi reparareUtilizare produse adiţionaleMateriale reutilizabile şi recuperare de energieDispoziţii finaleTransport
    Intrări (articole din normă)
    Materiale2.3(1) 4.1 4.16 4.18 4.192.3(2)3.7(4)   4.17 8.15.113.1010.1 10.6 10.9   3.58- 3.60
    Apă     3.61              
    Energie     3.25             3.6(1)
    Sol     3.3              
    Ieşiri (articole din normă)
    Emisii în aer4.20 4.39   4.33 4.35   3.63 4.8 8.9 8.108.9 8.14        
    Descărcări în apă     3.60              
    Descărcări pe sol     3.61   4.12          
    Deşeuri                    
    Zgomot, vibraţii, radiaţii, căldură4.21 4.27   3.60   3.8(4) 3.20 3.60          
    Alte aspecte relevante (articole din normă)
    Risc asupra mediului din accidente sau utilizare neintenţionată1.1   4.5 4.10 4.43   4.41 8.24 8.25       8.28  
    Informaţii pentru client4.23   3.9              
    Comentarii: art. 1.2 Clauza de recunoaştere mutuală conform Regulamentului CE nr. 764/2008:
  Referinţe tehniee aferente (informativ)Joint Practicai Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved în the drafting of legislation within the Community institutions;Guide de redaction des documents legislatifs: Guide pratique commun du Parlement europeen, du Conseil et de la Commission a l'intention des personnes qui contribuent a la redaction des textes legislatifs au sein des institutions communautaires;Directives ISO/ CEI (preluate CEN/ CENELEC):- Partie 1 Procedures for the technical work- Partie 2 Rules for the structure and drafting of International Standards;NFPA 2 - Hydrogen Technologies Code;NFPA 30 - Flammable and Combustible Liquids Code;NFPA 52 - Vehicular Fuel Systems Code;NFPA 54 - Naţional Fuel Gas Code;NFPA 55 - Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids în Portable and Stationary Containers, Cylinders and Tanks;NFPA 59A - Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG);NFPA 69 - Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting;NFPA 69 - Standard on Explosion Prevention Systems;NFPA 77 - Recommended Practice on Static Electricity;NFPA 88A - Standard for Parking Structures;NFPA 99C - Standard on Gas and Vacuum Systems;NFPA 274 - Standard Test Method to Evaluate Fire Performance Characteristics of Pipe Insulation;NFPA 306 - Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels;NFPA 329 - Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases;NFPA 385 - Standard for Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids; NFPA497 - Recommended Practice for the Classification Flammable Liquids, Gases or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations în Chemical Process Areas;NFPA 551 - Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments;NFPA 921 - Guide for Fire and Explosion Investigations;NFPA 1192 - Standard on Recreaţional Vehicles;NFPA 5000 - Building Construction and Safety Code;FTA Report - Design Guidelines for Bus Transit Systems Using Liquefied Natural Gas (LNG) as an Alternative Fuel (3/97);FTA Report - Compressed Natural Gas Safety în Transit Operations (10/95);CSA Bl08-99 - Natural Gas Fuelling Stations Installation Code (Canada);CSA Bl09-01 - Natural Gas for Vehicles Installation Code (Canada);B51-97, Part 3 Requirements for CNG Refuelling Station Pressure Piping Systems and Ground Storage Vessels, (Canada);ANSI NGV1-1994 (with 1997 and 1998 addenda) - Compressed Natural Gas Vehicle Fueling Connection Devices;ANSI NGV2-2000 - Basic Requirements for Compressed Natural Gas Vehicle Fuel Containers;ANSI NGV3.1-1995 - Fuel System Components for Natural Gas Powered Vehicles;ANSI NGV4.1/ CSA 12.5 -1999 -NGV - CNG vehicular fuel dispensing systems;ANSI NGV4.2/ CSA. 12.52 -1999 - Hoses for NGVs and Dispensing Systems;ANSI NGV4.4/ CSA 12.54 -1999 - Breakaway Devices for Natural Gas Dispensing Hoses and Systems;ANSI NGV4.8/ CSA 12.8 -2002 - Natural Gas Vehicle Fueling Station Reciprocating Compressor Guidelines;49 CFR 178. 56 - Specification 4AA - CNG cylinders for fueling stationsNMSPU - Project KT 11 - Measurement, approval and verifîcation of CNG Dispensers, Anglia;OIML R 137-1: Contoare de gaz;OIML R 139: Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles;OIML R 140: Measuring systems for gaseous fuel;DOT-FTA-MA-26-7021 -96-1 - Design Guidelines for Bus Transit Systems Using Compressed Natural Gas as an Alternative Fuel, SUA;SAE J1616 Recommended Practice for Compressed Natural Gas Vehicle Fuel Composition;SAE J2406 CNG Powered Medium and Heavy Duty Trucks;SAE J2645 Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicle Metering and Dispensing Systems - Truck and Bus;CEE - ONU R110 - Regulamentul nr. 110 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea:I. Componentelor specifice pentru autovehiculele care utilizează gaz natural comprimat (GNC) în sistemul de propulsie;II. Vehiculelor în ceea ce priveşte instalarea componentelor specifice unui tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) în sistemul de propulsie;CONVENTION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS (DONE AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968);EUROPEAN AGREEMENT SUPPLEMENTING THE CONVENTION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS OPENED FOR SIGNATURE AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968 (DONE AT GENEVA ON 1 MAY 1971);Institute of Petroleum - Electrical installation of facilities for the storage and dispensing of LPG and CNG autmotive fuels at vehicle refuelling stations;Institute of Petroleum - IP 15 Code: Area Classification Code for Installations Handling Flammable Fluids, Part 15;ENARGAS - NAG 419 - Parking and garages. Difficulties and accidents. Instructions for CNG filling (Argentina);ENARGAS - NAG 402 - Vehicles for bulk CNG transport;ENARGAS - NAG 406 - Transport system for CNG containers modules;ENARGAS - NAG 416 - Minimum technical and safety Standards and Specifications for on-board CNG fuel system installation and testing;ENARGAS - NAG 418 - Regulations for CNG Filling Stations;ENARGAS - NAG 441 - Compression equipment for compressed natural gas filling stations;TDG - G 304 02 (Republica Cehă) - Refuelling CNG stations for motor care;DOT - Fuel Motor Vehicle Security Standard - FMVSS 303 Fuel system integrity of CNGVs;DOT - FMVSS 304 CNG Fuel ContainereONU-Conseille Economique et social-CE-Comite de transport interieur-Raport TRANS/WP -1/100;DVGW - German Code of Practice G 260/I;DVGW - Einspruchsfrist - technische Regel - Arbeitblatt G 651 - 2007;NFPA 505 - Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions,Maintenance, and Operation;Document -AS/NZS 2430.3.2:2004 - Classification of hazardous areas-Part 3.2: Examples of area classification-Vehicle workshops, vehicle parking, fuel dispensing stations and aircraft hangars;REQUEST FOR PROPOSALS - California City of Commerce LNG/ LCNG Fueling Station Design-Build Proposal;NGV Refueling Systems: Types of stations and acces options - Advance Fuel Systems, USA;HSE Information sheet: Advice on gas detection strategies for HVAC duet inlets, no.5/ 2008, UK;Combustible Gas Monitoring System Guidelines, Sanitation District of LA, Industrial Waste Section, SUA;------