HOTĂRÂRE nr. 781 din 5 septembrie 2012pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 86 se introduc douăsprezece noi articole, articolele 86^1 - 86^12, cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - Sălile de şedinţă din instanţele judecătoreşti vor fi dotate cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului.Art. 86^2. - În cazul în care o instanţă dispune de mai multe săli de judecată, cel puţin una dintre acestea va fi amenajată pentru judecarea cauzelor privind persoanele private de libertate.Art. 86^3. - (1) În măsura în care spaţiul existent permite, vor fi amenajate căi de acces separate pentru judecători, procuror şi grefier, pentru persoanele private de libertate, respectiv pentru avocaţi, părţi şi public. (2) Procurorul intră în sala de şedinţă pe calea de acces destinată judecătorilor, cu cel puţin 5 minute înaintea orei stabilite pentru începerea şedinţei.Art. 86^4. - Sălile amenajate pentru judecarea cauzelor privind persoanele private de libertate vor fi prevăzute cu locuri pentru gardienii însărcinaţi cu paza acestora.Art. 86^5. - (1) Biroul judecătorilor va fi amplasat pe una din laturile sălii de şedinţă, cu faţa spre public, pe un podium având înălţimea cuprinsă între 40 şi 50 cm, în imediata apropiere a căii de acces speciale, dacă aceasta există. (2) Biroul grefierului va fi poziţionat, în funcţie de dimensiunile sălii de judecată, în partea laterală sau în faţa biroului judecătorilor şi sub nivelul acestuia, astfel încât să nu stânjenească vizibilitatea judecătorilor spre public. (3) Amplasarea biroului grefierului trebuie să îi asigure acestuia o mobilitate sporită în manevrarea şi comunicarea dosarelor şi actelor. (4) Biroul procurorului va fi situat distinct de cel al judecătorilor, în partea opusă spaţiului amenajat pentru persoanele private de libertate, pe un podium având înălţimea cuprinsă între 40 şi 50 cm şi va fi orientat astfel încât să asigure procurorului o vizibilitate bună atât spre biroul judecătorilor, cât şi spre public.Art. 86^6. - (1) Locul avocatului care pune concluzii va fi situat pe un podium având înălţimea cuprinsă între 20 şi 30 cm şi va fi orientat în modul prevăzut la art. 86^5 alin. (4). (2) Pe parcursul desfăşurării şedinţei de judecată, atunci când nu pun concluzii, avocaţii vor ocupa banca situată în faţa publicului. (3) Locul de consultare a dosarelor de către avocaţi va fi banca situată în faţa publicului.Art. 86^7. - Bara martorilor va fi amplasată în faţa biroului judecătorilor, între podiumul procurorului şi cel al avocaţilor, şi va fi dotată cu o Biblie.Art. 86^8. - În spatele biroului judecătorilor vor fi arborate Drapelul României şi Stema ţării.Art. 86^9. - (1) Sălile de şedinţă vor fi prevăzute cu ferestre care să asigure lumină naturală suficientă şi o aerisire corespunzătoare dimensiunilor sălii. (2) În măsura fondurilor alocate şi dacă se consideră necesar, sălile de şedinţă pot fi dotate cu instalaţii suplimentare de iluminat şi de climatizare a aerului, precum şi cu instalaţii de sonorizare interioară şi exterioară.Art. 86^10. - (1) Dacă dimensiunile actuale ale sălilor de şedinţă nu permit realizarea amplasamentelor prevăzute la articolele precedente, se va reduce în mod corespunzător numărul de locuri alocate publicului, urmărindu-se cu prioritate asigurarea locurilor necesare judecătorilor, procurorului, grefierului, avocatului şi părţilor şi, după caz, persoanelor private de libertate. (2) Dacă dimensiunile actuale ale sălilor de şedinţă nu permit amplasarea biroului procurorului potrivit art. 86^5 alin. (4), acesta va fi situat pe podiumul judecătorilor, la o masă separată, şi va fi orientat astfel încât să asigure procurorului o vizibilitate bună atât spre biroul judecătorilor, cât şi spre public.Art. 86^11. - În funcţie de capacitatea sălii, căile de acces ale acesteia vor fi suficient dimensionate, astfel încât să permită evacuarea rapidă şi sigură în caz de urgenţă.Art. 86^12. - Locurile din sala de şedinţă, destinate persoanelor private de libertate, precum şi căile de acces prevăzute pentru acestea vor fi concepute astfel încât să asigure securitatea celorlalte persoane, imposibilitatea sustragerii de sub pază a persoanelor private de libertate, precum şi limitarea, pe cât posibil, a contactului cu alte persoane."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 781.---------