ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012    Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul şcolar 2012-2013 grupul-ţintă alcătuit în prezent din elevii claselor I-VIII se extinde prin includerea clasei pregătitoare.Având în vedere scrisoarea Comisiei Europene Ares (2012) 175.182 din 15 februarie 2012, prin care se solicită României argumente privind capacitatea de absorbţie a fondurilor europene solicitate pentru programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli aferent anului şcolar 2012-2013, în valoare de 9.790.748 euro, şi scrisoarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din 24 februarie 2012, prin care se angajează să modifice legislaţia în vigoare în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene,întrucât noul cadru legislativ trebuie să fie în vigoare înainte de începerea noului an şcolar pentru ca şi elevii din clasa pregătitoare să poată beneficia de drepturile instituite prin această ordonanţă de urgenţă şi pentru a permite, de asemenea, aplicabilitatea în timp util a actelor subsecvente,aceasta constituie o situaţie extraordinară, în conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, care impune adoptarea actului normativ sub forma ordonanţei de urgenţă, iar neadoptarea actului normativ nu va permite elevilor din clasa pregătitoare să beneficieze de drepturile instituite de acest act, ceea ce în final va conduce la o rată de absorbţie redusă a fondurilor Uniunii Europene.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Începând cu anul şcolar 2012-2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz..................................................... (4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaborează de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor alin. (2)."2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Începând cu anul şcolar 2012-2013, sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (6) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, avându-se în vedere sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5). (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (2) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei, în vederea recuperării sumelor utilizate cu această destinaţie."5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor proaspete. (2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare............................................................ (4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti. (5) Plata fructelor proaspete şi a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete şi de servicii, pe bazadocumentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de directorii unităţilor de învăţământ."6. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ordonatorii principali de credite şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor proaspete, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plăţii acestora. (3) Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a urmări şi a verifica buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi."7. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în şcoli. În acest sens depun, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) şi numai elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (6), cu nominalizarea unităţilor de învăţământ;"8. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz."  +  Articolul IIPentru anul şcolar 2012-2013, angajamentele prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 49.----