ORDIN nr. 5.644 din 5 septembrie 2012privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2012  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat. (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia. (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului. (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29 iunie 2012; b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011; c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.982/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2011; e) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, cu modificările ulterioare; f) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare; g) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 5.644.  +  Anexa 1 STRUCTURAConsiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor şi Certificatelor UniversitareComisii de specialitate şi domeniile arondate  ┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Domeniul fundamental │Comisia de specialitate│Domeniile ştiinţifice arondate│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE│Matematică │Matematică │ │ALE NATURII ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Informatică │Informatică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Fizică │Fizică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Chimie │Chimie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţele pământului │Geologie şi planetologie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Geofizică şi geodezie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Geografie, geomorfologie, │ │ │ │hidrologie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţele atmosferei │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Oceanografie │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE INGINEREŞTI │Inginerie civilă şi │Inginerie civilă şi instalaţii│ │ │management │ │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie chimică, │Inginerie chimică │ │ │inginerie medicală, │ │ │ │ştiinţa materialelor şi│ │ │ │nanomateriale │ │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie electrică │Inginerie electrică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie energetică │Inginerie energetică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Electronică, │Electronică │ │ │telecomunicaţii şi ├──────────────────────────────┤ │ │nanotehnologie │Telecomunicaţii │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Nanotehnologie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie geologică, │Inginerie geologică │ │ │mine, petrol şi gaze ├──────────────────────────────┤ │ │ │Mine, petrol şi gaze │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie aerospaţială,│Inginerie aerospaţială │ │ │autovehicule şi ├──────────────────────────────┤ │ │transporturi │Ingineria autovehiculelor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie marină şi navigaţie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria resurselor │Inginerie forestieră │ │ │vegetale şi animale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria produselor │ │ │ │alimentare │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Biotehnologii │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Agronomie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Horticultură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Silvicultură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Zootehnie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Calculatoare, │Calculatoare şi tehnologia │ │ │tehnologia informaţiei │informaţiei │ │ │şi ingineria sistemelor├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie industrială │Inginerie industrială │ │ │şi management ├──────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie şi management │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie mecanică, │Inginerie mecanică │ │ │mecatronică şi robotică├──────────────────────────────┤ │ │ │Mecatronică │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Robotică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria mediului │Ştiinţa şi ingineria mediului │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI │Biologie şi biochimie │Biologie │ │BIOMEDICALE │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Biochimie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină │Medicină │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină veterinară │Medicină veterinară │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină dentară │Medicină dentară │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Farmacie │Farmacie │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE SOCIALE │Ştiinţe juridice │Drept │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Sociologie, ştiinţe │Sociologie │ │ │politice şi ├──────────────────────────────┤ │ │administrative │Ştiinţe politice │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │ │ │ │studii europene │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţe militare, │Ştiinţe militare │ │ │informaţii şi ordine ├──────────────────────────────┤ │ │publică │Informaţii şi securitate │ │ │ │naţională │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ordine publică şi siguranţă │ │ │ │naţională │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţe economice şi │Economie │ │ │administrarea ├──────────────────────────────┤ │ │afacerilor │Administrarea afacerilor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Finanţe │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Contabilitate │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi │ │ │ │informatică economică │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Economie şi afaceri │ │ │ │internaţionale │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Management │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Marketing │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Psihologie şi ştiinţe │Psihologie │ │ │comportamentale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Educaţie fizică şi sport │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE UMANISTE ŞI │Filologie │Filologie │ │ARTE ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Filosofie │Filosofie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Istorie şi studii │Istorie │ │ │culturale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Studii culturale │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Teologie │Teologie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Arhitectură şi urbanism│Arhitectură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Urbanism │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Arte vizuale │Arte plastice, decorative şi │ │ │ │design │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Artele spectacolului │Teatru │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Coregrafie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Cinematografie şi media │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Muzică │ └─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘Componenţa nominală a Consiliului general
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  1 ANDRUH MARIUS Academia Română; Universitatea din Bucureşti
  2 DUMITRU MIRCEA Universitatea din Bucureşti
  3 POP IOAN AUREL Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4 HAIDUC IONEL Academia Română
  5 SIMIONESCU BOGDAN Academia Română
  6 VLAD VALENTIN IONEL Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor
  7 SIMION EUGEN Academia Română
  8 CRISTEA PAUL Academia Română
  9 STREZA LAURENŢIU Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  10 IRIMIE ALEXANDRU Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  11 BREAZ VALER DANIEL Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  12 CRISTEA DAN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  13 ZAMFIR NICOLAE Academia Română
  14 HURDUC NICOLAE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  15 IANOŞ IOAN Universitatea din Bucureşti
  16 DAMIAN RADU Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  17 ŞERBAN VIOREL AUREL Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  18 GRIGORESCU SORIN DAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  19 BADEA ADRIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  20 BURILEANU CORNELIU Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  21 COLOJA PASCU MIHAI Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  22 RAICU ŞERBAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  23 CÎMPEANU SORIN MIHAI Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  24 ŢĂPUŞ NICOLAE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  25 PURCĂREA ANCA ALEXANDRA Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  26 PRISECARU TUDOR Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  27 GAVRILESCU MARIA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  28 CRISTEA VASILE Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  29 POPA FLORIAN Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  30 PREDOI GABRIEL Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  31 BĂCIUŢ GRIGORE Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  32 MUNTEAN DANIELA LUCIA Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  33 BOROI GABRIEL Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
  34 BARBU DANIEL Universitatea din Bucureşti
  35 TOMA GHEORGHE Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
  36 ISTUDOR NICOLAE Academia de Studii Economice din Bucureşti
  37 POTOLEA DAN Universitatea din Bucureşti
  38 GAFTON ALEXANDRU Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  39 SURDU ALEXANDRU Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  40 NISTOR GHEORGHE VLAD Universitatea din Bucureşti
  41 ACHIMESCU NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  42 EFTENIE MARIA RODICA Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
  43 TEODORESCU RĂZVAN Academia Română
  44 ALEXA VISARION Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti
  Componenţa nominală a comisiilor despecialitate ale Consiliului Naţionalde Atestare a Titlurilor, Diplomelor
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  1. MATEMATICĂ
  1 BREAZ VALER DANIEL - preşedinte Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  2 PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 AGRATINI OCTAVIAN Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4 ANIŢA SEBASTIAN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  5 BERINDE VASILE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  6 BEZNEA LUCIAN Academia Română
  7 CRISTEA MIHAI Universitatea din Bucureşti
  8 HALANAY ANDREI Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  9 IFTODE VASILE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  10 IVAN MIRCEA Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  11 LEFTER CĂTĂLIN GEORGE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  12 MUNTEANU GHEORGHE Universitatea "Transilvania" din Braşov
  13 PREDA VASILE Universitatea din Bucureşti
  14 RĂDULESCU VINCENŢIU Universitatea din Craiova
  15 VÂJÂITU MARIAN Academia Română
  2. INFORMATICĂ
  1 CRISTEA DAN - preşedinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  2 PÂRV BAZIL - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 LUCHIAN HENRI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  4 MITRANA VICTOR Universitatea din Bucureşti
  5 NEGRU VIOREL Universitatea de Vest din Timişoara
  6 PĂUN ANDREI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti
  7 ŞTEFĂNESCU GHEORGHE Universitatea din Bucureşti
  3. FIZICĂ
  1 ZAMFIR NICOLAE - preşedinte Academia Română
  2 CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  3 AVRIGEANU GABRIEL Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"
  4 BICA IOAN Universitatea de Vest din Timişoara
  5 BUNOIU MĂDĂLIN Universitatea de Vest din Timişoara
  6 CHIRIAC HORIA Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
  7 CONSTANTINESCU RADU Universitatea din Craiova
  8 CULEA EUGEN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9 DINESCU GHEORGHE Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor
  10 DRAGOMAN DANIELA Universitatea din Bucureşti
  11 JIPA ALEXANDRU Universitatea din Bucureşti
  12 MARDARE DIANA MIHAELA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  13 NAGY LADISLAU Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  14 POP VIOREL Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  15 SIMON SIMION Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4. CHIMIE
  1 HURDUC NICOLAE - preşedinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  2 NEDA ION - vicepreşedinte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara
  3 BÂCU ELENA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  4 CIUCANU IONEL Universitatea de Vest din Timişoara
  5 COSTIŞOR OTILIA Academia Română
  6 DAVID VICTOR Universitatea din Bucureşti
  7 FRUNZĂ LIGIA Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele
  8 GROSU ION Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  9 OANCEA DUMITRU Academia Română
  10 PALAMARU MIRCEA NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  11 ZAHARESCU MARIA Academia Română
  5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI
  1 IANOŞ IOAN - preşedinte Universitatea din Bucureşti
  2 DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - vicepreşedinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)
  3 BUCUR ION Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4 CREŢAN REMUS Universitatea de Vest din Timişoara
  5 IANCU OVIDIU GABRIEL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  6 ILIEŞ ALEXANDRU Universitatea din Oradea
  7 IONIŢĂ ION Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  8 MOCANU VICTOR Universitatea din Bucureşti
  9 PETREA DĂNUŢ Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  10 POPA NICOLAE Universitatea de Vest din Timişoara
  11 RĂDOANE MARIA Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  Ştiinţe inginereşti
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT
  1 DAMIAN RADU - preşedinte Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  2 GIURMA ION - vicepreşedinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  3 ANTON ANTON Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  4 BUDESCU MIHAI Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  5 BURCHIU SORIN Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  6 CHIRICĂ ANTON Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  7 DUBINĂ DAN Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  8 ILIESCU MIHAI Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9 IOANI ADRIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  10 RĂDUCANU DAN GABRIEL Academia Tehnică Militară din Bucureşti
  11 STANCIU ANGHEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  12 STOIAN VALERIU Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  13 ŢĂRANU NICOLAE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  7. INGINERIA MATERIALELOR
  1 ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  2 RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  3 ABRUDEANU MARIOARA Universitatea din Piteşti
  4 BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  5 GHIBAN BRÂNDUŞA Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  6 GUTT GHEORGHE Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  7 IOAN VIDA-SIMITI Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  8 ION RODICA MARIANA Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - INCDCP - ICECHIM Bucureşti; Universitatea "Valahia" din Târgovişte
  9 MUNTEANU DANIEL Universitatea "Transilvania" din Braşov
  10 MUŞAT VIORICA Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  11 PETRIŞOR TRAIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE
  1 IOVU HORIA - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 BOZGA GRIGORE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  4 CAŞCAVAL DAN Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  5 CURTEANU SILVIA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  6 ILEA PETRU Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  7 MUREŞAN AUGUSTIN Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  8 PODE RODICA Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  9 ROŞCA PAUL Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  10 RUSNAC LUCIAN Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  11 STAN RALUCA Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  9. INGINERIE ELECTRICĂ
  1 GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 ANDEA PETRU - vicepreşedinte Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  3 LIVINŢ GHEORGHE Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  4 MANOLEA GHEORGHE Universitatea din Craiova
  5 MOREGA ALEXANDRU MIHAIL Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  6 MUNTEANU CĂLIN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  7 PRISECARU ILIE CONSTANTIN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  8 TOADER DUMITRU Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  9 ŢOPA VASILE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  10. INGINERIE ENERGETICĂ
  1 BADEA ADRIAN - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  3 BICĂ DORIN Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
  4 DARIE GEORGE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  5 GAVRILAŞ MIHAI Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  6 HAZI ANETA Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
  7 IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN Universitatea din Oradea
  8 ISTRATE DUMITRU MARCEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  9 MĂNESCU LEONARDO GEO Universitatea din Craiova
  10 NECULA HORIA Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  11 POPESCU LUMINIŢA Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
  11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE
  1 BURILEANU CORNELIU - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 TEODORESCU HORIA NICOLAI - vicepreşedinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  3 BIZON NICU Universitatea din Piteşti
  4 BREZEANU GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  5 NEGRESCU CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  6 NICOLAESCU IOAN Academia Tehnică Militară din Bucureşti
  7 POANTA ARON Universitatea din Petroşani
  8 RUSU CORNELIU GHEORGHE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9 ŞTEFAN GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  10 TĂRNICERIU DANIELA Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  11 VASIU RADU Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  12. INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE
  1 COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  2 ARAD VICTOR - vicepreşedinte Universitatea din Petroşani
  3 MINESCU FLOREA Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  4 ONOSE DUMITRU Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  5 RADU SORIN MIHAI Universitatea din Petroşani
  13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI
  1 RAICU ŞERBAN - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 DUMITRESCU HORIA - vicepreşedinte Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS
  3 ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  4 CHIRU ANGHEL Universitatea "Transilvania" din Braşov
  5 DĂNĂILĂ STELIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  6 PANTAZOPOL DAN Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS
  7 POPA DINEL Universitatea din Piteşti
  8 STANCIU VIRGIL Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  9 STROE ION Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE
  1 CÎMPEANU SORIN MIHAI - preşedinte Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  2 ABRUDAN IOAN VASILE - vicepreşedinte Universitatea "Transilvania" din Braşov
  3 ALECU IOAN NICULAE Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  4 BAHRIM GABRIELA Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  5 BOTĂU DORICA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
  6 CĂLIN IOAN Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  7 CORNEA PETRUŢA Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  8 MICLEA VASILE Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  9 OTIMAN PĂUN IOAN Academia Română
  10 PAMFIL DORU Academia Română
  11 PÂRŞAN PAUL Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
  12 PĂSĂRIN BENONE Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
  13 ROBU TEODOR Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
  14 ROTAR IOAN Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  15 SESTRAŞ RADU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  16 STĂNICĂ FLORIN Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  17 VÂNTU VASILE Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
  15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR
  1 ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte Universite Aix-Marseille, Franţa
  3 CRISTEA VALENTIN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  4 DUMITRACHE ION Academia Română
  5 MANTA VASILE ION Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  6 MICLEA LIVIU CRISTIAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  7 NEDEVSCHI SERGIU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  8 PATRICIU VICTOR VALERIU Academia Tehnică Militară din Bucureşti
  9 PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  10 POPESCU DECEBAL Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  11 POPESCU DUMITRU Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  12 PRECUP RADU EMIL Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  13 SALOMIE IOAN Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT
  1 PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3 ACHIM MOISE IOAN Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  4 BERCE PETRU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  5 DOICIN CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  6 DRĂGHICI ANCA Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  7 DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  8 FETECĂU CĂTĂLIN Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  9 GHEORGHE MARIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  10 MOGAN GHEORGHE Universitatea "Transilvania" din Braşov
  11 NICULESCU CRISTIAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  12 POPESCU SORIN GABRIEL Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  13 SCARLAT CEZAR Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  14 SIMION IONEL Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  15 ŢUCU DUMITRU Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
  1 PRISECARU TUDOR - preşedinte Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  2 ULMANU VLAD - vicepreşedinte Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  3 BĂLAN CORNELIU Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  4 BÎZDOACĂ NICU GEORGE Universitatea din Craiova
  5 BORDEAŞU ILARE Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  6 BRATU POLIDOR Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  7 BURNETE NICOLAE Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  8 BUZBUCHI NICOLAE Universitatea Maritimă din Constanţa
  9 CONDURACHE DANIEL Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  10 DAVID ION Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  11 HADĂR ANTON Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  12 IONEL IOANA Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  13 NEGREAN IULIU Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  14 PARASCHIV GIGEL Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  15 RUSU EUGEN Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  16 SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  17 TALABĂ DORU Universitatea "Transilvania" din Braşov
  18 VIŞA ION Universitatea "Transilvania" din Braşov
  19 VOICU GHEORGHE Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  18. INGINERIA MEDIULUI
  1 GAVRILESCU MARIA - preşedinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  2 RUSU TIBERIU - vicepreşedinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3 BACIU CĂLIN LAURENŢIU Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4 COSTACHE CRISTINA Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  5 IORDAN ALEXANDRA RALUCA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  6 LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
  7 ROBESCU DAN Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  Ştiinţe biologice şi biomedicale
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE
  1 CRISTEA VASILE - preşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  2 PETRESCU ŞTEFANA MARIA - vicepreşedinte Academia Română
  3 COSTACHE MARIETA Universitatea din Bucureşti
  4 FLONTA MARIA LUISA Academia Română
  5 GOMOIU MARIAN TRAIAN Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR
  6 POPOV DOINA LUCIA Academia Română
  7 ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  20. MEDICINĂ
  1 POPA FLORIAN - preşedinte Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  2 POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte Academia Română
  3 POPESCU IRINEL - vicepreşedinte Academia de Ştiinţe Medicale
  4 AZOICĂI DOINA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  5 BARBILIAN ADRIAN Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  6 BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  7 BORDEI PETRU Universitatea "Ovidius" din Constanţa
  8 BUZOIANU ANCA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  9 CĂRUNTU IRINA DRAGA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  10 CIUREA TUDOREL Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
  11 COMAN ION Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  12 COPOTOIU CONSTANTIN Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  13 FLORIAN IOAN ŞTEFAN Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  14 IONAC MIHAI Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
  15 MISCHEANU DAN Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  16 SIMIONESCU DANA - OLGA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  17 SINESCU CRINA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  21. MEDICINĂ VETERINARĂ
  1 PREDOI GABRIEL - preşedinte Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  2 COZMA VASILE - vicepreşedinte Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  3 BOGDAN ALEXANDRU Academia Română
  4 GROZA ION Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  5 HERMAN VIOREL Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
  6 SOLCANU GHEORGHE Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
  7 ŞONEA ALEXANDRU Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  22. MEDICINĂ DENTARĂ
  1 BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  2 BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  3 BADEA MÂNDRA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  4 FORNA CONSUELA NORINA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  5 IONESCU ECATERINA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  6 PĂCURAR MARIANA Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  7 POPESCU EUGENIA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  23. FARMACIE
  1 MUNTEAN DANIELA LUCIA - preşedinte Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  2 HÂRJEU VICTORIA - vicepreşedinte Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  3 ANDRIEŞ ADRIAN Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  4 HANCIANU MONICA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  5 LOGHIN FELICIA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  6 MIRCIOIU CONSTANTIN Academia de Ştiinţe Medicale
  7 MIRON ANCA Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
  8 NEAMŢU JOHNY Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
  9 OPREAN RADU Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  Ştiinţe sociale
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  24. ŞTIINŢE JURIDICE
  1 BOROI GABRIEL - preşedinte Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
  2 ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
  3 BĂLAN EMIL Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  4 DĂNIŞOR DAN CLAUDIU Universitatea din Craiova
  5 DOGARU ION Academia Română
  6 DUŢU MIRCEA Academia Română
  7 LEŞ IOAN Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  8 MATEUŢ GHEORGHIŢĂ Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  9 POPA GHEORGHE Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
  10 TĂNĂSESCU SIMINA ELENA Universitatea din Bucureşti
  11 TOADER TUDOREL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  12 TRĂILESCU ANTON Universitatea de Vest din Timişoara
  13 VASILESCU PAUL Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
  1 BARBU DANIEL - preşedinte Universitatea din Bucureşti
  2 PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 BALAHUR DOINA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  4 BĂRGĂOANU ALINA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  5 DOBRESCU PAUL Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  6 GORUN ADRIAN Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
  7 HORGA IOAN Universitatea din Oradea
  8 MIHĂILESCU VINTILĂ Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  9 OLTEANU GABRIEL EDMOND Universitatea din Craiova
  10 PIELEANU MARIUS Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  11 POEDE GEORGE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  12 PROFIROIU MARIUS Academia de Studii Economice din Bucureşti
  13 ROTH MARIA Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ
  1 TOMA GHEORGHE - preşedinte Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
  2 PÎNZARIU SORIN - vicepreşedinte Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  3 BUŢĂ VIOREL Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  4 CAVAROPOL DAN Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
  5 CRĂCIUN ION Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  6 DUMITRU DANIEL Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  7 MITULEŢU ION Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  8 PRUNĂ ŞTEFAN Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
  9 ŢICAL GEORGE Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
  27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
  1 ISTUDOR NICOLAE - preşedinte Academia de Studii Economice din Bucureşti
  2 EPURE DĂNUŢ TIBERIU - vicepreşedinte Universitatea "Ovidius" din Constanţa
  3 PIRTEA MARILEN GABRIEL - vicepreşedinte Universitatea de Vest din Timişoara
  4 AILENEI DOREL Academia de Studii Economice din Bucureşti
  5 AIRINEI DINU Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  6 BIBU NICOLAE Universitatea de Vest din Timişoara
  7 COCRIŞ VASILE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  8 COJANU VALENTIN Academia de Studii Economice din Bucureşti
  9 DUMITRESCU DALINA Academia de Studii Economice din Bucureşti
  10 FELEAGĂ LILIANA Academia de Studii Economice din Bucureşti
  11 GRIGORESCU ADRIANA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  12 LUNGU ION Academia de Studii Economice din Bucureşti
  13 MARCU NICU Universitatea din Craiova
  14 MATIŞ DUMITRU Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  15 MITRUŢ CONSTANTIN Academia de Studii Economice din Bucureşti
  16 PASCARIU GABRIELA Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  17 PLĂIAŞ IOAN Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  18 POPA ION Academia de Studii Economice din Bucureşti
  19 PRELIPCEAN GABRIELA Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  20 ROTARIU ILIE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  21 ŢIGU GABRIELA Academia de Studii Economice din Bucureşti
  28. PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE
  1 POTOLEA DAN - preşedinte Universitatea din Bucureşti
  2 OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 ANIŢEI MIHAI Universitatea din Bucureşti
  4 CHIŞ VASILE Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5 COJOCARU VIOREL Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  6 CREŢU MIHAELA CARMEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  7 GRIGORE VASILICA Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  8 IUCU ROMIŢĂ Universitatea din Bucureşti
  9 MARINESCU GHEORGHE Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  10 NEAMŢU MIRCEA Universitatea "Transilvania" din Braşov
  11 TICU CONSTANTIN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  Ştiinţe umaniste şi arte
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  29. FILOLOGIE
  1 GAFTON ALEXANDRU - preşedinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  2 CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreşedinte Universitatea din Bucureşti
  3 BECHET FLORICA Universitatea din Bucureşti
  4 BOLDEA IULIAN Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
  5 DIACONU MIRCEA Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  6 LUPU COMAN Universitatea din Bucureşti
  7 MANOLACHE GHEORGHE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  8 MUNTEANU EUGEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  9 OLTEAN ŞTEFAN Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  10 SIMUŢ ION Universitatea din Oradea
  11 TEODORESCU CRISTIANA NICOLA Universitatea din Craiova
  30. FILOSOFIE
  1 SURDU ALEXANDRU - preşedinte Academia Română
  2 BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreşedinte Universitatea din Bucureşti
  3 BIRIŞ IOAN Universitatea de Vest din Timişoara
  4 CIOMOŞ VIRGIL Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5 COZMA CARMEN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  6 DUR ION Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  7 MUREŞAN VALENTIN Universitatea din Bucureşti
  8 RÂMBU NICOLAE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  9 VERESS CAROL Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE
  1 NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte Universitatea din Bucureşti
  2 BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3 CÂNDEA IONEL Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  4 EDROIU NICOLAE Academia Română
  5 LUCA SABIN ADRIAN Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  6 MÂRZA EVA Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  7 NICOARĂ TOADER Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  8 PLATON ALEXANDRU FLORIN Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  9 RETEGAN MIHAI Universitatea din Bucureşti
  10 SIGMIREAN CORNEL Academia Română
  11 SPINEI VICTOR Academia Română
  12 ŞTEFĂNESCU BARBU Universitatea din Oradea
  13 VULPE ALEXANDRU Academia Română
  32. TEOLOGIE
  1 ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  2 IRINEU ION POPA - vicepreşedinte Universitatea din Craiova
  3 BUCHIU ŞTEFAN Universitatea din Bucureşti
  4 CHIFĂR NICOLAE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  5 DANCĂ WILHELM Arhiepiscopia Româno-Catolică Bucureşti
  6 HIMCINSCHI MIHAI Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  7 MARTON JOZSEF Institutul Teologic Româno-Catolic din Alba Iulia
  8 MOLNAR JANOS Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
  9 NEGRUŢ PAUL Universitatea "Emanuel" din Oradea
  10 PETRARU GHEORGHE Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  11 PETRESCU TEODOSIE Universitatea "Ovidius" din Constanţa
  12 SAVA VIOREL Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  13 TOFANĂ STELIAN Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  33. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM
  1 EFTENIE MARIA RODICA - preşedinte Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
  2 MATEI ADRIANA - vicepreşedinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3 BICA SMARANDA Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  4 BOGDĂNESCU ZENO Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
  5 GOCIMAN CRISTINA OLGA Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
  6 MOICEANU MARIAN Mincu" din Bucureşti Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion
  7 ŞTEFAN DORIN Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
  34. ARTE VIZUALE
  1 TEODORESCU RĂZVAN - preşedinte Academia Română
  2 SBÂRCIU IOAN - vicepreşedinte Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
  3 DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
  4 GHEORGHIU DRAGOŞ Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
  5 MIHĂILESCU DOINA VALERIA Universitatea de Vest din Timişoara
  6 SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
  7 ZAHARIA DUMITRU Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
  35. ARTELE SPECTACOLULUI
  1 ALEXA VISARION - preşedinte Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti
  2 PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
  3 CRIŞAN SORIN ION Universitatea de Arte din Târgu Mureş
  4 DEDIU SANDU VALENTINA Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
  5 GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN) Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6 POP ADRIAN Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
  7 ZONTE VIOLETA Universitatea de Vest din Timişoara
   +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional deAtestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.  +  Articolul 2CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3CNATDCU are, în principal, următoarele atribuţii: a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 300 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, prin ordin emis de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II, denumite în continuare CS I şi CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune emiterea ordinului ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de acordare sau neacordare a acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; d) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; e) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; f) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; h) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; i) evaluează şi formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare; j) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.  +  Articolul 4 (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt: a) Consiliul general; b) comisiile de specialitate. (2) Structura pe domenii fundamentale şi specializări a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 1 la ordin. (3) Atât membrii Consiliului general, cât şi membrii comisiilor de specialitate sunt membri ai CNATDCU.  +  Capitolul II Constituire  +  Articolul 5Pot fi membrii CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.  +  Articolul 6 (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este format din maximum 47 de membri, dintre care 34 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate. (2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, aleşi de către membrii acestuia în prima şedinţă. (3) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.  +  Articolul 7Membrii Consiliului general sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.  +  Articolul 8 (1) Fiecare comisie de specialitate are un preşedinte şi unul sau 2 vicepreşedinţi. (2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior. (3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU, astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului se poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU.  +  Articolul 9 (1) Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele tipuri de activităţi: a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale; b) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU. (2) Consiliul general poate înfiinţa, în funcţie de necesităţi ori la cererea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, comisii de lucru, pe durată determinată, şi pentru alte tipuri de activităţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 10În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general sau în una dintre comisiile de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 11 (1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii: a) de a participa la şedinţele de lucru ale CNATDCU; b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională; c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute. (2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice. (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate proceda la revocare. (4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte, prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, un nou membru care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 5.  +  Capitolul III Competenţe  +  Articolul 12Consiliul general are următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi al comisiilor CNATDCU; b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe ori autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora; d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării; e) adoptă rezoluţii numai cu avizul comisiei de specialitate; f) validează propunerile comisiilor de specialitate, formulate în urma procesului de evaluare; g) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 13 (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii: a) conduce lucrările Consiliului general; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general; c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică. (3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.  +  Articolul 14Consiliul general şi comisiile sunt convocate de către MECTS. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.  +  Articolul 15 (1) Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia. (2) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.  +  Articolul 16Deciziile Consiliului general al CNATDCU pot fi contestate.  +  Articolul 17Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept atât la şedinţele Consiliului general, cât şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.  +  Articolul 18 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea biroului comisiei de specialitate; b) reprezintă comisia în cadrul Consiliului general; c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.  +  Articolul 19 (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri: a) fiecare comisie de specialitate propune, prin decizie a comisiei, standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de respectiva comisie, pe baza propunerilor făcute de către membrii acelei comisii; b) Consiliul general validează, prin decizie, standardele minimale, pe baza propunerilor făcute de către comisiile de specialitate, şi le propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general. (2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt identice. (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II sunt identice. (4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 20Activitatea CNATDCU, în condiţiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic asigurat de către compartimentele de specialitate ale MECTS.  +  Articolul 21Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, în condiţiile legii.  +  Articolul 22Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.-----