ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 1998privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Sumele realizate de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, în condiţiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, precum şi sumele încasate cu titlu de penalităţi pentru neachitarea în termen a contravalorii produselor livrate din rezervele de stat vor fi utilizate potrivit destinaţiei stabilite prin lege, precum şi pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: a) cheltuielile de transport care privesc miscarea stocurilor de produse rezerve de stat şi chiriile pentru liniile de garare cai ferate; b) chiriile şi prestările de servicii stabilite cu agenţii economici, prin negociere directa, pentru stocurile de produse rezerve de stat păstrate în spaţiile acestora, pe bază de contract de depozit-custodie; c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalaţiile tehnologice şi la spaţiile de depozitare din unităţile teritoriale subordonate, datorate unor situaţii neprevăzute sau de forta majoră, care prin efectul lor pun în pericol integritatea calitativă şi cantitativă a stocurilor de produse rezerve de stat; d) cheltuieli pentru conservarea şi verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse rezerve de stat pe timpul păstrării indelungate; e) cheltuieli de deplasare a personalului de specialitate în scopul receptionarii sau verificării integrităţii calitative şi cantitative a stocurilor de produse rezerve de stat; f) taxele judiciare pentru acţiunile în justiţie formulate de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de unităţile teritoriale din subordine. (2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor de la lit. a) - f) se vor folosi în completarea sumelor alocate anual prin bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Pagubele înregistrate la produsele rezerve de stat, ca efect al situaţiilor prevăzute la art. 1 lit. c), care nu se datorează culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (2) Metodologia de scădere se va stabili de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat prin norme proprii care vor fi supuse avizării Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate conveni cu societăţile comerciale şi regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadenta, şi a penalitatilor aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statAdministraţia Naţionalaa Rezervelor de Stat,Constantin Dinca,secretar de stat-------