ORDIN nr. 5.370 din 21 august 2012pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012    În temeiul prevederilor art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul certificatului de atestare a competenţelor profesionale prevăzut în anexa nr. 1 şi modelul suplimentului descriptiv prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Suplimentul descriptiv prevăzut în anexa nr. 2 document ce însoţeşte obligatoriu certificatul de atestare a competenţelor profesionale, oferă o descriere privind contextul instituţional, statutul studiilor postuniversitare absolvite de către titularul certificatului, standardul ocupaţional/calificarea universitară, conţinutul studiilor, precum şi rezultatele obţinute pe parcursul studiilor postuniversitare.  +  Articolul 3 (1) Suplimentul descriptiv este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de largă circulaţie (engleză, franceză sau germană). (2) Completarea celor 7 secţiuni ale suplimentului descriptiv prezentat în anexa nr. 2 este obligatorie. (3) Normele de completare a suplimentului descriptiv sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 21 august 2012.Nr. 5.370.  +  Anexa 1  +  Anexa 2  +  Anexa 3Norme de completare ale suplimentului descriptiv (1) Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului certificatului" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului certificatului), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior. (2) Secţiunea 2 "Informaţii privind instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii şi programul postuniversitar", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a organizat programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă şi care a eliberat certificatul de atestare a competenţelor profesionale (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de certificare a competenţelor profesionale, domeniul de studii, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi limba (limbile) de studiu/examinare. (3) Secţiunea 3 "Informaţii privind competenţele dobândite prin programul de studii în conformitate cu standardul ocupaţional (SO) utilizat/calificarea universitară utilizată (CU)", în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cuprinde: denumirea SO/CU, codul COR/RNCIS, precum şi unităţile de competenţă/competenţele vizate de programul de studii, aceleaşi indicate la avizarea planului de învăţământ. (4) Secţiunea 4 "Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute" cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr..../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifică scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10). (5) Secţiunea 5 "Informaţii suplimentare" prezintă menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). De asemenea, în această secţiune se menţionează alte certificate, atestate în baza unor acorduri instituţionale.În situaţia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaţionale, trebuie menţionat în această secţiune.Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv, care au fost emise. (6) Secţiunea 6 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan/director, secretar-şef de universitate, secretar-şef de facultate/departament); elemente de siguranţă (numărul şi data eliberării), iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 6.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.). (7) Secţiunea 7 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.-----