ORDIN nr. 1.119 din 20 august 2012pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012    Având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- cap. V din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 "Introducere" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. IntroducereCadrul instituţional, legal şi tehnic, conform căruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergenţă, este stabilit prin:- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară;- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;- Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/ 851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.În vederea derulării operaţiunilor necesare finanţării programelor operaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC) în cadrul obiectivului convergenţă, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda naţională la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, autorităţilor de management şi beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid şi funcţionează potrivit prezentelor instrucţiuni."2. La punctul 2 "Deschiderea conturilor", după punctul 2.3 se introduce un nou punct, punctul 2.4, cu următorul cuprins:"2.4. Sumele primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi sumele reconstituite conform art. 1 alin (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 se virează în contul 20.45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management."3. La punctul 3 "Funcţionarea conturilor", subpunctul 3.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.2. Plăţi:- sumele în lei transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile programelor operaţionale corespunzătoare 54.01.01.01... 54.01.01.07 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional...»;- echivalentul în lei al sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi al sumelor reconstituite conform art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 se transferă în contul de venituri al bugetului de stat 20.45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»".4. La punctul 3 subpunctul 3.9.1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23 «Cheltuieli ale bugetului de stat»."5. La punctul 4 "Efectuarea operaţiunilor de către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Trezoreria Operativă Centrală", punctul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.3. Decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor între celelalte conturi prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 se efectuează după cum urmează: (1) Autoritatea de Certificare şi Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în original, astfel: a) în ziua T, până la ora 13,30, pentru plăţile de mare valoare şi plăţile interne (locale şi intertrezorerii); b) în ziua T, până la ora 12,00, pentru plăţile de mică valoare. (2) Trezoreria Operativă Centrală procesează şi decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T."  +  Articolul IIAutoritatea de Certificare şi Plată şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Liviu Voinea,secretar de statBucureşti, 20 august 2012.Nr. 1.119.-------