ORDIN nr. 181 din 16 august 2012pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 27 august 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 68.389 din 24 iulie 2012, în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007 , se instituie un sistem de control şi se pot delega atribuţiile de control unei autorităţi sau unui organism de control în România, denumit în continuare organism de inspecţie şi certificare, cu condiţia respectării prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. (2) Operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă dintr-o ţară terţă produse agroalimentare certificate şi/sau în conversie, conform prevederilor art. 27 din R(CE) nr. 834/2007 , înainte de a le introduce pe piaţă trebuie să îşi supună activitatea unităţii/fermei de producţie sistemului de inspecţie şi certificare. (3) Inspecţia şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se efectuează în România, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul public sau privat, care îndeplinesc cerinţele art. 27 din R(CE) nr. 834/2007 . (4) Aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice. (5) Controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Capitolul II Condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare  +  Articolul 2 (1) Organismele candidate pentru aprobare ca organisme de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele stabilite prin art. 27 din R(CE) nr. 834/2007 , prin legislaţia naţională în vigoare, precum şi următoarele cerinţe: a) să fie persoane juridice române, înregistrate conform legislaţiei în vigoare; b) să fie acreditate, în conformitate cu versiunea notificată cel mai recent, prin publicare în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65 (Cerinţe generale pentru organisme ce operează sisteme de certificare produs) de către Organismul Naţional de Acreditare al României sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; c) să fie independente de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; organismul de inspecţie şi certificare şi personalul său nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; d) să prezinte dovezi documentate care să ateste existenţa echipamentului şi infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; e) să dispună de un număr suficient de personal pentru efectuarea inspecţiei, care să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să aibă calificarea, instruirea şi experienţa necesare şi cunoştinţele corespunzătoare referitoare la cerinţele inspecţiilor pe care le va efectua, pentru fiecare grupă corespunzătoare de activitate;(îi) să fie instruit corespunzător cu cerinţele R(CE) nr. 834/2007 , ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008 , şi ale legislaţiei naţionale de aplicare; f) personalul pentru efectuarea inspecţiilor se angajează prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin încheierea unui contract de prestări de servicii, conform Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; g) în cazuri justificate, efectuarea inspecţiilor se poate face cu personalul din cadrul organismului care deţine acreditarea, al cărui sediu central se află pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu notificarea prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; h) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare, angajată cu contract individual de muncă. (2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile: agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie sau industrie alimentară şi experienţă specifică în domeniul agriculturii ori agriculturii ecologice de minimum un an; b) să aibă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniu; c) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  +  Articolul 3 (1) În vederea aprobării, organismul candidat depune, până la data de 1 decembrie, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice următoarele documente: a) cererea pentru obţinerea aprobării în vederea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare din sectorul de agricultură ecologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecţiei şi certificării; c) cazierul fiscal eliberat în condiţiile legii, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare; d) actul constitutiv al organismului candidat; e) copia certificatului de acreditare pentru domeniul certificare produs, conform Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65 (Cerinţe generale pentru organisme ce operează sisteme de certificare produs), eliberat de către Organismul Naţional de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; domeniul certificare produs se referă la certificarea produselor obţinute conform R(CE) nr. 834/2007 şi R(CE) nr. 889/2008 ; f) o scurtă prezentare a organismului candidat, precum şi prezentarea experienţei în domeniul inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare, în cazul organismelor care au desfăşurat aceste activităţi pe teritoriul României sau al altor state membre ale Uniunii Europene; g) dovezi documentate privind existenţa echipamentului şi a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; h) dovezi documentate care să ateste imparţialitatea şi lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de inspecţie şi certificare; i) procedura standard de inspecţie/control şi instrucţiunile de lucru care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile titlului 4 "Controale" din R(CE) nr. 889/2008 , având în vedere fiecare grupă de produse şi activitate specifică pentru care se solicită aprobarea; j) copii ale modelelor documentelor utilizate de organismul de inspecţie şi certificare:(i) copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma inspecţiilor pe teren, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R(CE) nr. 889/2008 , pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de operator;(îi) copii ale modelelor documentelor justificative emise în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R(CE) 834/2007 şi alte documente emise operatorilor în vederea efectuării tranzacţiilor comerciale (certificate); modelele de certificate prezentate vor include elemente de siguranţă în vederea evitării falsificării acestora;(iii) copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de inspecţie şi certificare; k) măsurile detaliate pe care organismul de inspecţie şi certificare intenţionează să le aplice atunci când se identifică nereguli şi/sau încălcări (catalogul de sancţiuni), ţinând cont de lista sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor, prevăzută în anexa nr. 2; l) procedura documentată pentru planificarea inspecţiilor, bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producţie ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008 ; m) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în orice situaţii, rapoarte de audit sau orice alte informări cu privire la acreditarea, conform Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65, pe care organismul de inspecţie şi certificare le primeşte din partea organismului de acreditare; n) organigrama organismului candidat pentru aprobare, însoţită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (5) alin. b) lit. (îi) din R(CE) nr. 834/2007 şi care va cuprinde:(i) copii ale diplomelor de studii superioare/ postuniversitare de specialitate;(îi) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii;(iv) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru personalul angajat pe bază de contract de prestări de servicii, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecţiei;(v) copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecţiilor; o) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu; p) specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea documentelor justificative menţionate la lit. j) pct. (îi) şi specimenul de semnătură al persoanei responsabile cu desfăşurarea activităţii organismului de inspecţie şi certificare pe teritoriul României. (2) Organismul candidat poate subcontracta încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări"; în acest sens se vor prezenta documente care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare.  +  Articolul 4 (1) În vederea aprobării organismelor de inspecţie şi certificare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele primite şi emite raportul de evaluare, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau de respingere a aprobării. (2) În urma raportului de evaluare se emite decizia privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată a aprobării, decizie avizată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Decizia de aprobare sau de respingere a aprobării se consemnează în registrul de aprobare anuală al organismelor de inspecţie şi certificare şi se comunică în scris organismului candidat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de aprobare. (4) În situaţia emiterii deciziei de aprobare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice emite organismului candidat certificatul de aprobare, semnat de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, şi atribuie acestuia un număr de cod, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R(CE) nr. 834/2007 ; în funcţie de solicitarea din cererea menţionată la art. 3 alin. (1) lit. a), certificatul de aprobare se acordă pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie menţionate la art. 1 din R(CE) nr. 834/2007, legate de următoarele grupe de produse:1. plante şi produse vegetale;2. alge marine şi produse din alge marine;3. animale şi produse de origine animalieră;4. animale de acvacultură şi produse obţinute din animale de acvacultură;5. produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente;6. hrană pentru animale. (5) Certificatul de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare va avea o valabilitate de 4 ani. (6) Dacă un organism candidat nu este mulţumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie la decizia primită, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia. (7) Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, care se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (8) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile. (9) Lista organismelor de inspecţie şi certificare aprobate se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (10) Numărul de cod al organismului de inspecţie şi certificare, acordat organismului la prima aprobare, în temeiul prevederilor în vigoare la data respectivă sau în conformitate cu prevederile prezentului ordin, se păstrează pe toată perioada desfăşurării activităţii acestuia pe teritoriul României.  +  Articolul 5 (1) Structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice poate respinge o cerere de aprobare în următoarele cazuri: a) cererea nu a fost depusă în termenul legal stabilit la art. 3 alin. (1) partea introductivă; b) documentele prezentate nu sunt conforme prevederilor art. 3; (2) În vederea extinderii domeniilor sale de activitate, organismul de inspecţie şi certificare aprobat transmite oricând în timpul anului o solicitare către structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, însoţită de următoarele documente: a) cererea pentru extinderea domeniilor de activitate a organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; b) certificatul de acreditare care să specifice noul domeniu, emis de organismul de acreditare, conform Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65; c) procedurile de inspecţie şi certificare necesare pentru noile domenii. (3) În urma raportului de evaluare se emite decizia privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată a aprobării, decizie avizată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) La primirea solicitării, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele primite şi emite raportul de evaluare, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau de respingere a aprobării. (5) Decizia de aprobare sau de respingere a aprobării se consemnează în registrul de aprobare anuală al organismelor de inspecţie şi certificare şi se comunică în scris organismului candidat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de aprobare. (6) În situaţia emiterii deciziei de aprobare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice emite organismului un nou certificat de aprobare, care va cuprinde şi noul domeniu, semnat de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul III Atribuţiile organismelor de inspecţie şi certificare aprobate  +  Articolul 6 (1) Obligaţiile organismelor de inspecţie şi certificare faţă de operatorii care desfăşoară activităţi în sectorul de agricultură ecologică sunt următoarele: a) să aplice în unităţile/fermele de producţie care fac obiectul inspecţiei şi certificării minimum cerinţele de control prevăzute la titlul 4 "Controale" din R(CE) nr. 889/2008 ; b) să verifice declaraţia operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 63 din R(CE) nr. 889/2008 ; c) să efectueze cel puţin o inspecţie/an la fiecare operator cu care au încheiat contract de prestări de servicii, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R(CE) nr. 889/2008 , care să includă inspecţia fizică obligatorie completă a tuturor locaţiilor; d) să preleve probe pentru determinarea produselor neautorizate pentru agricultura ecologică sau pentru verificarea tehnicilor de producţie care nu sunt în conformitate cu regulile de producţie ecologică şi/sau să preleve şi să analizeze probe în vederea detectării unei posibile contaminări cu produse neautorizate pentru producţia ecologică, în cazul suspiciunilor de utilizare de către operator a produselor neautorizate pentru producţia ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (2) din R(CE) nr. 889/2008 ; e) să elaboreze un raport, în urma vizitei de inspecţie efectuate, contrasemnat de operator, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R(CE) nr. 889/2008 , a cărui copie va fi înmânată obligatoriu operatorului; f) să efectueze, la 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări de servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj, anunţate sau neanunţate, stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi a rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate; g) să stabilească planul anual de inspecţii, care să cuprindă şi procentul precizat la lit. f), în funcţie de criteriile generale pentru evaluarea riscului, luând în considerare în mod obligatoriu: rezultatul controalelor anterioare, cantitatea produselor supuse inspecţiei şi certificării şi riscul de a schimba produsele convenţionale cu produse ecologice, în conformitate cu art. 65 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008 , precum şi alte criterii specifice stabilite de organismul de inspecţie şi certificare; h) să efectueze un număr maxim de 5 inspecţii/zi/inspector stabilite în baza procedurii specifice; i) să verifice documentele contabile ale operatorilor, în conformitate cu art. 66 din R(CE) nr. 889/2008 ; j) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică, în conformitate cu art. 68 din R(CE) nr. 889/2008 , în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007 , care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative care însoţesc orice tranzacţie comercială efectuată de operator în afara teritoriului României, în baza documentelor fiscale aferente; k) să elibereze, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, o anexă la documentul justificativ menţionat la alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în vederea accesării de către operator a măsurii 214 "Plăţi de agromediu", pachetul 5 "Agricultură ecologică", din cadrul Planului naţional de dezvoltare rurală, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic, pe toată durata aplicării acestei măsuri; l) prin excepţie de la prevederile lit. k), organismele de inspecţie şi certificare pot elibera anexa la documentul justificativ până la data de 15 decembrie, în cazul încheierii contractelor cu operatori aflaţi în sistemul de inspecţie şi certificare al altui organism căruia i-a fost retrasă aprobarea, în decursul anului respectiv; m) să aplice prevederile art. 91 din R(CE) nr. 889/2008 şi să interzică operatorilor comercializarea produselor cu referire la metoda de producţie ecologică în cazul în care se demonstrează că un produs obţinut sau importat de operatorul în cauză ori primit de la alt operator nu respectă regulile de producţie ecologică; n) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice, să aprobe operatorilor folosirea pe etichetă a termenilor şi indicaţiilor obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din R(CE) nr. 834/2007 , şi să avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei "ae", specifică produselor ecologice certificate; o) să acorde individual, înainte de însămânţarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008 , autorizaţii operatorilor pentru achiziţionarea şi utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producţia ecologică; p) să facă disponibilă publicului pe pagina web o listă actualizată ce conţine numele şi adresele operatorilor care fac obiectul inspecţiei, în conformitate cu art. 28 alin. (5) din R(CE) nr. 834/2007 ; q) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (2) din R(CE) nr. 834/2007 privind măsurile adoptate în caz de încălcări şi nereguli; r) să efectueze schimburi de informaţii, la cerere sau din proprie iniţiativă, cu celelalte organisme de inspecţie şi certificare din România şi alte state membre, cu privire la rezultatele controalelor, în conformitate cu art. 31 din R(CE) nr. 834/2007 , şi să menţină înregistrările referitoare la schimbul de informaţii ca suport pentru rezolvarea unor reclamaţii. (2) Un operator nu poate fi controlat decât de un singur organism de inspecţie şi certificare; dacă un operator reziliază contractul cu un organism de inspecţie şi certificare, în baza schimbului de informaţii prevăzute la art. 31 din R(CE) nr. 834/2007 , se vor transmite, la cerere, documentele care fac referire la rezultatul controalelor efectuate, precum şi documentele justificative aferente eliberate operatorului. (3) Organismele de inspecţie şi certificare nu vor aplica în activitatea desfăşurată nicio procedură de certificare a operatorilor (de exemplu, procedura de certificare în grup) care nu respectă prevederile art. 28 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007 şi ale art. 65 din R(CE) nr. 889/2008 .  +  Articolul 7 (1) Obligaţiile organismelor de inspecţie şi certificare faţă de structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele: a) să transmită, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, datele statistice anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) să transmită, până la data de 31 martie a fiecărui an, informaţiile referitoare la operatorii nou-intraţi şi operatorii retraşi/excluşi din sistemul de inspecţie şi certificare al organismului de inspecţie şi certificare în anul anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; c) să solicite aprobarea de derogări de la durata perioadei de conversie pentru parcelele de teren, în baza solicitărilor operatorilor şi ale verificărilor documentelor justificative, potrivit prevederilor art. 36 şi 37 din R(CE) nr. 889/2008 , conform procedurii prevăzute în anexa nr. 8; d) să acorde individual, înainte de însămânţarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008 , autorizaţii operatorilor pentru achiziţionarea şi utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producţia ecologică, şi să transmită, până la data de 1 martie a fiecărui an, un raport al autorizaţiilor acordate în anul anterior, conform modelului prevăzut la anexa nr. 9; e) să solicite aprobarea de derogări pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza art. 39 din R(CE) nr. 889/2008 , în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 10; în sensul prezentului ordin, exploataţii mici în sectorul de agricultură ecologică, producţie animalieră, sunt considerate exploataţiile ce deţin un număr maxim de 20 de capete vaci şi tauri de peste 2 ani din specia bovine; f) să transmită anual, în perioada 1-15 decembrie, sau ori de câte ori intervin modificări, organigrama şi dosarele personalului implicat în desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare, precum şi certificatul de acreditare pentru domeniul certificare produs, conform Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza aprobării iniţiale; g) să transmită modificările documentelor care au stat la baza aprobării iniţiale, ori de câte ori acestea intervin. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita, dacă este necesar, orice alte informaţii suplimentare.  +  Articolul 8 (1) Obligaţiile organismelor de inspecţie şi certificare faţă de structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele: a) să transmită, în primele 15 zile ale fiecărui semestru, către structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice informaţiile privind inspecţiile efectuate în semestrul anterior, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 11; b) să transmită, până la data de 31 ianuarie, raportul privind activităţile de inspecţie şi certificare desfăşurate în cursul anului precedent, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (14) din R(CE) nr. 834/2007 , potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12; c) să ofere accesul la birourile şi facilităţile lor, precum şi tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice să îşi exercite atribuţiile de control şi supraveghere; d) să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, orice neregulă sau încălcare comisă de către operator şi sancţiunea aplicată, având în vedere sancţiunea aplicată din categoria sancţiunilor majore pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor în cazul constatării de nereguli sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare, conform anexei nr. 2; e) să transmită anual, până la data de 15 iunie, planul anual/estimativ al inspecţiilor, care să cuprindă planificarea calendaristică a inspecţiilor şi inspectorii desemnaţi pentru realizarea acestora; f) să transmită documentele justificative eliberate conform art. 6 alin. (1) lit. j), precum şi toate documentele însoţitoare care stau la baza emiterii respectivelor documente, ori de câte ori acestea vor fi solicitate; g) să transmită, până la data de 31decembrie a fiecărui an, rezultatul supravegherii efectuate de către Organismul Naţional de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita, dacă este necesar, orice alte informaţii suplimentare.  +  Capitolul IV Atribuţiile structurilor autorităţii competente cu aprobarea şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile structurii responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele: a) aprobă organismele de inspecţie şi certificare menţionate la art. 4; b) centralizează şi verifică datele transmise de organismele de inspecţie şi certificare prevăzute la art. 7, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile R(CE) nr. 834/2007 şi R(CE) nr. 889/2008 ; c) acordă derogări în conformitate cu prevederile art. 36, 37 şi 39 din R(CE) nr. 889/2008 ; d) acordă autorizări în conformitate cu prevederile R(CE) nr. 889/2008 ; e) acordă individual operatorilor exceptări de la regulile de producţie, cuprinse în art. 22 din R(CE) nr. 834/2007 , şi fixează reguli şi proceduri pentru eventualele excepţii de la aceste reguli; f) participă, împreună cu reprezentanţii structurii responsabile de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, la auditul la sediu al organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; g) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi participă, după caz, în calitate de observator la acţiunile specifice acreditării efectuate de către organismele de acreditare; h) participă la elaborarea regulilor specifice pentru acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare. (2) În situaţia în care aprobarea unui organism de inspecţie şi certificare este retrasă, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, prin structurile teritoriale cu atribuţii specifice, informează operatorii înscrişi la un organism de inspecţie şi certificare cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, precum şi cu privire la necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile structurii responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice sunt următoarele: a) realizează controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare; b) centralizează şi verifică datele transmise de organismele de inspecţie şi certificare prevăzute la art. 8; c) asigură transmiterea la Comisia Europeană a informaţiilor privind controlul şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare, precum şi orice alte informaţii solicitate; d) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi participă, după caz, în calitate de observator la acţiunile specifice acreditării efectuate de către organismele de acreditare sau la evaluările extraordinare efectuate ca urmare a reclamaţiilor. (2) Controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se realizează de către reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, în conformitate cu tematica şi programul activităţii de control şi supraveghere a organismelor de inspecţie şi certificare aprobate anual, prin: a) audit la sediul organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; b) controale de supraveghere, ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a eficienţei activităţii organismului de inspecţie şi certificare aprobat; c) controale efectuate în urma sesizărilor sau notificărilor. (3) Controalele de supraveghere se realizează de către reprezentanţii structurii teritoriale cu atribuţii în domeniul inspecţiilor tehnice, în conformitate cu procedura documentată, pe un eşantion de operatori selectat de către structura centrală, eşantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflaţi cu contract de prestări de servicii cu fiecare organism de inspecţie şi certificare în parte. (4) Selectarea eşantionului se face având în vedere analiza de risc, incluzând o gamă variată de operatori, orientată în special către operatorii care au primit sancţiuni din partea organismelor de inspecţie şi certificare pentru activitatea desfăşurată în anul anterior, în special din categoria declasări sau excluderi, precum şi către operatorii asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii. (5) Eşantionul se va stabili în funcţie de sancţiunile aplicate operatorilor de organismele de inspecţie şi certificare pentru activitatea din anul anterior, precum şi după efectuarea de către organismele de inspecţie şi certificare a inspecţiilor fizice obligatorii ale operatorilor, pentru anul în curs, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R(CE) nr. 889/2008 . (6) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, având în vedere prevederile titlului V "Controalele" din R(CE) nr. 834/2007 , prin controale specifice efectuate la locaţia fermei/unităţii operatorilor, verificându-se şi existenţa următoarelor documente: a) contractul încheiat de operator cu organismul de inspecţie şi certificare; b) fişa de înregistrare a operatorului; c) copia raportului de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare pe anul în curs; d) alte documente specifice operatorului. (7) După analiza documentelor specifice, transmise de către reprezentanţii teritoriali cu atribuţii specifice, respectiv a rapoartelor lunare de control pentru operatorii selectaţi în eşantionul reprezentativ al fiecărui organism de inspecţie şi certificare, reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor constata dacă: a) activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, identificându-se orice neconformitate a standardelor şi procedurilor de inspecţie specifice organismului de inspecţie şi certificare; b) inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului organism de inspecţie şi certificare, care respectă cerinţele menţionate la art. 2 alin. (1) lit. e); c) derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecţie şi a planificării anuale estimative transmise de fiecare organism de inspecţie şi certificare, iar documentele legate de activitatea specifică a acestuia sunt conforme. (8) În baza analizei rapoartelor lunare şi a auditului efectuat la sediul organismului de inspecţie şi certificare, pentru fiecare organism de inspecţie şi certificare se întocmeşte un raport de evaluare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare. (9) În urma acţiunii de control şi supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare, în cazul identificării de nereguli, încălcări, erori ce indică faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu are nivelul de performanţă cerut, organismul de inspecţie şi certificare va primi, în termen de 7 zile, raportul de evaluare, în care se vor preciza elementele identificate şi un avertisment scris. (10) În termen de 15-30 de zile lucrătoare de la primirea raportului, organismul de inspecţie şi certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi prezintă dovada implementării acţiunilor corective; ulterior se efectuează un control suplimentar pentru a se verifica dacă acţiunile corective necesare au fost implementate. (11) Raportul de evaluare se transmite şi organismelor de acreditare care au acordat acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare supuse aprobării, controlului şi supravegherii, în conformitate cu cerinţele prezentului ordin.  +  Capitolul V Condiţiile de retragere a aprobării organismelor de inspecţie şi certificare  +  Articolul 11 (1) În cazul încălcării legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare şi/sau ca urmare a activităţii nesatisfăcătoare identificate în urma desfăşurării activităţii de control şi supraveghere şi a neimplementării acţiunilor corective necesare, precum şi/sau în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 27 alin. (5), (6), alin. (9) lit. a)-c), alin. (11), (12) şi (14) din R(CE) nr. 834/2007 , inclusiv nerespectarea obligaţiilor menţionate la art. 6, 7 şi 8 din prezentul ordin, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice propune retragerea aprobării organismului de inspecţie şi certificare privind desfăşurarea activităţii pe teritoriul României. (2) În situaţia în care organismul de inspecţie şi certificare emite documente justificative sau orice alte documente conform procedurii proprii şi conform prevederilor prezentului ordin, a căror neconformitate se demonstrează ulterior, în urma verificărilor, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice propune retragerea aprobării organismului de inspecţie şi certificare privind desfăşurarea activităţii pe teritoriul României. (3) Retragerea aprobării unui organism de inspecţie şi certificare se materializează prin decizie, emisă de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la propunerea structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (4) Retragerea aprobării unui organism de inspecţie şi certificare poate viza retragerea totală de a desfăşura activităţi pe teritoriul României sau retragerea aprobării cu privire la un anumit grup de produse, aşa cum sunt menţionate la art. 4 alin. (4), ca urmare a rezultatelor activităţii de control şi supraveghere, a neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza aprobării, a retragerii acreditării acordate de Organismul Naţional de Acreditare din România ori de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, a renunţării organismului la activitate sau din orice alte cauze de natură juridică şi financiară. (5) În cazul în care unui organism de certificare i se retrage aprobarea, acesta va transmite structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, în termen de 7 zile, toate documentele specifice operatorilor supuşi controlului, în vederea continuării procesului de certificare. (6) Organismele de inspecţie şi certificare cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul României nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pe o perioadă de 24 de luni de la retragerea aprobării.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 12Pentru anul 2012, certificatele de aprobare emise şi/sau avizate organismelor de inspecţie şi certificare aprobate în temeiul prevederilor în vigoare la data respectivă îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2012, cu condiţia respectării obligaţiilor menţionate în art. 6, 7 şi 8, cu excepţia prevederilor art. 6 lit. f)-h), care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 16 august 2012.Nr. 181.  +  Anexa 1- model -MINISTERUL AGRICULTURII .....................DIRECŢIA ....................................NR. .................... DIN ................CEREREpentru obţinerea aprobării în vedereainspecţiei şi certificării produselor agroalimentaredin sectorul de agricultură ecologicăPersoana juridică ......................., cu sediul în localitatea ......................, str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., ţara ............., tel. ......., fax ........., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ......................., cod unic de identificare (CUI) ......................, reprezentată prin responsabil ........................................................, solicit aprobarea şi eliberarea certificatului de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie menţionate la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , pentru următoarele grupe de produse:[_] plante şi produse vegetale[_] animale şi produse de origine animalieră[_] alge marine şi produse din alge marine[_] animale de acvacultură şi produse obţinute din animale de acvacultură[_] produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente[_] hrană pentru animale.Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare..............................................................  +  Anexa 2LISTAsancţiunilor pe care organismele deinspecţie şi certificare le aplică operatorilor
  *Font 9*
  Tipul sancţiunii Modul de aplicare
  Minore Remarcă simplă (RS) Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc asupra deciziei de certificare.
  Cerere de ameliorare (CA) Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu preci- zarea modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată.
  Avertisment (AS) Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare; avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea documentelor de clarifi- care transmise de operator sau control la faţa locului.
  Control suplimentar (CS) Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator.
  Majore Declasare suprafaţă (DS) Se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia; impune retragerea indica- ţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot sau a seriei de producţie aferente suprafeţei respec- tive şi reînceperea perioadei de conversie menţionată la art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind produc- ţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etiche- tarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008.
  Declasarea produsului/lot/ serie de producţie (DP) Se aplică unui anumit produs sau unui anumit lot, prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot sau a seriei de producţie; impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piaţă şi controale suplimentare. Pentru produsele animaliere, apicole şi de acvacultură, după caz, se solicită reînceperea perioadei de conversie menţionată la art. 38 din R(CE) nr. 889/2008.
  Suspendarea activităţii operatorului *1) (SA) Interzicerea operatorului respectiv de a comer- cializa pentru o perioadă determinată produse cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică în etichetare şi promovare, care atrage suspen- darea certificării respectivului operator.
  Excluderea operatorului din sistemul propriu de certifi- care prin retragerea certi- ficării şi rezilierea contractului (EO) Interzicerea operatorului de a desfăşura activi- tăţi în sistemul de agricultură ecologică în cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate de la produce- rea/comercializarea produselor cu indicaţii privind metoda de producţie *2). În acest caz se va rezilia contractul şi se vor retrage în mod obligatoriu toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate). Se poate aplica şi în cazul în care nu sunt îndeplinite obligaţiile contractuale.
  ---------*1) În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea limitării acesteia de către organismul de inspecţie şi certificare.*2) În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă poate stabili ca excluderea operatorului să se aplice pe o perioadă de 5 ani.
   +  Anexa 3- model -ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia ...........................CERTIFICAT DE APROBARE Nr. ...............Persoana juridică ........................, CUI ..............., cu sediul în România, localitatea ................, judeţul ..............., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., tel. ............, fax..........., persoană responsabilă ........................, este aprobată ca organism de inspecţie şi certificare în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO- ........................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică şi cu Regulamentul (CE)nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie legate de următoarele grupe de produse:[_] plante şi produse vegetale[_] animale şi produse de origine animalieră[_] alge marine şi produse din alge marine[_] animale de acvacultură şi produse obţinute din animale de acvacultură[_] produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente[_] hrană pentru animale.Data aprobării:Data expirării:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,..............................  +  Anexa 4- model -MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA ........................NR. ........ DIN ................CEREREpentru extinderea domeniilor de activitate aorganismelor de inspecţie şi certificare din sectorulde agricultură ecologicăOrganismul de inspecţie şi certificare ........................., cu sediul în localitatea ....................., str. ................ nr. ..., ţara ..............., telefon .............., fax ............., prin reprezentant ......................., cu sediul în România, localitatea ....................., judeţul ........................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul......., înmatriculat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ........., având codul unic de înregistrare nr. ............ şi codul de identificare ............, reprezentat prin responsabil ..............., solicit extinderea domeniilor de activitate cu domeniul/domeniile ........................., în conformitate cu certificatul de acreditare, conform Standardului european EN 45011, acordat pentru domeniul/domeniile solicitate.Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare conform Standardului european EN 45011 pentru domeniul/domeniile de activitate.Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare........................................  +  Anexa 5- model -Anexa documentului justificativ nr. ....../ .......(certificat de conformitate/master certificat)emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlulDenumirea operatorului:Sediul exploataţiei:Codul clientului:CUI/CNP al operatorului:Tipul activităţii:Nr./data contractului încheiat cu organismul de inspecţie şi certificare:Numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare:CUI al organismului de inspecţie şi certificare:
  *Font 9*
  Judeţul Localitatea/ Comuna/ Oraşul Codul Sirsup Nr. blocului fizic Nr. parcelei agricole Suprafaţa totală a parcelei (ha) Suprafaţa certificată ecologic (ha) Varianta pache- tului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agro- mediu", pachetul 5 "Agricultură ecologică"*)
  --------- Notă *) Varianta pachetului aferent culturii:- pachetul 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);- pachetul 5.2 - legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);- pachetul 5.3 - livezi;- pachetul 5.4 - vii;- pachetul 5.5 - plante medicinale şi aromatice.
   +  Anexa 6- model -DATE STATISTICE ANUALEOrganism de inspecţie şi certificare:Cod:Partea A: Producători agricoli - producţie vegetală, producţie animalieră, inclusiv apicultură şi acvacultură
  *Font 7*
  Nr. crt. Numele opera- torului CNP/ CUI Ju- de- ţul Lo- ca- li- ta- tea Stra- da/ nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de înre- gis- trare Nr./ data con- trac- tului în- chei- at cu orga- nis- mul de în- spec- ţie şi cer- ti- fi- care U.M. (ha, cape te, fami lii de al- bi- ne, t) Cul- tura- denu- mire *C 1 (ha) *C 2 (ha) *C 3 (ha) Su- pra- fa- ţa cer- ti- fi- ca- tă e- co- lo- gic Pro- duc- ţi- a es- ti- ma- tă cer- ti- fi- ca- tă e- co- lo- gic (t) Can- ti- ta- tea co- mer- ci- a- li- za- tă cer- ti- fi- ca- tă e- co- lo- gic Ca- te- go- ri- a de a- ni- ma- le E- fec- tiv de a- ni- ma- le de ac- va cul- tu- ră/ fami lii de al- bi- ne To- tal An con- ver- sie E- fec- tiv cer- ti- fi- cat e- co- lo- gic Pro- duc- ţi- a es- ti- ma- tă cer- ti- fi- ca- tă e- co- lo- gic (t) Can- ti- ta- tea co- mer- ci- a- li- za- tă cer- ti- fi- ca- tă e- co- lo- gic
  --------
      *C - suprafaţă în conversie.
  Partea B: Procesatori
  *Font 8*
  Nr. crt. Numele operatorului CNP/ CUI Localitatea Judeţul Strada/ nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de în- re- gis- tra- re Nr./ data con- trac- tului în- che- iat cu or ga- nis- mul de în- spec- ţie şi cer- ti- fi- care Tipul produ- sului pro- cesat finit U.M. (t, kg, l, buc.) Locul de pro- ce- sare Can- ti- ta- tea pro- ce- sată Cantita- tea co- mer- ci- a- li- za- tă certifi- cată ecologic
  Partea C: Comercianţi
  *Font 8*
  Nr. crt. Numele operatorului CNP/ CUI Localitatea Judeţul Strada/ nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de în- re- gis- tra- re Nr./ data con- trac- tului în- che- iat cu or ga- nis- mul de în- spec- ţie şi cer- tifi- care Tipul produ- sului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantita- tea co- mer- ci- a- li- za- tă certifi- cată ecologic Ţara de destinaţie
  Partea C: Exportatori
  *Font 8*
  Nr. crt. Numele operatorului CNP/ CUI Localitatea Judeţul Strada/ nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de înre- gis- trare Nr./ data con- trac- tului în- che- iat cu orga- nis- mul de în- spec- ţie şi cer- tifi- care Tipul produ- sului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantita- tea exporta- tă certifi- cată ecologic Ţara de destinaţie (ţări terţe)
  Partea D: Importatori
  *Font 8*
  Nr. crt. Numele operatorului CNP/ CUI Localitatea Judeţul Strada/ nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de înre- gis- trare Nr./ data con- trac- tului în- che- iat cu orga- nis- mul de în- spec- ţie şi certi- ficare Tipul produ- sului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantita- tea importa- tă certifi- cată ecologic Ţara de provenien- ţă a produsului (ţări terţe)
   +  Anexa 7- model -INFORMAŢII GENERALEreferitoare la operatori
  *Font 9*
  Operatori înregistraţi*) Obligaţia de raportare Obligatoriu/ Voluntar Operatori la sfârşitul anului (anterior celui pentru care se face raportarea) Operatori nou-intraţi în sistem (în anul pentru care se face raportarea) Operatori retraşi/ excluşi (în anul pentru care se face raportarea) Operatori la sfârşitul anului (pentru care se face raportarea)
  Producători agricoli Obligatoriu
  Producători agricoli/ Procesatori Voluntar
  Producători agricoli/ Importatori Voluntar
  Alţi operatori ce desfăşoară activitate mixtă (Se va specifică tipul acestora.) Voluntar
  Unitate de producţie acvacultură Obligatoriu
  Procesatori Obligatoriu
  Procesatori/ Importatori Voluntar
  Alţi procesatori ce desfăşoară activitate mixtă (Se va specifică tipul acestora.) Voluntar
  Importatori Obligatoriu
  Exportatori Obligatoriu
  Comercianţi Obligatoriu
  Angrosişti (depozitari) Voluntar
  Detailişti Voluntar
  Alţi operatori Obligatoriu
  -------- Notă *) Fiecare tip de operator ar putea include, de asemenea, şi operaţiuni mixte.Subcontractanţii trebuie să facă obiectul sistemului de control; în consecinţă, aceştia ar trebui să fie incluşi în numărul de operatori raportat.Operator retras - se referă la operatorul care renunţă la activitatea de producţie ecologică.Operator exclus - se referă la operatorul care a fost exclus din sistemul de certificare al unui organism de inspecţie şi certificare, aşa cum se prevede în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.
   +  Anexa 8PROCEDURĂde acordare a derogării de la durataperioadei de conversieI. Cerere de acordare a derogăriiNumele şi codul organismului de inspecţie şi certificare ...................Responsabilul organismului de inspecţie şi certificare .....................Adresa ............................................Codul de identificare .............................Nr. ................./.............................Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia generală .................................Referire: Solicitare cu privire la recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie, conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul [R(CE) nr. 889/2008 ], cap. 5 (Reguli de conversie) art. 36 (Plante şi produse vegetale) pct. (2) lit. b) şi/sau art. 37 pct. (2), pentru:Operatorul ................, adresa..............................În urma controlului pe teren şi din documentele emise de autorităţi rezultă că parcelele pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie şi care aparţin operatorului sus-menţionat întrunesc condiţiile cerute de legislaţia menţionată pentru reducerea perioadei de conversie.În acest scop, anexez la prezenta cerere următoarele documente:- raportul organismului de inspecţie şi certificare (II);- copie de pe cererea operatorului prin care acesta solicită organismului de inspecţie şi certificare reducerea perioadei de conversie, însoţită de rezumatul parcelelor (III);- copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autorităţile locale, care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei (pentru suprafeţe agricole, cu excepţia pajiştilor naturale) sau 1 an (pentru pajişti naturale), următoarele activităţi considerate neconforme cu modul de producţie ecologic:● fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa I la R(CE) nr. 889/2008 ;● aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în anexa II la R(CE) nr. 889/2008 ;● după caz, tratamente chimice la seminţe;- după caz, adeverinţă emisă de autorităţile locale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin 3 ani anteriori conversiei;- rezultatul determinărilor efectuate de către oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie.Ca urmare a celor menţionate mai sus şi verificării prealabile a documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare.Data ................Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare.....................II. Raportul organismului de inspecţie şi certificareNumele organismului de inspecţie şi certificare ......................Adresa ..............................................Codul de identificare ...............................Nr. ...................../.................
  Unitatea
  Adresa
  Data intrării în sistemul de control
  Data încheierii perioadei de conversie prevăzute
  Data ultimei vizite de control (se va anexa raportul încheiat în urma inspecţiei)
  Observaţii sau recomandări adresate operatorului de organismul de inspecţie şi certificare la ultimul control pe teren
  Data ...............Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare...............................III. Cererea operatorului către organismul de control pentru reducerea perioadei de conversieOperatorul ........................................Adresa ............................................Verificat organism de inspecţie şi certificare...............................................................(semnătura responsabilului organismului de inspecţie şi certificare)Rezumat al parcelelor pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie
  *Font 8*
  Nr. parcelei/ Bloc fizic Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită reducerea conversiei în anul în curs Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei în anul ..... Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei în anul .... Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei în anul .... Observaţii
  Exemplul 1 Cultură anuală ha, (C2) ..... ha Cultură anuală, (C1) ..... ha Pârloagă .... ha Pârloagă ... ha
  Exemplul 2 Cultură perenă (C2) ..... ha Cultură perenă (C1) ..... ha Culturi perene ........ ha Culturi perene ........ ha
  Exemplul 3 Pajişte naturală (C1) Pajişte naturală Pajişte naturală Pajişte naturală
  TOTAL X X X
  Data ....................Semnătura operatorului.........................
   +  Anexa 9- model -RAPORTULautorizaţiilor acordate operatorilor de cătreorganismele de inspecţie şi certificare pentruutilizarea de seminţe sau material de înmulţirevegetativ care nu provin din agricultura ecologică.............................................................Centralizatorul autorizaţiilor acordate de organismele de inspecţie şi certificare [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul]Numele organismului de inspecţie şi certificare..................................................Adresa ...............................................Codul de identificare ...............Nr. ........./...............
    Denumirea ştiinţifică a specieiDenumirea varietăţiiNumărul total de autorizaţii acordate (pe specie)Cantitatea totală de seminţe
    UM*
          t/kgnr. seminţe  
  -------    * UM - unitate de măsură.
   +  Anexa 10PROCEDURĂde solicitare a aprobării derogării pentru legareaanimalelor din exploataţiile miciI. Cerere de aprobare a derogării pentru legarea animalelorNumele organismului de inspecţie şi certificare .......................Adresa ................................................................Codul de identificare .................................................Nr. ......./................Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia generală .......................................Referire: aprobarea derogărilor pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, pentru:Operatorul ........., codul ......., adresa ......, nr. şi data contractului încheiat în vederea inspecţiei şi certificării ........Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulaţie liberă şi astfel, în vederea menţinerii producţiei ecologice în exploataţiile condiţionate din punct de vedere climatic, geografic şi structural şi pentru a rezolva problemele specifice legate de gestionarea efectivelor de animale, solicităm aprobarea derogării pentru legarea animalelor din prezenta exploataţie.În acest scop, anexez la prezenta cerere următoarele documente:- copie a ultimului raport de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare (în formă electronică);- copie a cererii operatorului prin care se solicită derogare pentru legarea animalelor, care cuprinde şi angajamentul operatorului;- centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor (în formă electronică).Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare.Data .............Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare..............................................................II. Cererea operatorului către organismul de inspecţie şi certificare în vederea aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploataţiile miciOperatorul .........................................................Nr./data fişei de înregistrare .....................................Adresa .............................................................Verificat de organismul de inspecţie şi certificare....................................................................(ştampila/semnătura responsabilului organismului de inspecţie şi certificare)
    Numele operatoruluiEfectivul de bovineDin care:Din care:Suprafaţa terenului destinat păşunatuluiSuprafaţa adăposturilorObservaţii
    Efective certificateEfective în conversie
        Vaci şi tauri de peste 2 ani din specia bovine          
    Bovine între 6 luni şi 2 ani      
    Bovine sub 6 luni      
    Total:              
  Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la păşune, pe toată perioada în care păşunatul este posibil, şi accesul la suprafeţe în aer liber, de cel puţin două ori pe săptămână, în cazul în care păşunatul nu este posibil.Data .................................Semnătura operatorului.....................................III. Centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor
  *Font 9*
  Nr. crt. Numele operatorului CNP/CUI Judeţul Localitatea Strada/ numărul Nr./data fişei de înregistrare Nr./data contractului încheiat cu organismul de inspecţie şi certificare Data inspecţiei
   +  Anexa 11- model -INFORMAŢIIprivind inspecţiile efectuate
    Date de identificare ale operatorului*Tipul inspecţieiFelul sancţiunii conform procedurii de inspecţie şi certificare (codul sancţiunii conform procedurii de control)Data aplicării sancţiuniiFelul sancţiunii aplicate operatorului de către organismul de inspecţie şi certificare
    Inspecţie obligatorie**Inspecţie suplimentară***RS - remarcă simplăCA - cerere ameliorareAS - avertisment scrisCS - control suplimentarDS - declasare suprafaţă (ha)DP - declasarea produsului/ lotului/seriei de producţieSA - suspendarea activităţii operatoruluiEO - excluderea operatorului din sistemul propriu de certificare prin retragerea certificării şi retragerea contractului
    Data inspecţiei anunţateData inspecţiei suplimentare anunţateData inspecţiei suplimentare neanunţate
                             
  --------* Date identificare operatori
  *Font 8*
  Nr. crt. Numele operatorului Tipul operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Strada/ Nr. Tel./ Fax Nr./ data fişei de înregis trare Nr./ data con- trac- tului încheiat cu organismul de inspecţie şi certificare
  --------- Notă **) Inspecţie obligatorie - în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică şi art. 65 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008 . Notă ***) Inspecţie suplimentară - în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 şi art. 65 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008 .
   +  Anexa 12- model -RAPORTULprivind activităţile de inspecţieşi certificare desfăşurate în cursul anului precedentPartea A
    Inspecţiile efectuate de către organismele de inspecţie şi certificare, aprobate în anul .......................
    Codul organismului de inspecţie şi certificareNumărul de operatoriNumărul operatorilor care au făcut obiectul inspecţiilorNumărul operatorilor care au făcut obiectul inspecţiilor suplimentareNumărul total de inspecţii
    AnunţatăNeanunţatăTotal
    ProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţii
    RO-ECO-..........                                                
    ...........                                                
    TOTAL                                                
    TOTAL GENERAL          
  Partea B
    Situaţia centralizatoare a probelor prelevate şi sancţiunilor aplicate operatorilor pentru anul ............................
    Codul organismului de inspecţie şi certificareNumărul de probe prelevateNumărul de sancţiuni majore aplicate
    Numărul de probe prelevate pentru analizăNumărul de probe prelevate care indică nerespectarea regulilor de producţie ecologicăproducţiei/produsului DS - declasare suprafaţă DP - declasare produs/lot/serie de producţieoperatorului SA - suspendare activitate EO - excludere operator din sistemul de certificare al operatorului de inspecţie şi certificare
    ProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţiiProducătoriProcesatoriComercianţiAlţii
                                   
   +  Anexa 13- model -ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDECIZIEPersoanei juridice ........, CUI ......, cu sediul în România, localitatea ......., judeţul ....... str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., tel. ......, fax ....., persoană responsabilă ....., aprobată ca organism de inspecţie şi certificare în agricultură ecologică cu codul de identificare RO-ECO- ......, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie legate de următoarele grupe de produse, i se retrage aprobarea pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie legate de următoarele grupe de produse:[_] plante şi produse vegetale[_] animale şi produse de origine animalieră[_] alge marine şi produse din alge marine[_] animale de acvacultură şi produse obţinute din animale de acvacultură[_] produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente[_] hrană pentru animaleData:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,.............................................-------