HOTĂRÂRE nr. 835 din 7 august 2012privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 28A
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional DN 28A, km 20+100 - km 22+550, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în domeniul public al municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local. (2) Contractul de concesiune nr. MM/487/04.02.2004 încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea traseului drumului naţional DN 28A, situat în intravilanul municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţie "Deviere DN 28A km 19+500 - 22+900 la Blăgeşti", potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin înscrierea lucrării de investiţie "Deviere DN 28A km 19+500 - 22+900 la Blăgeşti", conform anexei nr. 3.  +  Articolul 4Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre  +  Articolul 6La data intrării în vigoare aprezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 7 august 2012.Nr. 835.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale sectorului de drum naţional DN 28A km 20+100 - 22+550,care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii în domeniul public al municipiului Paşcanişi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani,judeţul Iaşi, şi care se declasează din categoria funcţionalăa drumurilor de interes naţional şi se încadrează în categoriafuncţională a drumurilor de interes local
  *Font 8*
  Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungime totală (km) Indicativ nou Nr. MFP Cod de clasi- ficare
  DN 28A km 20+100 - 22+550 Ministerul Transpor- turilor şi Infrastructurii (CUI 13633330), prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368) Consiliul Local al Municipiului Paşcani (CUI 4541360) L = 2,450 Strada Avram Iancu 12214 (parţial) 8.12.04
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale drumului naţional DN 28A care îşi modifică traseulpe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţie"Deviere DN 28A km 19+500 - 22+900 la Blăgeşti"
    Indicativul şi traseul iniţial al drumuluiPoziţia kilometrică iniţialăLungimea traseului iniţialTraseul nou al drumuluiPoziţia kilometrică a traseului nouLungimea traseului nouNr. M.F..PCod de clasificare
    OrigineDestinaţieOrigineDestinaţie
    DN 28A Târgu Frumos (DN 28)- Paşcani-Moţca (DN 2)0+00037+66137,872 kmDN 28A Târgu Frumos (DN 28)- Paşcani-Moţca (DN 2)0+00037+66137,872 km122148.12.04
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil DN 28A aflat în domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România - S.A., ca urmare a ieşiriisectorului de drum naţional DN 28A km 20+100 - km 22+550 şia înscrierii în inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului a lucrării de investiţie"Deviere DN 28A 19+500 - 22+900 la Blăgeşti"
    1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat16054368Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
     
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireElemente de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar  (in lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneconcesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
    122148,12,04DN 28Akm 0+00037+661 = 35,800 kmTârgu Frumos- Paşcani-MoţcaŢara: România; Judeţ: ;-; Nr. -; Târgu Frumos-Moţca1932101.225.917L/1932, L nr. 219/1998, L nr. 47/2004; H.G. nr. 733/2004, O.U.G. nr. 84/2003; O.G. nr. 43/1997; O.U.G. nr. 54/2006concesionat   imobil
  ---------