ORDIN nr. 51 din 27 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012    Văzând Referatul de aprobare nr. 370 din 2 iulie 2012/3.501 din 2 iulie 2012, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare şi de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4 - Prezentul ordin transpune Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispoziţiilor specifice privind măsurile de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 327 din 22 decembrie 2000, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/5/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de modificare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 21 martie 2012."2. La articolul 2 din norma sanitară veterinară, după litera i) se introduce o literă nouă, litera j), cu următorul cuprins:"j) vaccinuri vii atenuate - vaccinuri produse prin adaptarea izolatelor sălbatice ale virusului bolii limbii albastre prin intermediul unor pasaje repetate în culturi de ţesut sau în ouă embrionate de găină."3. Articolul 5 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5 - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate decide utilizarea de vaccinuri împotriva bolii limbii albastre cu condiţia ca: a) o astfel de decizie să se bazeze pe rezultatul unei evaluări a riscului specific bolii realizate de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă; b) Comisia Europeană să fie informată înainte de realizarea vaccinării. (2) Atunci când se utilizează vaccinuri vii atenuate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte: a) o zonă de protecţie care include cel puţin zona de vaccinare; b) o zonă de supraveghere care se compune dintr-o parte din teritoriul României care se întinde cel puţin 50 de km dincolo de limitele zonei de protecţie."4. La articolul 6 din norma sanitară veterinară, literele c) şi d) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) să extindă măsurile prevăzute la art. 4 la exploataţiile amplasate pe o rază de 20 km, cuprinsă în zona de protecţie definită la art. 8, în jurul exploataţiei sau al exploataţiilor infectate; d) să pună în aplicare dispoziţiile stabilite de Comisia Europeană, în special în ceea ce priveşte iniţierea unui eventual program de vaccinare sau a oricăror altor măsuri alternative;"5. La articolul 8 din norma sanitară veterinară, litera b) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Zona de supraveghere se compune dintr-o parte din teritoriul României care se întinde cel puţin 50 km dincolo de limitele zonei de protecţie şi în care nu s-a efectuat în cursul ultimelor 12 luni nicio vaccinare împotriva bolii limbii albastre cu vaccinuri vii atenuate."6. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. în zona de supraveghere este interzisă orice vaccinare împotriva bolii limbii albastre cu vaccinuri vii atenuate."  +  Articolul IIPrezentul ordin transpune Directiva 2012/5/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de modificare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 21 martie 2012.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Mihai ŢurcanuBucureşti, 27 iulie 2012.Nr. 51.----