HOTĂRÂRE nr. 806 din 31 iulie 2012privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică, conform datelor prevăzute în anexa nr. 3. (2) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Centrului Naţional S.I.S., conform datelor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, denumirea "Centrul de Studii Postuniversitare" se înlocuieşte cu denumirea "Institutul de Studii pentru Ordine Publică", iar imobilele cu numărul de inventar 144535 şi 144536 se comasează.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 31 iulie 2012.Nr. 806.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelora cărui valoare de inventar se actualizează caurmare a adăugării valorii terenului şi valorii lucrărilorde modernizare efectuate la valoarea construcţiei
  Nr. MFP Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  20411 Municipiul Bucureşti 47-132 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor (CUI 4267095) 13.079.489,34
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelora cărui valoare de inventar se actualizează caurmare a finalizării investiţiei pe terenul existent
  Nr. MFP Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  154964 Municipiul Bucureşti 47-138 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor (CUI 4267095) 34.472.246,91
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa unor imobile proprietate publică a statului care trecdin administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor în administrarea Institutului de Studiipentru Ordine Publică, respectiv în administrarea Centrului Naţional S.I.S.
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil care se transmite Denumirea imobilului după preluare Număr de înregistrare în inventarul domeniului public
  144536 Municipiul Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor (CUI 4267095) Institutul de Studii pentru Ordine Publică (CUI 4183172) Denumirea imobilului: 47-112 Clădire Valoare actualizată: 217 lei 42-06 Se va comasa cu nr. MFP 144535.
  154964 Municipiul Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor (CUI 4267095) Centrul Naţional S.I.S (CUI 27493318) Codul de clasificaţie: 8.19.01 Denumirea imobilului: 47-138 Clădire + teren Valoare actualizată: 34.472.246,91 lei 74-01 -
  -----