HOTĂRÂRE nr. 805 din 31 iulie 2012privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor date în administrare potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 31 iulie 2012.Nr. 805.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor, proprietate publică a statului, care se dau înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Actul prin care s-a făcut tre- cerea imobilului din domeniul public al unită- ţii administra- tiv-teritoriale în domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului Codul de clasificaţie Număr M.F.P.
  Municipiul Calafat, str. A. I. Cuza nr. 2A, judeţul Dolj Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj C.U.I. M.A.I. - 4267095 C.U.I. I.P.J. Dolj - 4554238 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011 C.U.I. Calafat - 4554424 Teren intravilan- 2.354 mp Clădire - 347 mp C.F. 2804 Nr. cadastral - 1901 81901 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie un număr de inventar pentru acest imobil.
  Municipiul Calafat, str. A. I. Cuza nr. 2A/1, judeţul Dolj Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj C.U.I. M.A.I. - 4267095 C.U.I. I.P.J. Dolj - 4554238 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, nr. 141/2009, modificată prin Hotărârea nr. 142/2011 C.U.I. Calafat - 4554424 Teren intravilan - 664 mp C.F. 3045 Nr. cadastral - 2097 81901 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie un număr de inventar pentru acest imobil.
  _________