HOTĂRÂRE nr. 722 din 18 iulie 2012privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0705 Târgovişte, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 2 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0705 Târgovişte, situată în incinta imobilului din municipiul Târgovişte, bd. Regele Carol I nr. 49, judeţul Dâmboviţa, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Căbulea Ioan-Nicolae,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 722.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei ce se transmite din domeniul public alstatului şi administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0705 Târgovişte, îndomeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia
  *Font 7*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilului Codul de clasificaţie Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă (nu de inventar (lei) Numărul de înregistrare al imobilului, depus la M.F.P.
  Municipiul Târgovişte, bd. Regele Carol I nr. 49, judeţul Dâmboviţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0705 Târgovişte Cod fiscal = 4280000 8.19.01 Pavilion 45-340-09 - "garaj auto": Sc = 1.371,00 mp Sd = 1.371,00 mp 1.445.187,21 150.089 (parţial)