INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 2012privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012   +  Secţiunea 1 Consideraţii generale  +  Articolul 1 (1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) până la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni au obligaţia să înlocuiască prospectul simplificat (PS) cu documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI) în termenul prevăzut la art. 201 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (2) În acest sens, entităţile prevăzute la alin. (1) vor transmite C.N.V.M. documentul respectiv, având conţinutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web şi forma indicată în anexa la prezenta instrucţiune.  +  Articolul 2OPCVM-urile autorizate de C.N.V.M. care intenţionează să distribuie titluri de participare în alte state membre vor oferi investitorilor din respectivele state membre gazdă DICI.  +  Articolul 3În cazul în care două sau mai multe OPCVM-uri fuzionează până cel târziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), iar OPCVM-ul absorbant nu a întocmit încă DICI, acesta va furniza investitorilor OPCVM-ului/urilor absorbit(e) prospectul simplificat.  +  Articolul 4În cazul în care se formează o structură de tip master-feeder până cel târziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), societatea/societăţile de administrare a investiţiilor va/vor stabili (de comun acord) care este tipul de document care va fi furnizat atât investitorilor OPCVM-ului/urilor de tip feeder, cât şi investitorilor OPCVM-ului de tip master.  +  Secţiunea a 2-a Claritatea limbajului şi a formatului DICI  +  Articolul 5 (1) DICI va consta în două pagini A4 (3 pagini în cazul OPCVM-urilor structurate) şi va conţine doar informaţiile aferente secţiunilor obligatorii prevăzute în anexă, necesare investitorilor pentru ca aceştia să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză. (2) Se va avea în vedere evitarea depăşirii dimensiunii DICI indicate la alin. (1) prin utilizarea unor caractere mai mici sau mai dense. De asemenea, referinţele la alte documente ale OPCVM nu vor fi utilizate în mod excesiv pentru a acoperi informaţiile esenţiale necesare înţelegerii de către investitor a investiţiei.  +  Articolul 6Societatea de administrare a investiţiilor (SAI) trebuie să întocmească DICI în aşa fel încât acesta să fie cât mai uşor de înţeles de către investitorii de retail. În acest scop vor fi avute în vedere următoarele: a) se va evita copierea sau preluarea unor prevederi din prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, cu excepţia cazului în care acestea au fost revizuite pentru a se conforma prezentei instrucţiuni; b) în mod similar, nu vor fi copiate sau preluate prevederi din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 sau ghidurile CESR/ESMA (decât în cazuri expres stipulate de C.N.V.M.), deoarece, în principiu, acestea nu se adresează investitorilor de retail, ci autorităţilor competente şi industriei organismelor de plasament colectiv; c) se va utiliza un limbaj simplu, prin evitarea jargonului financiar, informaţiile esenţiale fiind formulate şi prezentate astfel încât să permită chiar şi unei persoane fără cunoştinţe în domeniu să le înţeleagă încă de la prima citire, în sensul în care le-a conceput cel care a întocmit documentul.  +  Articolul 7 (1) Utilizarea limbajului simplu nu presupune evitarea conceptelor complexe, ci utilizarea unui stil simplu şi concis, astfel încât investitorii să nu fie împiedicaţi în a înţelege documentul din cauza unui vocabular pretenţios şi a unor sintagme complicate. (2) Jargonul financiar poate fi utilizat în următoarele condiţii: a) termenul în jargon folosit este explicat la prima utilizare; b) termenul în jargon folosit este însoţit de o notă de subsol în cadrul paginii ori secţiunii aferente; sau c) termenul în jargon folosit este explicat într-un document la care se face referire. (3) Pentru explicitarea respectivului termen se poate utiliza şi un indicator grafic. (4) La întocmirea DICI se vor utiliza fraze de cel mult 25-30 de cuvinte şi un format de prezentare cât mai simplu de vizualizat. Se va evita utilizarea cuvintelor cu înţeles multiplu sau a celor specifice domeniului juridic, a neologismelor şi a limbajului formal şi impersonal.  +  Secţiunea a 3-a Configurarea DICI  +  Articolul 8 (1) DICI trebuie să se distingă de alte documente şi să nu se confunde cu un document de tip contractual. (2) SAI/OPCVM-urile autoadministrate trebuie să prezinte DICI într-un mod uşor de citit şi de înţeles, cu respectarea condiţiilor de mai jos: a) tipul caracterului utilizat să fie Arial (sau un font similar fără picioruşe - în engleză serif) ori Times New Roman (sau un font similar cu picioruşe); b) în acest sens, în cadrul unui rând scris cu font mărimea 10 se vor utiliza între 50 şi 75 de caractere (inclusiv spaţii), dispuse în coloane de tip ziar sau margini largi; c) în ceea ce priveşte titlurile, se va avea în vedere o ierarhie clară a acestora şi a subtitlurilor, prin utilizarea caracterelor îngroşate, a umbrelor, a culorilor, a dimensiunilor diferite; d) referitor la aspectul paginii, se va avea în vedere existenţa spaţiilor libere prin utilizarea paragrafelor scurte, a coloanelor de ziar, a listelor cu marcatori în locul textului continuu şi delimitărilor clare între secţiuni; e) în ceea ce priveşte culoarea şi fundalul, se va avea în vedere că DICI este de obicei fotocopiat sau tipărit alb-negru. De aceea, sunt indicate utilizarea cât mai rară a unor culori diferite şi asigurarea unui contrast suficient între text şi fundal.  +  Secţiunea a 4-a Recomandări privind prezentarea fiecărei secţiuniA. Titlul şi precizările introductive  +  Articolul 9Titlul şi precizările introductive vor fi prezentate cu luarea în considerare a prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 , precum şi a următoarelor condiţii:- evidenţierea suficientă a titlului "Informaţiile-cheie destinate investitorilor", astfel încât să atragă atenţia potenţialului investitor;- menţionarea obligatorie a numelui şi datelor de identificare ale SAI, OPCVM-ului şi ale compartimentelor investiţionale, dacă acesta este un fond compartimentat, constituit din mai multe compartimente de investiţii.B. Obiective şi politica de investiţii  +  Articolul 10 (1) Secţiunea "Obiective şi politica de investiţii" se va realiza cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 şi va avea ca scop informarea investitorilor cu privire la:- obiectivele urmărite ale OPCVM-ului;- modalităţile de atingere a obiectivelor prestabilite. (2) Descrierea obiectivelor şi a politicii investiţionale se va realiza într-un singur paragraf. În cazul în care rezultă un paragraf mult prea mare, acesta va fi împărţit în două subparagrafe separate. (3) Se va evita copierea/reproducerea prevederilor din Prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, excepţie făcând cazurile în care limbajul utilizat este simplu şi clar. (4) Utilizarea unui limbaj simplu şi clar va avea în vedere următoarele:- înlăturarea textelor redundante de tipul: "În vederea atingerii obiectivelor investiţionale, Societatea de administrare, în numele Fondului, va proceda la...";- utilizarea unui stil personal, prin utilizarea pronumelui personal "tu" în locul sintagmei "potenţialului investitor" sau "viitorului investitor" şi "noi" în locul denumirii SAI/OPCVM autoadministrat;- eliminarea textelor care nu sunt neapărat necesare, cum ar fi "în conformitate cu prevederile legale" sau "Fondul va încerca în general să-şi atingă obiectivele investiţionale prin investiţii în...";- evitarea unor formulări vagi, de tipul "Fondul îşi propune să furnizeze randamente atractive şi pozitive pe termen lung".  +  Articolul 11 (1) În cazul OPCVM-urilor structurate se vor avea în vedere prevederile art. 7 şi 36 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 referitoare la conţinutul obligatoriu al DICI. Se vor prezenta cel puţin 3 exemple de scenarii de performanţă, întocmite cu respectarea prevederilor art. 38. (2) Formulele de calcul al sumei datorate investitorului la anumite date prestabilite sau/şi la finalul perioadei investiţionale de către OPCVM-urile structurate vor fi prezentate în mod echilibrat, fără a se exagera nivelul randamentelor pozitive aşteptate/potenţiale, avându-se în vedere precizarea clară a următoarelor aspecte: a) profilul de risc şi randament al OPCVM-ului este diferit de cel al unei investiţii directe în aceleaşi active; b) unui risc redus îi corespunde un randament redus. Concomitent se va avea în vedere evitarea unor sintagme de tipul "performanţă sigură/garantată sau randamente sigure/garantate", în special în cazul în care OPCVM-ul nu oferă o garanţie explicită/legală; c) în cazul existenţei riscului de pierdere a valorii investiţiei la unul din termenele specificate în formulă, acest risc va fi descris în mod clar în obiectivele şi politica de investiţii, prin menţionarea faptului că investiţia iniţială nu este garantată; d) în cazul în care investiţia iniţială este garantată sau protejată într-o proporţie mai mică de 100%, se va evita utilizarea sintagmelor care ar putea duce în eroare investitorii, de tipul "garanţie parţială aferentă unui procent de 90% din suma investită". Se va specifică clar, după caz, că investiţia nu este protejată sau garantată integral; e) în cazul în care formula unui fond este legată de performanţa medie a unui indice în proporţie de până la 100% sau în cazul în care aceasta este legată de un nivel prestabilit/limitat al performanţei indicelui, se va explica care este efectul atingerii/înregistrării nivelurilor prestabilite; f) se vor folosi formulări pozitive, de tipul "în cazul în care indicele scade cu mai mult de 30%", în locul celor de tipul "în cazul în care performanţa indicelui este mai mică de -30%"; g) în cazul OPCVM-urilor structurate care au emisiuni suplimentare, se va evita utilizarea excesivă a sintagmelor de tip şablon. De exemplu, în locul folosirii datei de început şi datei de sfârşit, se vor menţiona datele efective.C. Profilul de risc şi randament  +  Articolul 12 (1) La elaborarea secţiunii "Profilul de risc şi randament" se vor avea în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 . Această secţiune trebuie să ofere o descriere corectă şi echilibrată cu privire la posibilitatea obţinerii, în egală măsură, atât de câştiguri, cât şi de pierderi, precum şi o descriere a investiţiilor efectuate (sau indicarea prevederilor aferente secţiunii "Obiective şi politica de investiţii"), astfel încât informaţiile prezentate în această secţiune să poată fi citite în context. (2) Prezentarea indicatorului sintetic risc şi randament (ISRR) va fi însoţită de explicarea succintă a riscurilor semnificative care nu sunt în totalitate sau în parte surprinse de acest indicator. Se va menţiona faptul că indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creşterilor şi scăderilor de valoare înregistrate anterior de către OPCVM. În cazul fondurilor structurate, se va explica că indicatorul arată riscul de pierdere a investiţiei la sfârşitul perioadei investiţionale prestabilite.  +  Articolul 13 (1) Riscurile specifice care pot să nu fie surprinse în ISRR sunt riscul de contraparte, de faliment, de lichiditate, operaţional şi unele riscuri aferente pieţelor emergente. (2) Explicarea riscurilor semnificative care nu sunt surprinse de ISRR se va realiza cu respectarea condiţiilor de mai jos: a) se va explica clar ce este riscul, printr-o descriere a naturii acestuia (fără o menţionare doar a denumirii ştiinţifice) şi o prezentare echilibrată astfel încât să nu rezulte doar o enumerare de aspecte negative; b) riscul va fi prezentat ca incertitudine. Se vor prezenta doar incertitudinile care pot afecta valoarea titlului de participare al OPCVM-ului.Nu va fi considerată risc posibilitatea pierderii de către investitori a sumei investite, ca o consecinţă previzibilă a propriilor lor fapte, în funcţie de modul în care sunt atinse obiectivele investiţionale sau în funcţie de care sunt performanţele OPCVM-ului, în general. În cazul în care astfel de consecinţe sunt semnificative, ele vor fi explicate în alte secţiuni ale DICI, în funcţie de posibilitatea încadrării în context. De exemplu:- probabilitatea de pierdere din suma investită în cazul în care titlurile de participare ale unui OPCVM structurat sunt răscumpărate anticipat va fi prezentată în secţiunea "Obiective şi politica de investiţii";- posibilitatea perceperii unui comision de răscumpărare şi, prin urmare, posibilitatea diminuării sumei răscumpărate, în cazul în care un investitor alege să îşi răscumpere anticipat unităţile de fond, va fi prezentată în cadrul secţiunii "Comisioane"; c) riscurile vor fi analizate prin prisma impactului şi a probabilităţii.Se vor avea în vedere explicarea succintă şi clară a implicaţiilor pe care apariţia riscului o are asupra investitorilor, precum şi modalitatea în care sunt evaluate riscurile semnificative, prezentându-se următoarele: gradul în care OPCVM-ul este expus la un anumit risc semnificativ, probabilitatea de apariţie a acestuia, precum şi cât de sever va fi impactul apariţiei sale; d) se va explica care este efectul garanţiei sau protecţiei capitalului.Se va preciza dacă existenţa unei garanţii legale executorii sau a unei protecţii are influenţă asupra gradului de risc şi se vor explica implicaţiile asupra sumei investite a răscumpărării în afara perioadelor prestabilite.În analizarea volatilităţii datelor aferente ultimilor 5 ani, vor fi identificate riscurile care sunt reflectate/surprinse în ISRR şi care nu. (3) În cadrul DICI nu vor fi menţionate riscuri nesemnificative. (4) Riscurile vor fi prezentate în cadrul unor categorii de risc identificate în funcţie de activul sau strategia de investiţii care dă naştere acestor riscuri (de exemplu, prin gruparea riscurilor aferente investiţiilor în obligaţiuni sau pieţe emergente). (5) În cazul OPCVM-ului de tip compartimentat, fără o separare juridică între compartimentele de investiţii, se va explica impactul posibil asupra unuia dintre subfonduri în secţiunea "Informaţii practice". (6) Menţiunile cu privire la impactul regimului fiscal existent în statul de origine asupra sumei investite vor fi incluse la secţiunea "Informaţii practice", şi nu la secţiunea "Profilul de risc şi randament".  +  Articolul 14Metodologia de calcul al ISRR menţionată la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 va fi utilizată de SAI care administrează OPCVM şi OPCVM-urile care se autoadministrează.  +  Articolul 15 (1) ISRR va fi calculat pe baza volatilităţii OPCVM-ului. (2) Volatilitatea va fi estimată prin utilizarea rentabilităţilor săptămânale anterioare sau, dacă nu este posibil, prin utilizarea rentabilităţilor lunare. (3) Rentabilităţile relevante pentru obţinerea volatilităţii vor fi aferente unei anumite perioade din intervalul ultimilor 5 ani de existenţă a fondului, iar în cazul în care au fost plătite dividende, vor fi calculate cu luarea în considerare a câştigurilor şi plăţilor de dividende relevante. (4) Volatilitatea fondului va fi calculată şi ulterior reconfigurată anual, utilizând următoarea metodă standard:                                 _________________________________                               / m T _    volatilitatea = f2'f3(f) = / ---- Σ [ r(f, t) - r(f)]^2                            / T-1 t=1unde:- rentabilităţile fondului [r(f, t)] corespund unui număr de T perioade independente aferente unui interval de 1/m ani. Aceasta înseamnă că m (săptămâni) = 52 şi T = 260 (săptămâni) în cazul rentabilităţilor săptămânale şi m = 12 (luni) şi T = 60 (luni) pentru rentabilităţile lunare;_- r(f) reprezintă media aritmetică a rentabilităţilor fondului pe parcursul perioadelor T:     _ 1 T    r(f) = - f2Σ r(f,t)           T t=1 (5) ISRR va corespunde unui numar întreg destinat să clasifice fondul pe o scară de la 1 la 7, pe măsura creşterii nivelului volatilităţii, conform anexei. (6) SAI trebuie să determine ISRR aferent OPCVM-ului, cu luarea în considerare a normelor şi procedurilor adoptate în vederea administrării riscului, şi să asigure monitorizarea în mod continuu a implementării corecte şi coerente a acestui proces. (7) Calcularea ISRR, precum şi orice revizuire ulterioară a acestuia vor fi fundamentate în mod adecvat. SAI vor păstra înregistrări ale acestor calcule pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, perioadă ce va fi extinsă, în cazul fondurilor structurate, la 5 ani după expirarea perioadei investiţionale prestabilite.  +  Articolul 16Rentabilităţile relevante pentru calculul volatilităţii trebuie să fie măsurate ţinând cont de câştigurile sau distribuirile de dividende relevante.  +  Articolul 17 (1) Calculul ISRR al OPCVM se efectuează conform următoarei grile de intervale de volatilitate anualizată, care prevede intervale de volatilitate care reflectă nivelul tot mai mare de risc al fondului şi, prin urmare, poziţia sa pe scara de risc.
  Clasa de risc Intervale de volatilitate
  egale sau mai mari mai mici decât
  1 0% 0,5%
  2 0,5% 2%
  3 2% 5%
  4 5% 10%
  5 10% 15%
  6 15% 25%
  7 25%
  (2) Intervalele de volatilitate propuse în tabelul de mai sus reflectă un echilibru între cerinţa de a obţine un grad adecvat de stabilitate în procesul de clasificare a riscurilor şi de a determina o răspândire adecvată a OPCVM-urilor către clase de risc diferite.
   +  Articolul 18 (1) Orice modificare semnificativă a profilului de risc şi randament al OPCVM-ului va fi reflectată printr-o revizuire promptă a DICI. (2) ISRR va fi revizuit în cazul în care, cu ocazia calculării săptămânale sau lunare, volatilitatea relevantă a OPCVM-ului înregistrează timp de 4 luni un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc. (3) În cazul în care în ultimele 4 luni volatilitatea OPCVM-ului s-a modificat, astfel încât corespunde mai mult decât unei singure clase, OPCVM-ul va fi încadrat în noua clasă de risc corespunzătoare cu al cărei nivel de volatilitate relevantă a coincis în majoritatea datelor de referinţă săptămânale sau lunare pe parcursul ultimelor 4 luni. (4) ISRR va fi revizuit atunci când modificările intervenite în cadrul secţiunii "Profilul de risc şi randament" din DICI sunt rezultatul unei decizii a SAI privind politica de investiţii sau strategia investiţională a fondului. În aceste condiţii, orice modificare a ISRR va fi destinată unei noi clasificări a nivelului de risc al OPCVM şi, în consecinţă, se efectuează în conformitate cu procedurile generale privind clasificarea OPCVM-urilor în funcţie de risc prezentate în acest document.D. Situaţii specifice privind calculul volatilităţii  +  Articolul 19Prezenta secţiune reglementează metodologia care se aplică la calcularea ISRR în circumstanţe sau pentru fonduri pentru care abordarea generală descrisă la art. 8 poate să nu fie adecvată, precum fondurile de piaţă cu un istoric al performanţei insuficient, fondurile cu obiective de risc şi randament predeterminate sau fondurile structurate.  +  Articolul 20 (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte evidenţierea profilului de risc şi randament al unor sectoare predeterminate ale pieţei de capital sunt considerate ca fiind fonduri de piaţă. (2) Pentru fondurile de piaţă pentru care nu este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, astfel cum este prevăzut la art. 15, metodologia de calcul al ISRR va fi ajustată cu respectarea următoarelor etape: a) se va identifica istoricul disponibil al rentabilităţilor relevante ale OPCVM-ului; b) se va identifica modelul de portofoliu reprezentativ, combinaţia de active-ţintă sau portofoliul de referinţă al OPCVM-ului; c) se vor calcula rentabilităţile aferente modelului de portofoliu reprezentativ, combinaţiei de active-ţintă sau portofoliului de referinţă al OPCVM-ului de la începutul perioadei de probă, în conformitate cu prevederile art. 15, până la data la care sunt disponibile informaţii legate de rentabilitatea actuală a OPCVM-ului; d) ambele serii de rentabilitate vor fi alăturate, obţinându-se o singură serie aferentă unei perioade de prelevare completă, conform prevederilor art. 15; e) se va estima volatilitatea istorică anualizată, în conformitate cu formula generală.  +  Articolul 21 (1) Când fondurile de piaţă urmăresc profilul de risc şi randament al unor segmente de piaţă, care sunt reprezentate de indici (sau active de referinţă ori combinaţii de active-ţintă) şi al căror istoric al rentabilităţii nu este suficient de lung, indicatorul ISRR al acestor fonduri se va calcula având în vedere volatilitatea unor astfel de indici, estimată prin simularea rentabilităţilor lor relevante. (2) Acest proces de simulare va lua în considerare toate informaţiile disponibile şi se va realiza prin modele adecvate privind factorii de risc şi sub ipoteza unui risc neutru (egal cu 0). (3) În fiecare caz, calculul sau simularea rentabilităţilor relevante ale activelor de referinţă sau combinaţiilor de active-ţintă trebuie să fie ajustat/ajustată pentru a reflecta efectele costurilor curente care se plătesc din activele OPCVM-urilor şi numai atunci când se aşteaptă în mod justificat ca acestea să afecteze în mod substanţial volatilitatea estimată.  +  Articolul 22 (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte o alocare variabilă a portofoliului fondului pe clase de active, cu condiţia respectării unei limite de risc predeterminate, sunt considerate fonduri cu rentabilitate absolută. (2) În cazul fondurilor cu rentabilitate absolută, metodologia de calcul al indicatorului de risc şi randament cuprinde următoarele etape: a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, se va lua în considerare valoarea maximă dintre volatilitatea istorică reală anualizată şi volatilitatea care corespunde limitei de risc adoptate de către OPCVM; b) pentru fondurile care nu au o istorie suficientă a rentabilităţilor, precum şi pentru fondurile care şi-au revizuit recent politica de investiţii, se va lua în considerare volatilitatea anualizată care este în concordanţă cu limita de risc aferentă.  +  Articolul 23În cazul în care limita de risc a fondurilor cu rentabilitate absolută ia forma unei măsuri Valoare la risc (VaR), volatilitatea relevantă necesară în vederea stabilirii nivelului de risc al OPCVM-ului este obţinută prin metoda ingineriei inverse a VaR adecvată şi coerentă sub ipoteza unui risc neutru/0. De exemplu, pentru un VaR având un nivel de încredere de 99% şi o perioadă de deţinere egală cu un număr de intervale de timp "T" egal cu 1/m ani, volatilitatea relevantă (f2'f3A) este calculată prin metoda ingineriei inverse (în engleză - reverse engineering) conform următoarei formule:                      f2'f3ý(1/m)    VaR = [ rf(1/m) - ------- ] x T + 2.33 x 'f3(1/m) x radical din T                          2    'f3(A) = 'f3(1/m) x radical din munde rf(1/m) este rata dobânzii fără risc valabilă la momentul calculului fiecărui interval de timp "T" egal cu 1/m ani, inclus în perioada de deţinere a fondului.  +  Articolul 24 (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte atingerea anumitor niveluri de randament prin investiţii flexibile în clase diferite de active financiare (atât acţiuni, cât şi instrumente cu venit fix) sunt considerate fonduri cu rentabilitate totală. (2) Pentru fondurile cu rentabilitate totală, metodologia de calcul al ISRR va cuprinde următoarele etape: a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, se va lua în considerare valoarea maximă dintre:(i) volatilitatea istorică reală anualizată a rentabilităţilor;(îi) volatilitatea anualizată a rentabilităţilor combinaţiilor de active proforma care corespunde cu alocarea activelor de referinţă ale fondului la data de calcul;(iii) volatilitatea care, conform prevederilor art. 23, este în concordanţă cu limita de risc a fondului, în cazul în care aceasta există şi este adecvată; b) pentru OPCVM-urile nou-înfiinţate care nu dispun de un istoric al rentabilităţilor şi pentru fondurile care şi-au revizuit politica de investiţii pe parcursul perioadei de calcul, se va lua în considerare maximul dintre valorile prevăzute la lit. a) pct. (îi) şi (iii). (3) În cazul OPCVM-urilor cu rentabilitate totală care îşi modifică periodic strategia de investiţii sau al OPCVM-urilor care investesc exclusiv în instrumente ale pieţei monetare cu o maturitate mai mică de 397 de zile, calculul volatilităţii se realizează pe baza rentabilităţilor/randamentelor săptămânale/lunare aferente perioadei investiţionale relevante prevăzute în documentele OPCVM.  +  Articolul 25 (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii implică modificarea în timp a structurii portofoliului de la titluri de capital către active cu venit fix, conform unor reguli prestabilite, pe măsura apropierii unei anumite date de referinţă, sunt considerate fonduri de investiţii cu maturitate predeterminată. (2) Pentru OPCVM-urile cu maturitate predeterminată, metodologia de calcul al indicatorului de risc şi randament cuprinde următoarele etape: a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor şi OPCVM-ul nu şi-a schimbat combinaţia de active-ţintă în această perioadă, se ia în considerare valoarea actuală a volatilităţii istorice; b) pentru OPCVM-urile nou-înfiinţate care nu dispun de un istoric al rentabilităţilor:(i) se va lua în considerare istoricul rentabilităţilor relevante;(îi) se va identifica portofoliul de referinţă reprezentativ, modelul de portofoliu sau combinaţia de active ale fondului şi se vor calcula rentabilităţile acestor indici în conformitate cu art. 21;(iii) se vor combina ambele serii de rentabilităţi în vederea estimării volatilităţii relevante anualizate.  +  Articolul 26 (1) Când un fond cu maturitate predeterminată este obligat să îşi revizuiască compoziţia portofoliului-ţintă ca o consecinţă a politicii sau strategiei sale de investiţii, SAI ar trebui să actualizeze ISRR conform art. 18 şi, în consecinţă, să identifice volatilitatea pertinentă prin intermediul indicilor relevanţi pentru fond la acel moment, conform celor prevăzute în art. 21. (2) În orice caz, din moment ce politica de investiţii a fondurilor cu maturitate predeterminată este structurată astfel încât să conducă la asemenea modificări de compoziţie ale portofoliului lor şi astfel ale profilului lor de risc şi randament, ilustrarea indicatorului ISRR în DICI ar trebui să fie completată cu o declaraţie prin care investitorii să fie avertizaţi în termeni clari cu privire la aceste caracteristici. (3) Când istoricul rentabilităţii unui astfel de model de portofoliu sau unei combinaţii de active-ţintă nu poate fi calculat pentru un timp suficient de lung, este permisă o simulare a rentabilităţilor relevante.Acest proces de simulare va lua în considerare toate informaţiile disponibile şi va fi efectuat prin modele adecvate sub ipoteza existenţei unui risc neutru/0.  +  Articolul 27 (1) ISRR pentru fondurile structurate se calculează prin luarea în considerare a volatilităţii anualizate corespunzătoare unui nivel al VaR la scadenţă de 99%. (2) Volatilitatea corespunzătoare unui VaR de 99% la scadenţă va fi estimată pe baza simulărilor istorice ale rentabilităţilor fondului, conform modelului următor:                                f2'f3ý(w)    În[R(f und)] ≈ N (( rf(w) - ----- ) x T; 'f3(w)radical din T )                                  2               NAV^T    R(f und) = -----               NAV(0)unde:- T reprezintă numărul de săptămâni incluse în perioada de deţinere a fondului, care este egală cu perioada (de viaţă până la maturitate) calibrată prin algoritmul prevăzut în politica sa de investiţii;- rf(w) reprezintă rata medie săptămânală a dobânzii fără risc, valabilă pentru data de calcul în perioada de deţinere a fondului;- f2'f3(w) este volatilitatea rentabilităţilor logaritmice săptămânale ale fondului. (3) Nivelul VaR de 99% la scadenţă al unui fond structurat, care oferă un câştig legat de performanţa unui activ de referinţă prestabilit, instrument financiar sau un grup de active (de exemplu, indicele "XYZ") se calculează prin parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea modificărilor relevante ale indicelui "XYZ" pentru fiecare dintre perioadele de deţinere săptămânale "T" care se încheie la sfârşitul fiecărei săptămâni din ultimii 5 ani. În cazul în care lungimea seriilor de timp ale indicelui "XYZ" nu este suficientă, acest lucru poate fi integrat, în conformitate cu cerinţele precizate la art. 21, prin intermediul simulării inverse; b) se vor simula rentabilităţile logaritmice la scadenţă ale fondurilor, care corespund schimbărilor relevante ale indicelui "XYZ" aşa cum au fost identificate în conformitate cu lit. a). În cazul în care formula ia în calcul distribuirea de dividende sau posibilitatea anticipării rezultatelor, cu condiţia realizării unor obiective prestabilite, aceste plăţi se capitalizează la scadenţă (la sfârşitul perioadei de deţinere "T") prin ratele corespunzătoare ale dobânzii fără risc, care sunt cunoscute la momentul demarării simulării; c) se va izola procentul de 1% din distribuţia rentabilităţilor logaritmice ale fondului simulate conform lit. b);Acest procent, cu semn schimbat în conformitate cu standardele internaţionale, reprezintă VaR istorică a fondului la maturitate, cu un nivel de încredere de 99%; d) odată ce a fost calculat nivelul VaR la maturitate la un nivel de încredere de 99%, volatilitatea anuală corespunzătoare se calculează astfel:(i) se identifică rf(w) ca rata medie săptămânală a dobânzii fără risc înregistrată la data calculului pentru perioada de deţinere a fondului. Această rată este estimată, în cazul în care nu este disponibilă, pe baza curbei swap-ului pe rata dobânzii;(îi) modelul descris mai sus este supus procesului de inginerie inversă pentru a estima volatilitatea săptămânală a rentabilităţilor [f2'f3(w)] fondului, care este în concordanţă cu nivelul VaR calculat conform lit. c). Acest lucru poate fi realizat prin rezolvarea următoarei ecuaţii:                       f2'f3ý(w)    VaR = - ( rf(w) - ----- ) x T + 2.33 x 'f3(w) x radical din T                        2 e) se va anualiza volatilitatea conform regulii rădăcinii pătrate:f2'f3(A) = 'f3(w) x radical din 52 (4) Utilizarea unei perioade specifice pentru calcularea ISRR poate genera o confuzie legată de rezultatele acestei metode datorită posibilei modificări a caracteristicilor indicelui "XYZ" pe parcursul perioadei de calcul. În acest caz, OPCVM-ul va trebui să adapteze metoda pentru a se asigura că ISRR reflectă în mod adecvat nivelul de risc al OPCVM-ului printr-o corecţie corespunzătoarea efectelor generate de modificarea indicelui "XYZ".  +  Articolul 28 (1) Volatilitatea istorică a unui fond structurat şi volatilitatea asociată cu combinaţia sa curentă de active nu pot fi considerate un instrument reprezentativ pentru evaluarea profilului de risc. (2) Profilul de risc al fondurilor structurate trebuie să fie evaluat prin examinarea eventualelor pierderi pe care o investiţie în fond le poate determina la scadenţă, în condiţii de piaţă diferite. În special, ISRR al fondurilor structurate trebuie să fie estimat mai întâi prin calcularea VaR la scadenţă prin simulare istorică şi ulterior prin transformarea acestei măsuri în volatilitate anualizată a rentabilităţilor corespunzătoare. (3) Prezentarea ISRR al fondurilor structurate în DICI trebuie să fie completată, acolo unde este cazul, cu un avertisment vizibil care să atragă atenţia că răscumpărarea prematură a titlurilor de participare poate fi asociată cu un nivel mai mare al riscului şi poate determina neobţinerea rezultatelor avute în vedere la data subscrierii.E. Comisioane  +  Articolul 29În ceea ce priveşte comisioanele aferente investiţiei în OPCVM, se vor avea în vedere prevederile art. 10 -13 şi 24 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 , conform cărora informaţiile privind comisioanele sunt prezentate obligatoriu sub forma unui tabel conţinând informaţiile prezentate în anexă.
  Comisioane aferente dobândirii sau renunţării la calitatea de investitor
  Comision de subscriere [ ]%
  Comision de răscumpărare [ ]%
  Aceasta este valoarea maximă pe care o veţi plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea unităţilor de fond.
  Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul OPCVM-ului
  Comisioane curente [ ]%
  Comisioane percepute din activul fondului în condiţii specifice
  Comision de performanţă [ ]% Procent din rentabilitatea anuală a OPCVM şi se percepe în cazul în care nivelul prestabilit (benchmark) a fost depăşit cu un anumit procent (se va indica nivelul prestabilit)
  Se va explica pe scurt semnificaţia fiecărei categorii de comisioane din tabel, conform următoarei metodologii:- în cazurile relevante se va indica faptul că informaţii detaliate privind comisioanele se găsesc în prospectul de emisiune;- se va indica faptul că nivelul comisioanelor de subscriere şi răscumpărare reprezintă nivelul maxim pe care investitorii îl pot plăti, în funcţie de anumite criterii;- în cazul în care există comisioane aferente "migrării între două fonduri administrate de aceeaşi SAI", acest aspect va fi clar indicat;- în cazul în care unele categorii de comisioane nu sunt percepute, se va menţiona "nu există" sau "nu se aplică".
   +  Articolul 30 (1) Metodologia de calcul prezentată în continuare va fi utilizată de SAI/OPCVM-urile care se autoadministrează, în scopul calculării valorii comisioanelor curente prevăzute la art. 10 (2) (b) din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 . (2) SAI/OPCVM-urile care se autoadministrează: a) sunt responsabile pentru modul în care calculează valoarea comisioanelor curente şi pentru acurateţea prezentării acesteia în DICI; b) trebuie să stabilească proceduri privind metodologia de calcul al comisioanelor curente; c) trebuie să păstreze înregistrările aferente calculelor timp de 5 ani de la data aprobării ultimei versiuni a DICI.  +  Articolul 31 (1) Comisioanele curente reprezintă plăţi efectuate din activul OPCVM-ului, în contextul în care asemenea plăţi sunt permise sau impuse de legislaţia naţională, regulile fondului ori actul de constituire a SAI sau prospectul de emisiune. Prezentarea acestor comisioane se va realiza prin menţionarea valorii totale a acestor comisioane într-o anumită perioadă şi prin excluderea excepţiilor prezentate la alin. (4). (2) Comisioanele curente cuprind toate costurile suportate de către OPCVM, indiferent dacă ele reprezintă costuri generate de activitatea curentă sau plăţi către terţi furnizori de servicii pentru OPCVM. Aceste costuri pot fi exprimate sau calculate în moduri diferite (de exemplu, sumă fixă, procent din activ, suma per tranzacţie etc.). (3) Următoarele tipuri de comisioane reprezintă comisioane curente care pot fi suportate din activul OPCVM şi care trebuie făcute publice, fără însă ca enumerarea de mai jos să fie exhaustivă: a) toate plăţile efectuate către următoarele entităţi, inclusiv cele cărora le-au fost delegate anumite funcţii:- SAI-ul care administrează OPCVM-ul;- membrii consiliului de administraţie în cazul OPCVM autoadministrate;- depozitarul;- consultanţii de investiţii; b) toate plăţile efectuate către entităţi cărora le-au fost externalizate unele din serviciile de mai sus, inclusiv:- furnizorilor de servicii de evaluare a activului şi de contabilitate;- furnizorilor de servicii în legătură cu acţionariatul OPCVM (inclusiv registratarilor); c) comisioane privind înregistrarea valorilor mobiliare (în cazul OPCVM tranzacţionabile), comisioane datorate autorităţii de reglementare şi alte comisioane similare; d) comisioane datorate auditorilor; e) plăţi către consultanţi juridici. (4) Următoarele tipuri de comisioane şi plăţi nu fac parte din categoria comisioanelor curente: a) comisioane de subscriere şi răscumpărare sau orice sumă plătită de către investitor ori dedusă dintr-o plată primită de la sau prin intermediul investitorului; b) comisioane legate de performanţă plătite SAI sau oricărui consultant de investiţii; c) dobânzi aferente împrumuturilor contractate de OPCVM; d) plăţi efectuate către terţe părţi pentru prestarea serviciilor legate de achiziţia sau vânzarea oricărui activ din portofoliul OPCVM, în cazul în care aceste costuri sunt explicite (cum ar fi cheltuieli către intermediari, taxe şi comisioane în legătură cu acestea) sau implicite (cum ar fi costul aferent investiţiilor în valori mobiliare cu venit fix, costul datorat modificărilor din piaţă); e) plăţi aferente deţinerii instrumentelor financiare derivate (cum ar fi apelurile în marjă); f) valoarea bunurilor sau serviciilor primite de SAI sau orice altă persoană relevantă în schimbul serviciilor de plasare a ordinelor de tranzacţionare (comisioane "soft" sau alte aranjamente similare). (5) Excluderea prevăzută la alin. (4) lit. d) referitoare la costurile legate de tranzacţionare nu se va aplica în cazul: a) plăţilor aferente tranzacţiilor efectuate către persoanele precizate la alin. (3) lit. a) sau b) şi care nu sunt răspunzătoare faţă de OPCVM; toate aceste sume vor fi cuprinse în valoarea comisioanelor curente;(b) costului achiziţiei sau vânzării de titluri de participare emise de alte OPCVM-uri/alte organisme de plasament colectiv (AOPC-uri), care vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile art. 32 lit. e).  +  Articolul 32În cazul în care un OPCVM investeşte o parte importantă*1) din activele sale în alt OPCVM sau într-un organism de plasament colectiv (OPC) şi publică informaţiile prevăzute în paragraful al doilea al art. 55 alin. (3) din Directiva 2009/65/CE *2) a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), valoarea comisioanelor curente va include şi comisioanele curente aferente OPC-ului în care se investeşte. Următoarele informaţii vor fi incluse în calculul respectiv:-----------*1) Ţinând cont de specificul OPCVM-urilor de tip feeder care trebuie să investească cel puţin 85% din active în titlurile de participare ale unui OPCVM de tip master şi luând în considerare prevederile art. 55 alin. (2) din Directiva 2009/65/CE un procent substanţial sau o parte importantă o reprezintă procentul de 30% din activul unui OPCVM normal şi 85% din activul unui OPCVM de tip feeder.*2) Transpus prin art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012. a) dacă OPC-ul în care se investeşte este un OPCVM (sau un AOPC care optează pentru publicarea DICI), vor fi utilizate cele mai recente informaţii referitoare la comisioanele curente; acestea vor fi comisioanele publicate de către OPC-ul autoadministrat, SAI sau distribuitorul desemnat; b) dacă OPC-ul în care se investeşte este administrat de aceeaşi SAI care administrează OPCVM-ul sau de altă societate din grup, dar nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a), SAI care administrează OPCVM-ul va prezenta o valoare estimativă a comisioanelor curente conform acestei metodologii; c) dacă OPC-ului în care se investeşte nu i se aplică prevederile lit. a) şi b) şi nu publică o valoare a comisioanelor curente, SAI care administrează OPCVM-ul fie va folosi orice informaţie publicată care ar putea reprezenta o variantă credibilă (de exemplu, o valoare a ratei cheltuielilor totale, publicată de o sursă de încredere), fie va efectua cea mai bună estimare a nivelului maxim pe baza prevederilor prospectului de emisiune şi a celor mai recente date financiare publicate; d) în cazul în care OPC prevăzut la lit. c) reprezintă mai puţin de 15% din activele OPCVM, este suficientă utilizarea valorii comisionului de administrare anual pentru fiecare dintre OPC-uri, în locul unei valori estimate a comisioanelor curente; e) în cazul în care comisioanele de subscriere sau răscumpărare sunt plătite de către OPCVM în legătură cu achiziţia sau vânzarea titlurilor de participare ale unui OPC în care se investeşte, valoarea acestor comisioane va fi cumulată pentru perioada supusă revizuirii şi luată în considerare în calculul comisioanelor curente.  +  Articolul 33În cazul OPCVM-urilor compartimentate, fiecare compartiment va fi tratat separat, cu menţiunea că orice comisioane atribuite OPCVM-ului ca întreg vor fi repartizate proporţional tuturor compartimentelor, în vederea asigurării unui tratament echitabil pentru investitori.  +  Articolul 34 (1) Valoarea comisioanelor continue va fi reprezentată de raportul dintre valoarea totală a costurilor ce trebuie aduse la cunoştinţa investitorilor şi valoarea medie a activelor OPCVM. Valoarea comisioanelor curente va fi exprimată sub formă de procent cu două zecimale. (2) Conform prevederilor secţiunii 3 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 , valoarea comisioanelor curente va fi calculată cel puţin odată pe an, la sfârşitul anului (ex-post). În cazurile în care din cauza unei schimbări semnificative (de exemplu, o creştere a comisionului de administrare) se consideră nepotrivită utilizarea unei valori calculate ex-post, poate fi utilizată o estimare până la momentul în care metoda ex-post de calcul va reflecta/va încorpora şi modificarea semnificativă în cauză. (3) Un calcul separat va fi efectuat pentru fiecare compartiment/clasă de acţiuni, dar dacă unităţile a două sau mai multe compartimente/clase au acelaşi rang, se va realiza un singur calcul pentru toate clasele/compartimentele [conform prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 ]. (4) Valoarea ex-post va avea la bază cele mai recente calculaţii ale costurilor, determinate de SAI cu luarea în considerare a scopului utilizării acestor date. Valoarea poate fi construită fie pe baza costurilor prevăzute în bugetul OPCVM-ului publicat în cadrul raportului anual sau semestrial, dacă sunt suficient de recente, fie va fi utilizată o metodă de calcul comparabilă bazată pe costurile brute aferente ultimelor 12 luni. (5) Valoarea medie a activelor va fi aferentă aceleiaşi perioade ca şi costurile şi va fi calculată prin utilizarea valorilor activului net al OPCVM-ului aferente fiecărui calcul al valorii activului net (VAN), respectiv valorii activului net unitar (VUAN) zilnic. (6) În cazul în care comisioanele curente datorate investiţiei într-un alt OPC trebuie să fie luate în considerare: a) valoarea comisioanelor curente (sau echivalentul acestora) aferente fiecărui OPC în care se investeşte este repartizată pe baza principiului pro-rata conform procentului de deţinere în activul OPCVM la data la care sunt calculate valorile cheltuielilor curente ale OPCVM; b) toate valorile obţinute prin aplicarea pro-rata sunt adăugate la valoarea comisioanelorcurente ale OPCVM, rezultând astfel o singură valoare a comisioanelor. (7) Informaţiile referitoare la comisioanele curente aplicabile în anii anteriori/perioadele anterioare trebuie să fie disponibile în locaţia (de exemplu, pe site-ul SAI) precizată în cadrul DICI, ca sursă de informaţii suplimentare pentru cei care consideră necesar.  +  Articolul 35Aceeaşi metodologie valabilă în cazul metodei ex-post este aplicabilă şi în cazul OPCVM-urilor nou-înfiinţate, cu precizarea existenţei următoarelor diferenţe: a) prevederile art. 34 alin. (4) şi (5) nu sunt aplicabile, fiind utilizate în schimb estimările conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 ; b) se prezumă, cu excepţia cazului în care există o prevedere contrară în cadrul prospectului de emisiune, că OPCVM-ul nu va beneficia de exceptări sau derogări de la plata comisioanelor/taxelor.  +  Articolul 36SAI/OPCVM autoadministrat se va asigura că acurateţea valorii estimate a comisioanelor va fi revizuită. SAI/OPCVM autoadministrat va stabili când va fi oportun să utilizeze o metodologie de calcul ex-post în locul estimărilor, dar, în toate cazurile, nu mai târziu de 12 luni după ce titlurile au fost oferite într-un stat membru, va proceda la revizuirea acurateţei estimărilor prin compararea cu valori obţinute prin metoda ex-post.F. Performanţa anterioară  +  Articolul 37În ceea ce priveşte secţiunea aferentă prezentării performanţei anterioare, vor fi avute în vedere prevederile art. 15-19 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 , cu menţiunea că prevederile acestui articol nu sunt aplicabile OPCVM-urilor structurate.Secţiunea "Performanţa anterioară" va cuprinde un tabel tip diagramă nu mai mare de jumătate de pagină A4, însoţit de informaţii explicative adecvate şi având forma şi conţinutul indicate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 583/2010 .  +  Articolul 38 (1) În cazul OPCVM-urilor structurate, în selectarea, prezentarea şi explicarea scenariilor se va avea în vedere ca informaţiile respective să fie adevărate, clare şi să nu inducă în eroare investitorii. (2) SAI/OPCVM autoadministrate vor avea în vedere prezentarea a cel puţin 3 scenarii privind performanţa potenţială a OPCVM-ului, care vor indica:- funcţionarea formulei în anumite condiţii de piaţă care determină obţinerea unor rezultate negative, a unor rezultate pozitive, respectiv a unor rezultate medii;- caracteristicile specifice ale formulei, cum ar fi un nivel prestabilit al creşterii valorii unităţii de fond sau un anumit nivel al efectului de levier;- situaţiile în care aplicarea formulei are un impact favorabil sau nefavorabil asupra performanţei finale. (3) Exemplele utilizate în scenariile favorabile şi nefavorabile se vor baza pe presupuneri rezonabile cu privire la condiţiile de piaţă şi modificările de preţuri viitoare. (4) Scenariul nefavorabil va fi întotdeauna prezentat primul. (5) Scenariile selectate vor fi însoţite de explicaţii narative ale avantajelor şi limitărilor formulei utilizate, în cazul în care acestea nu sunt deja prezentate în secţiunea "Profilul de risc şi randament". (6) Informaţiile prezentate vor fi complementare şi compatibile cu cele prezentate în celelalte secţiuni ale DICI. (7) Actualizarea informaţiilor prezentate este necesară în următoarele situaţii:- când condiţiile pieţei au suferit schimbări substanţiale faţă de momentul autorizării OPCVM-ului;- cel puţin anual;- pentru a reflecta dependenţa de timp a plăţilor către investitori (de exemplu, în cazul în care perioadele investiţionale recomandate au ajuns la final). (8) Scenariile vor fi denumite exemple ilustrative. Explicaţiile textuale vor indica în mod clar că acestea nu sunt previziuni şi că probabilitatea de apariţie a situaţiilor prezentate nu este identică. (9) În vederea prezentării cât mai clare a caracteristicilor aferente, un OPCVM structurat poate utiliza grafice sau tabele. (10) Randamentele probabile vor fi prezentate ca rate de creştere anualizată (însoţite de explicaţii adecvate) sau ca rate de creştere brută/capitalizată. (11) Pentru a permite înţelegerea şi compararea unor grafice diverse, prezentarea va evita:- utilizarea unor scale duble (la stânga şi la dreapta) ori de câte ori este posibil;- exagerarea aspectelor pozitive ale fondului OPCVM;- scale nonlineare;- scale diferite în funcţie de scenariu. (12) Explicaţiile textuale vor indica faptul că investitorii pot vinde unităţile lor înainte de data de încheiere a perioadei investiţionale prestabilite, dar că există riscul ca aceştia să piardă beneficiile aferente investiţiei.  +  Articolul 39 (1) În ceea ce priveşte informaţiile practice obligatorii se vor avea în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 . Informaţiile suplimentare necesare în cazul OPCVM-urilor compartimentate, ale celor care emit diferite clase de acţiuni şi ale celor de tip feeder sunt prevăzute la art. 25, 27 şi 34 din acelaşi regulament. (2) Introducerea unor informaţii suplimentare se va realiza numai sub rezerva prezentării în context şi în scopul edificării investitorului asupra investiţiei pe care urmează să o efectueze.
   +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 40 (1) Prezenta instrucţiune reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor următoarelor ghiduri ale Comitetului Reglementatorilor Europeni de Valori Mobiliare (CESR):- Ghidul privind metodologia de calcul şi prezentare, în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor, a indicatorului sintetic risc şi randament (Ref. CESR/10-673);- Ghidul privind metodologia de calcul şi prezentare în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor a comisioanelor curente (Ref. CESR/10-674);- Ghidul privind tranziţia de la prospectul simplificat la documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (CESR/10-1319);- Ghidul privind utilizarea unui limbaj clar şi a unui mod de prezentare simplu a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1320);- Ghidul privind modelul standard al documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1321);- Ghidul privind selectarea şi prezentarea scenariilor de performanţă în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor aferent OPCVM-urilor structurate (Ref. CESR/10-1318). (2) Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Alexe Gavrilă  +  Anexa la instrucţiuneDocumentul privind informaţiile-cheiedestinate investitorilor (DICI)Informaţiile-cheie destinate investitorilorAcest document are scopul de a furniza investitorilor informaţii-cheie privind prezentul organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Acesta nu este un material publicitar. Informaţiile conţinute conform legislaţiei în vigoare sunt destinate înţelegerii de către dumneavoastră a naturii şi a riscului aferente investiţiei în acest OPCVM. În vederea formulării unei decizii fundamentate cu privire la oportunitatea investiţiei dumneavoastră, este necesar să citiţi în prealabil acest document.Numele OPCVMPrezentul OPCVM este administrat de către [SAI MNO SA]*1), parte a grupului financiar [XYZ]*2).----------*1) Se va indica denumirea societăţii de administrare a OPCVM.*2) Se va indica numele OPCVM.Obiective şi politica de investiţiiÎn secţiunea de faţă se vor prezenta rezumativ şi prin utilizarea unui limbaj simplu şi concis obiectivele şi politica de investiţii ale OPCVM-ului (fără a fi copiate pasaje din prospectul de emisiune).În ceea ce priveşte caracteristicile principale ale produsului pe care un investitor obişnuit ar trebui să le cunoască, vor fi prezentate informaţii referitoare la:- principalele categorii de instrumente financiare eligibile în care OPCVM-ul investeşte;- posibilitatea investitorului de a-şi răscumpăra la cerere unităţile deţinute şi frecvenţa cu care este publicată valoarea activului net;- existenţa unei strategii investiţionale a OPCVM-ului orientate pe arii geografice ori sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate ori anumite clase de active;- posibilitatea ca OPCVM-ul să poată investi, în mod discreţionar, în anumite active şi dacă are ca scop urmărirea unui anumit indice de referinţă (benchmark), iar în caz afirmativ, care este acesta;- destinaţia profiturilor fondului, respectiv capitalizarea în vederea creşterii valorii activului net (VAN);- alte aspecte relevante cum ar fi:● tipurile de obligaţiuni în care OPCVM-ul investeşte;● existenţa unor plăţi predeterminate/preliminare şi factorii luaţi în considerare pentru determinarea performanţei;● principiile care stau la baza alegerii activelor în care se investeşte (posibilitate de creştere, valoare actuală sau politica de dividende ridicate);● modul în care utilizarea tehnicilor de hedging/arbitraj/efect de levier influenţează performanţa OPCVM-ului;● impactul costurilor de tranzacţionare asupra performanţei OPCVM-ului;● perioada minimă recomandată de deţinere.Profilul de risc şi randamentRisc redus ............................. Risc ridicatÎn general, randamente reduse În general, randamente mari
  1 2 3 4 5 6 7
  Explicaţia textuală a indicatorului şi a principalelor sale limitări:1. datele istorice anterioare nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare;2. profilul de risc indicat nu este garantat şi se poate modifica pe parcursul existenţei OPCVM-ului;3. încadrarea în profilul de risc cu nivelul cel mai scăzut nu înseamnă că OPCVM-ul este lipsit de riscuri;4. motivul pentru care OPCVM-ul este încadrat în respectiva categorie;5. detalii cu privire la tipul, durata şi limita garanţiei sau a protecţiei capitalului.Prezentarea textuală a riscurilor relevante pentru OPCVM şi care nu sunt surprinse de indicatorul sintetic de risc şi randament (ISRR): a) riscul de credit, în cazul în care un procent important din active este reprezentat de instrumente cu venit fix; b) riscul de lichiditate, în cazul în care un procent important din active înregistrează, în anumite situaţii, un nivel scăzut de lichiditate; c) riscul de contraparte, în cazul în care un OPCVM este acoperit de o garanţie din partea sau are o expunere investiţională importantă asupra unei terţe părţi; d) riscul operaţional care include păstrarea în siguranţă a activelor.Impactul diverselor tehnici investiţionale, cum ar fi instrumentele financiare derivate.Cheltuielile acestui OPCVMComisioanele pe care le plătiţi în calitate de investitori ai acestui OPCVM sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a fondului, inclusiv cele de marketing şi distribuţie. Aceste comisioane reduc potenţialul de creştere a investiţiei dumneavoastră.
  Comisioane aferente dobândirii sau renunţării la calitatea de investitor
  Comision de subscriere [ ]%
  Comision de răscumpărare [ ]%
  Aceasta este valoarea maximă pe care o veţi plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea unităţilor de fond.
  Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul fondului
  Comisioane curente [ ]%
  Comisioane percepute din activul OPCVM în condiţii specifice
  Comision de performanţă [ ]% Calculat ca procent din rentabilitatea anuală a OPCVM şi se percepe în cazul în care nivelul prestabilit a fost depăşit cu un anumit procent (Se va indica nivelul prestabilit.)
  Comisioanele de subscriere şi de răscumpărare vor fi exprimate ca valori maxime. În unele cazuri, pe care consultantul dumneavoastră financiar/distribuitorul/societatea de administrare a investiţiilor (SAI) vi le poate aduce la cunoştinţă, puteţi plăti mai puţin.Valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza comisioanelor aferente anului anterior şi de aceea poate varia de la un an la celălalt. În valoarea respectivă nu au fost incluse:- comisioanele de performanţă;- comisioanele de tranzacţionare a activelor din portofoliu, exceptând comisioanele de subscriere/răscumpărare pe care OPCVM-ul le plăteşte când cumpără sau răscumpără titlurile de participare ale unui alt organism de plasament colectiv.Pentru informaţii suplimentare legate de comisioane, vă rugăm să consultaţi paginile xy/secţiunile zw*1) din prospectul de emisiune al OPCVM-ului, disponibil la adresa www.xyz./prospect de emisiune*2).-----------*1) Se va introduce numărul paginilor/secţiunilor.*2) Se va introduce adresa web-site-ului OPCVM.Performanţa anterioară
  10%
  7,5%
  5%
  2,5%
  0%
  -2,5%
  -5%
  -7,5%
  - 10%
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Tabelul va fi completat cu indicaţii clare adresate investitorilor care:- avertizează cu privire la faptul că performanţa anterioară nu prezintă o garanţie a rezultatelor viitoare;- indică pe scurt care sunt comisioanele care au fost incluse sau excluse;- indică anul lansării OPCVM-ului;- indică valuta în care performanţele anterioare au fost calculate.Informaţii practice- numele depozitarului;- locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare despre OPCVM (prospectul de emisiune, raportări şi situaţii financiare);- locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii practice suplimentare (de exemplu, unde pot fi găsite cele mai recente preţuri ale titlurilor de participare);- o declaraţie privind faptul că câştigurile unui investitor din statul membru gazdă în care OPCVM-ul este distribuit pot fi supuse impozitării conform legislaţiei fiscale din statul membru de origine al OPCVM-ului;- o declaraţie că "[SAI/OPCVM-ul autoadministrat] poate fi tras la răspundere doar dacă informaţiile prezentate în documentul de faţă induc în eroare, nu sunt reale sau nu sunt în acord cu părţile relevante ale prospectului de emisiune al fondului.";- informaţii specifice referitoare la fondurile compartimentate (de exemplu, în legătură cu migrarea investitorilor între subfondurile aceluiaşi fond).În cazul în care sunt relevante, informaţii privind alte clase de titluri de participare (DICI poate fi doar al unei clase reprezentative.)Acest OPCVM este autorizat în România, iar activitatea lui este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).[numele SAI] este autorizată în [numele statului membru] şi reglementată de [numele autorităţii competente].Prezentele informaţii-cheie destinate investitorilor reprezintă ultima formă autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. [data emiterii deciziei C.N.V.M.].-------