ORDONANTA nr. 9 din 29 ianuarie 1998privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) În vederea procurării de materiale şi servicii necesare lucrărilor agricole, se instituie sistemul de plată pe bază de cupoane valorice cu finanţare de la bugetul de stat. (2) Cupoanele reprezintă bonuri de valoare, care se acordă, cu titlu gratuit, agricultorilor, persoane fizice, care exploatează terenurile agricole, individual sau în asociere, în societăţi comerciale şi agricole, persoanelor fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care au optat pentru calitatea de locator şi care au încheiat contract de locaţiune, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995, cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cult recunoscute de lege, pentru suprafeţele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha şi de până la 10 ha inclusiv şi peste. (3) În înţelesul prezentei ordonanţe, beneficiari ai cupoanelor pentru agricultori sunt: a) persoanele fizice cărora li s-au eliberat şi înmânat titlurile de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; b) persoanele fizice care nu au primit titlurile de proprietate, dar cărora li s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie sau cărora li s-au eliberat adeverintele pentru dovedirea dreptului de proprietate şi care sunt cuprinse în anexele la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicată în anul 1993, validate de comisiile judeţene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; c) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din fostele zone necooperativizate; d) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau irevocabile, în baza unor certificate de moştenitori sau a altor acte de proprietate; e) persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în temeiul art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care au optat pentru calitatea de locator şi care au încheiat contract de locaţiune, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995; f) instituţiile de învăţământ care au în administrare terenuri agricole; g) instituţiile de cult recunoscute de lege, pentru terenurile agricole obţinute în proprietate. (4) Pentru moştenitori, persoane fizice prevăzute la alin. 3 lit. a)-d), care deţin terenuri agricole în indiviziune, cupoanele se acordă, pentru întreaga suprafaţa, celui care se prezintă să le ridice şi care va prezenta o declaraţie pe propria răspundere ca are acordul celorlalţi moştenitori.  +  Articolul 2 (1) Primării, în exercitarea atribuţiilor legale în care acţionează şi ca reprezentanţi ai statului, vor întocmi listele cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-g) din prezenta ordonanţă, care deţin terenuri pe raza localităţii. (2) După întocmirea listelor prevăzute la alineatul precedent, primării vor proceda la transmiterea acestora prefecţilor. (3) În calitate de reprezentanţi ai Guvernului, prefectii au obligaţia sa centralizeze datele din listele comunicate de către primari, pentru a realiza legătură cu centrul computerizat judeţean.  +  Articolul 3Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achită contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat, pomicol şi viticol, certificat, a semintei certificate de cartofi, a ingrasamintelor chimice, a pesticidelor, a motorinei, a lucrărilor mecanice de arat, grapat, discuit, semanat, de întreţinere a culturilor şi de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe păşuni şi fanete.  +  Articolul 4Cupoanele pentru agricultori se distribuie beneficiarilor la începutul anului şi pot fi utilizate pentru plata bunurilor şi serviciilor prevăzute la art. 3 în campania agricolă de primavara-vara şi în campania agricolă din toamna.  +  Articolul 5Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campania agricolă din primavara-vara şi campania agricolă din toamna, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6 (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, cat şi costul acţiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, respectiv întocmirea listelor cu beneficiarii de cupoane, de tipărire, distribuire, de publicitate prin mass-media şi de decontare prin societăţile bancare pe bază de comision, se suporta de la bugetul de stat din sume ce se prevăd în bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei la capitolul "Agricultura şi silvicultura", titlul "Transferuri". (2) Sumele cu aceasta destinaţie se prevăd distinct prin legea bugetului de stat pe anul 1998 şi vor fi utilizate numai cu aceasta destinaţie. (3) Pentru anul 1998 se aloca în bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei suma de 2.800 miliarde lei pentru acoperirea acestor cheltuieli.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei stabileşte forma şi conţinutul cupoanelor pentru agricultori şi asigura tipărirea acestora prin Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României". (2) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori către beneficiari se va efectua de către Regia Autonomă "Posta Română", potrivit listelor întocmite în condiţiile art. 1 şi art. 2 din prezenta ordonanţă şi procesate electronic de Institutul de Cercetări în Informatica din coordonarea Comisiei Naţionale de Informatica. (3) Tipărirea cupoanelor pentru agricultori, editarea listelor, distribuirea cupoanelor, serviciile de publicitate prin mass-media, cat şi acordarea comisionului bancar vor fi exceptate de la procedura prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, şi se vor realiza pe bază de contract încheiat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la tarife negociate.  +  Articolul 8 (1) Furnizorii care livreaza beneficiarilor de cupoane pentru agricultori bunurile ori care efectuează serviciile prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanţă vor incasa, în termen de 12 zile de la solicitare, contravaloarea cupoanelor prin societăţile bancare, în condiţiile stabilite pe baza convenţiilor încheiate între acestea şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), societăţile bancare vor răspunde potrivit legii.  +  Articolul 9Modul de acordare, distribuire, utilizare şi decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum şi plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, care vor fi supuse aprobării Guvernului în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 10 (1) Cupoanele pentru agricultori sunt documente cu regim special. (2) Falsificarea listei cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori, cu prilejul întocmirii acesteia, constituie infracţiune de fals intelectual, prevăzută de art. 289 din Codul penal, iar modificarea listei prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii constituie infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 din Codul penal. (3) Falsificarea cupoanelor pentru agricultori constituie infracţiunea de falsificare de monede sau de alte valori, prevăzută de art. 282 din Codul penal.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Dinu Gavrilescup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris-------