ORDIN nr. 1.023 din 25 iulie 2012privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2012    În temeiul art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP."2. La anexa nr. 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP."3. La anexa nr. 3, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP."4. La anexa nr. 4, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP."  +  Articolul IIPrima de risc specificată la art. I se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20.36.01.50 "Alte venituri", capitolul "Diverse venituri" cod 20.36.01, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Prima de risc se aplică la soldul tras şi nerambursat al fiecărei tranşe. Pentru neachitarea primei de risc la termenul de scadenţă convenit de Ministerul Finanţelor Publice cu subîmprumutatul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.  +  Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de datorie publică, contabilitate şi încasări venituri, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 1.023.----------